Uslovi korištenja

UPĆI USLOVI I ODREDBE

Datum stupanja na snagu: 3. juna 2024.

1. KADA VAŽE OPĆI USLOVI I ODREDBE

Sljedeći Uslovi i odredbe će se primjenjivati ​​na sve usluge koje pruža AIRGSM PTE. LTD., u daljem tekstu Airalo, u vezi s preprodajom eSIM kartice na pretplatu. Uslovi i odredbe koji slijede, objavljeni su na web lokaciji https://www.airalo.com. Airalo može prihvatiti različite klauzule samo u slučaju izričitog pismenog sporazuma. Ovaj odlomak definira različite kategorije pojedinaca i entiteta koji komuniciraju s Airalovim uslugama, platformama i aplikacijama. Razumijevanje ovih uloga je ključno za tumačenje prava, obaveza i uslova opisanih u ovim Uslovima i odredbama (T&C).

 • Krajnji korisnici: Pojedinci koji koriste Usluge ili imaju direktnu interakciju s Uslugama putem Airalovog računa za ličnu upotrebu.
 • Poslovni korisniciKompanija Airalo pruža usluge entitetima (“Poslovni korisnici”) koji nam direktno ili indirektno šalju lične informacije krajnjih kupaca u vezi s poslovanjem i aktivnostima tih poslovnih korisnika.
 • Krajnji kupci: Pojedinci koji primaju usluge koje su naručili drugi vlasnici Airalovih računa, na primjer, kada poslujete s poslovnim korisnikom ili imate s njima neke druge transakcije.
 • Kandidati za posao: Pojedinci koji su poslali molbu za posao kompaniji Airalo.

Termin "Kupac", koji se koristi u ovom dokumentu, će se odnositi na svakog pojedinca ili entitet koji je uključen u Airalove usluge, uključujući krajnje i poslovne korisnike, te krajnje kupce, ovisno o kontekstu upotrebe. Ova široka definicija osigurava da naši Uslovi i odredbe (T&C) obuhvataju sve interakcije s našim uslugama, te pruža jasno i sveobuhvatno razumijevanje prava i odgovornosti svih uključenih strana.

2. OPIS USLUGA

2.1. PREPRODAJA eSIM KARTICE

Airalo preprodaje eSIM kartice na pretplatu. Korisnik se registrira i kupuje eSIM kartice na Airalovoj web lokaciji (https://www.airalo.com) i/ili u aplikaciji Airalo.

2.2. REGISTRIRANJE U SVRHU KORIŠTENJA USLUGA KOMPANIJE AIRALO

Svi kupci, uključujući krajnje i poslovne korisnike, krajnje kupce i kandidate za posao, kako je definirano u 1. odlomku, moraju prihvatiti Opće uslove i odredbe kako bi mogli koristiti Airalove usluge. Tokom procesa registracije potrebno je dostaviti sljedeće informacije:

 • Za Krajnje korisnike: Za direktne interakcije i transakcije na Airalovoj web lokaciji (https://www.airalo.com) ili u aplikaciji Airalo, lične informacije, kao što su ime, prezime i adresa e-pošte, su obavezne.
 • Za Poslovne korisnike: Dodatne informacije su neophodne kako bi se zadovoljile jedinstvene potrebe poslovanja. To uključuje naziv i adresu kompanije, adrese e-pošte njenih korisnika, web lokaciju kompanije, region, industriju, broj telefona, relevantne kontakte i druge relevantne detalje. Te nam informacije pomažu prilagoditi naše usluge kako bismo bolje odgovorili na poslovne zahtjeve i pružili bolje usluge njihovim krajnjim kupcima.
 • Za Krajnje kupce: Kada usluge naruči drugi vlasnik Airalovog računa, kao što je na primjer Poslovni korisnik, potrebnim informacijama koje olakšavaju tu transakciju upravlja strana koja je bila pokretač. Poslovni korisnici su odgovorni osigurati da se lične informacije Krajnjih kupaca sakupljaju u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka.

U slučajevima kada se Airalove usluge pružaju preko posrednika (npr. hoteli ili turističke agencije), posrednik može u ime kupca dati potrebne informacije o registraciji.

Kako bi se prilagodila rastućim zahtjevima za usluge i poboljšala korisničko iskustvo, kompanija Airalo zadržava pravo prema potrebi sakupljati dodatne informacije od svih kategorija kupaca. Prilikom ovakvog sakupljanja dodatnih informacija će se poštivati privatnost i zakon o zaštiti podataka, bez potrebe za dodatnim promjenama ovih Uslova i odredbi. U skladu s tim, kupci će biti obaviješteni o sakupljanju svih takvih dodatnih informacija putem naših standardnih komunikacijskih kanala.

