Tingimused

ÜLDTINGIMUSED

Jõustumiskuupäev: 3. juuni 2024

1. ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS

Järgmisi tingimused kehtivad kõigile ettevõtte AIRGSM PTE. LTD. (edaspidi: Airalo) osutavatele teenustele, mis on seotud ettemakse-eSIM-ide edasimüügiga. Järgmised tingimused on esitatud veebisaidil https://www.airalo.com. Airalo võib aktsepteerida eri klausleid vaid sõnaselge kirjaliku lepingu korral. Selles jaotises määratletakse üksikisikute ja üksuste kategooriad, kes on interaktsioonis Airalo teenuste, platvormide ja rakendustega. Nendest rollidest aru saamine on väga oluline tingimustes kirjeldatud õiguste, kohustuste ja tingimuste tõlgendamisel.

 • Lõppkasutajad: üksikisikud, kes kasutavad teenuseid oma Airalo-konto kaudu ja on nendega interaktsioonis isiklikuks kasutamiseks.
 • Ärikasutajad: Airalo osutab teenuseid üksustele (edaspidi: ärikasutajad), kes otseselt ja kaudselt annavad meile lõppklientide isikuandmeid, mis on seotud nende ärikasutajate enda ettevõtluse ning tegevusega.
 • Lõppkliendid: üksikisikud, kes saavad Airalo-konto omanike tellitud teenuseid, näiteks tehes kaupa või ajades äri ärikasutajaga.
 • Töölesoovijad: üksikisikud, kes esitavad Airalole töökohale kandideerimise avalduse.

Termin „klient“, mida siin dokumendis kasutatakse, tähendab mis tahes üksikisikut või üksust, kes on seotud Airalo teenustega, sealhulgas lõppkasutajad, ärikasutajad ja lõppkliendid, nagu kasutuskontekstist lähtub. See lai määratlus tagab kõigi meie teenustega seotud interaktsioonide hõlmatuse meie tingimustega, andes selge ja igakülgse arusaama kõigi seotud osaliste õigustest ja kohustustest.

2. TEENUSTE KIRJELDUS

2.1. eSIM-ide EDASIMÜÜK

Airalo on ettemakse-eSIM-ide edasimüüja. Klient registreerub ja ostab eSIM-e Airalo veebisaidil (https://www.airalo.com) ja/või Airalo rakenduses.

2.2. REGISTREERUMINE AIRALO TEENUSTE KASUTAMISEKS

Kõik kliendid, sealhulgas lõppkasutajad, ärikasutajad, lõppkliendid ja töölesoovijad, nagu on kirjeldatud 1. jaotises, peavad Airalo teenuste kasutamiseks üldtingimustega nõustuma. Registreerumise käigus tuleb esitada järgmised andmed.

 • Lõppkasutajad: isikuandmed, nagu eesnimi, perekonnanimi ja meiliaadress, on vajalikud otseinteraktsioonide ja tehingute jaoks Airalo veebisaidil (https://www.airalo.com) või Airalo rakenduses.
 • Ärikasutajad: ettevõtete ainulaadsete vajaduste rahuldamiseks on vaja lisaandmeid. Nende hulka kuuluvad ettevõtte nimi, ettevõtte aadress, ettevõtte kasutajate meiliaadressid, ettevõtte veebisait, piirkond, sektor, telefoninumber, asjakohased kontaktid ja muud asjakohased andmed. Need andmed aitavad meil kohandada oma teenuseid paremini sobima tegevusvajadustega ja teenuse toimetamisega nende lõppklientidele.
 • Lõppkliendid: kui teenuseid tellib teine Airalo-konto omanik, näiteks ärikasutaja, tegeleb selle tehingu hõlbustamiseks vajalike andmetega algatav pool. Ärikasutajate vastutusel on tagada lõppklientide isikuandmete kogumine kooskõlas kohaldatavate andmekaitsemäärustega.

Näiteks kui Airalo teenuseid pakutakse vahendajate kaudu (nt hotellid või reisibürood), võib vahendaja esitada vajalikud registreerimisandmed kliendi nimel.

Arenevate teenindusvajadustega kohanemiseks ja kasutuskogemuse täiustamiseks jätab Airalo endale õiguse vajaduse korral koguda lisaandmeid iga kategooria klientidelt. Sellist lisaandmete kogumist tehakse eraelu puutumatust austaval viisil ja andmekaitseseaduste kohaselt ilma vajaduseta neid tingimusi muuta. Kliente teavitatakse selliste lisaandmete kogumisest meie tavapäraste suhtluskanalite kaudu.

