Terma & Syarat

TERMA DAN SYARAT AM

Tarikh berkuat kuasa: 3 Jun 2024

1. KEESAHAN TERMA DAN SYARAT AM

Terma dan Syarat berikut hendaklah diterima pakai untuk semua perkhidmatan yang dilaksanakan oleh AIRGSM PTE. LTD., selepas ini dirujuk sebagai Airalo, berhubung dengan penjualan semula eSIM prabayar. Terma dan Syarat berikut disediakan di tapak web https://www.airalo.com. Airalo boleh menerima klausa seimbal hanya sekiranya terdapat perjanjian bertulis yang eksplisit. Seksyen ini mentakrifkan pelbagai kategori individu dan entiti yang berinteraksi dengan perkhidmatan, platform, dan aplikasi Airalo. Memahami peranan ini adalah amat penting untuk mentafsirkan hak, obligasi, dan syarat yang diperihalkan dalam Terma dan Syarat (T&C) ini.

 • Pengguna Akhir: Individu yang menggunakan dan berinteraksi secara langsung dengan Perkhidmatan melalui akaun Airalo mereka untuk kegunaan peribadi mereka.
 • Pengguna Perniagaan: Airalo menyediakan perkhidmatan kepada entiti (“Pengguna Perniagaan”) yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kami maklumat peribadi Pelanggan Akhir berhubung dengan perniagaan dan aktiviti Pengguna Perniagaan itu sendiri.
 • Pelanggan Akhir: Individu yang menerima perkhidmatan yang dipesan oleh pemilik akaun Airalo yang lain, contohnya, apabila anda menjalankan perniagaan dengan, atau dengan cara lain berurusan dengan Pengguna Perniagaan.
 • Pemohon kerja: Individu yang mengemukakan permohonan kerja kepada Airalo.

Istilah "Pelanggan" sebagaimana yang digunakan di seluruh dokumen ini akan merujuk kepada mana-mana individu atau entiti yang melibatkan diri dalam perkhidmatan Airalo, termasuk Pengguna Akhir, Pengguna Perniagaan, dan Pelanggan Akhir, sebagaimana yang berkenaan berdasarkan konteks penggunaannya. Takrifan yang luas ini memastikan bahawa T&C kami merangkumi semua interaksi dengan perkhidmatan kami, memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang hak dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat.

2. PERIHALAN PERKHIDMATAN

2.1. PENJUALAN SEMULA eSIM

Airalo menjual semula eSIM prabayar. Pelanggan mendaftar dan membeli eSIM di tapak web Airalo (https://www.airalo.com) dan/atau App Airalo.

2.2. PENDAFTARAN UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN AIRALO

Semua pelanggan, termasuk Pengguna Akhir, Pengguna Perniagaan, Pelanggan Akhir, dan Pemohon Kerja seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 1, mesti menerima Terma dan Syarat am untuk menggunakan perkhidmatan Airalo. Semasa proses pendaftaran, maklumat berikut mesti diberikan:

 • Untuk Pengguna Akhir: Maklumat peribadi seperti Nama Pertama, Nama Keluarga dan Alamat e-mel diperlukan untuk interaksi dan transaksi langsung di tapak web Airalo (https://www.airalo.com) atau melalui App Airalo.
 • Untuk Pengguna Perniagaan: Maklumat tambahan diperlukan untuk menunaikan keperluan unik perniagaan. Ini termasuk Nama Syarikat, Alamat Syarikat, alamat e-mel Pengguna Syarikat, Tapak Web Syarikat, Rantau, Industri, Nombor Telefon, hubungan yang berkaitan, dan butiran lain yang berkaitan. Maklumat ini membantu mengkhususkan perkhidmatan kami supaya lebih sesuai dengan keperluan operasi dan penyampaian perkhidmatan kepada Pelanggan Akhir mereka.
 • Untuk Pelanggan Akhir: Apabila perkhidmatan dipesan oleh pemilik akaun Airalo yang lain, seperti Pengguna Perniagaan, maklumat yang diperlukan untuk memudahkan transaksi ini dikendalikan oleh pihak yang memulakan. Pengguna Perniagaan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa maklumat peribadi Pelanggan Akhir dikumpulkan dengan mematuhi peraturan perlindungan data yang diterima pakai.