2.3. ANGAŽMAN KOMPANIJE AIRALO

Airalo će uložiti razumne napore kako bi Kupcima pružio kvalitetnu uslugu. Međutim, Airalo ne može garantirati da usluga neće biti prekinuta, pružena na vrijeme i da će biti sigurna ili besprijekorna.

2.4. ANGAŽMAN KUPCA

Prilikom korištenja opreme ili usluga koje pruža Airalo, Kupac se ne smije uključiti u bilo kakvu radnju koja je uvrijedljiva, nezakonita ili lažna; koja uzrokuje slabljenje ili oštećenje mreže. Kada Kupac prekrši svoje obaveze iz čl. 2.4, Airalo može Kupcu obustaviti pružanje Usluge. Tokom bilo kog perioda obustave, Kupac će, bez obzira na obustavljene Usluge, nastaviti plaćati sve naknade dospjele prema ovom Ugovoru.

2.5. KOMPATIBILNOST UREĐAJA

Korisnik je odgovoran osigurati da je njegov uređaj kompatibilan s eSIM karticom i da je mrežno otključan. Kompatibilnost uređaja može ovisiti od operatera i zemlje porijekla; Kupac mora provjeriti spisak uređaja koji su kompatibilni s eSIM karticom, koji se nalazi na stranici završetka kupovine. Kada označi okvir koji potvrđuje da je uređaj Kupca kompatibilan s eSIM karticom, Kupac se tada smatra odgovornim za tačnost pruženih informacija. 

Spisak kompatibilnosti s eSIM karticom nije iscrpan, što znači da će možda i dalje biti potrebno dodati najnovije objavljene uređaje koji su kompatibilni s eSIM karticom.

3. POČETAK, TRAJANJE I PREKID UGOVORA

Ugovor o usluzi između kompanije Airalo i Kupca počinje prilikom završetka narudžbe na Airalovoj web lokaciji (https://www.airalo.com, uključujući sve poddomene povezane s Airalom), u aplikaciji Airalo, putem našeg API-ja, na platformi Partner ili putem bilo kojeg drugog proizvoda koji pruža Airalo koji kupcima omogućava da naprave narudžbu.

 Aktiviranje eSIM kartice i usvajanje Pravila za aktiviranje je odgovornost Kupca. 

U slučaju da Krajnji korisnici nemaju aktivan paket podataka ili su izbrisali eSIM karticu s ciljnog uređaja, s njima će se raskinuti ugovor. Međutim, raskid ugovora za Poslovne korisnike podliježe uslovima bilo kojeg posebnog ugovora potpisanog između Poslovnog korisnika i kompanije Airalo, ili njihovog aktivnog statusa na platformi Partner. Za Poslovne korisnike s takvim ugovorima ili koji aktivno sudjeluju na platformi, ugovor ostaje na snazi ​​čak i ako nema aktivnog paketa podataka ili ako se eSIM kartica izbriše s uređaja, što je odraz tekućeg partnerstva i obaveza između kompanije Airalo i Poslovnog korisnika.

4. TROŠKOVI I PLAĆANJE

4.1. ODREDBE PLAĆANJA

Airalo nudi različite načine plaćanja za svoje usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na kreditnu/debitnu karticu, PayPal, Google Pay, Apple Pay i Alipay. 

Valuta plaćanja je u američkim dolarima ($) i može uključivati ​​razne druge valute, a valuta plaćanja se određuje tokom transakcije. 

Transakciju kreditnom karticom će obraditi i osigurati pružatelji platnih usluga koje je odobrio Airalo, uključujući, ali ne ograničavajući se na PayPal (https://paypal.com/) i Stripe (https://stripe.com/) i dodatni pružatelji koje je Airalo izabrao za svaku transakciju.

4.1.1. Automatsko obnavljanje za krajnje korisnike

Uz naše postojeće opcije plaćanja, Airalo nudi kontinuirani pristup našim uslugama bez potrebe za ručnim obnavljanjem. Ovaj model je namijenjen Krajnjim korisnicima koji traže neprekidnu uslugu i pogodnost. 

Automatske naknade: prema ovom modelu, naknade za obnovu će se automatski naplaćivati ​​na željeni način plaćanja krajnjeg korisnika kada njihovi dostupni podaci padnu ispod određenog praga na početku svakog ciklusa naplate. 

Pravila otkazivanja: Krajnji korisnici mogu otkazati svoju obnovu u bilo kojem trenutku. Otkazivanje će stupiti na snagu na kraju tekućeg ciklusa naplate, omogućavajući korisnicima nastavak pristupa usluzi dok se ciklus ne završi. Kako bi otkazali obnovu, korisnici mogu upravljati svojim postavkama direktno u svom računu Airalo ili kontaktirati naš tim za podršku za pomoć.

