Όροι και προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 3 Ιουνίου 2024

1. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την AIRGSM PTE. LTD., εφεξής αναφερόμενη ως Airalo, σε σχέση με τη μεταπώληση προπληρωμένων eSIM. Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις προβλέπονται για τον ιστότοπο https://www.airalo.com. Η Airalo μπορεί να αποδεχθεί ρήτρες διαφοροποίησης μόνο σε περίπτωση ρητής γραπτής συμφωνίας. Η παρούσα ενότητα ορίζει διάφορες κατηγορίες ατόμων και οντοτήτων που αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες, τις πλατφόρμες και τις εφαρμογές της Airalo. Η κατανόηση αυτών των ρόλων είναι ζωτικής σημασίας για την ερμηνεία των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και των όρων που περιγράφονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (Όρ.&Πρ.).

 • Τελικοί χρήστες: Άτομα που χρησιμοποιούν και αλληλεπιδρούν απευθείας με τις υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού τους Airalo για προσωπική χρήση.
 • Επιχειρηματικοί χρήστες: Η Airalo παρέχει υπηρεσίες σε οντότητες (“Επιχειρηματικοί Χρήστες”) οι οποίες μας παρέχουν άμεσα και έμμεσα προσωπικές πληροφορίες τελικών πελατών σε σχέση με τις δικές τους επιχειρήσεις και δραστηριότητες.
 • Τελικοί πελάτες: Άτομα που λαμβάνουν υπηρεσίες που παραγγέλλονται από άλλους κατόχους λογαριασμών Airalo, για παράδειγμα, όταν συναλλάσσεστε με έναν επιχειρηματικό χρήστη, ή όταν πραγματοποιείτε άλλες συναλλαγές με αυτόν.
 • Υποψήφιοι για θέσεις εργασίας: Τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για εργασία στην Airalo.

Ο όρος "Πελάτης" όπως χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το παρόν έγγραφο θα αναφέρεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Airalo, συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών, των επιχειρηματικών χρηστών και των τελικών πελατών, ανάλογα με το πλαίσιο χρήσης. Αυτός ο ευρύτερος ορισμός διασφαλίζει ότι οι όροι & προϋποθέσεις μας περιλαμβάνουν όλες τις αλληλεπιδράσεις με τις υπηρεσίες μας, παρέχοντας μια σαφή και ολοκληρωμένη κατανόηση των δικαιωμάτων και των ευθυνών όλων των εμπλεκόμενων μερών.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1. ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ eSIM

Η Airalo μεταπωλεί προπληρωμένες eSIM. Ο πελάτης εγγράφεται και αγοράζει eSIM στον ιστότοπο της Airalo (https://www.airalo.com) ή/και στην εφαρμογή Airalo.

2.2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ AIRALO

Όλοι οι πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών, των επιχειρηματικών χρηστών, των τελικών πελατών και των υποψηφίων για θέσεις εργασίας, όπως ορίζονται στην Ενότητα 1, πρέπει να αποδεχθούν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της Airalo. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, πρέπει να παρασχεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Για τελικούς χρήστες: Οι προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απαιτούνται για άμεσες αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές στον ιστότοπο της Airalo (https://www.airalo.com) ή μέσω της εφαρμογής Airalo.
 • Για επιχειρηματικούς χρήστες: Απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για να ικανοποιηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων. Αυτές περιλαμβάνουν την επωνυμία της εταιρείας, τη διεύθυνση της εταιρείας, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών της εταιρείας, τον ιστότοπο της εταιρείας, την περιοχή, τον κλάδο, τον αριθμό τηλεφώνου, τις σχετικές επαφές και άλλες σχετικές λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν στην προσαρμογή των υπηρεσιών μας ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις επιχειρησιακές απαιτήσεις και στην παροχή υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες τους.
 • Για τους τελικούς πελάτες: Όταν οι υπηρεσίες παραγγέλλονται από άλλον κάτοχο λογαριασμού Airalo, όπως έναν επιχειρηματικό χρήστη, οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση αυτής της συναλλαγής διαχειρίζονται από το μέρος που έκανε την παραγγελία. Οι επιχειρηματικοί χρήστες είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι οι προσωπικές πληροφορίες των τελικών πελατών συλλέγονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Σε περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες της Airalo παρέχονται μέσω διαμεσολαβητών (π.χ. ξενοδοχεία ή ταξιδιωτικά γραφεία), ο διαμεσολαβητής μπορεί να παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες εγγραφής για λογαριασμό του πελάτη.

Στο πλαίσιο της προσαρμογής στις εξελισσόμενες απαιτήσεις υπηρεσιών και της βελτίωσης της εμπειρίας των χρηστών, η Airalo διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες από όλες τις κατηγορίες πελατών, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Αυτή η συλλογή πρόσθετων πληροφοριών θα πραγματοποιηθεί με τρόπο που σέβεται την ιδιωτική ζωή και συμμορφώνεται με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω αλλαγές στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Οι πελάτες θα ενημερώνονται αντίστοιχα για τη συλλογή των εν λόγω πρόσθετων πληροφοριών μέσω των συνήθων διαύλων επικοινωνίας μας.