Dalam keadaan sekiranya perkhidmatan Airalo disediakan melalui perantara (contohnya, hotel atau agensi pelancongan), perantara boleh menyediakan maklumat pendaftaran yang diperlukan bagi pihak Pelanggan.

Untuk menyesuaikan diri dengan keperluan perkhidmatan yang berkembang dan meningkatkan pengalaman pengguna, Airalo berhak untuk mengumpulkan maklumat tambahan daripada semua kategori pelanggan sekiranya dianggap perlu. Pengumpulan maklumat tambahan ini akan dijalankan dengan cara yang menghormati privasi dan mematuhi undang-undang perlindungan data, tanpa mengkehendaki perubahan lanjut terhadap Terma dan Syarat ini. Pelanggan akan dimaklumkan dengan sewajarnya tentang pengumpulan apa-apa maklumat tambahan sedemikian melalui saluran komunikasi piawai kami.

2.3. PENGLIBATAN AIRALO

Airalo hendaklah berusaha secara munasabah untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan. Walau bagaimanapun, Airalo tidak menjamin bahawa perkhidmatan itu tidak akan terganggu, disediakan tepat pada masanya, dan selamat atau bebas daripada kerosakan.

2.4. PENGLIBATAN PELANGGAN

Dalam menggunakan Kelengkapan atau Perkhidmatan yang disediakan oleh Airalo, Pelanggan tidak boleh terlibat dalam apa-apa tindakan: yang salah guna, menyalahi undang-undang, atau penipuan; yang menyebabkan Rangkaian terjejas atau rosak. Apabila pelanggan melanggar obligasinya di bawah Sek. 2.4, Airalo boleh menggantung penggunaan Perkhidmatan Pelanggan. Dalam apa-apa tempoh penggantungan, Pelanggan hendaklah berterusan membayar semua caj yang kena dibayar di bawah Perjanjian ini berhubung dengan Perkhidmatan yang digantung itu.

2.5. KESERASIAN PERANTI

Pelanggan bertanggungjawab untuk memastikan peranti mereka serasi eSIM dan tidak dikunci rangkaian. Keserasian peranti mungkin bergantung kepada pembawa dan negara asal; Pelanggan mesti menyemak senarai peranti serasi eSIM yang disediakan semasa daftar keluar. Dengan menandakan petak yang mengesahkan bahawa peranti Pelanggan adalah serasi eSIM, Pelanggan kemudiannya dipertanggungjawabkan untuk ketepatan maklumat yang mereka berikan. 

Senarai keserasian eSIM bukanlah menyeluruh, bermakna peranti serasi eSIM yang baru diumumkan mungkin masih perlu ditambah.

3. PERMULAAN, TEMPOH DAN PENAMATAN KONTRAK

Kontrak perkhidmatan antara Airalo dengan Pelanggan bermula apabila lengkapnya pesanan di tapak web Airalo (https://www.airalo.com, termasuk mana-mana subdomain yang bersekutu dengan Airalo), melalui app Airalo, melalui API kami, di Platform Rakan Kongsi, atau melalui mana-mana produk lain yang disediakan oleh Airalo yang membolehkan pelanggan membuat pesanan.

 Pengaktifan eSIM dan perakuan Dasar Pengaktifan ialah tanggungjawab Pelanggan. 