4.2. NAKNADE ZA KORIŠTENJE

4.2.1. Airalo potvrđuje da sve naknade uključuju PDV osim ako nije drugačije navedeno. Ne uključuju sve cijene i naknade primjenjive poreze za eSIM- karticu koju kupuje Poslovni korisnik na platformi Airalo, osim ako nije drugačije navedeno. Poslovni korisnici su odgovorni utvrditi i pokriti sve poreze povezane s njihovom kupovinom eSIM kartice od kompanije Airalo.

4.2.2. Kupac nema pravo prebiti nijedan svoj zahtjev sa zahtjevima kompanije Airalo, osim ako su zahtjevi Kupca neosporni ili su potvrđeni pravosnažnom sudskom presudom.

4.2.3. Fakturiranje

Airalo implementira sistematski pristup u svrhu naplaćivanja Poslovnim korisnicima korištenje Airalovog kredita, koji se koristi za kupovinu eSIM kartica, dopune i drugih Airalovih proizvoda i usluga putem platforme Partner. Ovaj proces je dizajniran tako da osigura jasnoću i odgovornost u finansijskim transakcijama između kompanije Airalo i njenih Poslovnih korisnika.

 • 4.2.3.1. Izdavanje faktura: Airalo Poslovnim korisnicima izdaje fakture s detaljima o Airalovom kreditu utrošenom za kupovinu eSIM kartice i paketa za dopunu unutar određenog obračunskog perioda. Ove fakture pružaju sveobuhvatan pregled nastalih troškova, omogućavajući Poslovnim korisnicima efikasno praćenje i upravljanje svojim troškovima.
 • 4.2.3.2. Obaveze plaćanja: Po prijemu računa, Kupci su dužni svoje obaveze plaćanja ispuniti unutar rokova navedenih na fakturi. Za poslovne korisnike je imperativ pridržavati se ovih vremenskih okvira kako bi osigurali nesmetan pristup Airalovim uslugama i zadržali pozitivan status unutar Airalove platforme Partner.
 • 4.2.3.3. Posljedice kašnjenja plaćanja:
  • Obustava usluge: U slučaju da Poslovni korisnik ne plati fakturu u navedenom roku, Airalo zadržava pravo privremenog obustavljanja pružanje usluga dok ne primi kompletnu uplatu. Ova mjera se poduzima kako bi se osigurala održivost naše ponude usluga i pravednost našeg sistema naplate.
  • Kamata i odštete: Pored toga, Airalo može nametnuti kamatu na zaostale iznose po stopi navedenoj u fakturi ili u skladu sa zakonom. Poslovni korisnici također mogu biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili dodatne troškove koje Airalo ima kao posljedicu kašnjenja u plaćanju. To uključuje, ali nije ograničeno na, administrativne troškove i pravne troškove povezane s naplatom dugova.
 • 4.2.3.4. Fakture se uglavnom izdaju u američkim dolarima. Međutim, Airalo zadržava pravo na izdavanje računa u drugim valutama prema potrebi ili prema međusobnom dogovoru s Poslovnim korisnikom.

Airalo naglašava važnost pravovremenog plaćanja kako bi se održao zdrav poslovni odnos i kontinuitet pružanja usluga. Pozivamo poslovne korisnike da na vrijeme kontaktiraju naš tim za podršku u slučaju bilo kakvih neslaganja u naplati ili poteškoća s plaćanjem kako bi pronašli obostrano prihvatljivo rješenje.

4.2.4. Pretplatničke transakcije za Poslovne korisnike

Poslovni korisnici učestvuju u jedinstvenom procesu transakcije na platformi Airalo, fokusiranom na kupovinu Airalovog kredita. Ovi krediti služe kao valuta unutar platforme, omogućavajući poslovnim korisnicima da nabave eSIM kartice i usluge dopune prilagođene njihovim radnim potrebama. Poslovni korisnici također mogu izabrati korištenje kreditnih ili debitnih kartica za kupovine izvršene na platformi Partner.