2.3. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ AIRALO

Η Airalo καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να παρέχει στον πελάτη ποιοτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η Airalo δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία δεν θα διακοπεί, θα παραδίδεται εγκαίρως, θα είναι ασφαλής και χωρίς σφάλματα.

2.4. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Κατά τη χρήση του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών που παρέχονται από την Airalo, ο Πελάτης δεν πρέπει να προβεί σε καμία ενέργεια: που είναι καταχρηστική, παράνομη ή αθέμιτη, προκαλεί βλάβη ή ζημιά στο Δίκτυο. Όταν ο Πελάτης παραβιάζει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την ενότητα 2.4, η Airalo μπορεί να αναστείλει τη χρήση της υπηρεσίας του πελάτη. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου αναστολής, ο πελάτης εξακολουθεί να καταβάλλει όλες τις χρεώσεις που οφείλονται βάσει της παρούσας συμφωνίας σε σχέση με τις υπηρεσίες που έχουν ανασταλεί.

2.5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευή του είναι συμβατή με eSIM και δεν είναι κλειδωμένη στο δίκτυο. Η συμβατότητα της συσκευής μπορεί να εξαρτάται από τον πάροχο και τη χώρα προέλευσης. Ο πελάτης πρέπει να ελέγξει τον κατάλογο των συσκευών που είναι συμβατές με eSIM που παρέχεται κατά την ολοκλήρωση της πληρωμής. Επιλέγοντας το πλαίσιο που επιβεβαιώνει ότι η συσκευή του πελάτη είναι συμβατή με eSIM, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει. 

Ο κατάλογος συμβατότητας eSIM δεν είναι ολοκληρωμένος, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να προστεθούν νέες συσκευές συμβατές με eSIM.

3. ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Airalo και του πελάτη ξεκινά με την ολοκλήρωση της παραγγελίας στον ιστότοπο της Airalo (https://www.airalo.com, καθώς και σε κάθε υποτομέα που σχετίζεται με την Airalo), μέσω της εφαρμογής Airalo, μέσω των API μας, στην πλατφόρμα συνεργατών ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προϊόντος που παρέχεται από την Airalo και επιτρέπει στους πελάτες να κάνουν μια παραγγελία.

 Η ενεργοποίηση της eSIM και η αποδοχή της πολιτικής ενεργοποίησης είναι ευθύνη του πελάτη. 

Η σύμβαση θα τερματιστεί για τους τελικούς χρήστες εάν δεν έχουν ενεργό πακέτο δεδομένων ή εάν έχουν διαγράψει την eSIM από τη συσκευή τους. Ωστόσο, για τους επιχειρηματικούς χρήστες, η καταγγελία της σύμβασης υπόκειται στους όρους οποιασδήποτε ειδικής συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του επιχειρηματικού χρήστη και της Airalo ή στην ενεργή κατάστασή τους στην πλατφόρμα συνεργατών. Για τους επιχειρηματικούς χρήστες με αντίστοιχες συμφωνίες ή ενεργή συμμετοχή στην πλατφόρμα, η σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμη και αν δεν υπάρχει ενεργό πακέτο δεδομένων ή η eSIM έχει διαγραφεί από τη συσκευή, γεγονός που αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη συνεργασία και τις δεσμεύσεις μεταξύ της Airalo και του επιχειρηματικού χρήστη.

4. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

4.1. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η Airalo προσφέρει διάφορες μεθόδους πληρωμής για τις υπηρεσίες της, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πιστωτική/χρεωστική κάρτα, PayPal, Google Pay, Apple Pay και Alipay. 

Το νόμισμα πληρωμής είναι δολάρια ΗΠΑ ($) αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και διάφορα άλλα νομίσματα, και το νόμισμα πληρωμής καθορίζεται κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. 

Οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες διεκπεραιώνονται και διασφαλίζονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που έχουν εγκριθεί από την Airalo, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το PayPal (https://paypal.com/) και το Stripe (https://stripe.com/), καθώς και πρόσθετους παρόχους που επιλέγονται από την Airalo για κάθε συναλλαγή.

4.1.1. Αυτόματες ανανεώσεις για τελικούς χρήστες

Εκτός από τις υπάρχουσες επιλογές πληρωμής, η Airalo προσφέρει συνεχή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης ανανέωσης. Αυτό το μοντέλο προορίζεται για τελικούς χρήστες που αναζητούν αδιάλειπτη εξυπηρέτηση και ευκολία. 

Αυτόματες χρεώσεις: Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, τα τέλη ανανέωσης θα χρεώνονται αυτόματα στην προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής του τελικού χρήστη όταν τα διαθέσιμα δεδομένα του πέσουν κάτω από ένα ορισμένο όριο στην αρχή κάθε κύκλου χρέωσης 

Πολιτική ακύρωσης: Οι τελικοί χρήστες μπορούν να ακυρώσουν την ανανέωσή τους ανά πάσα στιγμή. Η ακύρωση θα αρχίσει να ισχύει στο τέλος του τρέχοντος κύκλου χρέωσης, επιτρέποντας στους χρήστες να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μέχρι τη λήξη του κύκλου. Για να ακυρώσουν, οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις ρυθμίσεις τους απευθείας στον λογαριασμό τους στην Airalo ή να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξής μας για βοήθεια.

