Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ingangsdatum: 3 juni 2024

1. GELDIGHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verleend door AIRGSM PTE. LTD., hierna Airalo genoemd, in verband met de wederverkoop van prepaid eSIM's. De volgende algemene voorwaarden staan op de website https://www.airalo.com. Airalo kan afwijkende clausules alleen accepteren in het geval van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Deze sectie definieert verschillende categorieën van personen en entiteiten die interactie hebben met de diensten, platformen en toepassingen van Airalo. Het begrijpen van deze rollen is cruciaal voor het interpreteren van de rechten, verplichtingen en voorwaarden die in deze algemene voorwaarden worden beschreven.

 • Eindgebruikers: personen die gebruik maken van en direct communiceren met diensten via hun Airalo-account voor persoonlijk gebruik.
 • Zakelijke gebruikers: Airalo levert diensten aan entiteiten (“zakelijke gebruikers”) die ons direct en indirect voorzien van de persoonsgegevens van eindklanten in verband met de eigen zaken en activiteiten van die zakelijke gebruikers.
 • Eindklanten: personen die diensten ontvangen besteld door andere Airalo-accounteigenaren, bijvoorbeeld wanneer u zaken doet met, of anderszins transacties doet met een zakelijke gebruiker.
 • Sollicitanten: personen die een sollicitatie indienen bij Airalo.

De term "klant" zoals gebruikt in dit document verwijst naar elke persoon of entiteit die gebruik maakt van de diensten van Airalo, met inbegrip van eindgebruikers, zakelijke gebruikers en eindklanten, zoals van toepassing op basis van de context van het gebruik. Deze brede definitie zorgt ervoor dat onze algemene voorwaarden alle interacties met onze diensten omvat en een duidelijk en alomvattend begrip biedt van de rechten en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen.

2. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

2.1. VERKOOP VAN eSIM’S

Airalo verkoopt prepaid eSIM's. De klant registreert en koopt eSIM's op de Airalo-website (https://www.airalo.com) en/of via de Airalo-app.

2.2. REGISTRATIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN AIRALO

Alle klanten, met inbegrip van eindgebruikers, zakelijke gebruikers, eindklanten en sollicitanten zoals gedefinieerd in sectie 1, moeten de algemene voorwaarden accepteren om gebruik te kunnen maken van Airalo-diensten. Tijdens het registratieproces moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

 • Voor eindgebruikers: persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam en e-mailadres zijn vereist voor directe interacties en transacties op de Airalo-website (https://www.airalo.com) of via de Airalo-App.
 • Voor zakelijke gebruikers: Er is aanvullende gegevens nodig om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van bedrijven. Dit omvat de bedrijfsnaam, het bedrijfsadres, de e-mailadressen van de gebruikers van het bedrijf, de bedrijfswebsite, de regio, de sector, het telefoonnummer, relevante contactpersonen en andere relevante gegevens. Deze gegevens helpen om onze diensten beter af te stemmen op de operationele vereisten en de dienstverlening aan hun eindklanten.
 • Voor eindklanten: wanneer diensten worden besteld door een andere Airalo-accounteigenaar, zoals een zakelijke gebruiker, worden de benodigde gegevens om deze transactie mogelijk te maken afgehandeld door de initiërende partij. Zakelijke gebruikers zijn er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens van eindklanten worden verzameld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming.

In gevallen waar Airalo-diensten worden geleverd via tussenpersonen (bijvoorbeeld hotels of reisbureaus), kan de tussenpersoon de vereiste registratiegegevens verstrekken namens de klant.

Om aan te passen aan veranderende dienstvereisten en om de gebruikerservaring te verbeteren, behoudt Airalo zich het recht voor om aanvullende gegevens te verzamelen van alle categorieën klanten als dat nodig wordt geacht. Deze verzameling van aanvullende gegevens wordt uitgevoerd op een manier die de privacy respecteert en voldoet aan de wetgeving voor gegevensbescherming, zonder dat hiervoor verdere wijzigingen in deze algemene voorwaarden nodig zijn. Klanten worden via onze standaard communicatiekanalen geïnformeerd over het verzamelen van dergelijke aanvullende gegevens.

2.3. VERPLICHTINGEN VAN AIRALO

Airalo spant zich in redelijkheid in om de klant een goede dienst te verlenen. Airalo garandeert echter niet dat de dienst niet wordt onderbroken, op tijd wordt geleverd en veilig of zonder storingen is.