 • 4.2.4.1. Kupovina Airalovog kredita: Prvi korak za poslovne korisnike je nabavljanje Airalovog kredita. Ovaj proces je dizajniran tako da bude jednostavan i fleksibilan, nudeći različite načine plaćanja koji odgovaraju različitim poslovnim zahtjevima. Ove metode uključuju, ali nisu ograničene na, kreditne/debitne kartice, bankovne transfere i elektronske načine plaćanje, osiguravajući tako širok raspon opcija za prilagođavanje različitim finansijskim pogodnostima naših poslovnih klijenata.
 • 4.2.4.2. Korištenje Airalovog kredita: Nakon što Airalovi krediti budu dodani na njihov račun, Poslovni korisnici mogu bez problema koristiti ove kredite za kupovinu eSIM kartica, dopune i drugih Airalovih proizvoda i usluga. Radeći s kreditnim sistemom, Poslovni korisnici mogu planirati i rasporediti svoju potrošnju na telekomunikacione usluge u skladu sa svojim specifičnim poslovnim ciklusima i zahtjevima.

Za dodatne detalje o kupovini i korišćenju Airalovog kredita, ili za istraživanje najprikladnijih metoda plaćanja za vaše poslovanje, ohrabrujemo Poslovne korisnike da posjete Airalovu platformu Partner ili kontaktiraju naš tim za podršku.

4.2.5. Pretplatničke transakcije za Poslovne korisnike

Pretplatničke transakcije predstavljaju fleksibilan model plaćanja prilagođen Poslovnim korisnicima, koji nudi pogodnost primanja eSIM kartica i paketa dopune prije plaćanja. Ovaj pristup je u skladu s potrebama poslovanja koje traže radnu fleksibilnost i efikasnost u upravljanju svojim rješenjima za povezivanje.
Pretplatnička transakcija omogućava Poslovnim korisnicima primanje eSIM kartice, dopune i drugih Airalovih proizvoda i usluga, uz obavezu plaćanja koja nastaje kasnije. Specifičnosti ovog aranžmana plaćanja, uključujući datum dospijeća i uslove plaćanja, jasno su navedeni u fakturi koju je dostavio Airalo. Ova metoda omogućava trenutni pristup potrebnim uslugama, istovremeno osiguravajući fleksibilnost plaćanja.

 • 4.2.5.1. Sistem kreditnog ograničenja: Kako bi podržao ovaj model, Airalo može implementirati sistem kreditnog ograničenja. Ovaj sistem opunomoćuje Poslovne korisnike da iskoriste kredit za kupovinu eSIM kartica, dopuna i drugih Airalovih proizvoda i usluga unutar unaprijed određenog iznosa. Postavljanje ovakvih kreditnih ograničenja Airalo može, ovisno od uslova ugovora, odrediti jednostrano ili se može dogovoriti s Poslovnim korisnikom. Ova funkcija je dizajnirana tako da ponudi preduzećima upravljiv i skalabilan način kako bi zadovoljili svoje potrebe za povezivanjem bez trenutnih finansijskih izdataka.
 • 4.2.5.2. Kriteriji podobnosti: Važno je napomenuti kako nisu svi poslovni korisnici automatski kvalificirani za opcije pretplatničkog plaćanja. Airalo zadržava pravo na izbor kvalificiranih kupaca na osnovu različitih kriterija, osiguravajući tako da je ovaj model plaćanja usklađen s poslovnom praksom i riskantnim pravilima upravljanja obiju strana. Kriteriji za podobnost mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, historiju transakcija Poslovnog korisnika, kreditnu sposobnost i trajanje poslovnog odnosa s kompanijom Airalo.

Ponudom pretplatničkih transakcija, Airalo ima za cilj svojim poslovnim korisnicima pružiti visok stepen fleksibilnosti i povjerenja, omogućavajući im tako da daju prioritet svojim radnim zahtjevima dok upravljaju plaćanjima na način koji odgovara njihovim finansijskim procesima rada.

5. ISPORUKA

Krajnji korisnici će vidjeti kupljenu eSIM karticu u rubrici "Moje eSIM kartice" na Airalovoj web lokaciji (https://www.airalo.com) i/ili u aplikaciji Airalo. Nakon kupovine, kupac će dobiti potvrdu putem e-pošte. Sve informacije za instaliranje eSIM kartice će biti dostupne samo na Airalovom računu korisnika. 

Poslovnim korisnicima će eSIM kartice biti prikazane u okviru platforme Partner, olakšavajući im tako upravljanje eSIM karticama i paketima za dopunu te njihovu implementaciju, što je prilagođeno jedinstvenim zahtjevima poslovanja. 

Zato što je prepoznao različite potrebe naših kupaca, Airalo svoje proizvode i usluge isporučuje na različite načine, ovisno o odabranoj integraciji i specifičnim proizvodima i uslugama koje se koriste.

6. PRAVILA ZA POVRAT NOVCA / OTKAZIVANJE / IZMJENE

Kupac ima pravo tražiti povrat novca ili zamjenu eSIM kartice ako se ona ne može instalirati i koristiti zbog Airalovih tehničkog problema.

