Noteikumi un nosacījumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Spēkā stāšanās datums: 2024. gada 3. jūnijs

1. VISPĀRĪGO NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU SPĒKĀ ESAMĪBA

Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem pakalpojumiem, ko sniedz AIRGSM PTE. LTD., turpmāk saukts par Airalo, saistībā ar priekšapmaksas eSIM karšu tālākpārdošanu. Tālāk minētie Noteikumi un nosacījumi ir pieejami vietnē https://www.airalo.com. Airalo var pieņemt citus noteikumu variantus tikai ar skaidru rakstisku vienošanos. Šajā sadaļā ir definētas dažādas personu un organizāciju, kas izmanto Airalo pakalpojumus, platformas un lietotnes, kategorijas. Šo kategoriju izpratne ir ļoti svarīga, lai interpretētu šajos Noteikumos un nosacījumos (“Noteikumi”) aprakstītās tiesības, pienākumus un nosacījumus.

 • Galalietotāji: personas, kuras izmanto un tieši mijiedarbojas ar Pakalpojumiem, izmantojot savu Airalo kontu personīgai lietošanai.
 • Biznesa lietotāji: Airalo sniedz pakalpojumus organizācijām (“Biznesa lietotājiem”), kas tieši un netieši nodrošina mums Gala klientu personas informāciju saistībā ar šo Biznesa lietotāju uzņēmējdarbību un darbībām.
 • Gala klienti: personas, kuras saņem pakalpojumus, ko pasūtījuši citi Airalo kontu īpašnieki, piemēram, sadarbojoties vai citādi veicot darījumus ar Biznesa lietotāju.
 • Darba meklētāji: personas, kuras iesniedz darba pieteikumus Airalo.

Termins "Klients" šī dokumenta izpratnē attiecas uz jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas izmanto Airalo pakalpojumus, tostarp Galalietotājiem, Biznesa lietotājiem un Gala klientiem, atkarībā no lietojuma konteksta. Šī plašā definīcija nodrošina, ka mūsu Noteikumi aptver visu mijiedarbību ar mūsu pakalpojumiem, nodrošinot skaidru un visaptverošu izpratni par visu iesaistīto pušu tiesībām un pienākumiem.

2. PAKALPOJUMU APRAKSTS

2.1. eSIM KARŠU TĀLĀKPĀRDOŠANA

Airalo nodarbojas ar priekšapmaksas eSIM karšu tālākpārdošanu. Klients reģistrējas un pērk eSIM kartes Airalo vietnē ( https://www.airalo.com ) un/vai Airalo lietotnē.

2.2. REĢISTRĒŠANĀS AIRALO PAKALPOJUMU LIETOŠANAI

Visiem klientiem, tostarp 1. sadaļā definētajiem Galalietotājiem, Biznesa lietotājiem, Gala klientiem un Darba meklētājiem ir jāpiekrīt Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, lai izmantotu Airalo pakalpojumus. Reģistrācijas procesā ir jānorāda šāda informācija:

 • Galalietotājiem: personas informācija, piemēram, vārds, uzvārds un e-pasta adrese, ir nepieciešama tiešai mijiedarbībai un darījumu veikšanai Airalo vietnē (https://www.airalo.com) vai Airalo lietotnē.
 • Biznesa lietotājiem: lai apmierinātu uzņēmumu unikālās vajadzības, ir nepieciešama papildu informācija. Tas ietver uzņēmuma nosaukumu, uzņēmuma adresi, uzņēmuma lietotāju e-pasta adreses, uzņēmuma vietni, reģionu, nozari, tālruņa numuru, atbilstošo kontaktinformāciju un citu būtisku informāciju. Šī informācija palīdz pielāgot mūsu pakalpojumus, lai tie labāk atbilstu operatīvajām prasībām un pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmumu Gala klientiem.
 • Gala klientiem: ja pakalpojumus ir pasūtījis cits Airalo konta īpašnieks, piemēram, Biznesa lietotājs, nepieciešamo informāciju šī darījuma veikšanai nodrošina darījumu uzsākusī puse. Biznesa lietotāji ir atbildīgi par to, lai Gala klientu personas informācija tiktu ievākta saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem.

Gadījumos, kad Airalo pakalpojumi tiek sniegti ar starpnieku (piemēram, viesnīcu vai ceļojumu aģentūru) starpniecību, starpnieks var sniegt nepieciešamo reģistrācijas informāciju Klienta vārdā.

Lai pielāgotos mainīgajām pakalpojumu prasībām un uzlabotu lietotāju pieredzi, Airalo patur tiesības pēc nepieciešamības ievākt papildu informāciju no visu kategoriju klientiem. Šī papildu informācijas vākšana tiks veikta, ievērojot privātumu un datu aizsardzības likumus, bez nepieciešamības veikt turpmākas izmaiņas šajos Noteikumos un nosacījumos. Klienti mūsu standarta saziņas kanālos tiks attiecīgi informēti par jebkādas šādas papildu informācijas ievākšanu.