4.2. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

4.2.1. Η Airalo δηλώνει ότι όλες οι χρεώσεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Όλες οι τιμές και τα τέλη για αγορές eSIM από επιχειρηματικούς χρήστες στην πλατφόρμα Airalo δεν περιλαμβάνουν τους ισχύοντες φόρους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι επιχειρηματικοί χρήστες είναι υπεύθυνοι για τον υπολογισμό και την πληρωμή όλων των φόρων που σχετίζονται με την αγορά των eSIM από την Airalo.

4.2.2. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να συμψηφίσει τις απαιτήσεις του με τις απαιτήσεις της Airalo, εκτός εάν οι απαιτήσεις του πελάτη είναι αδιαμφισβήτητες ή έχουν επιβεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

4.2.3. Τιμολόγηση

Η Airalo εφαρμόζει μια συστηματική προσέγγιση για την τιμολόγηση των επιχειρηματικών χρηστών για τη χρήση των μονάδων Airalo, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την απόκτηση eSIMs, αναπληρώσεων και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών της Airalo μέσω της πλατφόρμας συνεργατών. Η παρούσα διαδικασία έχει στόχο να διασφαλίσει τη σαφήνεια και τη λογοδοσία στις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ της Airalo και των επιχειρηματικών χρηστών της.

 • 4.2.3.1. Έκδοση τιμολογίων: Η Airalo εκδίδει τιμολόγια στους επιχειρηματικούς χρήστες, στα οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι μονάδες Airalo που καταναλώθηκαν για την αγορά πακέτων eSIM και αναπλήρωσης εντός μιας συγκεκριμένης περιόδου χρέωσης. Αυτά τα τιμολόγια παρέχουν μια πλήρη ανάλυση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιχειρηματικούς χρήστες να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα έξοδά τους.
 • 4.2.3.2. Υποχρέωση πληρωμής: Ο πελάτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο τιμολόγιο. Είναι επιτακτική ανάγκη οι επιχειρηματικοί χρήστες να τηρούν αυτά τα χρονικά πλαίσια για να διασφαλίσουν την αδιάλειπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες της Airalo και να διασφαλίσουν τη θετική τους κατάσταση στην πλατφόρμα συνεργατών της Airalo.
 • 4.2.3.3. Συνέπειες καθυστερημένης πληρωμής:
  • Αναστολή υπηρεσίας: Σε περίπτωση που ένας επιχειρηματικός χρήστης δεν εξοφλήσει ένα τιμολόγιο εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, η Airalo έχει το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών έως ότου λάβει την πλήρη πληρωμή. Το μέτρο αυτό λαμβάνεται για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας και η δικαιοσύνη του συστήματος χρέωσης.
  • Τόκοι και αποζημιώσεις: Επιπλέον, η Airalo μπορεί να χρεώσει τόκους επί των καθυστερημένων ποσών με επιτόκιο που καθορίζεται στο τιμολόγιο ή όπως επιτρέπεται από το νόμο. Οι επιχειρηματικοί χρήστες ενδέχεται επίσης να είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες ή πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν για την Airalo ως αποτέλεσμα της καθυστερημένης πληρωμής. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα διοικητικά έξοδα και τα νομικά έξοδα που σχετίζονται με την είσπραξη των οφειλών.
 • 4.2.3.4. Τα τιμολόγια εκδίδονται κατά κανόνα σε δολάρια ΗΠΑ. Ωστόσο, η Airalo έχει το δικαίωμα να εκδίδει τιμολόγια σε άλλα νομίσματα, όπως κρίνεται απαραίτητο ή όπως συμφωνείται αμοιβαία με τον επιχειρηματικό χρήστη.

Η Airalo τονίζει τη σημασία των έγκαιρων πληρωμών για τη διατήρηση μιας υγιούς επιχειρηματικής σχέσης και τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών. Προτρέπουμε τους επιχειρηματικούς χρήστες να επικοινωνήσουν άμεσα με την ομάδα υποστήριξής μας σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνιών χρέωσης ή δυσκολιών πληρωμής, ώστε να βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση.

4.2.4. Προπληρωμένες συναλλαγές για επιχειρηματικούς χρήστες

Οι επιχειρηματικοί χρήστες πραγματοποιούν μια μοναδική διαδικασία συναλλαγής στην πλατφόρμα Airalo, η οποία επικεντρώνεται στην αγορά μονάδων Airalo. Αυτές οι μονάδες χρησιμεύουν ως νόμισμα εντός της πλατφόρμας, επιτρέποντας στους επιχειρηματικούς χρήστες να προμηθεύονται eSIM και υπηρεσίες αναπλήρωσης προσαρμοσμένες στις επιχειρησιακές τους ανάγκες. Οι επιχειρηματικοί χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν να χρησιμοποιούν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες για τις αγορές που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα συνεργατών.