2.4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

Bij het gebruik van de door Airalo geleverde apparatuur of diensten mag de klant geen handelingen verrichten: die misbruik, illegaal of frauduleus zijn; die het netwerk aantasten of beschadigen. Wanneer de klant zijn verplichtingen onder sectie 2.4 niet nakomt, kan Airalo het gebruik van de dienst door de klant opschorten. Gedurende elke periode van opschorting zal de klant alle kosten blijven betalen die uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigd zijn met betrekking tot de opgeschorte diensten.

2.5. ALGEMENE VOORWAARDEN

De klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn apparaat eSIM-compatibel en netwerkontgrendeld is. Apparaatcompatibiliteit kan afhankelijk zijn van de provider en het land van herkomst. De klant moet de lijst met eSIM-compatibele apparaten controleren die bij het afrekenen wordt verstrekt. Door het selectievakje aan te vinken waarin wordt bevestigd dat het apparaat van de klant eSIM-compatibel is, wordt de klant vervolgens verantwoordelijk gehouden voor de juistheid van de gegevens die men verstrekt. 

De eSIM-compatibiliteitslijst is niet volledig, wat betekent dat nieuw aangekondigde eSIM-compatibele apparaten mogelijk nog moeten worden toegevoegd.

3. AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De dienstovereenkomst tussen Airalo en de klant begint bij het voltooien van de bestelling op de Airalo-website (https://www.airalo.com, met inbegrip van eventuele subdomeinen geassocieerd met Airalo), via de Airalo-app, via onze API's, op het partnerplatform of via een ander product dat Airalo levert waarmee klanten een bestelling kunnen doen.

 De activering van de eSIM en erkenning van het activeringsbeleid is de verantwoordelijkheid van de klant. 

De overeenkomst wordt beëindigd voor eindgebruikers als zij geen actief gegevenspakket hebben of de eSIM van het doeltoestel hebben verwijderd. Voor zakelijke gebruikers is de beëindiging van de overeenkomst echter afhankelijk van de voorwaarden van een specifieke overeenkomst tussen de zakelijke gebruiker en Airalo of hun actieve status op het partnerplatform. Voor zakelijke gebruikers met dergelijke overeenkomsten of actieve deelname aan het platform, blijft d overeenkomst van kracht, zelfs als er geen actief gegevenspakket is of als een eSIM van een apparaat wordt verwijderd, wat de voortdurende samenwerking en verplichtingen tussen Airalo en de zakelijke gebruiker weerspiegelt.

6. KOSTEN EN BETALING

4.1. BETAALVOORWAARDEN

Airalo biedt verschillende betaalmethoden aan voor zijn diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot dreditcard/debitcard, PayPal, Google Pay, Apple Pay en Alipay. 

De belangrijkste betaalvaluta is in Amerikaanse dollar ($), maar er kunnen ook andere valuta worden gebruikt. De betaalvaluta wordt tijdens de transactie wordt bepaald. 

De creditcardtransactie wordt verwerkt en beveiligd door Airalo goedgekeurde betaaldienstproviders, met inbegrip van maar niet beperkt tot PayPal (https://paypal.com/), Stripe (https://stripe.com/) en aanvullende providers gekozen door Airalo voor elke transactie.

4.1.1. Automatische verlengingen voor eindgebruikers

In aanvulling op onze bestaande betaalopties biedt Airalo continue toegang tot onze diensten zonder de noodzaak van handmatige verlenging. Dit model is bedoeld voor eindgebruikers die op zoek zijn naar een ononderbroken dienst en gemak. 

Automatische kosten: bij dit model worden de verlengingskosten automatisch in rekening gebracht bij de betaalmethode van voorkeur van de eindgebruiker wanneer de beschikbare gegevens van de eindgebruiker aan het begin van elke factureringscyclus onder een bepaalde drempel komt. 

Annuleringsbeleid: eindgebruikers kunnen hun verlenging op elk moment annuleren. De annulering gaat in aan het einde van de huidige factureringscyclus, zodat gebruikers toegang kunnen blijven hebben tot de dienst tot de cyclus is afgelopen. Om te annuleren kunnen gebruikers hun instellingen rechtstreeks in hun Airalo-account beheren of contact opnemen met ons ondersteuningsteam voor hulp.

4.2. KOSTEN VOOR GEBRUIK

4.2.2. Airalo vermeldt dat alle kosten inclusief btw zijn, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en kosten voor eSIM-aankopen door zakelijke gebruikers op het Airalo-platform zijn exclusief toepasselijke belastingen, tenzij anders vermeld. Zakelijke gebruikers zijn verantwoordelijk voor het bepalen en betalen van alle belastingen die verband houden met hun aankoop van eSIM's van Airalo.