2.3. AIRALO SAISTĪBAS

Airalo pieliek saprātīgas pūles, lai nodrošinātu Klientam kvalitatīvu pakalpojumu. Tomēr Airalo negarantē, ka pakalpojums būs nepārtraukts, tiks sniegts laikā un būs drošs vai bez defektiem.

2.4. KLIENTA SAISTĪBAS

Izmantojot Airalo nodrošināto Aprīkojumu vai Pakalpojumus, Klients nedrīkst iesaistīties nekādās darbībās, kas ir ļaunprātīgas, nelikumīgas vai krāpnieciskas; kas izraisa Tīkla darbības traucējumus vai bojājumus. Ja Klients pārkāpj savas saistības saskaņā ar 2.4. sadaļas noteikumiem, Airalo var apturēt Klientam Pakalpojuma lietošanu. Jebkurā apturēšanas periodā Klients turpina maksāt visas Maksas, kas saskaņā ar šo Līgumu jāmaksā par apturētajiem Pakalpojumiem.

2.5. IERĪCES SADERĪBA

Klients ir atbildīgs par to, lai viņa ierīce būtu saderīga ar eSIM karti un nebūtu piesaistīta konkrētam tīklam. Ierīces saderība var būt atkarīga no mobilo sakaru operatora un izcelsmes valsts; Klientam ir jāpārbauda apmaksas brīdī norādītais ar eSIM kartēm saderīgo ierīču saraksts. Atzīmējot izvēles rūtiņu, kas apstiprina, ka Klienta ierīce ir saderīga ar eSIM karti, Klients uzņemas atbildību par sniegtās informācijas precizitāti.

Ar eSIM kartēm saderīgo ierīču saraksts nav izsmeļošs, un tas nozīmē, ka ierīces, kuru saderība ar eSIM kartēm ir izziņota nesen, var vēl nebūt sarakstā iekļautas.

3. LĪGUMA SĀKUMS, ILGUMS UN IZBEIGŠANA

Pakalpojuma līgums starp Airalo un Klientu sākas pēc pasūtījuma pabeigšanas Airalo vietnē (https://www.airalo.com, ieskaitot visus ar Airalo saistītos apakšdomēnus), Airalo lietotnē, izmantojot mūsu API, Partneru platformā vai izmantojot jebkuru citu Airalo piedāvāto produktu, kas ļauj klientiem veikt pasūtījumu.

 Klients uzņemas atbildību par eSIM kartes Aktivizāciju un Aktivizācijas noteikumu apstiprināšanu.

Līgums tiks izbeigts Galalietotājiem, kuriem nav aktīvas datu pakotnes vai kuri ir izdzēsuši eSIM karti no mērķa ierīces. Tomēr Biznesa lietotājiem līguma izbeigšana ir atkarīga no jebkura konkrēta līguma, kas noslēgts starp Biznesa lietotāju un Airalo, nosacījumiem vai lietotāju aktīvā statusa Partneru platformā. Biznesa lietotājiem ar šādiem līgumiem vai aktīvu dalību platformā līgums paliek spēkā pat tad, ja nav aktīvas datu pakotnes vai ja no ierīces tiek dzēsta eSIM karte; tas atspoguļo starp Airalo un Biznesa lietotāju pastāvošo ilgstošo partnerību un saistības.

4. MAKSAS UN MAKSĀJUMI

4.1. APMAKSAS NOSACĪJUMI

Airalo savu pakalpojumu apmaksai pieņem dažādas maksāšanas metodes, tostarp, bet ne tikai, kredītkartes/debetkartes, PayPal, Google Pay, Apple Pay un Alipay.

Maksājuma valūta ir ASV dolāri ($), taču var tikt izmantotas arī dažādas citas valūtas; maksājuma valūta tiek noteikta darījuma laikā.

Kredītkartes darījumu apstrādās un nodrošinās Airalo apstiprināti maksājumu pakalpojumu sniedzēji, tostarp, bet ne tikai, PayPal (https://paypal.com/) un Stripe (https://stripe.com/), kā arī citi izvēlētie pakalpojumu sniedzēji, ko Airalo izvēlas katram darījumam.

4.1.1. Automātiska atjaunošana Galalietotājiem

Papildus mūsu pastāvošajām maksājumu iespējām Airalo piedāvā nepārtrauktu piekļuvi mūsu pakalpojumiem bez nepieciešamības veikt manuālu atjaunošanu. Šis modelis ir paredzēts Galalietotājiem, kuri vēlas saņemt nepārtrauktu pakalpojumu un ērtības.

Automātiskās maksas: saskaņā ar šo modeli atjaunošanas maksa tiks automātiski iekasēta no Galalietotāja izvēlētās maksāšanas metodes, kad katra norēķinu cikla sākumā pieejamo datu atlikums nokrītas zem noteikta sliekšņa. 