 • 4.2.4.1. Αγορά μονάδων Airalo: Το πρώτο βήμα για τους επιχειρηματικούς χρήστες είναι η απόκτηση μονάδων Airalo. Η διαδικασία αυτή έχει αναπτυχθεί ώστε να είναι απλή και ευέλικτη, προσφέροντας διάφορες μεθόδους πληρωμής που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές επιχειρηματικές απαιτήσεις. Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες, τραπεζικά εμβάσματα και λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών, εξασφαλίζοντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών για την ικανοποίηση των διαφορετικών οικονομικών προτιμήσεων των επιχειρηματικών πελατών μας.
 • 4.2.4.2. Χρήση μονάδων Airalo: Μόλις προσθέσουν μονάδες Airalo στον λογαριασμό τους, οι επιχειρηματικοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις μονάδες για να αγοράσουν eSIM, για αναπλήρωση και για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Airalo. Με τη λειτουργία ενός πιστωτικού συστήματος, οι επιχειρηματικοί χρήστες μπορούν να προγραμματίζουν και να κατανέμουν τις δαπάνες τους για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σύμφωνα με τους ιδιαίτερους επιχειρηματικούς κύκλους και τις απαιτήσεις τους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αγορά και τη χρήση των μονάδων Airalo ή για να εξετάσετε τις καταλληλότερες μεθόδους πληρωμής για την επιχείρησή σας, συνιστούμε στους επιχειρηματικούς χρήστες να επισκεφθούν την πλατφόρμα συνεργατών της Airalo ή να επικοινωνήσουν με την ειδική ομάδα υποστήριξής μας.

4.2.5. Μεταπληρωμένες συναλλαγές για επιχειρηματικούς χρήστες

Οι μεταπληρωμένες συναλλαγές αποτελούν ένα ευέλικτο μοντέλο πληρωμών προσαρμοσμένο για τους επιχειρηματικούς χρήστες, προσφέροντας την ευκολία της λήψης πακέτων eSIM και αναπλήρωσης πριν από την πληρωμή. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες των επιχειρήσεων που επιζητούν λειτουργική ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των λύσεων συνδεσιμότητάς τους.
Μια μεταπληρωμένη συναλλαγή επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες να λαμβάνουν eSIM, αναπληρώσεις και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Airalo, με την υποχρέωση πληρωμής να υφίσταται σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Οι λεπτομέρειες αυτού του διακανονισμού πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης και των όρων πληρωμής, περιγράφονται σαφώς στο τιμολόγιο που παρέχει η Airalo. Η μέθοδος αυτή διευκολύνει την άμεση πρόσβαση στις αναγκαίες υπηρεσίες, παρέχοντας παράλληλα ευελιξία στις πληρωμές.

 • 4.2.5.1. Σύστημα πιστωτικού ορίου: Για την υποστήριξη αυτού του μοντέλου, η Airalo μπορεί να εφαρμόσει ένα σύστημα πιστωτικού ορίου. Αυτό το σύστημα επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες να χρησιμοποιούν πίστωση για την αγορά eSIM, αναπληρώσεων και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών της Airalo έως ένα προκαθορισμένο ποσό. Ο καθορισμός αυτών των πιστωτικών ορίων μπορεί να καθοριστεί μονομερώς από την Airalo ή να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον επιχειρηματικό χρήστη, ανάλογα με τους όρους της συμφωνίας. Αυτή η λειτουργία έχει σκοπό να προσφέρει στις επιχειρήσεις έναν διαχειρίσιμο και κλιμακούμενο τρόπο κάλυψης των αναγκών τους για συνδεσιμότητα χωρίς άμεση οικονομική επιβάρυνση.
 • 4.2.5.2. Κριτήρια επιλεξιμότητας: Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν πληρούν αυτόματα όλοι οι επιχειρηματικοί χρήστες τις προϋποθέσεις για τις επιλογές μεταπληρωμής. Η Airalo διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει τους επιλέξιμους πελάτες βάσει διαφόρων κριτηρίων, διασφαλίζοντας ότι αυτό το μοντέλο πληρωμών ευθυγραμμίζεται με τις επιχειρηματικές πρακτικές και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και των δύο μερών. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ιστορικό συναλλαγών του επιχειρηματικού χρήστη, την πιστοληπτική ικανότητα και τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης με την Airalo.

Προσφέροντας μεταπληρωμένες συναλλαγές, η Airalo στοχεύει να παρέχει υψηλό βαθμό ευελιξίας και εμπιστοσύνης στους επιχειρηματικούς χρήστες της, επιτρέποντάς τους να δίνουν προτεραιότητα στις επιχειρησιακές τους απαιτήσεις, ενώ διαχειρίζονται τις πληρωμές με τρόπο που ταιριάζει στις οικονομικές τους ροές εργασίας.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Οι τελικοί χρήστες θα δουν την αγορασμένη eSIM στην καρτέλα "Οι eSIM μου" στον ιστότοπο της Airalo (https://www.airalo.com) ή/και στην εφαρμογή Airalo. Ο πελάτης θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης μετά την αγορά. Όλες οι πληροφορίες για την εγκατάσταση της eSIM θα είναι διαθέσιμες μόνο στον λογαριασμό Airalo του χρήστη. 

Οι επιχειρηματικοί χρήστες θα βλέπουν τις eSIM τους στην πλατφόρμα συνεργατών, πράγμα που διευκολύνει τη διαχείριση και την ανάπτυξη των eSIM και των πακέτων αναπλήρωσης, σύμφωνα με τις μοναδικές απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης. 

Αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας, η Airalo παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μέσω διαφόρων μεθόδων, ανάλογα με την επιλεγμένη ολοκλήρωση και τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ / ΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση της eSIM εάν η eSIM δεν μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί λόγω τεχνικού προβλήματος της Airalo.

6.1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ

 • 6.1.1. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

 • 6.1.2. Αίτημα επιστροφής χρημάτων μπορεί να υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, όταν η ενεργοποίηση δεν είναι πλέον δυνατή μετά από διεξοδική συλλογική αντιμετώπιση του προβλήματος.

 • 6.1.3. Για την επιστροφή χρημάτων απαιτείται συνεργασία με τον πελάτη για την άμεση επίλυση του προβλήματος.
 • 6.1.4. Κάθε πακέτο δεδομένων έχει τη δική του περίοδο ισχύος. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν θα γίνει για τα εναπομείναντα δεδομένα όταν λήξει η περίοδος ισχύος.
 • 6.1.5. Αποζημίωση: Καμία επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση οποιουδήποτε είδους δεν θα εκδοθεί λόγω χρεώσεων από εναλλακτικά τηλέφωνα, εναλλακτικές κάρτες SIM, εναλλακτικούς παρόχους, τηλέφωνα ξενοδοχείων ή άλλες χρεώσεις που δεν συνδέονται άμεσα με τον λογαριασμό eSIM της Airalo του πελάτη. (Δείτε την ενότητα 7. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ στους Όρους και Προϋποθέσεις)
 • 6.1.6. Αθέμιτες αγορές: Η Airalo διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε μορφή επιστροφής χρημάτων εάν υπάρχουν ενδείξεις κατάχρησης, παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων ή οποιασδήποτε αθέμιτης δραστηριότητας που σχετίζεται με τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της Airalo.
 • 6.1.7. Μη εξουσιοδοτημένες αγορές: Η υπόθεση θα πρέπει να διερευνηθεί και να εγκριθεί πριν από την επεξεργασία οποιασδήποτε επιστροφής χρημάτων. Η Airalo διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κάθε λογαριασμό που σχετίζεται με αθέμιτη δραστηριότητα.
 • 6.1.8. Αγορές κατά λάθος: Μόλις ο πελάτης εγκαταστήσει την eSIM, θα θεωρείται χρησιμοποιημένη. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων.
 • 6.1.9. Λανθασμένη χρέωση: Εάν ο πελάτης αμφισβητεί εύλογα και καλή τη πίστει ένα τιμολόγιο ή μέρος αυτού, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Airalo για την εν λόγω αμφισβήτηση εντός δώδεκα (12) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου, παρέχοντας λεπτομέρειες για τους λόγους για τους οποίους το τιμολογούμενο ποσό είναι εσφαλμένο και, εάν είναι δυνατόν, το ποσό που θεωρεί ότι οφείλεται. (Δείτε λεπτομέρειες στην ενότητα 4.2 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ στους Όρους και Προϋποθέσεις)
 • 6.1.10. Αντικαταστάσεις: Οι eSIM που έχουν αγοραστεί αποκλειστικά με χρήματα Airmoney από κουπόνια, μπορούν να αντικατασταθούν μόνο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.
 • 6.1.11. Άλλοι λόγοι: Εάν το αίτημα επιστροφής χρημάτων δεν καλύπτεται από τα παραπάνω, θα εξετάσουμε το αίτημα κατά περίπτωση. Εάν εγκριθεί η επιστροφή χρημάτων, ενδέχεται να χρεωθεί ένα τέλος επεξεργασίας. Η μέγιστη επιστροφή πίστωσης που μπορεί να ζητήσει ένας πελάτης πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη από το συνολικό ποσό που πλήρωσε.

6.1.12. ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (AIRMONEY & ΜΟΝΑΔΕΣ)