Kontrak akan ditamatkan untuk Pengguna Akhir jika mereka tidak mempunyai pakej data yang aktif atau telah memadamkan eSIM daripada peranti sasaran. Walau bagaimanapun, bagi Pengguna Perniagaan, penamatan kontrak adalah tertakluk kepada terma apa-apa perjanjian khusus yang ditandatangani antara Pengguna Perniagaan dengan Airalo, atau status aktif mereka pada Platform Rakan Kongsi. Bagi Pengguna Perniagaan dengan perjanjian sedemikian atau penyertaan platform yang aktif, kontrak kekal berkuat kuasa walaupun ketiadaan pakej data yang aktif atau jika eSIM dipadamkan daripada peranti, mencerminkan perkongsian dan komitmen yang berterusan antara Airalo dengan Pengguna Perniagaan.

4. CAJ DAN PEMBAYARAN

4.1. SYARAT PEMBAYARAN

Airalo menawarkan pelbagai kaedah pembayaran untuk perkhidmatannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada Kad Kredit/Debit, PayPal, Google Pay, Apple Pay, dan Alipay. 

Mata wang pembayaran adalah dalam Dolar AS ($) dan mungkin termasuk pelbagai mata wang lain, dengan mata wang pembayaran ditentukan semasa transaksi. 

Transaksi kad kredit akan diproses dan dijamin oleh penyedia perkhidmatan pembayaran yang diluluskan oleh Airalo, termasuk tetapi tidak terhad kepada PayPal (https://paypal.com/) dan Stripe (https://stripe.com/), dan penyedia tambahan yang dipilih oleh Airalo bagi setiap transaksi.

4.1.1. Pembaharuan Automatik untuk Pengguna Akhir

Di samping pilihan pembayaran sedia ada kami, Airalo menawarkan akses berterusan kepada perkhidmatan kami tanpa memerlukan pembaharuan manual. Model ini dimaksudkan untuk Pengguna Akhir yang mencari perkhidmatan dan kemudahan tanpa gangguan. 

Caj Automatik: Di bawah model ini, fi pembaharuan akan dikenakan secara automatik kepada kaedah pembayaran keutamaan Pengguna Akhir apabila baki data mereka jatuh di bawah ambang tertentu pada permulaan setiap kitaran pengebilan. 

Dasar Pembatalan: Pengguna Akhir boleh membatalkan pembaharuan mereka pada bila-bila masa. Pembatalan akan berkuat kuasa pada akhir kitaran pengebilan semasa, membolehkan pengguna terus mengakses perkhidmatan sehingga kitaran berakhir. Untuk membatal, pengguna boleh menguruskan pengesetan mereka secara langsung dalam akaun Airalo mereka atau menghubungi pasukan sokongan kami untuk mendapatkan bantuan.

4.2. CAJ UNTUK KEGUNAAN

4.2.1. Airalo menyatakan semua Caj adalah termasuk VAT kecuali dinyatakan sebaliknya. Semua harga dan fi untuk pembelian eSIM oleh Pengguna Perniagaan di platform Airalo adalah tidak termasuk cukai yang berkenaan kecuali dinyatakan sebaliknya. Pengguna Perniagaan bertanggungjawab untuk menentukan dan menanggung semua cukai yang berkaitan dengan pembelian eSIM mereka daripada Airalo.

4.2.2. Pelanggan tidak berhak untuk mengimbangi mana-mana tuntutannya terhadap tuntutan Airalo, kecuali tuntutan Pelanggan itu tidak dipertikaikan atau telah disahkan oleh penghakiman mahkamah yang muktamad.

4.2.3. Penginvoisan

Airalo melaksanakan pendekatan yang sistematik terhadap pengebilan Pengguna Perniagaan untuk penggunaan Airalo Credits, yang digunakan untuk pemerolehan eSIM, tambah nilai, dan produk dan perkhidmatan Airalo yang lain melalui Platform Rakan Kongsi. Proses ini direka bentuk untuk memastikan kejelasan dan akauntabiliti dalam transaksi kewangan antara Airalo dengan Pengguna Perniagaannya.