2.3. AIRALO KOHUSTUSED

Airalo teeb mõistlikke jõupingustusi, et kliendile kvaliteetset teenust pakkuda. Samas ei garanteeri Airalo, et teenus on katkestusteta, õigeaegne, turvaline või tõrgeteta.

2.4. KLIENDI KOHUSTUSED

Airalo pakutavate vahendite või teenuste kasutamisel ei tohi klient tegeleda ühegi tegevusega, mis on kuritahtlik, ebaseaduslik või petturlik, mis muudab võrgu rikutuks või kahjustunuks. Kui klient rikub oma kohustusi, mis on esitatud jaotises 2.4, võib Airalo peatada kliendi teenusekasutuse. Peatamisajal jätkab klient kõigi peatatud teenuste tasude maksmist selle lepingu alusel.

2.5. SEADME ÜHILDUVUS

Kliendi vastutusel on tagada oma seadme ühilduvus eSIM-iga ja võrgulukustuse puudumine. Seadme ühilduvus võib oleneda käitajast ja päritoluriigist; klient peab tutvuma eSIM-iga ühilduvate seadmete loendiga, mis on esitatud maksmisel. Märkides märkeruudu, mis kinnitab, et kliendi seade on eSIM-iga ühilduv, vastutab klient oma esitatud andmete paikapidavuse eest.

eSIM-iga ühilduvate seadmete loend ei ole täielik, mis tähendab, et värskelt avaldatud eSIM-ühilduvusega seadmeid ei pruugi sinna veel lisatud olla.

3. LEPINGU ALGUS, KESTUS JA LÕPETAMINE

Airalo ja kliendi vaheline teenusleping algab tellimuse lõpuleviimisega Airalo veebisaidil (https://www.airalo.com, sealhulgas Airaloga seotud alamdomeenid), Airalo rakenduse kaudu, meie API-de kaudu, partneriplatvormil või muu Airalo pakutava toote kaudu, mis võimaldab kliendil tellimust esitada.

 eSIM-i aktiveerimine ja aktiveerimisreegli tunnustamine on kliendi vastutusel.

Lõppkasutajate leping lõpetatakse, kui neil pole aktiivset andmesidepaketti või kui nad on sihtseadmest eSIM-i kustutanud. Ärikasutajate lepingu lõpetamine allub tingimustele konkreetses lepingus, mille on sõlminud ärikasutaja ja Airalo, või nende aktiivsusolekule partneriplatvormil. Ärikasutajatel, kellel on sellised lepingud või kes osalevad aktiivselt platvormil, jääb leping jõusse isegi aktiivse andmesidepaketi puudumise või eSIM-i seadmest kustutamise korral, väljendades jätkuvat partnerlust ja kohustusi Airalo ning ärikasutaja vahel.

4. TASUD JA MAKSED

4.1. MAKSETINGIMUSED

Airalo võimaldab oma teenuste eest maksta eri makseviisidega, sealhulgas krediit-/deebetkaart, PayPal, Google Pay, Apple Pay, ja Alipay.

Maksmisel kasutatav vääring on USA dollar ($) või muu vääring; maksevääring määratakse tehingu käigus.

Krediitkaardi tehinguid töötlevad ja nende turvalisust tagavad Airalo kinnitatud makseteenuse osutajad, sealhulgas PayPal (https://paypal.com/) ja Stripe (https://stripe.com/) ning lisaosutajad, kelle Airalo valib iga tehingu jaoks.

4.1.1. Automaatne uuendamine lõppkasutajatele

Peale olemasolevate maksevõimaluste pakub Airalo katkematut juurdepääsu oma teenustele ilma käsitsi uuendamise vajaduseta. See mudel on mõeldud lõppkasutajatele, kes soovivad katkematut teenust ja mugavust.

Automaatsed maksed: selles mudelis võetakse uuendustasusid automaatselt lõppkasutaja eelistatud makseviisi kaudu, kui nende järelejäänud andmesidemaht jääb arveldustsükli alguses kindla läve alla.

Loobumispoliitika: lõppkasutajad saavad uuendamisest igal ajal loobuda. Loobumine jõustub käimasoleva arveldustsükli lõpus, võimaldades kasutajatel jätkata teenuse kasutamist kuni tsükli lõpulejõudmiseni. Loobumiseks saavad kasutajad hallata oma sätteid otse Airalo kontos või pöörduda abi saamiseks tugitiimi poole.