Τα Airmoney και οι μονάδες είναι ψηφιακά νομίσματα που είναι διαθέσιμα στους πελάτες μας για την αγορά eSIM και συναφών υπηρεσιών που διατίθενται στις πλατφόρμες της Airalo.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Το Airmoney είναι ένα ιδιόκτητο πιστωτικό σύστημα επιβράβευσης αποκλειστικά για τους τελικούς χρήστες της Airalo που δίνει επιστροφή χρημάτων ως Airmoney στον λογαριασμό Airalo του χρήστη.
  • Το σύστημα επιβράβευσης έχει διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με το ποσό της αγοράς. Κάθε επίπεδο παρέχει διαφορετικά ποσά επιστροφής χρημάτων ως Airmoney. Η Airalo μπορεί να αλλάξει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του Airmoney, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων του συστήματος ανταμοιβών και του τρόπου διάρθρωσης του προγράμματος.
  • 6.1.12.1.2. Οι πελάτες μπορούν να κερδίσουν Airmoney ως ανταμοιβή για την πληρωμή αγορών.
  • 6.1.12.1.3. Οι πελάτες δεν μπορούν να κερδίσουν Airmoney εάν η αγορά τους συνοδεύεται από έκπτωση ή ανταμοιβή παραπομπής.
  • 6.1.12.1.4. Οι πελάτες μπορούν να πληρώσουν με Airmoney μόνο για τις αγορές τους ή να το συνδυάσουν με μία από τις υποστηριζόμενες μεθόδους πληρωμής.
  • 6.1.12.1.5. Σε μια συνδυασμένη πληρωμή, η ανταμοιβή Airmoney είναι ανάλογη με το ποσό που καταβλήθηκε μέσω μιας από τις υποστηριζόμενες μεθόδους πληρωμής.
  • 6.1.12.1.6. Τυχόν διαθέσιμα Airmoney στο λογαριασμό ενός πελάτη δεν είναι μετατρέψιμα σε οποιαδήποτε άλλη μορφή πίστωσης.
  • 6.1.12.1.7. Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται με τη χρήση Airmoney θα πιστώνονται στον λογαριασμό Airalo του πελάτη ως Airmoney.
  • 6.1.12.1.8. Η μεταφορά οποιουδήποτε κερδισμένου ποσού Airmoney ή ποσού που μπορεί να κερδηθεί στο λογαριασμό του πελάτη εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Airalo και ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει τέτοιες μεταφορές. Η Airalo έχει το δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει τις μεταφορές Airmoney ανά πάσα στιγμή.
  • 6.1.12.1.9. Η Airalo έχει το δικαίωμα να περιορίσει την ισχύ των Airmoney που εκδίδονται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.
  • 6.1.12.1.10. Η Airalo έχει το δικαίωμα να καθορίζει το κοινό για τη διάθεση του Airmoney.
  • 6.1.12.1.11. Εάν παρέχεται Airmoney, ο πελάτης δεν έχει κανένα δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της επιστροφής μετρητών που θα ισχύει για αυτόν, καθώς αυτό καθορίζεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Airalo.
  • 6.1.12.1.12. Ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την πληρωμή, παρακράτηση, αποστολή και αναφορά οποιωνδήποτε φόρων, εισφορών, τελών εισαγωγής, δασμών, χρεώσεων, τελών και κρατήσεων που μπορεί να προκύψουν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού/ατομικού φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρων επί των πωλήσεων και άλλων εφαρμοστέων εθνικών, κρατικών, επαρχιακών, πολιτειακών, δημοτικών ή τοπικών φόρων ή εισφορών και των σχετικών τόκων υπερημερίας και προστίμων που επιβάλλονται από οποιαδήποτε αρχή για την παράλειψη πληρωμής, παρακράτησης και αναφοράς).
  • 6.1.12.1.13. Η Airalo έχει το δικαίωμα (εν όλω ή εν μέρει) να παρακρατήσει, να απορρίψει, να τροποποιήσει, να αναστείλει, να ανακαλέσει ή να ακυρώσει ή να αρνηθεί την παροχή ή τη χρήση του προγράμματος σε οποιονδήποτε πελάτη ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο (χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση).
  • 6.1.12.1.14. Η Airalo δικαιούται ανά πάσα στιγμή να διακόψει ή/και να αναστείλει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους παρόντες όρους μέχρι να μπορέσει να ταυτοποιήσει και να επαληθεύσει τον σχετικό πελάτη ή σε περίπτωση (υποτιθέμενων) αθέμιτων δραστηριοτήτων από οποιονδήποτε πελάτη ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης του προγράμματος.
 • 6.1.12.2. Μονάδες Airalo
  • Μια ειδική μέθοδος πληρωμής που έχει σχεδιαστεί για τους επιχειρηματικούς χρήστες της Airalo στην πλατφόρμα συνεργατών της Airalo, η οποία επιτρέπει την αγορά eSIM, αναπλήρωσης και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών της Airalo και λειτουργεί ως μέσο για την έκδοση επιστροφών.
  • 6.1.12.2.1. Οι μονάδες Airalo είναι για χρήση από εταιρείες μέσω της πλατφόρμας συνεργατών, για τη διευκόλυνση των συναλλαγών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της Airalo. Αυτές οι μονάδες δεν επιστρέφονται και δεν μπορεί να τις ζητήσει πίσω ο πελάτης.
  • 6.1.12.2.2. Οι αχρησιμοποίητες μονάδες Airalo που παραμένουν στο λογαριασμό του πελάτη κατά τη λήξη της συμφωνίας θα συνεχίσουν να θεωρούνται ιδιοκτησία της Airalo. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι μονάδες αυτές δεν επιστρέφονται αυτόματα κατά τη λήξη της συμφωνίας. Για να ξεκινήσετε μια επιστροφή χρημάτων ή να συζητήσετε πιθανές επιλογές σχετικά με αχρησιμοποίητες μονάδες, οι πελάτες πρέπει να υποβάλουν γραπτό αίτημα στην Airalo.
  • 6.1.12.2.3 Στους επιχειρηματικούς χρήστες της Airalo εκχωρείται ένα πιστωτικό όριο για τις μετα-πληρωμένες συναλλαγές, το οποίο καθορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη δαπάνη για την αγορά πακέτων eSIM και αναπλήρωσης. Η υπέρβαση αυτού του ορίου χωρίς επακόλουθη πληρωμή θα περιορίσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης περαιτέρω αγορών.

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τους μηχανισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη χρήση των ψηφιακών νομισμάτων της Airalo, το Airmoney για τους τελικούς χρήστες και τις μονάδες Airalo για τους επιχειρηματικούς χρήστες, για να παρέχει σαφήνεια σχετικά με την εφαρμογή, τα οφέλη και τους περιορισμούς τους στο οικοσύστημα της Airalo.