Atcelšanas politika: Galalietotāji var jebkurā laikā atcelt atjaunošanu. Atcelšana stāsies spēkā pašreizējā norēķinu cikla beigās, nodrošinot lietotājiem iespēju piekļūt pakalpojumam līdz cikla beigām. Lai atceltu, lietotāji var pārvaldīt savus iestatījumus tieši savā Airalo kontā vai sazināties ar mūsu atbalsta komandu, lai saņemtu palīdzību.

4.2. MAKSAS PAR LIETOŠANU

4.2.1. Airalo norāda, ka visās maksās ir iekļauts PVN, ja vien nav norādīts citādi. Visas cenas un maksas par eSIM karšu pirkumiem, ko Biznesa lietotāji veic Airalo platformā, neiekļauj piemērojamos nodokļus, ja vien nav norādīts citādi. Biznesa lietotāji ir atbildīgi par visu ar eSIM karšu iegādi no Airalo saistīto nodokļu aprēķināšanu un segšanu.

4.2.2. Klientam nav tiesību kompensēt savas prasības ar Airalo prasībām, izņemot gadījumus, kad Klienta prasības ir neapstrīdamas vai apstiprinātas ar galīgu tiesas spriedumu.

4.2.3. Rēķinu izrakstīšana

Airalo īsteno sistemātisku pieeju norēķiniem biznesa lietotājiem par Airalo kredītu izmantošanu, kas tiek izmantoti eSIM karšu, papildināšanas un citu Airalo produktu un pakalpojumu iegādei Partneru platformā. Šis process ir paredzēts, lai nodrošinātu skaidrību un atbildību finanšu darījumos starp Airalo un tā Biznesa lietotājiem.

 • 4.2.3.1. Rēķinu izrakstīšana: Airalo Biznesa lietotājiem izraksta rēķinus, norādot Airalo kredītus, kas patērēti eSIM karšu un papildināšanas pakotņu iegādei noteiktā norēķinu periodā. Šie rēķini nodrošina visaptverošu veikto izmaksu sadalījumu, ļaujot Biznesa lietotājiem efektīvi pārraudzīt un pārvaldīt savus izdevumus.
 • 4.2.3.2. Apmaksas pienākumi: saņemot rēķinu, Klientam ir pienākums izpildīt savus apmaksas pienākumus rēķinā norādītajos termiņos. Biznesa lietotājiem ir obligāti jāievēro šie termiņi, lai nodrošinātu nepārtrauktu piekļuvi Airalo pakalpojumiem un uzturētu pozitīvu reputāciju Airalo Partneru platformā.
 • 4.2.3.3. Maksājuma kavējuma sekas:
  • Pakalpojuma apturēšana: gadījumā, ja Biznesa lietotājs neapmaksā rēķinu noteiktajā termiņā, Airalo patur tiesības uz laiku apturēt pakalpojumu sniegšanu līdz pilna maksājuma saņemšanai. Šis pasākums tiek veikts, lai nodrošinātu mūsu piedāvāto pakalpojumu ilgtspējību un mūsu norēķinu sistēmas godīgumu.
  • Procenti un zaudējumu kompensācija: turklāt Airalo var piemērot procentus par kavētajām summām pēc likmes, kas norādīta rēķinā vai noteikta likumā. Biznesa lietotāji var būt atbildīgi arī par jebkādiem zaudējumiem vai papildu izmaksām, kas Airalo radušās novēlota maksājuma dēļ. Tas ietver tostarp, bet ne tikai, administratīvās izmaksas un juridiskās maksas, kas saistītas ar parādu piedziņu.
 • 4.2.3.4. Rēķini galvenokārt tiek izrakstīti ASV dolāros (USD). Tomēr Airalo patur tiesības izrakstīt rēķinus citās valūtās, ja to uzskata par nepieciešamu vai savstarpēji vienojoties ar Biznesa lietotāju.

Airalo uzsver savlaicīgu maksājumu nozīmi, lai uzturētu veselīgas biznesa attiecības un pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. Mēs mudinām Biznesa lietotājus nekavējoties sazināties ar mūsu atbalsta komandu, ja rodas jebkādas norēķinu neatbilstības vai maksājumu sarežģījumi, lai rastu abpusēji pieņemamu risinājumu.

4.2.4. Priekšapmaksas darījumi Biznesa lietotājiem

Biznesa lietotāji Airalo platformā iesaistās unikālā darījumu procesā, kura pamatā ir Airalo kredītu iegāde. Šie kredīti kalpo kā platformas valūta, ļaujot Biznesa lietotājiem iegādāties eSIM kartes un papildināšanas pakalpojumus, kas ir pielāgoti viņu darbības vajadzībām. Biznesa lietotāji var izvēlēties Partneru platformā veiktos pirkumus apmaksāt arī ar kredītkartēm vai debetkartēm.