6.1. POVRAT NOVCA I OTKAZIVANJE

 • 6.1.1. PRAVILA I SMJERNICE

 • 6.1.2. Zahtjev za povrat novca može se podnijeti u roku od trideset (30) dana od datuma kupovine kada, nakon opsežnih pokušaja zajedničkog rješavanja problema, aktiviranje više nije moguće.

 • 6.1.3. Potrebna je suradnja s Kupcem kako bi se problem brzo riješio i kako bi se odobrio povrat novca.
 • 6.1.4. Svaki paket podataka ima svoj period važenja. Povrat novca u bilo kojem obliku neće biti ponuđen kada istekne period važenja za preostale podatke.
 • 6.1.5. Kompenzacija: Neće se izvršiti nikakav povrat novca ili naknada bilo koje vrste koja je nastala zbog troškova s alternativnih telefona, alternativnih SIM kartica, alternativnih pružatelja usluga, hotelskih telefona ili drugih troškova koji nisu direktno povezani s računom korisnika Airalove eSIM kartice. (Vidi odlomak 7. ODGOVORNOST I GARANCIJA u našim Uslovima i odredbama)
 • 6.1.6. Lažne kupovine: Airalo zadržava pravo da odbije bilo koji oblik povrata novca ako postoje dokazi o zloupotrebi, kršenju naših Uslova i odredbi ili bilo kojoj lažnoj aktivnosti povezanoj s korištenjem Airalovih proizvoda i usluga.
 • 6.1.7. Neovlaštene kupovine: Slučaj će biti predmet istrage i odobrenja prije obrade bilo kakvog povrata novca. Airalo zadržava pravo da obustavi bilo koji račun povezan s lažnom aktivnošću.
 • 6.1.8. Slučajna kupovina: Jednom kada korisnici instaliraju eSIM karticu ona će se smatrati korištenom. Povrat novca neće biti ponuđen.
 • 6.1.9. Netačne naknade: Ako Kupac razumno i u dobroj namjeri ospori fakturu ili njen dio, Kupac će o tom sporu obavijestiti kompaniju Airalo u roku od dvanaest (12) dana od prijema fakture, navodeći detalje zašto je fakturirani iznos netačan i, ako je moguće, navesti koliki iznos Kupac smatra tačnim. (Pogledajte detalje u odlomku 4.2. NAKNADE ZA KORIŠTENJE u Uslovima i odredbama)
 • 6.1.1.0. Zamjene: Isključivo eSIM kartice koje su kupljene pomoću aplikacije Airmoney, gdje je novac osvojen putem vaučera, se mogu zamijeniti u roku od 30 dana od datuma kupovine.
 • 6.1.11. Drugi razlozi: Ako zahtjev za povrat novca nije u okviru gore navedenog, istražit ćemo zahtjeve jedan po jedan. Ako se povrat odobri, može se primijeniti naknada za obradu. Maksimalni iznos povrata novca za koji Klijent može podnijeti zahtjev mora biti jednak ili manji od ukupnog iznosa koji je platio.