4.2. KASUTUSTASUD

4.2.1. Kõik Airalo tasud sisaldavad käibemaksu, kui pole teisiti mainitud. Kõik ärikasutajate eSIM-ide ostud Airalo platvormil on esitatud kohaldatavate maksudeta, kui pole teisiti mainitud. Ärikasutajate vastutusel on määrata kindlaks ja tasuda kõik maksud, mis on seotud Airalolt eSIM-ide ostuga.

4.2.2. Kliendil pole õigust esitada vastunõudeid Airalo nõuetele, välja arvatud juhul kui kliendi nõudeid ei vaidlustata või need on kinnitanud lõplik kohtuotsus.

4.2.3. Arvete esitamine

Airalol on ärikasutajatega arveldamisel süstemaatiline lähenemine, kasutades Airalo krediidipunkte, mida tarvitatakse eSIM-ide, lisapakettide ja muude Airalo toodete ning teenuste ostmiseks partneriplatvormi kaudu. See protsess on loodud Airalo ja selle ärikasutajate vaheliste finantstehingute läbipaistvuse ning usaldusväärsuse tagamiseks.

 • 4.2.3.1. Arvete esitamine: Airalo esitab ärikasutajatele arveid, esitades üksikasjalikult määratud arveldusperioodi jooksul ostetud eSIM-ide ja lisapakettide ostmiseks kulutatud Airalo krediidipunktid. Nendel arvetel on tasud esitatud detailselt, mis võimaldab ärikasutajatel oma kulusid tõhusalt jälgida ja hallata.
 • 4.2.3.2. Maksekohustused: arve saamise järel peavad kliendid maksekohustused täitma arvel sätestatud tähtajaks. Ärikasutajatel on oluline neist tähtaegadest kinni pidada, kui nad soovivad katkematut juurdepääsu Airalo teenustele ja head positsiooni Airalo partneriplatvormil.
 • 4.2.3.3. Maksmise hilinemise tagajärjed.
  • Teenuse peatamine: kui ärikasutaja ei tasu arvet ettenähtud tähtajaks, on Airalol õigus ajutiselt peatada teenuste osutamine kuni arve täieliku tasumiseni. See meede võetakse meie teenusepakkumiste kestlikkuse ja arveldussüsteemi õigluse tagamiseks.
  • Intress ja kahjud: peale selle võib Airalo kehtestada tähtaja ületanud summadele intressi, mille määr on arvel mainitu või seadusega lubatu. Ärikasutajad võivad vastutada ka maksmise hilinemisest tulenevate kahjude või lisakulude eest. Nende hulka kuuluvad võlgade sissenõudmisega seotud halduskulud ja õigusabikulud.
 • 4.2.3.4. Arved esitatakse peamiselt USA dollarites. Airalo jätab samas endale õiguse esitada arveid vajaduse korral või ärikasutajaga kokkulepitult ka muudes vääringutes.

Airalo rõhutab õigeaegsete maksete olulisust hea ärisuhte hoidmise ja püsiva teenuseosutamise nimel. Soovitame ärikasutajatel arvetega seotud probleemide või makseraskuste korral meie tugitiimiga kiiresti ühendust võtta, et leida ühiselt vastuvõetav lahendus.

4.2.4. Ärikasutajate ettemaksetehingud

Ärikasutajad kasutavad Airalo platvormil ainulaadset tehinguprotsessi, mille keskmes on Airalo krediidipunktide ostmine. Need krediidipunktid toimivad platvormil vääringuna, võimaldades ärikasutajatel soetada eSIM-e ja lisateenuseid, mis on kohandatud nende tegevusvajaduste järgi. Ärikasutajad võivad partneriplatvormil tehtud ostude eest tasuda ka krediit- või deebetkaardiga.