4.2.2. De klant is niet gerechtigd zijn vorderingen te verrekenen met vorderingen van Airalo, tenzij de vorderingen van de klant onbetwist zijn of door een onherroepelijke rechterlijke uitspraak zijn bevestigd.

4.2.3. Facturatie

Airalo implementeert een systematische aanpak voor het factureren van zakelijke gebruikers voor het gebruik van Airalo-tegoed, dat wordt gebruikt voor het kopen van eSIM's, opwaardeerpakketten en andere Airalo-producten en -diensten via het partnerplatform. Dit proces is ontworpen om duidelijkheid en verantwoording te garanderen in de financiële transacties tussen Airalo en zijn zakelijke gebruikers.

 • 4.2.3.1. Uitgifte van facturen: Airalo geeft facturen uit aan zakelijke gebruikers met gedetailleerde informatie over het verbruikte Airalo-tegoed voor de aankoop van eSIM's en opwaardeerpakketten binnen een bepaalde factureringsperiode. Deze facturen geven een uitgebreid overzicht van de gemaakte kosten, zodat zakelijke gebruikers hun uitgaven effectief kunnen bijhouden en beheren.
 • 4.2.3.2. Betalingsverplichtingen: na ontvangst van een factuur zijn klanten verplicht om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijnen. Het is noodzakelijk dat zakelijke gebruikers zich aan deze termijnen houden om ononderbroken toegang tot Airalo-diensten te garanderen en een positieve status binnen het Airalo-partnerplatform te behouden.
 • 4.2.3.3. Gevolgen van te late betaling:
  • Opschorting van de dienst: in het geval dat een zakelijke gebruiker een factuur niet binnen de gestelde termijn voldoet, behoudt Airalo zich het recht voor om de dienstverlening tijdelijk op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen. Deze maatregel wordt genomen om de duurzaamheid van ons dienstenaanbod en de eerlijkheid van ons factureringssysteem te garanderen.
  • Rente en schade: bovendien kan Airalo rente heffen over achterstallige bedragen tegen een tarief dat op de factuur is vermeld of zoals wettelijk is toegestaan. Zakelijke gebruikers kunnen ook aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of extra kosten die Airalo maakt als gevolg van te late betaling. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, administratieve kosten en juridische kosten in verband met de inning van schulden.
 • 4.2.3.4. Facturen worden voornamelijk uitgegeven in Amerikaanse dollar. Airalo behoudt zich echter het recht voor om facturen in andere valuta uit te geven als dat nodig wordt geacht of als dat wederzijds is overeengekomen met de zakelijke gebruiker.

Airalo benadrukt het belang van tijdige betalingen voor het behoud van een gezonde zakelijke relatie en de continuïteit van de dienstverlening. We dringen er bij zakelijke gebruikers op aan om in geval van factureringsverschillen of betalingsproblemen onmiddellijk contact op te nemen met ons ondersteuningsteam om een voor beide partijen acceptabele oplossing te vinden.

4.2.4. Prepaid transacties voor zakelijke gebruikers

Zakelijke gebruikers gaan een uniek transactieproces aan op het Airalo-platform, waarbij de aankoop van Airalo-tegoed centraal staat. Dit tegoed dient als valuta binnen het platform, waardoor zakelijke gebruikers eSIM's en opwaardeerdiensten kunnen kopen die zijn afgestemd op hun operationele behoeften. Zakelijke gebruikers kunnen er ook voor kiezen om creditcards of debitcards te gebruiken voor aankopen op het partnerplatform.

 • 4.2.4.1. Airalo-tegoed kopen: de eerste stap voor zakelijke gebruikers is het kopen van Airalo-tegoed. Dit proces is ontworpen om ongecompliceerd en flexibel te zijn en biedt verschillende betaalmethoden om aan verschillende zakelijke vereisten te voldoen. Deze methoden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, creditcards/debitcards, bankoverschrijvingen en elektronische betaaloplossingen, waardoor een breed scala aan opties wordt gegarandeerd om tegemoet te komen aan de uiteenlopende financiële voorkeuren van onze zakelijke klanten.
 • 4.2.4.2. Airalo-tegoed gebruiken: zodra Airalo-tegoed is toegevoegd aan hun account, kunnen zakelijke gebruikers dit tegoed naadloos gebruiken om eSIM's, opwaarderingen en andere Airalo-producten en -diensten te kopen. Door te werken op basis van een tegoedsysteem kunnen zakelijke gebruikers hun uitgaven voor telecommunicatiediensten plannen en toewijzen op basis van hun specifieke bedrijfscycli en -behoeften.