6.1.13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Airalo μέσω της σελίδας Επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]. Λάβετε υπόψη ότι ισχύει η παραπάνω πολιτική επιστροφής χρημάτων. 

Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, θα ζητηθούν από τον πελάτη περαιτέρω πληροφορίες για την υποστήριξη του αιτήματος επιστροφής χρημάτων, όπως στιγμιότυπα οθόνης των ρυθμίσεων της συσκευής για τεχνικά ζητήματα ή λεπτομέρειες για τους λόγους για τους οποίους το τιμολογούμενο ποσό είναι εσφαλμένο και, εάν είναι δυνατόν, πόσο θεωρεί ο πελάτης ότι οφείλεται κ.λπ.

Ανατρέξτε στην ενότητα 6.1.2 του ίδιου εγγράφου για τις επιστροφές που σχετίζονται με τεχνικά ζητήματα. Οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα πίστωσης μέσω της αρχικής τους μεθόδου πληρωμής ή ως χρήματα Airmoney που εκδίδονται στον λογαριασμό τους. (Δείτε την παράγραφο 6.1.12.1.6 για αγορές με Airmoney) Επιστροφή χρημάτων με την αρχική μέθοδο: Αφού εγκριθεί και εκδοθεί η επιστροφή χρημάτων, μπορεί να χρειαστούν έως και τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες για να εμφανιστεί στον λογαριασμό, ανάλογα με την τράπεζα. Airmoney: Μετά την επεξεργασία, το Airmoney θα πιστωθεί στον λογαριασμό του πελάτη. 

Οι τελικοί πελάτες που έχουν αγοράσει υπηρεσίες Airalo μέσω μεταπωλητή δεν δικαιούνται άμεσες επιστροφές χρημάτων από την Airalo. Αυτοί οι χρήστες θα πρέπει να απευθυνθούν στους επιχειρηματικούς χρήστες της Airalo για αιτήματα επιστροφής χρημάτων. Η Airalo είναι προσηλωμένη στην ικανοποίηση των πελατών της, αλλά πρέπει να υπακούει στις πολιτικές των συνεργατών μεταπωλητών για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός των άμεσων καναλιών πωλήσεων.

6.1.13.1. Οι επιστροφές χρημάτων των επιχειρηματικών χρηστών της Airalo για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν απευθείας με την Airalo μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω των μονάδων Airalo ή ως πιστωτικά σημειώματα. Αυτό παρέχει μια ευέλικτη εναλλακτική λύση για τη διαχείριση των επιστροφών, επιτρέποντας στους πελάτες να χρησιμοποιήσουν αυτές τις μονάδες ή τα πιστωτικά σημειώματα για μελλοντικές αγορές ή υπηρεσίες στην πλατφόρμα Airalo.

6.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Τα πακέτα δεδομένων eSIM από την Airalo προσφέρονται ως έχουν και δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις ή προσαρμογές βάσει μεμονωμένων αιτημάτων μετά την αγορά.

7. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Airalo δεν ευθύνεται για ζημίες που προκύπτουν λόγω της μη συνεχούς διαθεσιμότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας. Η Airalo δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη συνεχή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δικτύου. Για οποιαδήποτε αιτήματα, στείλτε email στη διεύθυνση [email protected].

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ eSIM

Η Airalo εφαρμόζει μια διαδικασία ανακύκλωσης eSIM για να διασφαλίσει τη βέλτιστη παροχή της υπηρεσίας. Μετά την αγορά eSIM, οι πελάτες υποχρεούνται να ενεργοποιήσουν την eSIM εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, όπως αναφέρεται στις οδηγίες ενεργοποίησης που παρέχονται κατά τη διαδικασία αγοράς. Είναι ευθύνη του χρήστη να ενεργοποιήσει την αγορασμένη eSIM εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Η μη ενεργοποίηση της eSIM εντός αυτής της περιόδου μπορεί να οδηγήσει στη λήξη της, καθιστώντας την eSIM άχρηστη.. 

Μόλις λήξει, η eSIM δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά και ο χρήστης θα πρέπει να προβεί σε νέα αγορά, εάν επιθυμεί να αποκτήσει μια λειτουργική eSIM. Συνιστούμε στους χρήστες να μελετήσουν και να τηρήσουν τις παρεχόμενες οδηγίες ενεργοποίησης για να διασφαλίσουν μια απρόσκοπτη διαδικασία ενεργοποίησης eSIM.

9. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι τιμές αναφέρονται στο κόστος με το οποίο η Airalo προσφέρει τα πακέτα eSIM και τις συναφείς υπηρεσίες της στους πελάτες. Η Airalo μπορεί να προσφέρει τιμές προσφοράς για τα πακέτα eSIM για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτές οι προσφορές υπόκεινται σε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις. Η διάρκεια της προσφοράς, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τυχόν συναφείς όροι θα γνωστοποιούνται με σαφήνεια κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς. Μετά τη λήξη της προσφοράς, θα ισχύουν οι κανονικές τιμές, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Η Airalo έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να τερματίσει οποιεσδήποτε τιμές προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χρήστες που θέλουν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές προσφοράς μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης της Airalo στη διεύθυνση [email protected].