 • 4.2.4.1. Airalo krediidipunktide ostmine: ärikasutajate esimene etapp on osta Airalo krediidipunkte. See protsess on lihtne ja paindlik, pakkudes eri makseviise eri ärivajaduste rahuldamiseks. Nende viiside hulka kuuluvad krediit-/deebetkaardid, pangaülekanded ja elektroonilised makselahendused, et tagada lai valik finantslahendusi, mida meie erinevad ärikliendid eelistavad.
 • 4.2.4.2. Airalo krediidipunktide kasutamine: kui Airalo krediidipunktid on ärikasutaja kontole lisatud, saab ta neid mugavalt kasutada eSIM-ide, lisapakettide ning muude Airalo toodete ja teenuste ostmiseks. Krediidipõhist süsteemi kasutades saavad ärikasutajad kavandada kulutusi telekommunikatsiooniteenustele ja sinna vahendeid eraldada oma konkreetsete äritsüklite ning -vajaduste kohaselt.

Lisateabe saamiseks Airalo krediidipunktide ostmise kohta või oma ettevõttele kõige sobivamate makseviiside leidmiseks soovitame ärikasutajatel külastada Airalo partneriplatvormi või võtta ühendust meie sihtotstarbelise tugitiimiga.

4.2.5. Ärikasutajate järelmaksetehingud

Järelmaksetehingud on ärikasutajatele loodud paindlik maksemudel, mis võimaldab eSIM-id ja lisapaketid saada enne maksmist. See lähenemine sobib hästi ettevõtetele, kes otsivad tegevuse paindlikkust ja tõhusust oma ühenduvuslahenduste haldamisel.
Järelmaksetehingud võimaldavad ärikasutajatel saada eSIM-e, lisapakette ja muid Airalo tooteid ning teenuseid nii, et maksekohustus on hiljem. Selle makselahenduse üksikasjad, sealhulgas tähtaeg ja maksetingimused, on selgelt esitatud Airalo väljastatud arvel. See viis soodustab kiiret juurdepääsu vajalikele teenustele, tagades samal ajal maksepaindlikkuse.

 • 4.2.5.1. Krediidilimiidisüsteem: selle mudeli toetamiseks võib Airalo kehtestada krediidilimiidisüsteemi. See süsteem lubab ärikasutajatel kasutada eSIM-ide, lisapakettide ja muude Airalo toodete ning teenuste ostmisel krediiti määratud summa ulatuses. Sellised krediidilimiidid võib ühepoolselt kehtestada Airalo või neid saab määrata ärikasutajaga läbirääkimisel, olenevalt lepingu tingimustest. See lahendus on mõeldud pakkuma ettevõtetele hallatavat ja mastaabitavat viisi täita oma ühenduvusvajadused ilma kohe maksmata.
 • 4.2.5.2. Sobivuskriteeriumid: tasub arvestada, et kõik ärikasutajad ei kvalifitseeru automaatselt järelmaksevõimalust kasutama. Airalo jätab endale õiguse valida sobivad kliendid eri kriteeriumide põhjal, veendudes, et see maksemudel sobib mõlema poole äritavade ja riskijuhtimispoliitikatega. Sobivuskriteeriumide hulka võivad kuuluda ärikasutaja tehinguajalugu, krediidivõimelisus ja ärisuhte pikkus Airaloga.

Pakkudes järelmaksetehinguid, püüab Airalo pakkuda suurt paindlikkust ja usaldust oma ärikasutajatele, võimaldades neil prioriseerida oma tegevusvajadusi ja hallata makseid viisil, mis sobib nende finantstöövoogudega.

5. TARNE

Lõppkasutajad näevad ostetud eSIM-i Airalo veebisaidi (https://www.airalo.com) ja/või Airalo rakenduse vahekaardil „Minu eSIM-id“. Pärast ostu saab klient kinnitusmeili. Kogu teave eSIM-i installimise kohta on kasutaja Airalo-kontos. 

Ärikasutajate eSIM-id kuvatakse partneriplatvormis, soodustades eSIM-ide ja lisapakettide haldamist ning kasutuselevõttu ettevõtte ainulaadsete vajaduste järgi.

Teades meie klientide erilaadseid vajadusi, tarnib Airalo oma tooteid ja teenuseid eri viisidel, olenevalt valitud integratsioonist ning kasutatavatest toodetest ja teenustest.

6. TAGASIMAKSE-/LOOBUMIS-/MUUTMISPOLIITIKA

Kliendil on õigus küsida tagasimakset või asendus-eSIM-i, kui eSIM-i ei saa installida ega kasutada Airalo tehniliste probleemide tõttu.

6.1. TAGASIMAKSED JA LOOBUMINE

 • 6.1.1. POLIITIKAD JA SUUNISED

 • 6.1.2. Tagasimaksetaotluse saab teha kolmekümne (30) päeva jooksul ostukuupäevast, kui aktiveerimine ei ole pärast igakülgset koostöös tehtud tõrkeotsingut võimalik.