Voor meer informatie over de aankoop en het gebruik van Airalo-tegoed of om de meest geschikte betaalmethoden voor uw bedrijf te verkennen, raden we zakelijke gebruikers aan het Airalo-partnerplatform te bezoeken of contact op te nemen met ons speciale ondersteuningsteam.

4.2.5. Postpaid transacties voor zakelijke gebruikers

Postpaid transacties vormen een flexibel betaalmodel op maat van zakelijke gebruikers en bieden het gemak van het ontvangen van eSIM en opwaardeerpakketten voorafgaand aan de betaling. Deze aanpak sluit aan bij de behoeften van bedrijven die op zoek zijn naar operationele flexibiliteit en efficiëntie in het beheer van hun connectiviteitsoplossingen.
Met een postpaid transactie kunnen zakelijke gebruikers eSIM, opwaarderingen en andere Airalo-producten en -diensten ontvangen, waarbij de betalingsverplichting op een later tijdstip ontstaat. De details van deze betalingsregeling, met inbegrip van de vervaldatum en betalingsvoorwaarden, staan duidelijk vermeld op de factuur van Airalo. Deze methode geeft onmiddellijke toegang tot noodzakelijke diensten en garandeert tegelijkertijd betalingsflexibiliteit.

 • 4.2.5.1. Tegoedlimietsysteem: ter ondersteuning van dit model kan Airalo een tegoedlimietsysteem implementeren. Dit systeem machtigt zakelijke gebruikers om tegoed te gebruiken voor de aankoop van eSIM's, opwaarderingen en andere Airalo-producten en -diensten tot een vooraf bepaald bedrag. De instelling van deze tegoedlimieten kan eenzijdig worden bepaald door Airalo of worden onderhandeld met de zakelijke gebruiker, afhankelijk van de voorwaarden van de overeenkomst. Deze functie is ontworpen om bedrijven een beheersbare en schaalbare manier te bieden om aan hun connectiviteitsbehoeften te voldoen zonder onmiddellijke financiële uitgaven.
 • 4.2.5.2. Criteria om in aanmerking te komen: het is belangrijk op te merken dat niet alle zakelijke gebruikers automatisch in aanmerking komen voor postpaid betaalopties. Airalo behoudt zich het recht voor om in aanmerking komende klanten te selecteren op basis van verschillende criteria, om te zorgen dat dit betaalmodel in overeenstemming is met de zakelijke praktijken en het risicobeheerbeleid van beide partijen. Criteria om in aanmerking te komen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de transactiegeschiedenis, kredietwaardigheid en de duur van de zakelijke relatie met Airalo van de zakelijke gebruiker.

Door postpaid transacties aan te bieden, wil Airalo een hoge mate van flexibiliteit en vertrouwen bieden aan zijn zakelijke gebruikers, zodat ze hun operationele behoeften prioriteit kunnen geven en betalingen kunnen beheren op een manier die past bij hun financiële werkstromen.

5. LEVERING

Eindgebruikers zien de gekochte eSIM onder het tabblad "Mijn eSIMs" op de Airalo-website (https://www.airalo.com) en/of in de Airalo-app. De klant ontvangt een bevestigings-e-mail na de aankoop. Alle informatie voor het installeren van de eSIM is alleen beschikbaar op het Airalo-account van de gebruiker. 

De eSIM's van zakelijke gebruikers worden weergegeven op het partnerplatform, wat het beheer en de inzet van eSIM's en opwaardeerpakketten vergemakkelijkt, aangepast aan de unieke vereisten van het bedrijf. 

Airalo erkent de uiteenlopende behoeften van onze klanten en levert zijn producten en diensten via verschillende methoden, afhankelijk van de gekozen integratie en de specifieke producten en diensten die worden gebruikt.

6. TERUGBETALINGS-/ANNULERINGS-/WIJZIGINGSBELEID

De klant heeft het recht om terugbetaling of vervanging van de eSIM te vragen als de eSIM niet geïnstalleerd en gebruikt kan worden vanwege een technisch probleem van Airalo.

6.1. Als de eSIM al in gebruik is en er doet zich een probleem dat wordt veroorzaakt door Airalo en dat niet tijdig kan worden opgelost, kan een terugbetaling worden gedaan voor de resterende gegevens.