6.1.12. UPOTREBA DIGITALNIH VALUTA (AIRMONEY I KREDITI)

Airmoney i krediti su digitalne valute dostupne našim klijentima za kupovinu eSIM kartica i s tim povezanih usluga dostupnih na Airalovim platformama.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney je zaštićeni sistem nagrađivanja putem kredita, ekskluzivno za Airalove Krajnje korisnike, koji odobrava povrat novca u obliku Airmoneya na Airalov račun korisnika.
  • Sistem nagrađivanja ima različite nivoe, ovisno od iznosa kupovine. Svaki nivo nudi različite iznose povrata novca u obliku Airmoneya. Airalo može promijeniti bilo koju funkciju Airmoneya, uključujući nivoe sistema nagrađivanja i način na koji je program strukturiran.
  • 6.1.12.1.2. Kupci mogu zaraditi Airmoney kao nagradu za plaćene kupovine.
  • 6.1.12.1.3. Kupci ne mogu zaraditi Airmoney ako se na kupovinu primijeni popust ili nagrada za preporuku.
  • 6.1.12.1.4. Kupci mogu pomoću Airmoneya platiti samo svoje kupovine ili ga kombinirati s jednim od podržanih načina plaćanja.
  • 6.1.12.1.5. U kombiniranom plaćanju, nagrada u obliku Airmoneya je proporcionalna iznosu plaćenom putem jednog od podržanih načina plaćanja.
  • 6.1.12.1.6. Bilo koji postojeći iznos Airmoneya na kupčevom računu se ne može konvertirati u bilo koji drugi oblik kredita.
  • 6.1.12.1.7. Sve kupovine izvršene pomoću Airmoneya će biti kreditirane na Airalov račun kupca u obliku Airmoneya.
  • 6.1.12.1.8. Prenos bilo kojeg osvojenog Airmoneya ili onog koji će se osvojiti na račun klijenta je prema isključivom nahođenju kompanije Airalo, a Klijent nema inherentno pravo zahtijevati takve prenose. Airalo zadržava pravo na dozvolu ili zabranu prenosa Airmoneya u bilo kojem trenutku.
  • 6.1.12.1.9. Airalo zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga ograniči valjanost Airmoneya izdanog kao dio ovog programa.
  • 6.1.12.1.10. Airalo zadržava pravo na određivanje publike za dodjelu Airmoneya.
  • 6.1.12.1.11. Ako je naveden iznos Airmoneya, Kupac nema pravo izabrati iznos povrata gotovine koji će se primjenjivati na njega jer je to određeno prema Airalovom nahođenju.
  • 6.1.12.1.12. Kupac će biti odgovoran za plaćanje, zadržavanje, doznaku i izvještavanje o svim porezima, pristojbama, uvozima, obavezama, troškovima, naknadama i zadržavanjima koji mogu proizaći iz učešća u programu (uključujući porez na dobit preduzeća/fizičkih lica, PDV, porez na promet i druge primjenljive nacionalne, vladine, pokrajinske, državne, općinske ili lokalne poreze ili pristojbe te povezane kamate i kazne za zakašnjela plaćanja koje nameće bilo koja vlast za neplaćanje, zadržavanje i prijavljivanje).
  • 6.1.12.1.13. Airalo zadržava pravo na (potpuno ili djelimično) uskraćivanje, odbijanje, mijenjanje, obustavljanje, opozivanje ili otkazivanje, te uskraćivanje pogodnosti ili korištenje programa bilo kojem Kupcu u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga (bez prethodne najave).
  • 6.1.12.1.14. Airalo u svakom trenutku ima pravo prekinuti i/ili obustaviti svoje obaveze prema ovim Uslovima sve dok ne bude u mogućnosti identificirati i potvrditi relevantnog Kupca ili u slučaju (navodnih) lažnih aktivnosti koje ili napravi Kupac ili je u pitanju bilo koja druga zloupotreba programa.
 • 6.1.12.2. Airalovi krediti
  • Specifičan način plaćanja dizajniran za Airalove Poslovne korisnike na platformi Airalo Partner, koji omogućava kupovinu eSIM kartica, dopuna i drugih Airalovih proizvoda i usluga, i služi kao medij za izdavanje povrata novca.
  • 6.1.12.2.1. Airalovi krediti su namijenjeni na korištenje kompanijama putem platforme Partner, olakšavajući transakcije vezane za Airalove usluge. Ovi krediti su nepovratni i Kupac ih ne može ponovo tražiti.
  • 6.1.12.2.2. Neiskorišteni Airalovi krediti koji ostaju na korisničkom računu u vrijeme raskida ugovora i dalje će se priznati kao vlasništvo kompanije Airalo. Važno je napomenuti da se ovi krediti ne vraćaju automatski nakon raskida ugovora. Da bi pokrenuli povrat novca ili razgovarali o potencijalnim opcijama u vezi s neiskorištenim kreditima, Kupci su obavezno podnijeti pismeni zahtjev kompaniji Airalo.
  • 6.1.12.2.3 Airalovim Poslovnim korisnicima se dodjeljuje kreditno ograničenje za pretplatničke transakcije, koji označava maksimalno dozvoljeni trošak za kupovinu eSIM kartica i paketa za dopunu. Prekoračenje ovog ograničenja bez naknadnog plaćanja će ograničiti mogućnost daljnjih kupovina.

Ovaj odlomak opisuje mehanizme i pravila koji reguliraju korištenje Airalovih digitalnih valuta, Airmoneya za Krajnje korisnike i Airalovog kredita za Poslovne korisnike, osiguravajući jasnoću njihove primjene, prednosti i ograničenja unutar Airalovog ekosistema.

6.1.13. PROCES POVRATA NOVCA

Da biste zatražili povrat novca, kontaktirajte Airalov tim za podršku putem stranice Kontaktirajte nas ili pošaljite poruku na [email protected]. Imajte na umu da će se primjenjivati ​​naša gore navedena pravila za povrat novca. 

Ovisno o prirodi problema, od kupaca će se tražiti dodatne informacije koje će podržati njihov zahtjev za povrat novca, kao što su snimke ekrana postavki uređaja za tehničke probleme ili pojedinosti o tome zašto je fakturirani iznos netačan i, ako je moguće, koji iznos Kupac smatra tačnim itd.