 • 4.2.4.1. Airalo kredītu iegāde: pirmais solis Biznesa lietotājiem ir Airalo kredītu iegūšana. Šis process ir izstrādāts tā, lai tas būtu vienkāršs un elastīgs, piedāvājot dažādas maksājumu metodes, kas atbilst dažādām uzņēmējdarbības vajadzībām. Šīs metodes ietver tostarp, bet ne tikai, kredītkartes/debetkartes, bankas pārskaitījumus un elektronisko maksājumu risinājumus, nodrošinot plašu iespēju klāstu un pielāgojoties mūsu biznesa klientu atšķirīgajām finansiālajām vēlmēm.
 • 4.2.4.2. Airalo kredītu izmantošana: pēc Airalo kredītu ieskaitīšanas kontā Biznesa lietotāji var kredītus ērti izmantot, lai iegādātos eSIM kartes, papildināšanu un citus Airalo produktus un pakalpojumus. Darbojoties uz kredītiem balstītā sistēmā, Biznesa lietotāji var plānot un sadalīt savus izdevumus par telekomunikāciju pakalpojumiem atbilstoši saviem konkrētajiem uzņēmējdarbības cikliem un prasībām.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par Airalo kredītu iegādi un izmantošanu vai izpētītu jūsu uzņēmumam vispiemērotākās maksājuma metodes, aicinām Biznesa lietotājus apmeklēt Airalo Partneru platformu vai sazināties ar mūsu īpašo atbalsta komandu.

4.2.5. Pēcapmaksas darījumi Biznesa lietotājiem

Pēcapmaksas darījumi ir elastīgs maksājumu modelis, kas ir pielāgots Biznesa lietotājiem, piedāvājot ērto iespēju saņemt eSIM kartes un papildināšanas pakotnes pirms maksājuma. Šī pieeja atbilst to uzņēmumu vajadzībām, kuri meklē elastīgu darbību un efektivitāti savienojamības risinājumu pārvaldībā.
Pēcapmaksas darījums ļauj Biznesa lietotājiem saņemt eSIM karti, papildinājumus un citus Airalo produktus un pakalpojumus, apmaksas pienākumam iestājoties vēlāk. Šīs maksājumu kārtības specifika, tostarp izpildes datums un apmaksas nosacījumi, ir skaidri norādīti Airalo izrakstītajā rēķinā. Šī metode ļauj nodrošināt tūlītēju piekļuvi nepieciešamajiem pakalpojumiem, vienlaikus nodrošinot maksājumu elastību.

 • 4.2.5.1. Kredītlimitu sistēma: lai nodrošinātu šī modeļa darbību, Airalo var ieviest kredītlimita sistēmu. Šī sistēma ļauj Biznesa lietotājiem izmantot kredītu eSIM karšu, papildinājumu un citu Airalo produktu un pakalpojumu iegādei iepriekš noteiktā apmērā. Šāda kredītlimita līmeni Airalo var noteikt vienpusēji vai pārrunāt ar Biznesa lietotāju atkarībā no līguma nosacījumiem. Šī funkcija ir izstrādāta, lai piedāvātu uzņēmumiem pārvaldāmu un mērogojamu veidu, kā apmierināt savienojamības vajadzības bez tūlītējiem finanšu izdevumiem.
 • 4.2.5.2. Atbilstības kritēriji: ir svarīgi ņemt vērā, ka ne visi Biznesa lietotāji automātiski kvalificējas pēcapmaksas iespējām. Airalo patur tiesības atlasīt atbilstošos klientus, pamatojoties uz dažādiem kritērijiem un tā nodrošinot, ka šis maksājumu modelis atbilst abu pušu biznesa praksei un riska pārvaldības politikām. Atbilstības kritēriji var ietvert tostarp, bet ne tikai, Biznesa lietotāja darījumu vēsturi, kredītspēju un uzņēmējdarbības attiecību ar Airalo ilgumu.

Piedāvājot pēcapmaksas darījumus, Airalo mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa elastību un uzticēšanos saviem Biznesa lietotājiem, ļaujot viņiem prioritāri apmierināt savas operatīvās vajadzības, vienlaikus pārvaldot maksājumus savām finanšu darbplūsmām atbilstošā veidā.

5. PIEGĀDE

Galalietotāji redzēs iegādāto eSIM karti Airalo tīmekļa vietnes (https://www.airalo.com) un/vai Airalo lietotnes cilnē Manas "eSIM kartes". Pēc pirkuma veikšanas Klients saņems apstiprinājuma e-pastu. Visa informācija par eSIM kartes instalēšanu būs pieejama tikai lietotāja Airalo kontā. 

Biznesa lietotāju eSIM kartes tiks parādītas partneru platformā, tādējādi atvieglojot eSIM karšu un papildināšanas pakotņu pārvaldību un izvietošanu, pielāgojoties uzņēmuma unikālajām vajadzībām. 

Apzinoties mūsu Klientu dažādās vajadzības, Airalo piegādā savus produktus un pakalpojumus, izmantojot dažādas metodes, atkarībā no izvēlētās integrācijas un konkrētajiem izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem.