 • 4.2.3.1. Pengeluaran Invois: Airalo mengeluarkan invois kepada Pengguna Perniagaan yang memperincikan Airalo Credits yang digunakan untuk membeli pakej eSIM dan tambah nilai dalam tempoh pengebilan tertentu. Invois ini menyediakan pecahan menyeluruh bagi caj yang dikenakan, membolehkan Pengguna Perniagaan menjejaki dan menguruskan perbelanjaan mereka secara berkesan.
 • 4.2.3.2. Obligasi Pembayaran: Apabila menerima invois, Pelanggan dikehendaki memenuhi obligasi pembayaran mereka dalam tarikh akhir yang ditetapkan pada invois. Adalah amat penting bagi Pengguna Perniagaan untuk mematuhi jangka masa ini untuk memastikan akses tanpa gangguan kepada perkhidmatan Airalo dan mengekalkan kedudukan yang positif dalam Platform Rakan Airalo.
 • 4.2.3.3. Akibat Pembayaran Lewat:
  • Penggantungan Perkhidmatan: Sekiranya Pengguna Perniagaan gagal melangsaikan invois dalam jangka masa yang ditetapkan, Airalo berhak menggantung sementara peruntukkan perkhidmatan sehingga pembayaran penuh diterima. Langkah ini diambil untuk memastikan kelestarian penawaran perkhidmatan kami dan keadilan sistem pengebilan kami.
  • Faedah dan Ganti Rugi: Selain itu, Airalo boleh mengenakan faedah ke atas amaun lampau tempoh pada kadar yang dinyatakan dalam invois atau sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengguna Perniagaan juga boleh dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa ganti rugi atau kos tambahan yang ditanggung oleh Airalo akibat pembayaran lewat. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kos pentadbiran dan fi guaman yang berkaitan dengan pemungutan semula hutang.
 • 4.2.3.4. Invois dikeluarkan terutamanya dalam USD. Walau bagaimanapun, Airalo berhak untuk mengeluarkan invois dalam mata wang lain yang dianggap perlu atau seperti yang dipersetujui bersama dengan Pengguna Perniagaan.

Airalo menekankan pentingnya pembayaran tepat masa untuk mengekalkan perhubungan perniagaan yang sihat dan kesinambungan peruntukan perkhidmatan. Kami menyeru Pengguna Perniagaan supaya berkomunikasi dengan segera dengan pasukan sokongan kami sekiranya terdapat apa-apa percanggahan bil atau kesukaran pembayaran untuk mencari penyelesaian yang saling dipersetujui.

4.2.4. Transaksi Prabayar untuk Pengguna Perniagaan

Pengguna Perniagaan terlibat dalam proses transaksi yang unik di platform Airalo, yang berpusat pada pembelian Airalo Credits. Kredit ini berfungsi sebagai mata wang dalam platform, membolehkan Pengguna Perniagaan memperoleh eSIM dan perkhidmatan tambah nilai yang disesuaikan dengan keperluan operasi mereka. Pengguna Perniagaan juga boleh memilih untuk menggunakan kad kredit atau debit untuk pembelian yang dibuat di Platform Rakan Kongsi.

 • 4.2.4.1. Pembelian Airalo Credits: Langkah awal untuk Pengguna Perniagaan ialah memperoleh Airalo Credits. Proses ini direka bentuk supaya mudah, jelas dan fleksibel, menawarkan pelbagai kaedah pembayaran untuk menyesuaikan keperluan perniagaan yang berbeza. Kaedah ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kad kredit/debit, pindahan bank, dan penyelesaian pembayaran elektronik, memastikan adanya rangkaian yang luas untuk menampung pilihan kewangan yang pelbagai bagi pelanggan perniagaan kami.
 • 4.2.4.2. Menggunakan Airalo Credits: Sebaik sahaja Airalo Credits ditambah ke akaun mereka, Pengguna Perniagaan boleh menggunakan kredit ini dengan lancar untuk membeli eSIM, tambah nilai, dan produk dan perkhidmatan Airalo yang lain. Dengan beroperasi pada sistem berasaskan kredit, Pengguna Perniagaan boleh merancang dan memperuntukkan perbelanjaan mereka pada perkhidmatan telekomunikasi mengikut kitaran perniagaan dan permintaan mereka yang khusus.