 • 6.1.3. Tagasimaksetaotluse rahuldamise aluseks on koostöös kliendiga probleemile kiire lahenduse leidmine.
 • 6.1.4. Iga andmesidepaketil on oma kehtivusaeg. Kui kehtivusaeg saab läbi, ei pakuta järelejäänud andmesidemahu eest ühelgi kujul tagasimakset.
 • 6.1.5. Kompensatsioon: ühelgi kujul ei maksta tagasi ega hüvitata kulusid, mis tulenevad teiste telefonide, teiste SIM-kaartide, teiste teenuseosutajate või hotellitelefonide kasutamisest või muudel asjaoludel, mis ei ole otseselt seotud kliendi Airalo eSIM-i kontoga. (Vt meie tingimuste 7. jaotist „VASTUTUS JA GARANTII“.)
 • 6.1.6. Petturlikud ostud: Airalo jätab endale õiguse keelduda mis tahes kujul tagasimaksest, kui on tõendeid kuritarvitamise, meie tingimuste rikkumise või petturliku tegevusega seoses Airalo toodete ja teenuste kasutamisega.
 • 6.1.7. Volitamata ostud: enne tagasimakse töötlemist vajab juhtum uurimist ja kinnitust. Airalo jätab endale õiguse peatada petturliku tegevusega seotud kontode kasutus.
 • 6.1.8. Kogemata tehtud ostud: kui klient installib eSIM-i, peetakse seda kasutatuks. Tagasimakseid ei võimaldata.
 • 6.1.9. Valed tasud: kui klient vaidlustab põhjendatult ja heas usus arve või selle osa, teavitab klient Airalot sellisest arvest arve saamisest kaheteistkümne (12) päeva jooksul, esitades andmed selle kohta, miks arvel olev summa on vale, ja võimaluse korral enda võlgnetava summa. (Vt üksikasju tingimuste jaotises 4.2 „KASUTUSTASUD“.)
 • 6.1.10. Asendused: vaid sooduskupongidega saadud Airmoneyga ostetud eSIM-e saab asendada ostukuupäevast 30 päeva jooksul.
 • 6.1.11. Muud põhjused: kui tagasimaksetaotlus pole ükski eespool kirjeldatutest, uurime taotlust juhtumipõhiselt. Kui tagasimaksetaotlus rahuldatakse, võidakse kohaldada töötlustasu. Suurim tagasimakse, mida klient saab taotleda, saab olla tema makstud summa.