6. ATMAKSAS / ATCELŠANAS / IZMAIŅU POLITIKA

Klientam ir tiesības pieprasīt naudas atmaksu vai eSIM kartes nomaiņu, ja eSIM karti nevar uzstādīt un izmantot Airalo atbildībā esošas tehniskas problēmas dēļ.

6.1. ATMAKSA UN ATCELŠANA

 • 6.1.1. POLITIKA UN VADLĪNIJAS

 • 6.1.2. Atmaksas pieprasījumu var iesniegt trīsdesmit (30) dienu laikā no pirkuma datuma, kad aktivizēšana vairs nav iespējama, pēc ilgstošiem kopīgiem centieniem novērst problēmas.

 • 6.1.3. Lai piešķirtu naudas atmaksu, ir nepieciešama sadarbība ar Klientu centienos ātri atrisināt problēmu.
 • 6.1.4. Katrai datu pakotnei ir savs derīguma termiņš. Pēc derīguma termiņa beigām par atlikušajiem datiem netiek piedāvāta nekāda veida atmaksa.
 • 6.1.5. Kompensācija: netiek izsniegta nekāda veida atmaksa vai atlīdzība par maksām, kas radušās citu tālruņu, citu SIM karšu, citu pakalpojumu sniedzēju, viesnīcu tālruņu vai citu maksājumu dēļ, kas nav tieši saistīti ar Klienta Airalo eSIM kartes kontu. (Skatiet mūsu Noteikumu un nosacījumu 7. sadaļu: ATBILDĪBA UN GARANTIJA)
 • 6.1.6. Krāpnieciski pirkumi: Airalo patur tiesības atteikt jebkāda veida atmaksu, ja ir pierādījumi par ļaunprātīgu izmantošanu, mūsu Noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem vai jebkādām krāpnieciskām darbībām, kas saistītas ar Airalo produktu un pakalpojumu izmantošanu.
 • 6.1.7. Neatļauti pirkumi: pirms atmaksas apstrādes lieta tiks izmeklēta un apstiprināta. Airalo patur tiesības apturēt jebkura ar krāpniecisku darbību saistītā konta darbību.
 • 6.1.8. Nejauši pirkumi: kad Klienti ir instalējuši eSIM karti, tā tiek uzskatīta par izmantotu. Atmaksa netiks piedāvāta.
 • 6.1.9. Nepareiza maksa: ja Klients pamatoti un godprātīgi apstrīd rēķinu vai tā daļu, Klients divpadsmit (12) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas informē Airalo par šādu strīdu, sniedzot informāciju par to, kāpēc rēķinā norādītā summa ir nepareiza un, ja iespējams, kādu summu Klients uzskata par atbilstošu. (Sīkāku informāciju skatiet Noteikumu un nosacījumu 4.2. sadaļā: MAKSAS PAR LIETOŠANU)
 • 6.1.10. Aizstāšana: eSIM kartes, kas iegādātas tikai ar no kuponiem nopelnītu Airmoney, var aizstāt 30 dienu laikā no iegādes datuma.
 • 6.1.11. Citi iemesli: ja atmaksas pieprasījums neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, mēs to izskatīsim katrā gadījumā atsevišķi. Ja atmaksa tiek apstiprināta, var tikt piemērota apstrādes maksa. Maksimālajai kredīta atmaksai, uz kādu Klients var pieteikties, ir jābūt vienādai vai mazākai par kopējo samaksātā summu.