Untuk maklumat lanjut mengenai pembelian dan penggunaan Airalo Credits, atau untuk menerokai kaedah pembayaran yang paling sesuai untuk perniagaan anda, kami menggalakkan Pengguna Perniagaan untuk melawat Platform Rakan Airalo atau hubungi pasukan sokongan kami yang berdedikasi.

4.2.5. Transaksi Pascabayar untuk Pengguna Perniagaan

Transaksi pascabayar mewakili model pembayaran fleksibel yang disesuaikan khusus untuk Pengguna Perniagaan, menawarkan kemudahan menerima pakej eSIM dan tambah nilai sebelum pembayaran. Pendekatan ini sejajar dengan keperluan perniagaan yang menghendaki fleksibiliti dan kecekapan operasi dalam menguruskan penyelesaian ketersambungan mereka.
Transaksi pascabayar membolehkan Pengguna Perniagaan menerima eSIM, tambah nilai, dan produk dan perkhidmatan Airalo yang lain, dengan obligasi pembayaran yang akan muncul pada tarikh kemudian. Perincian tentang pengaturan pembayaran ini, termasuk tarikh matang dan terma pembayaran, dinyatakan dengan jelas dalam invois yang disediakan oleh Airalo. Kaedah ini memudahkan akses segera kepada perkhidmatan yang diperlukan sambil memastikan fleksibiliti pembayaran.

 • 4.2.5.1. Sistem Had Kredit: Untuk menyokong model ini, Airalo boleh melaksanakan sistem had kredit. Sistem ini memberi kuasa kepada Pengguna Perniagaan untuk menggunakan kredit bagi membeli eSIM, tambah nilai, dan produk dan perkhidmatan Airalo lain sehingga suatu amaun pratentu. Pengesetan had kredit ini boleh ditentukan secara sepihak oleh Airalo atau dirundingkan dengan Pengguna Perniagaan, bergantung kepada terma perjanjian. Ciri ini direka bentuk untuk menawarkan kepada perniagaan suatu cara yang boleh diurus dan berskala untuk memenuhi keperluan ketersambungan mereka tanpa perbelanjaan kewangan segera.
 • 4.2.5.2. Kriteria Kelayakan: Adalah penting diambil perhatian bahawa tidak semua Pengguna Perniagaan layak secara automatik untuk pilihan pembayaran pascabayar. Airalo berhak memilih pelanggan yang layak berdasarkan pelbagai kriteria, memastikan bahawa model pembayaran ini sejajar dengan amalan perniagaan dan dasar pengurusan risiko kedua-dua pihak. Kriteria kelayakan mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sejarah transaksi Pengguna Perniagaan, kepercayaan kredit, dan tempoh perhubungan perniagaan dengan Airalo.

Dengan menawarkan transaksi pascabayar, Airalo bermatlamat untuk memberikan tahap fleksibiliti dan kepercayaan yang tinggi kepada Pengguna Perniagaannya, membolehkan mereka mengutamakan keperluan operasi mereka sambil menguruskan pembayaran dengan cara yang sesuai dengan aliran kerja kewangan mereka.

5. HANTAR SERAH

Pengguna Akhir akan nampak eSIM yang dibeli di bawah tab "eSIM Saya" di tapak web Airalo (https://www.airalo.com) dan/atau app Airalo. Pelanggan akan menerima e-mel pengesahan selepas pembelian. Semua maklumat untuk memasang eSIM hanya akan tersedia pada akaun pengguna Airalo. 