6.1.12. DIGIVÄÄRINGUTE KASUTAMINE (AIRMONEY JA KREDIIDIPUNKTID)

Airmoney ja krediidipunktid on digivääringud, mida meie kliendid saavad Airalo platvormidel kasutada eSIM-ide ja seotud teenuste ostmiseks.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney on Airalo krediidipreemiasüsteem, mida saavad kasutada vaid lõppkasutajad ja mis tagastab kasutaja kontole raha Airmoneyna.
  • Preemiasüsteemil on ostusummast olenevalt eri tasemed. Iga tasemega saab Airmoneyna tagasi eri summa raha. Airalo võib muuta kõiki Airmoney omadusi, sealhulgas preemiasüsteemi tasemeid ja programmi struktuuri.
  • 6.1.12.1.2. Kliendid teenivad Airmoney makstud ostude ostupreemiana.
  • 6.1.12.1.3. Kliendid ei teeni Airmoney, kui ostul kasutatakse allahindlust või soovituspreemiat.
  • 6.1.12.1.4. Kliendid saavad ostude eest tasuda kas ainult Airmoneyga või kombineerida seda mõne muu toetatud makseviisiga.
  • 6.1.12.1.5. Kombineeritud makse korral on Airmoney-preemia proportsionaalne toetatud makseviisi kaudu makstud summaga.
  • 6.1.12.1.6. Kliendi kontol olevat Airmoney ei saa teisendada muul kujul krediidiks.
  • 6.1.12.1.7. Airmoneyga tehtud ostud krediteeritakse kliendi Airalo-kontole Airmoneyna.
  • 6.1.12.1.8. Teenitud või teenitava Airmoney kandmine kliendi kontole toimub vaid Airalo äranägemisel ja kliendil ei ole olemuslikku õigust selliseid kandeid nõuda. Airalo järab endale õiguse igal ajal Airmoney-kandeid lubada või keelata.
  • 6.1.12.1.9. Airalo jätab endale õiguse igal ajal ja mis tahes põhjusel piirata programmi osana väljastatud Airmoney kehtivust.
  • 6.1.12.1.10. Airalo jätab endale õiguse määrata sihtrühm, kellele Airmoney anda.
  • 6.1.12.1.11. Kui Airmoney antakse, ei ole kliendil õigust valida, milline rahatagastussumma talle rakendub; selle otsustab Airalo omal äranägemisel.
  • 6.1.12.1.12. Klient vastutab programmis osalemisest tuleneda võivate maksude, lõivude, impordimaksude, tollimaksude, tasude ja kinnipeetavate maksude maksmise, kinnipidamise ülekandmise ning aruandmise eest (sealhulgas ettevõtte/eraisiku tulumaks, käibemaks, käibelt arvestatavad maksud ja muud sellised kohaldatavad riiklikud, maakondlikud, osariiklikud või kohalikud maksud või lõivud ning seotud maksete hilinemisest tulenevad intressid ja trahvid, mille on kehtestanud mis tahes võim maksete nurjumise, kinnihoidmise või aruandmise eest).
  • 6.1.12.1.13. Airalo jätab endale õiguse (täielikult või osaliselt) hoida kinni, keelata, muuta, peatada, võtta tagasi või tühistada programmi hüved või kasutamine mis tahes kliendile igal ajal ja mis tahes põhjusel (ilma ette teatamata).
  • 6.1.12.1.14. Airalol on igal ajal õigus peatada ja/või lõpetada nendes tingimustes olevate kohustuste täitmine, kuni on tuvastanud ja kinnitanud asjakohase kliendi või kui esineb (väidetavalt) petturlikke tegevusi kliendi poolt või mis tahes muid programmi kuritarvitusi.
 • 6.1.12.2. Airalo krediidipunktid
  • Airalo partneriplatvormil Airalo ärikasutajatele loodud spetsiaalne makseviis, mis võimaldab osta eSIM-e, lisapakette ja muid Airalo tooteid ja teenuseid ning mis toimib tagasimaksete tegemise vahendina.
  • 6.1.12.2.1. Airalo krediidipunktid on mõeldud kasutamiseks ettevõtetele partneriplatvormi kaudu, et hõlbustada Airalo teenustega seotud tehinguid. Need krediidipunktid on tagastamatud ja klient ei saa neid välja nõuda.
  • 6.1.12.2.2. Kasutamata Airalo krediidipunkte, mis jäävad kliendi arvele lepingu lõpetamise ajal, peetakse Airalo omandiks. Tasub arvestada, et neid krediidipunkte ei maksta lepingu lõpetamisel automaatselt tagasi. Kasutamata krediidipunktidega seotud tagasimakse algatamiseks või võimaluste arutamiseks peavad kliendid esitama Airalole kirjaliku taotluse.
  • 6.1.12.2.3. Airalo ärikasutajatele määratakse järelmaksetehingute krediidilimiit, mille ulatuses saab eSIM-e ja lisapakette osta. Selle limiidi ületamine ilma eelneva makseta piirab edasiste ostude tegemise võimaluse.

Selles jaotises kirjeldatakse mehhanisme ja poliitikaid, mis reguleerivad Airalo digivääringute, Airmoney lõppkasutajatele ja Airalo krediidipunktid ärikasutajatele, kasutamist, tagades nende rakendamise, hüvede ja piirangute läbipaistvuse Airalo ökosüsteemis.

6.1.13. TAGASIMAKSEPROTSESS

Tagasimakse taotlemiseks võtke ühendust Airalo tugitiimiga lehe „Võtke meiega ühendust“ kaudu või saatke meil aadressile [email protected]. Võtke arvesse, et kehtib meie eespool kirjeldatud tagasimaksepoliitika.

Olenevalt probleemi olemusest küsitakse klientidelt lisateavet oma tagasimaksetaotluse toetuseks, näiteks kuvatõmmist seadme sätetest tehniliste probleemide korral või andmeid arvel oleva summa vääruse kohta ja võimaluse korral kliendi eeldatava võlgnevuse kohta jne.