6.1.12. DIGITĀLO VALŪTU IZMANTOŠANA (AIRMONEY UN KREDĪTI)

Airmoney un kredīti ir digitālās valūtas, kas ir pieejamas mūsu Klientiem un ļauj iegādāties eSIM kartes un saistītos pakalpojumus, kas pieejami Airalo platformās.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney ir mūsu kredītu atlīdzības sistēma, kas paredzēta tikai Airalo Galalietotājiem un ieskaita naudas atmaksu Airmoney veidā lietotāja Airalo kontā.
  • Atlīdzības sistēmai ir dažādi līmeņi atkarībā no pirkuma summas. Katrs līmenis nodrošina atšķirīgu naudas atmaksas summu Airmoney veidā. Airalo var mainīt jebkuru Airmoney funkciju, tostarp atlīdzības sistēmas līmeņus un programmas struktūru.
  • 6.1.12.1.2. Klienti var nopelnīt Airmoney kā atlīdzību par apmaksātiem pirkumiem.
  • 6.1.12.1.3. Klienti nevar nopelnīt Airmoney, ja pirkumam tiek piemērota atlaide vai atlīdzība par uzaicināšanas atlīdzība.
  • 6.1.12.1.4. Klienti var norēķināties ar Airmoney tikai par saviem pirkumiem vai apvienot to ar kādu no atbalstītajiem maksājuma veidiem.
  • 6.1.12.1.5. Apvienotajā maksājumā Airmoney atlīdzība ir proporcionāla summai, kas samaksāta, izmantojot kādu no atbalstītajiem maksājuma veidiem.
  • 6.1.12.1.6. Klienta kontā esošā Airmoney summa nav konvertējama cita veida kredītā.
  • 6.1.12.1.7. Par visiem ar Airmoney veiktajiem pirkumiem Klienta Airalo kontā tiks ieskaitīts Airmoney.
  • 6.1.12.1.8. Jebkuras nopelnītās vai nopelnāmās Airmoney summas ieskaitīšana Klienta kontā notiek pēc Airalo ieskatiem, un Klientam nav tiesību pieprasīt šādus pārskaitījumus. Airalo patur tiesības jebkurā laikā atļaut vai aizliegt Airmoney pārskaitījumus.
  • 6.1.12.1.9. Airalo patur tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ ierobežot šīs programmas ietvaros izsniegtā Airmoney derīgumu.
  • 6.1.12.1.10. Airalo patur tiesības noteikt auditoriju Airmoney piešķiršanai.
  • 6.1.12.1.11. Ja tiek nodrošināts Airmoney, Klientam nav tiesību izvēlēties naudas atmaksas summu, kas viņam tiks piemērota, jo to nosaka Airalo pēc saviem ieskatiem.
  • 6.1.12.1.12. Klients uzņemas atbildību samaksāt, ieturēt, pārsūtīt un ziņot par jebkādiem nodokļiem, nodevām, importa maksām un ieturējumiem, kas var rasties no dalības programmā (tas iekļauj uzņēmumu/iedzīvotāju ienākuma nodokli, PVN, pārdošanas nodokļus un citus piemērojamos valsts, valdības, provinces, pavalsts, pašvaldības vai vietējos nodokļus vai nodevas un saistītos kavējuma procentus un soda naudas, ko jebkura iestāde uzlikusi par nemaksāšanu, neieturēšanu un neziņošanu).
  • 6.1.12.1.13. Airalo patur tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ (bez iepriekšēja brīdinājuma) (pilnībā vai daļēji) aizturēt, noraidīt, grozīt, apturēt, atsaukt, atcelt vai liegt jebkuram Klientam programmas priekšrocības vai lietošanu.
  • 6.1.12.1.14. Airalo vienmēr ir tiesīgs pārtraukt un/vai apturēt savus pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem, līdz tas ir spējis identificēt un pārbaudīt attiecīgo Klientu vai ja Klients veic (iespējamas) krāpnieciskas darbības vai jebkādu citu programmas ļaunprātīgu izmantošanu.
 • 6.1.12.2. Airalo kredīti
  • Īpaša maksājuma metode, kas ir paredzēta Airalo Biznesa lietotājiem Airalo Partneru platformā un ļauj iegādāties eSIM kartes, papildināšanas pakotnes un citus Airalo produktus un pakalpojumus, kā arī darbojas kā līdzeklis atmaksas izsniegšanai.
  • 6.1.12.2.1. Airalo kredīti ir paredzēti uzņēmumu lietošanai, izmantojot Partneru platformu, atvieglojot darījumus, kas ir saistīti ar Airalo pakalpojumiem. Šie kredīti nav atmaksājami, un Klients tos nevar atgūt.
  • 6.1.12.2.2. Neizmantotie Airalo kredīti, kas paliek Klienta kontā līguma izbeigšanas brīdī, arī turpmāk tiks atzīti par Airalo īpašumu. Svarīgi atzīmēt, ka šie kredīti netiek automātiski atmaksāti, izbeidzot līgumu. Lai uzsāktu naudas atmaksu vai apspriestu iespējas saistībā ar neizmantotajiem kredītiem, Klientiem ir jāiesniedz Airalo rakstisks pieprasījums.
  • 6.1.12.2.3. Airalo Biznesa lietotājiem tiek piešķirts kredītlimits pēcapmaksas darījumiem, norādot maksimāli pieļaujamos izdevumus eSIM karšu un papildināšanas pakotņu iegādei. Šī limita pārsniegšana bez vēlāka maksājuma ierobežos iespējas veikt turpmākus pirkumus.

Šajā sadaļā ir izklāstīti mehānismi un politika, kas regulē Airalo digitālo valūtu, Airmoney Galalietotājiem un Airalo kredītu Biznesa lietotājiem izmantošanu, nodrošinot skaidrību par to pielietojumu, priekšrocībām un ierobežojumiem Airalo ekosistēmā.

6.1.13. ATMAKSAS PROCESS

Lai pieprasītu atmaksu, sazinieties ar Airalo atbalsta komandu, izmantojot lapu Sazinieties ar mums vai nosūtot ziņojumu uz [email protected]. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiks piemērota mūsu iepriekš minētā atmaksas politika.

Atkarībā no problēmas rakstura Klientiem tiks lūgta papildu informācija viņu atmaksas pieprasījuma pamatošanai, piemēram, ekrānuzņēmumi ar ierīces iestatījumiem tehnisku problēmu gadījumā vai informācija par to, kāpēc rēķina summa nav pareiza un, ja iespējams, kādu summu Klients uzskata par atbilstošu utt.