Pengguna Perniagaan akan nampak eSIM mereka dipaparkan dalam Platform Rakan Kongsi, memudahkan pengurusan dan pengaturan pakej eSIM dan tambah nilai, disesuaikan khusus dengan keperluan unik perniagaan. 

Menyedari kepelbagaian keperluan Pelanggan kami, Airalo menghantar serah produk dan perkhidmatannya melalui pelbagai kaedah, bergantung pada integrasi yang dipilih dan produk serta perkhidmatan khusus yang digunakan.

6. DASAR PEMBAYARAN BALIK / PEMBATALAN / PENGUBAHSUAIAN

Pelanggan berhak untuk meminta pembayaran balik atau penggantian eSIM jika eSIM tidak boleh dipasang dan digunakan kerana masalah teknikal daripada Airalo.

6.1. PEMBAYARAN BALIK DAN PEMBATALAN

 • 6.1.1. DASAR DAN GARIS PANDUAN

 • 6.1.2. Permintaan pembayaran balik boleh dibuat dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh pembelian sekiranya pengaktifan tidak lagi dapat dilakukan selepas penyelesaian masalah secara kolaboratif yang bersungguh-sungguh.

 • 6.1.3. Kerjasama dengan Pelanggan untuk menyelesaikan isu dengan segera diwajibkan untuk pembayaran balik yang akan diberikan.
 • 6.1.4. Setiap pakej data mempunyai tempoh sahnya sendiri. Tiada pembayaran balik dalam apa-apa bentuk akan ditawarkan untuk baki data sekiranya tempoh sah telah tamat.
 • 6.1.5. Pampasan: Tiada apa-apa jenis pembayaran balik atau ganjaran akan dikeluarkan disebabkan caj daripada telefon alternatif, kad SIM alternatif, penyedia alternatif, telefon hotel, atau caj lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan akaun eSIM Pelanggan Airalo. (Lihat seksyen 7. LIABILITI DAN WARANTI dalam Terma dan Syarat kami)
 • 6.1.6. Pembelian secara menipu: Airalo berhak untuk menolak apa-apa bentuk pembayaran balik jika terdapat bukti tentang salah guna, pelanggaran Terma dan Syarat kami, atau apa-apa aktiviti penipuan yang berkaitan dengan penggunaan produk dan perkhidmatan Airalo.
 • 6.1.7. Pembelian tanpa kebenaran: Kes akan tertakluk kepada penyiasatan dan kelulusan sebelum pemprosesan apa-apa pembayaran balik. Airalo berhak menggantung mana-mana akaun yang dikaitkan dengan aktiviti penipuan.
 • 6.1.8. Pembelian tidak sengaja: Sebaik sahaja Pelanggan memasang eSIM, ia akan dianggap telah digunakan. Tiada pembayaran balik akan ditawarkan.
 • 6.1.9. Caj tidak betul: Jika Pelanggan secara munasabah dan dengan suci hati mempertikaikan invois atau sebahagian daripadanya, Pelanggan hendaklah memberitahu Airalo tentang pertikaian sedemikian dalam masa dua belas (12) hari selepas penerimaan invois, memberikan perincian mengapa amaun yang diinvois tidak betul dan, jika boleh, berapa nilainya yang Pelanggan anggap wajar. (Lihat perincian dalam seksyen 4.2 CAJ UNTUK KEGUNAAN di bawah Terma dan Syarat)
 • 6.1.10. Penggantian: eSIM dibeli secara eksklusif dengan Airmoney yang diperoleh daripada baucar boleh digantikan dalam masa 30 hari dari tarikh pembelian.
 • 6.1.11. Sebab-sebab Lain: Jika permintaan pembayaran balik tidak ada dalam perkara-perkara di atas, kami akan menyiasat permintaan berdasarkan kes demi kes. Jika bayaran balik diluluskan, fi pemprosesan boleh dikenakan. Bayaran balik maksimum kredit yang boleh dimohon oleh Pelanggan mestilah bersamaan atau kurang daripada jumlah amaun yang mereka telah bayar.