 • 6.1.1. BELEID EN RICHTLIJNEN

 • 6.1.2. Er kan binnen dertig (30) dagen vanaf de aankoopdatum een verzoek tot terugbetaling worden ingediend als de activering niet meer mogelijk is na uitgebreide probleemoplossing door samenwerking.

 • 6.1.4. Voor een terugbetaling is samenwerking met de klant vereist om het probleem spoedig op te lossen.
 • 6.1.12.4. Elk gegevenspakket heeft zijn eigen geldigheidsduur. Er wordt geen enkele vorm van terugbetaling aangeboden voor de resterende gegevens wanneer de geldigheidsduur verloopt.
 • 6.1.5. Compensatie: er wordt geen terugbetaling of vergoeding van welke aard dan ook gegeven als gevolg van kosten van alternatieve telefoons, alternatieve simkaarten, alternatieve providers, hoteltelefoons of andere kosten die niet direct gekoppeld zijn aan het Airalo-eSIM-account van de klant. (Zie sectie 7. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE in onze algemene voorwaarden)
 • 6.1.6. Frauduleuze aankopen: Airalo behoudt zich het recht voor om elke vorm van terugbetaling te weigeren als er bewijs is van misbruik, schending van onze algemene voorwaarden of frauduleuze activiteiten in verband met het gebruik van Airalo-producten en -diensten.
 • 6.1.7. Onbevoegde aankopen: het geval wordt onderzocht en goedgekeurd voordat de terugbetaling wordt verwerkt. Airalo behoudt zich het recht voor om elk account dat in verband wordt gebracht met frauduleuze activiteiten op te schorten.
 • 6.1.8. Toevallige aankopen: zodra klanten de eSIM installeren, wordt deze als gebruikt beschouwd. Er wordt geen terugbetalingen aangeboden.
 • 6.1.9. Onjuiste kosten: indien de klant redelijkerwijs en te goeder trouw een factuur of een deel daarvan betwist, dient de klant Airalo daarvan binnen twaalf (12) dagen na ontvangst van de factuur op de hoogte te stellen, onder vermelding van de reden waarom het gefactureerde bedrag onjuist is en, indien mogelijk, hoeveel de klant meent verschuldigd te zijn. (Zie details in sectie 4.2 KOSTEN VOOR GEBRUIK onder algemene voorwaarden.)
 • 6.1.10. Vervangingen: eSIM's die uitsluitend zijn gekocht met Airmoney, verdiend met coupons, kunnen alleen worden vervangen binnen 30 dagen na de aankoopdatum.
 • 6.1.11. Andere redenen: als het verzoek om terugbetaling niet binnen het bovenstaande valt, zullen we het verzoek van geval tot geval onderzoeken. Als de terugbetaling wordt goedgekeurd, kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. De maximale terugbetaling van het tegoed dat een klant kan aanvragen, moet gelijk zijn aan of lager zijn dan het totale bedrag dat de klant heeft betaald.