Lūdzu, skatiet šī dokumenta 6.1.2. sadaļu par atmaksu saistībā ar tehniskām problēmām. Klientiem būs iespēja iegūt atmaksu, izmantojot sākotnējo maksājuma veidu vai ieskaitot viņu Airalo kontā Airmoney. (Skatiet 6.1.12.1.6. sadaļu par Airmoney pirkumiem) Atmaksa uz sākotnējo maksājuma veidu: pēc atmaksas apstiprināšanas un izsniegšanas atkarībā no bankas var paiet līdz trīsdesmit (30) darba dienām, līdz tā tiks parādīta konta izrakstā. Airmoney: pēc apstrādes Airmoney tiks ieskaitīta Klienta kontā.

Galaklienti, kuri ir iegādājušies Airalo pakalpojumus no tālākpārdevēja, nav tiesīgi saņemt tiešu atmaksu no Airalo. Šiem lietotājiem, lai iesniegtu atmaksas pieprasījumu, ir jāsazinās ar Airalo Biznesa lietotājiem. Airalo apņemas nodrošināt klientu apmierinātību, taču mums ir jāievēro mūsu partneru-tālākpārdevēju politikas attiecībā uz darījumiem, kas ir veikti ārpus mūsu tiešās pārdošanas kanāliem.

6.1.13.1. Airalo Biznesa lietotāju atmaksas par darījumiem, kas veikti tieši ar Airalo, var tikt apstrādātas, izsniedzot Airalo kredītus vai kā kredītzīmes. Tas nodrošina elastīgu alternatīvu atmaksu pārvaldībai, ļaujot klientiem izmantot šos kredītus vai kredītzīmes turpmākiem pirkumiem vai pakalpojumiem Airalo platformā.

6.2. IZMAIŅAS

Airalo eSIM karšu datu pakotnes tiek piedāvātas tādas, kādas tās ir, un pēc iegādes tām nevar veikt turpmākas izmaiņas vai pielāgošanu, pamatojoties uz individuāliem pieprasījumiem.

7. ATBILDĪBA UN GARANTIJA

Airalo neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka piedāvātais pakalpojums nav pastāvīgi pieejams. Airalo negarantē pastāvīgu tīkla pakalpojuma pieejamību. Jebkādu pieprasījumu gadījumā, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi [email protected].

8. eSIM KARŠU PĀRSTRĀDES PROCESS UN AKTIVIZĀCIJA

Airalo īsteno eSIM karšu pārstrādes procesu, lai nodrošinātu optimālu pakalpojumu sniegšanu. Iegādājoties eSIM karti, klientiem tā ir jāaktivizē noteiktā laika posmā, kā norādīts pirkuma procesā sniegtajās aktivizācijas vadlīnijās. Lietotājs ir atbildīgs par iegādātās eSIM kartes aktivizēšanu norādītajā laika posmā. Ja šajā periodā neaktivizēsiet eSIM karti, var beigties tās derīguma termiņš, padarot to nelietojamu.

Pēc eSIM kartes derīguma termiņa beigām to nevar atkārtoti aktivizēt, un lietotājam, kurš vēlas iegūt funkcionējošu eSIM karti, ir jāveic jauns pirkums. Lietotājiem ir ieteicams pārskatīt un ievērot sniegtās aktivizācijas vadlīnijas, lai nodrošinātu sekmīgu eSIM kartes aktivizāciju.

9. CENAS UN AKCIJAS

Cenas ir maksa, par kuru Airalo piedāvā Klientiem savas eSIM pakotnes un saistītos pakalpojumus. Airalo uz ierobežotu laiku var piedāvāt savas eSIM pakotnes par akcijas cenām. Uz šīm akcijām attiecas īpaši noteikumi un nosacījumi. Akcijas ilgums, atbilstības kritēriji un visi saistītie nosacījumi tiks skaidri paziņoti akcijas laikā. Pēc akcijas beigām tiks piemērotas parastās cenas, ja vien nav norādīts citādi. Airalo patur tiesības mainīt vai pārtraukt jebkādas akcijas cenas, tostarp saistītos noteikumus un nosacījumus, pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietotāji, kuri vēlas iegūt papildu informāciju vai skaidrojumus par akcijas cenām, var sazināties ar Airalo atbalsta komandu: [email protected].