Tehniliste probleemidega seotud tagasimaksete kohta vt sama dokumendi jaotist 6.1.2. Klientidel on tagasimakse võimalik saada kas algse makseviisi kaudu või Airmoneyna oma kontole. (Vt Airmoney ostude kohta 6.1.12.1.6.) Tagasimakse algse makseviisi kaudu: kui tagasimaksetaotlus on rahuldatud ja väljastatud, võib selle pangakontole ilmumiseni pangast olenevalt kuni kolmkümmend (30) päeva kuluda. Airmoney: pärast töötlemist krediteeritakse Airmoney kliendi kontole.

Lõppkliendid, kes on ostnud Airalo teenuseid edasimüüja kaudu, ei saa otseseid tagasimakseid Airalolt. Sellised kasutajad peaksid tagasimaksetaotlustega Airalo ärikasutajate poole pöörduma. Airalo on pühendunud klientide rahulolu tagamisele, aga peab väljaspool oma otsemüügikanaleid tehtud tehingute korral lähtuma oma edasimüüjatest partnerite poliitikatest.

6.1.13.1. Airalo ärikasutajate tagasimakseid otse Airaloga tehtud tehingute eest saab töödelda Airalo krediidipunktide kaudu või kreeditarvetena. See tagab paindliku alternatiivi tagasimaksete haldusele, võimaldades klientidel kasutada neid krediidipunkte või arveid Airalo platvormil tulevasteks ostudeks või teenusteks.

6.2. MUUTMINE

Airalo eSIM-ide andmesidepakette pakutakse valmiskujul ja pärast ostu ei saa neid enam soovi korral muuta ega kohandada.

7. VASTUTUS JA GARANTII

Airalo ei vastuta kahjude eest, mis võivad tuleneda sellest, et kavandatud teenus pole alati kasutatav. Airalo ei taga, et võrguteenus oleks alati kasutatav. Päringute korral saatke meil aadressile [email protected].

8. eSIM-ide KORDUSKASUTUS JA AKTIVEERIMINE

Airalo kasutab optimaalse teenuseosutuse nimel eSIM-ide korduskasutust. eSIM-i ostmise korral peavad kliendid eSIM-i ettenähtud aja jooksul aktiveerima; see on esitatud ostu käigus saadud aktiveerimissuunistes. Kasutaja vastutab ostetud eSIM-i ettenähtud aja jooksul aktiveerimise eest. Kui eSIM-i selle aja jooksul ei aktiveerita, võib see aeguda ja kasutuskõlbmatuks muutuda.

Kui eSIM on aegunud, ei saa seda uuesti aktiveerida ja kasutaja peab funktsioneeriva eSIM-i saamiseks uue ostu tegema. Kasutajatel soovitatakse eSIM-i sujuvaks aktiveerimiseks esitatud aktiveerimissuunised üle vaadata ja neid järgida.

9. HINNAD JA KAMPAANIAD

Hinnad tähendavad tasu, mille eest Airalo pakub oma eSIM-pakette ja seotud teenuseid klientidele. Airalo võib piiratud aja jooksul pakkuda eSIM-pakette kampaaniahindadega. Sellistele kampaaniatele kehtivad konkreetsed tingimused. Kampaania kestus, sobivuskriteeriumid ja seotud tingimused antakse kampaaniaperioodil selgelt teada. Pärast kampaania lõppu kehtivad tavahinnad, kui pole teisiti mainitud. Airalo jätab endale omal äranägemisel ja ilma eelnevalt teatamata õiguse muuta kampaaniahindu ning seotud tingimusi või need tühistada. Kasutajad, kes soovivad lisateavet või selgitust kampaaniahindade kohta, võivad võtta Airalo tugitiimiga ühendust aadressil [email protected].

 • 9.1. Hinnad võivad lõppkasutajatel ja ärikasutajatel erinevad olla, peegeldades kohandatud teenuseid ja mahupõhiseid pakkumisi, mis võivad kasutajate eri kategooriates saadaval olla.
 • 9.2. Hindu võidakse ette teatamata muuta. Airalo vaatab oma hinnakujundustrateegiat pidevalt üle, et vastata turudünaamikale ja tagada kvaliteetteenuste pakkumine konkurentsivõimeliste hindadega.
 • 9.3. Airalo jätab endale õiguse hindu muuta olenevalt eri teguritest, sealhulgas turutingimused, vahetuskursid ja tegevuskulud. Selliseid muudatusi tehakse osutavate teenuste kestlikkuse tagamiseks ja need väljendavad kasutajatele kvaliteetsete ühenduvuslahenduste pakkumise kulu.
 • 9.4. Airalo teeb kõik endast oleneva teavitamaks kliente aegsasti märkimisväärsetest hinnamuutustest, et kasutajad saaksid oma ostude suhtes teadlikke otsuseid teha. Hindu mõjutavate tegurite dünaamilise loomuse tõttu pole kiire teavitamine aga alati võimalik.