Pogledajte odlomak 6.1.2 u ovom istom dokumentu za povrate novca u vezi s tehničkim problemima. Kupci će imati opciju vratiti kredit putem svog originalnog načina plaćanja ili u obliku Airmoneya koji je dostavljen na njihov račun. (Pogledajte odlomak 6.1.12.1.6 za kupovine pomoću Airmoneya) Povrat novca na originalni način: Nakon što se povrat novca odobri i izda, može proći do trideset (30) radnih dana dok se ne pojavi na izvodu, ovisno od banke. Airmoney: Nakon obrade, Airmoney će biti pripisan na račun Kupca. 

Krajnji kupci koji su kupili Airalove usluge preko preprodavača nemaju pravo na direktan povrat novca od kompanije Airalo. Takvi korisnici bi se trebali obratiti Airalovim Poslovnim korisnicima za zahtjeve za povrat novca. Airalo je posvećen zadovoljstvu kupaca, ali se mora pridržavati pravila naših partnera preprodavača za transakcije koje se obavljaju izvan naših direktnih prodajnih kanala.

6.1.13.1. Airalovim Poslovnim korisnicima se za transakcije izvršene direktno sa kompanijom Airalo povrat novca može se obraditi putem Airalovog kredita ili u obliku kreditne napomene. To pruža fleksibilnu alternativu za upravljanje povratima novca, omogućavajući korisnicima primjenu ovih kredita ili napomena za buduće kupovine ili usluge na platformi Airalo.

6.2. IZMJENE

Paketi podataka za eSIM kartice od kompanije Airalo nude se takvi kakvi jesu i ne mogu se vršiti dalje izmjene ili prilagođavanja na osnovu pojedinačnih zahtjeva nakon kupovine.

7. ODGOVORNOST I GARANCIJA

Airalo nije odgovoran za štete nastale zbog toga što predložena usluga nije uvijek dostupna. Airalo ne garantira stalnu dostupnost mrežne usluge. Za bilo koji zahtjev, molimo vas da pošaljete e-poštu na [email protected].

8. PROCES AKTIVIRANJA I RECIKLIRANJA eSIM KARTICA

Airalo implementira proces recikliranja eSIM kartica kako bi osigurao optimalnu isporuku usluga. Prilikom kupovine eSIM kartice, kupci su dužni aktivirati eSIM karticu unutar određenog vremenskog okvira, kao što je navedeno u smjernicama za aktiviranje datim tokom procesa kupovine. Odgovornost korisnika je da aktivira kupljenu eSIM karticu u određenom vremenskom okviru. Neaktiviranje eSIM kartice u ovom periodu može dovesti do njenog isteka, što eSIM karticu čini neupotrebljivom. 

Kada istekne, eSIM kartica se ne može ponovo aktivirati, a korisnik će morati pokrenuti novu kupovinu ako želi dobiti funkcionalnu eSIM karticu. Korisnicima se savjetuje da pregledaju date smjernica za aktiviranje i pridržavaju ih se kako bi osigurali besprijekoran proces aktiviranja eSIM kartice.

9. CIJENE I PROMOCIJE

Cijene se odnose na cijenu po kojoj Airalo Kupcima nudi svoje eSIM pakete i povezane usluge. Airalo može ponuditi promotivne cijene za svoje eSIM pakete na ograničeno vrijeme. Ove promocije podliježu posebnim uslovima i odredbama. Trajanje promocije, kriterijumi podobnosti i svi povezani uslovi biće jasno saopšteni tokom promotivnog perioda. Nakon završetka promocije primjenjivat će se redovne cijene osim ako nije drugačije navedeno. Airalo zadržava pravo da izmijeni ili ukine bilo koju promotivnu cijenu, uključujući povezane uslove i odredbe, prema vlastitom nahođenju, bez prethodne najave. Korisnici koji traže dodatne informacije ili objašnjenje o promotivnim cijenama mogu kontaktirati Airalov tim za podršku na [email protected].

 • 9.1. Cijene mogu varirati između Krajnjih i Poslovnih korisnika, odražavajući prilagođene usluge i ponude zasnovane na količini koje mogu biti dostupne različitim kategorijama korisnika.
 • 9.2. Cijene su podložne promjenama bez prethodne najave. Airalo kontinuirano revidira svoju strategiju naplate kako bi se uskladila s dinamikom tržišta, osiguravajući pružanje kvalitetne usluge po konkurentnim cijenama.
 • 9.3. Airalo zadržava pravo na prilagođavanje cijena na osnovu različitih faktora, uključujući, ali ne ograničavajući se na tržišne uslove, kurseve i troškove obrade. Takva prilagođavanja se vrše kako bi se osigurala održivost ponuđenih usluga i kako bi se uskladili troškovi isporuke visokokvalitetnih rješenja za povezivanje našim korisnicima.
 • 9.4. Airalo se obavezuje da će uložiti sve napore kako bi blagovremeno obavijestio Kupce o svim značajnim promjenama cijena, omogućavajući korisnicima da donose informirane odluke u vezi sa svojim kupovinama. Međutim, zbog dinamične prirode faktora koji utiču na cijene, slanje obavještenja o trenutnim promjenama možda nije uvijek moguće.