 • 9.1. Cenas Galalietotājiem un Biznesa lietotājiem var atšķirties, atspoguļojot pielāgotos pakalpojumus un uz apjomu balstītus piedāvājumus, kas var būt pieejami dažādām lietotāju kategorijām.
 • 9.2. Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Airalo nepārtraukti pārskata savu izcenošanas stratēģiju, lai pielāgotos tirgus dinamikai, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām.
 • 9.3. Airalo patur tiesības mainīt cenas, pamatojoties uz dažādiem faktoriem, tostarp, bet ne tikai, tirgus apstākļiem, valūtas maiņas kursiem un darbības izmaksām. Šādas izmaiņas tiek veiktas, lai nodrošinātu piedāvāto pakalpojumu ilgtspējību un atspoguļotu kvalitatīvu savienojamības risinājumu nodrošināšanas mūsu lietotājiem izmaksas.
 • 9.4. Airalo apņemas darīt visu iespējamo, lai savlaicīgi informētu Klientus par būtiskām cenu izmaiņām, ļaujot lietotājiem pieņemt pārdomātus lēmumus par pirkumiem. Tomēr cenu noteikšanu ietekmējošo faktoru dinamiskā rakstura dēļ tūlītēja paziņošana var nebūt iespējama.

Galalietotājiem: mūsu vietnē norādītās cenas ir piemērojamas tieši Galalietotājiem. Mēs aicinām Galalietotājus bieži apmeklēt mūsu vietni, lai iegūtu jaunāko informāciju par cenām un akcijām.

Biznesa lietotājiem: Biznesa lietotājiem ir jāmeklē viņiem paredzētās platformas un produkti, lai atrastu viņu īpašajām vajadzībām atbilstošu informāciju par cenām. Šī pieeja nodrošina, ka Biznesa lietotāji saņem pielāgotu informāciju un cenu noteikšanas stratēģijas, kas vislabāk atbilst uzņēmumu darbības prasībām un mērogam. Lai iegūtu plašāku informāciju vai uzdotu jautājumus, Biznesa lietotāji tiek aicināti sazināties ar mūsu atbalsta komandu.

Mūsu izcenošanas un reklāmas stratēģijas ir izstrādātas tā, lai sniegtu lietotājiem maksimālu vērtību, nodrošinot mūsu sniegto pakalpojumu ilgtspējību un kvalitāti. Lai iegūtu jaunāko informāciju par cenām un akcijām, Galalietotājiem ir ieteicams apmeklēt mūsu tīmekļa vietni, savukārt Biznesa lietotājiem tiek piedāvāts izpētīt viņiem paredzētās Airalo piederošās platformas vai sazināties ar mūsu atbalsta komandu.

10. LIETOTĀJA ATRAŠANĀS VIETAS IZSEKŠANA

Airalo var vākt un apstrādāt lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas informāciju, tostarp GPS koordinātas, IP adresi, Wi-Fi piekļuves punktus un mobilo sakaru torņu informāciju, lai piedāvātu uz atrašanās vietu balstītus pakalpojumus un uzlabotu lietotāja pieredzi. Izmantojot Airalo pakalpojumus, lietotāji piekrīt šādai izsekošanai. Mērķis ietver vietai raksturīgu pakalpojumu sniegšanu, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pieredzes personalizēšanu. Informācija par atrašanās vietu var tikt kopīgota ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir pienākums apstrādāt datus saskaņā ar privātuma likumiem. Lietotāji var kontrolēt atrašanās vietas pakalpojumus, izmantojot ierīces iestatījumus, taču dažu funkciju darbība šādi var tikt ierobežota. Airalo īsteno drošības pasākumus, saglabā datus nepieciešamo laiku un ievēro piemērojamos datu aizsardzības likumus. Šī sadaļa var tikt atjaunināta, lai atspoguļotu izmaiņas, un lietotāji var rakstīt uz e-pasta adresi [email protected], ja viņiem rodas jautājumi vai bažas par atrašanās vietas izsekošanas praksi.

CITI NOTEIKUMI

Šo Noteikumu sākotnējā versija angļu valodā, iespējams, ir tulkota citās valodās. Šo Noteikumu tulkotā versija ir sniegta tikai ērtības labad un nepiešķir Klientiem nekādas tiesības. Strīdu gadījumā par šo Noteikumu saturu vai interpretāciju konfliktu, neskaidrību, nekonsekvences vai neatbilstības gadījumā starp angļu valodas versiju un jebkuru citu šo Noteikumu versiju citā valodā ir spēkā angļu valodas versija, un tā ir noteicoša, galīga un saistoša. Tiesvedībā tiek izmantota angļu valodas versija. Ja kāds šo Noteikumu nosacījums ir vai kļūst nederīgs, neizpildāms vai nesaistošs, jums joprojām ir saistoši visi pārējie noteikumi. Šādā gadījumā šāds nederīgs noteikums tomēr ir jāīsteno, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, un katra puse piekrīt pieņemt vismaz līdzīgu ietekmi kā spēkā neesošajam, neizpildāmajam vai nesaistošajam noteikumam, ņemot vērā saturu un šo Noteikumu mērķi.

Vai vēlaties pamēģināt eSIM kartes un izmainīt to, kā parasti uzturat sakarus?

Lejupielādējiet Airalo lietotni, lai iegādātos, pārvaldītu un papildinātu eSIM kartes jebkurā laikā un vietā!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Izmantojiet saņemto kredītu.

Jūs varat nopelnīt Airmoney USD $3.00 vērtībā, nosūtot savu uzaicinājuma kodu draugiem.