Lõppkasutajatele: meie veebisaidil esitatud hinnad on mõeldud konkreetselt lõppkasutajatele. Soovitame lõppkasutajatel meie veebisaiti sageli külastada, et saada hindade ja kampaaniate kohta värskeimat teavet.

Ärikasutajatele: ärikasutajad peaksid oma konkreetsete vajadustega seotud hinnateabe kohta uurima sihtotstarbelistelt platvormidelt ja neile loodud toodete juurest. See lähenemine tagab selle, et ärikasutajad saavad kohandatud teabe ja hinnakujundusstrateegiad, mis sobivad nende tegevusvajadustega ja ettevõtte mastaabiga kõige paremini. Lisaandmete saamiseks ja päringute korral on ärikasutajatel soovitatav pöörduda otse meie tugitiimi poole.

Meie hinnakujundus- ja kampaaniastrateegiad on loodud pakkuma klientidele kõige paremat hinda ning tagama meie osutatavate teenuste kestlikkust ja kvaliteeti. Värskeima hinna- ja kampaaniateabe saamiseks peaksid lõppkasutajad külastama meie veebisaiti ning ärikasutajad uurima neile mõeldud Airalo platvorme või pöörduma meie tugitiimi poole.

10. KASUTAJATE ASUKOHA JÄLGIMINE

Airalo võib asukohapõhiste teenuste osutamiseks ja kasutuskogemuse täiustamiseks koguda ning töödelda kasutajate geograafilise asukoha teavet, sealhulgas GPS-koordinaatide, IP-aadresside, Wi-Fi-pääsupunktide ja mobiilsidemastide andmeid. Airalo teenuste kasutamise korral on kasutajad sellise jälgimisega nõus. Eesmärk hõlmab asukohapõhiste teenuste pakkumist, teenusekvaliteedi parandamist ja kogemuse isikupärastamist. Asukohateavet võidakse jagada kolmandatest isikutest teenuseosutajatega, kes peavad andmeid käsitlema eraelu puutumatuse seaduse kohaselt. Kasutajad saavad asukohateenuseid hallata seadme sätetes, aga teatavatel funktsioonidel võivad olla piirangud. Airalo võtab turbemeetmeid, säilitab andmeid vajaliku aja jooksul ja täidab kohaldatavaid andmekaitseseadusi. Seda jaotist võidakse muudatuste kajastamiseks muuta ja kasutajad võivad asukoha jälgimisega seotud küsimuste või murede korral saata meili aadressile [email protected].

MUU TEAVE

Nende tingimuste algne ingliskeelne versioon võib olla tõlgitud teistesse keeltesse. Nende tingimuste tõlgitud versioon on vaid mugavuseks, olles tavatõlge, ja kliendid ei saa tõlgitud versioonist õigusi tuletada. Juhul kui nende tingimuste sisu või tõlgendamise üle tekib vaidlus või on ingliskeelsete ja muukeelsete tingimuste versiooni vahel vastuolu, mitmetimõistetavus, ebajärjekindlus või lahknevus, kehtib ning jääb peale ingliskeelne versioon, olles lõplik ja siduv. Kohtumenetluse korral kasutatakse ingliskeelset versiooni. Kui mõni nende tingimuste sätetest muutub kehtetuks, jõustamatuks või mittesiduvaks, jäävad kõik teised sätted siiski kohaldatavaks. Sellisel juhul jõustatakse sellist kehtetut sätet siiski maksimaalselt seadusega lubatud ulatuses ja iga osaline nõustub vähemalt aktsepteerima kehtetule, jõustamatule või mittesiduvale sättele sarnast mõju, võttes arvesse nende tingimuste sisu ning eesmärki.

Olete valmis proovima eSIM-e ja muutma oma ühendusesoleku viisi?

Laadige alla Airalo rakendus, et kus iganes ja millal tahes osta ning hallata eSIM-e ja neile krediiti lisada!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Kasutage oma tasuta krediiti.

Kui jagate sõpradega oma soovituskoodi, võite teenida USD $3.00 Airmoney.