6.1.12. GEBRUIK VAN AIRMONEY GEBRUIK VAN DIGITALE VALUTA (AIRMONEY EN TEGOED)

Airmoney en tegoed zijn digitale valuta die beschikbaar zijn voor onze klanten voor de aankoop van eSIM's en bijbehorende diensten die beschikbaar zijn op de Airalo-platformen.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney is een eigen tegoedbeloningssysteem, exclusief voor Airalo-eindgebruikers, dat cashback als Airmoney toekent aan het Airalo-account van de gebruiker.
  • Het beloningssysteem heeft verschillende niveaus, gebaseerd op het aankoopbedrag. Elk niveau biedt verschillende cashbackbedragen als Airmoney. Airalo mag elk kenmerk van Airmoney wijzigen, met inbegrip van de niveaus van het beloningssysteem en hoe het programma is gestructureerd.
  • 6.1.12.1.2. Klanten kunnen Airmoney verdienen als aankoopbeloning voor betaalde aankopen.
  • 6.1.12.1.3. Klanten kunnen geen Airmoney verdienen als er een korting of doorverwijsbeloning is toegepast op de aankoop.
  • 6.1.12.1.4. Klanten kunnen alleen met Airmoney betalen voor hun aankopen of het combineren met een van de ondersteunde betaalmethoden.
  • 6.1.12.1.5. Bij een gecombineerde betaling staat de Airmoney-beloning in verhouding tot het bedrag dat betaald is via een van de ondersteunde betaalmethoden.
  • 6.1.12.1.6. Bestaand Airmoney op een account van een klant is niet converteerbaar naar een andere vorm van tegoed.
  • 6.1.12.1.7. Aankopen gedaan met Airmoney worden als Airmoney bijgeschreven op het Airalo-account van de klant.
  • 6.1.12.1.8. De overschrijving van alle verdiende of te verdienen Airmoney in een account van een klant is naar eigen goeddunken van Airalo. De klant heeft niet het inherente recht om dergelijke overschrijvingen te vragen. Airalo behoudt zich het recht voor om Airmoney-overschrijvingen op elk moment toe te staan of te verbieden.
  • 6.1.12.1.9. Airalo behoudt zich het recht voor om de geldigheid van Airmoney dat is uitgegeven als onderdeel van dit programma, op elk moment en om welke reden dan ook te beperken.
  • 6.1.12.1.10. Airalo behoudt zich het recht voor om de doelgroep het toekennen van Airmoney te bepalen.
  • 6.1.12.1.11. Als Airmoney wordt verstrekt, heeft de klant geen recht om te kiezen welk bedrag aan cashback van toepassing id, aangezien dit naar eigen goeddunken van Airalo wordt bepaald.
  • 6.1.12.1.12. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling, inhouding, afdracht en rapportage van alle belastingen, heffingen, invoerrechten, accijnzen, kosten, vergoedingen en inhoudingen die kunnen voortvloeien uit deelname aan het programma (met inbegrip van vennootschapsbelasting/individuele inkomstenbelasting, btw, omzetbelasting en andere toepasselijke nationale, overheids-, provinciale, staats-, gemeentelijke of lokale belastingen of heffingen en bijbehorende rente voor te late betaling en boetes opgelegd door een instantie voor het niet betalen, inhouden en rapporteren).
  • 6.1.12.1.13. Airalo behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook (zonder voorafgaande kennisgeving) het programma (geheel of gedeeltelijk) te weigeren, af te wijzen, te wijzigen, op te schorten, in te trekken of te annuleren, of het voordeel of gebruik van het programma aan een klant te ontzeggen.
  • 6.1.12.1.14. Airalo is te allen tijde gerechtigd zijn verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden te staken en/of op te schorten totdat men de betreffende klant heeft kunnen identificeren en verifiëren of in geval van (vermeende) frauduleuze activiteiten door de klant of enig ander misbruik van het programma.
 • 6.1.12.2. Airalo-tegoed
  • Een specifieke betaalmethode ontworpen voor zakelijke gebruikers van Airalo op het Airalo-partnerplatform, die de aankoop van eSIM, opwaarderingen en andere Airalo-producten en -diensten mogelijk maakt, en fungeert als een medium voor het uitgeven van terugbetalingen.
  • 6.1.12.2.1. Airalo-tegoed is bedoeld voor gebruik door bedrijven via het partnerplatform, om transacties met betrekking tot de diensten van Airalo mogelijk te maken. Dit tegoed worden niet terugbetaald en kan niet worden teruggevorderd door de klant.
  • 6.1.12.2.2. Ongebruikt Airalo-tegoed dat op het moment van beëindiging van de overeenkomst p het account van de klant staat, blijft eigendom van Airalo. Het is belangrijk om op te merken dat dit tegoed niet automatisch worden terugbetaald bij beëindiging van de overeenkomst. Om een terugbetaling te initiëren of mogelijke opties met betrekking tot ongebruikt tegoed te bespreken, moeten klanten een schriftelijk verzoek indienen bij Airalo.
  • 6.1.12.2.3 Zakelijke gebruikers van Airalo krijgen een tegoedlimiet toegewezen voor postpaid transacties, die de maximaal toegestane uitgaven aangeeft voor de aankoop van eSIM en opwaardeerpakketten. Als deze limiet wordt overschreden zonder latere betaling, wordt de mogelijkheid om verdere aankopen te doen beperkt.

Deze sectie beschrijft de mechanismen en het beleid voor het gebruik van de digitale valuta van Airalo, Airmoney voor eindgebruikers en Airalo-tegoed voor zakelijke gebruikers, en zorgt voor duidelijkheid over de toepassing, voordelen en beperkingen binnen het Airalo-ecosysteem.

6.1.13. TERUGBETALINGSPROCEDURE

Om een terugbetaling aan te vragen, neem contact op met het Airalo-ondersteuningsteam via de pagina Contact of stuur een bericht naar [email protected]. Houd er rekening mee dat ons terugbetalingsbeleid hierboven van toepassing is. 