Za Krajnje korisnike: Cijene navedene na našoj web lokaciji posebno se odnose na Krajnje korisnike. Ohrabrujemo krajnje korisnike da često posjećuju našu web lokaciju za najnovije informacije o cijenama i promocijama.

Za Poslovne korisnike: Poslovni korisnici bi trebali pogledati određene platforme i proizvode napravljene za njih kako bi pronašli informacije o cijenama koje su relevantne za njihove specifične potrebe. Ovaj pristup osigurava Poslovnim korisnicima dobivanje prilagođenih informacija i strategija određivanja cijena koje najbolje odgovaraju radnim zahtjevima i opsegu poslovanja. Poslovnim korisnicima se također preporučuje da za dodatne detalje ili upite direktno kontaktiraju naš tim za podršku.

Naše cjenovne i promotivne strategije osmišljene su tako da mogu pružiti maksimalnu vrijednost našim korisnicima, osiguravajući održivost i kvalitet usluga koje pružamo. Za najnovije informacije o cijenama i promocijama, Krajnji korisnici bi trebali posjetiti našu web lokaciju, dok se Poslovni korisnici upućuju da istraže platforme u vlasništvu kompanije Airalo posebno dizajnirane za njih ili da se obrate našem timu za podršku.

10. PRAĆENJE LOKACIJE KORISNIKA

Airalo može sakupljati i obrađivati ​​korisničke informacije o geografskoj lokaciji, uključujući GPS koordinate, IP adresu, pristupne Wi-Fi tačke i detalje o tornju mobilne telefonije, kako bi se ponudile usluge na osnovu lokacije i poboljšalo korisničko iskustvo. Korištenjem Airalovih usluga, korisnici pristaju na ovo praćenje. Svrha uključuje pružanje usluga specifičnih za lokaciju, poboljšanje kvaliteta usluge i personaliziranje iskustava. Informacije o lokaciji mogu se dijeliti s dobavljačima trećih strana, koji su dužni rukovati podacima u skladu sa zakonima o privatnosti. Korisnici mogu kontrolirati usluge lokacije putem postavki uređaja, ali mogu imati ograničenja u određenim funkcijama. Kompanija Airalo primjenjuje sigurnosne mjere, čuva podatke u potrebnom periodu i poštuje važeće zakone o zaštiti podataka. Ovaj odlomak se može ažurirati kako bi odražavao promjene, a korisnici mogu kontaktirati [email protected] za pitanja ili nedoumice o praksama praćenja lokacije.

RAZNO

Originalna engleska verzija ovih Uslova je možda prevedena na druge jezike. Prevedena verzija ovih Uslova je samo prijevod koji je čin ljubaznosti i dobre volje ureda, ali kupci ne mogu ostvariti nikakva prava iz prevedene verzije. U slučaju nastanka spora oko sadržaja ili tumačenja ovih Uslova ili u slučaju sukoba, dvosmislenosti, nedosljednosti ili neslaganja između engleske verzije i bilo koje druge jezične verzije ovih Uslova, prednost će imati verzija na engleskom jeziku i primjenjivati će se biti konačna i obavezujuća. Engleska verzija će se koristiti u pravnim postupcima. Ako bilo koja odredba ovih Uslova bude ili postane nevažeća, neprovediva ili neobavezujuća, ostat ćete vezani svim ostalim odredbama ovog Ugovora. U tom će se slučaju takva nevažeća odredba ipak primijeniti u najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, a svaka strana će, s obzirom na sadržaj i svrhu ovih Uslova, barem pristati prihvatiti sličan efekat kao nevažeću, neprovedivu ili neobavezujuću odredbu.

Želiš li isprobati eSIM kartice i promijeniti način povezivanja sa svijetom?

Preuzmi aplikaciju Airalo da bilo gdje i bilo kad kupuješ, upravljaš i dopunjavaš svoje eSIM kartice.

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Upotrijebi besplatan kredit.

Možete osvojiti USD $3.00 u obliku Airmoney kredita tako što ćete podijeliti svoj kôd za preporuku s prijateljima.