 • 9.1. Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των τελικών χρηστών και των επιχειρηματικών χρηστών, ανάλογα με τις εξατομικευμένες υπηρεσίες και τις προσφορές βάσει όγκου που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών.
 • 9.2. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Airalo αναθεωρεί συνεχώς την τιμολογιακή της στρατηγική ώστε να συμβαδίζει με τη δυναμική της αγοράς, ώστε να διασφαλίζει ότι παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.
 • 9.3. Η Airalo έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές με βάση διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των συνθηκών της αγοράς, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και του λειτουργικού κόστους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και για να ληφθεί υπόψη το κόστος παροχής λύσεων συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας στους χρήστες μας.
 • 9.4. Η Airalo δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών για τυχόν σημαντικές αλλαγές στην τιμολόγηση, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις αγορές τους. Ωστόσο, λόγω του δυναμικού χαρακτήρα των παραγόντων που επηρεάζουν την τιμολόγηση, η άμεση ενημέρωση μπορεί να μην είναι πάντα δυνατή.

Για τελικούς χρήστες: Οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπό μας ισχύουν ειδικά για τους τελικούς χρήστες. Παροτρύνουμε τους τελικούς χρήστες να επισκέπτονται συχνά τον ιστότοπό μας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προσφορές.

Για επιχειρηματικούς χρήστες: Οι επιχειρηματικοί χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στις καθορισμένες πλατφόρμες και τα προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί γι' αυτούς για να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση που αφορούν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει ότι οι επιχειρηματικοί χρήστες λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες και στρατηγικές τιμολόγησης που ανταποκρίνονται καλύτερα στις λειτουργικές απαιτήσεις και την κλίμακα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτών τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες ή ερωτήσεις, συνιστούμε επίσης στους επιχειρηματικούς χρήστες να επικοινωνήσουν απευθείας με την ομάδα υποστήριξής μας.

Οι στρατηγικές τιμολόγησης και προώθησης είναι διαμορφωμένες έτσι ώστε να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή αξία στους χρήστες μας, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προσφορές, οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον ιστότοπό μας, και οι επιχειρηματικοί χρήστες θα πρέπει να εξετάζουν τις πλατφόρμες που ανήκουν στην Airalo και έχουν σχεδιαστεί γι' αυτούς ή να απευθύνονται στην ομάδα υποστήριξής μας.

10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

Η Airalo μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες γεωγραφικής θέσης των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των συντεταγμένων GPS, της διεύθυνσης IP, των σημείων πρόσβασης Wi-Fi και των δεδομένων από πύργους κινητής τηλεφωνίας, για να προσφέρει υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία και να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Airalo, οι χρήστες δίνουν τη συγκατάθεσή τους για αυτή την παρακολούθηση. Ο σκοπός περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ανάλογα με την τοποθεσία, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την εξατομίκευση των εμπειριών. Οι πληροφορίες τοποθεσίας ενδέχεται να κοινοποιούνται σε τρίτους παρόχους, οι οποίοι υποχρεούνται να χειρίζονται τα δεδομένα σύμφωνα με τους νόμους περί απορρήτου. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περιορισμούς σε ορισμένες λειτουργίες. Η Airalo εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας, διατηρεί τα δεδομένα για τα απαραίτητα χρονικά διαστήματα και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Η παρούσα ενότητα ενδέχεται να ενημερωθεί για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τη διεύθυνση [email protected] για ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τις πρακτικές εντοπισμού τοποθεσίας.

ΛΟΙΠΑ

Η αρχική αγγλική έκδοση των παρόντων όρων ενδέχεται να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μεταφρασμένη έκδοση των παρόντων όρων αποτελεί μόνο φιλική προσφορά και είναι μη επικυρωμένη μετάφραση και οι πελάτες δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα δικαίωμα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία των παρόντων όρων ή σε περίπτωση διένεξης, ασάφειας, ασυνέπειας ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε άλλης γλωσσικής έκδοσης των παρόντων όρων, θα ισχύει και θα επικρατεί η αγγλική έκδοση, η οποία θα είναι οριστική και δεσμευτική. Η αγγλική έκδοση χρησιμοποιείται στις νομικές διαδικασίες. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων όρων είναι ή καταστεί άκυρη, μη εκτελεστή ή μη δεσμευτική, θα εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια τέτοια άκυρη διάταξη θα πρέπει ωστόσο να εκτελεστεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα συμφωνήσει τουλάχιστον να αποδεχθεί ένα παρόμοιο αποτέλεσμα με την άκυρη, μη εκτελεστή ή μη δεσμευτική διάταξη, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού των παρόντων όρων.

Είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε τις κάρτες eSIM και να αλλάξετε τον τρόπο που παραμένετε συνδεδεμένοι;

Κάντε λήψη της εφαρμογής Airalo για να αγοράσετε, να διαχειριστείτε και να αναπληρώσετε τις eSIM σας ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Χρησιμοποιήστε την πίστωση που κερδίσατε.

Μπορείς να κερδίσεις USD $3.00 σε Airmoney κοινοποιώντας τον κωδικό παραπομπής σου σε φίλους.