Afhankelijk van de aard van het probleem zal de klant om meer informatie worden gevraagd ter ondersteuning van zijn verzoek om terugbetaling, zoals schermopnamen van de apparaatinstellingen voor technische problemen of details over de reden waarom het gefactureerde bedrag onjuist is en, indien mogelijk, hoeveel de klant meent verschuldigd te zijn, etc.

Zie sectie 6.1.2 in ditzelfde document voor terugbetalingen in verband met technische problemen. Klanten hebben de mogelijkheid om het tegoed terug te storten via hun oorspronkelijke betaalmethode of als Airmoney op hun account. (Zie sectie 6.1.12.1.6 voor aankopen met Airmoney.) Terugbetaling naar de oorspronkelijke methode: zodra een terugbetaling is goedgekeurd en uitgegeven, kan het afhankelijk van de bank tot dertig (30) werkdagen duren voordat deze op het rekeningoverzicht wordt weergegeven. Airmoney: na verwerking wordt Airmoney bijgeschreven op het account van de klant. 

Eindklanten die Airalo-diensten hebben gekocht via een wederverkoper komen niet in aanmerking voor rechtstreekse terugbetaling door Airalo. Deze gebruikers moeten de zakelijke gebruikers van Airalo benaderen voor aanvragen voor terugbetalingen. Airalo streeft naar klanttevredenheid, maar moet zich onderwerpen aan het beleid van onze wederverkooppartners voor transacties die buiten onze directe verkoopkanalen plaatsvinden.

6.1.13.1. Terugbetalingen voor transacties van zakelijke gebruikers van Airalo die rechtstreeks met Airalo zijn gedaan, kunnen worden verwerkt via Airalo-tegoed of als tegoednota's. Dit biedt een flexibel alternatief voor het beheer van terugbetalingen, waarbij klanten deze tegoeden of nota's kunnen gebruiken voor toekomstige aankopen of diensten op het Airalo-platform.

6.2. WIJZIGING WIJZIGING

De eSIM-gegevenspakketten van Airalo worden in de huidige staat aangeboden. Na aankoop kunnen er geen wijzigingen of aanpassingen op basis van individuele verzoeken meer worden gedaan.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

Airalo is niet verantwoordelijk voor nadelen die ontstaan doordat de voorgestelde dienst niet constant beschikbaar is. Airalo biedt geen garantie voor constante beschikbaarheid van de netwerkdienst. Stuur voor elk verzoek een e-mail naar [email protected].

8. RECYCLINGDPROCES EN ACTIVATIE VAN eSIM'S

Airalo implementeert een eSIM-recyclingproces voor een optimale dienstverlening. Bij de aankoop van een eSIM moeten klanten de eSIM binnen een bepaalde tijd activeren, zoals aangegeven in de activeringsrichtlijnen die tijdens het aankoopproces worden verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gekochte eSIM binnen de aangegeven tijd te activeren. Als de eSIM niet binnen deze periode wordt geactiveerd, kan deze verlopen, waardoor de eSIM onbruikbaar wordt. 

Als de eSIM eenmaal is verlopen, kan deze niet opnieuw worden geactiveerd en moet de gebruiker een nieuwe aankoop doen om een werkende eSIM te verkrijgen. Gebruikers wordt geadviseerd om de meegeleverde activeringsrichtlijnen door te nemen en zich eraan te houden voor een naadloos eSIM-activeringsproces.

9. PRIJZEN EN ACTIES

Prijzen verwijzen naar de kosten waartegen Airalo zijn eSIM-pakketten en bijbehorende diensten aanbiedt aan klanten. Airalo kan gedurende een beperkte tijd actieprijzen aanbieden voor zijn eSIM-pakketten. Voor deze acties gelden specifieke algemene voorwaarden. De duur van de actie, de criteria om in aanmerking te komen en eventuele voorwaarden worden duidelijk gecommuniceerd tijdens de actieperiode. Na afloop van de actie gelden de normale prijzen, tenzij anders vermeld. Airalo behoudt zich het recht voor om actieprijzen, met inbegrip van de bijbehorende algemene voorwaarden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Gebruikers die op zoek zijn naar aanvullende informatie of opheldering over actieprijzen kunnen contact opnemen met het ondersteuningsteam van Airalo op [email protected].

 • 9.1. Prijzen kunnen variëren tussen eindgebruikers en zakelijke gebruikers, als gevolg van de op maat gemaakte diensten en volumegebaseerde aanbiedingen die beschikbaar kunnen zijn voor verschillende categorieën gebruikers.
 • 9.2. Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Airalo herziet voortdurend zijn prijsstrategie om deze af te stemmen op de dynamiek van de markt en zorgt dat we kwaliteitsdiensten leveren tegen concurrerende tarieven.
 • 9.3. Airalo behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen op basis van verschillende factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot marktomstandigheden, wisselkoersen en operationele kosten. Dergelijke aanpassingen worden gedaan om de duurzaamheid van de aangeboden diensten te garanderen en om de kosten van het leveren van hoogwaardige connectiviteitsoplossingen aan onze gebruikers weer te geven.
 • 9.4. Airalo verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om klanten tijdig te informeren over belangrijke prijswijzigingen, zodat gebruikers weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun aankopen. Vanwege de dynamische aard van de factoren die van invloed zijn op de prijsstelling, is onmiddellijke kennisgeving echter niet altijd mogelijk.

Voor eindgebruikers: de prijzen op onze website gelden specifiek voor eindgebruikers. We raden eindgebruikers aan om regelmatig onze website te bezoeken voor de meest actuele informatie over prijzen en acties.

Voor zakelijke gebruikers: zakelijke gebruikers moeten de aangewezen platformen en producten die voor hen zijn gebouwd raadplegen voor prijsinformatie die relevant is voor hun specifieke behoeften. Deze aanpak zorgt ervoor dat zakelijke gebruikers informatie en prijsstrategieën op maat ontvangen die het beste passen bij de operationele eisen en schaal van activiteiten. Zakelijke gebruikers worden ook aangeraden om rechtstreeks contact op te nemen met ons ondersteuningsteam voor meer informatie of bij vragen.

Onze prijs- en actiestrategieën zijn erop gericht maximale waarde te leveren aan onze gebruikers en de duurzaamheid en kwaliteit van onze diensten te garanderen. Voor de laatste informatie over prijzen en acties moeten eindgebruikers onze website raadplegen, terwijl zakelijke gebruikers worden verwezen naar de Airalo-platformen die voor hen zijn ontworpen of contact op te nemen met ons ondersteuningsteam.

10. LOCATIEBEPALING VAN GEBRUIKERS

Airalo kan gegevens over de geografische locatie van gebruikers verzamelen en verwerken, met inbegrip van gps-coördinaten, IP-adres, wifi-toegangspunten en gegevens over mobiele zendmasten, om locatiegebaseerde diensten aan te bieden en de gebruikerservaring te verbeteren. Door gebruik te maken van Airalo-diensten, stemmen gebruikers in met deze locatiebepaling. Het doeleinde omvat het leveren van locatiespecifieke diensten, het verbeteren van de dienstkwaliteit en het personaliseren van ervaringen. Locatiegegevens kunnen worden gedeeld met externe providers, die verplicht zijn om gegevens te behandelen in overeenstemming met de privacywetgeving. Gebruikers kunnen locatiediensten regelen via apparaatinstellingen, maar kunnen voor bepaalde functies beperkingen ondervinden. Airalo past beveiligingsmaatregelen toe, bewaart gegevens gedurende noodzakelijke perioden en houdt zich aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze sectie kan worden bijgewerkt om wijzigingen weer te geven. Gebruikers kunnen contact opnemen met [email protected] voor vragen of zorgen over praktijken voor locatiebepaling.

DIVERSEN

De oorspronkelijke Engelse versie van deze algemene voorwaarden kan in andere talen zijn vertaald. De vertaalde versie van deze voorwaarden is slechts een hoffelijkheid en geen officiële vertaling. Klanten kunnen geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. In het geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van deze voorwaarden of in het geval van een conflict, dubbelzinnigheid, inconsistentie of discrepantie tussen de Engelstalige versie en een andere taalversie van deze voorwaarden, is de Engelstalige versie van toepassing en prevaleert deze en is deze beslissend en bindend. De Engelse versie wordt gebruikt in gerechtelijke procedures. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onuitvoerbaar of niet-bindend is of wordt, blijft u gebonden aan alle andere bepalingen hiervan. In een dergelijk geval zal een dergelijke ongeldige bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal elke partij ten minste instemmen met een vergelijkbaar effect als de ongeldige, niet-afdwingbare of niet-bindende bepaling, gezien de inhoud en het doeleinde van deze voorwaarden.

Klaar om eSIM’s te proberen en de manier waarop je verbonden blijft te veranderen?

Download de Airalo-app om je eSIM’s te kopen, te beheren en op te waarderen, altijd en overal!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Gebruik je gratis tegoed.

Je kunt USD $3.00 aan Airmoney verdienen door je verwijzingscode te delen met vrienden.