6.1.12. PENGGUNAAN MATA WANG DIGITAL (AIRMONEY & CREDITS)

Airmoney dan Credits ialah mata wang digital yang tersedia kepada Pelanggan kami untuk pembelian eSIM dan perkhidmatan berkaitan yang boleh didapati di platform Airalo.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney adalah sistem ganjaran kredit proprietari yang eksklusif kepada Pengguna Akhir Airalo yang memberikan wang tunai dikembalikan (cashback) sebagai Airmoney kepada akaun Airalo pengguna.
  • Sistem ganjaran ini mempunyai aras yang berbeza, berdasarkan amaun pembelian. Setiap aras memberikan amaun wang tunai dikembalikan yang berbeza sebagai Airmoney. Airalo boleh menukar mana-mana ciri Airmoney, termasuk aras sistem ganjaran dan bagaimana program itu distrukturkan.
  • 6.1.12.1.2. Pelanggan boleh memperoleh Airmoney sebagai ganjaran pembelian untuk pembelian berbayar.
  • 6.1.12.1.3. Pelanggan tidak boleh memperoleh Airmoney jika diskaun atau ganjaran rujukan digunakan untuk pembelian.
  • 6.1.12.1.4. Pelanggan boleh membayar dengan Airmoney untuk pembelian mereka sahaja atau menggabungkannya dengan salah satu kaedah pembayaran yang disokong.
  • 6.1.12.1.5. Dalam pembayaran gabungan, ganjaran Airmoney adalah berkadaran dengan amaun yang dibayar melalui salah satu kaedah pembayaran yang disokong.
  • 6.1.12.1.6. Apa-apa Airmoney yang sedia ada dalam akaun Pelanggan tidak boleh ditukar kepada apa-apa bentuk kredit lain.
  • 6.1.12.1.7. Apa-apa pembelian yang dibuat menggunakan Airmoney akan dikreditkan kepada akaun Airola Pelanggan sebagai Airmoney.
  • 6.1.12.1.8. Pemindahan apa-apa Airmoney yang diperoleh atau yang akan diperoleh dalam akaun Pelanggan adalah mengikut budi bicara Airalo sendiri, dan Pelanggan tidak mempunyai hak sedia ada untuk meminta pemindahan sedemikian. Airalo berhak untuk mengizinkan atau melarang pemindahan Airmoney pada bila-bila masa.
  • 6.1.12.1.9. Airalo berhak mengehadkan tempoh sah Airmoney yang dikeluarkan sebagai sebahagian daripada program ini pada bila-bila masa dan atas apa-apa sebab.
  • 6.1.12.1.10. Airalo berhak menentukan audiens untuk diberikan Airmoney.
  • 6.1.12.1.11. Sekiranya Airmoney diberikan, Pelanggan tidak berhak untuk memilih amaun wang tunai dikembalikan yang akan digunakan untuk mereka kerana ini ditentukan mengikut budi bicara Airalo sendiri.
  • 6.1.12.1.12. Pelanggan akan bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan terhadap pembayaran, pemegangan, kiriman wang dan pelaporan apa-apa cukai, levi, import, duti, caj, fi, dan pemegangan yang mungkin timbul daripada penyertaan dalam program ini (termasuk cukai pendapatan korporat/individu, VAT, cukai jualan, dan cukai atau levi negara, kerajaan, wilayah, negeri, perbandaran, atau tempatan lain-lain sedemikian yang diterima pakai, dan faedah dan penalti pembayaran lewat yang berkaitan yang dikenakan oleh mana-mana pihak berkuasa kerana gagal membayar, memegang dan melaporkan).
  • 6.1.12.1.13. Airalo berhak (sepenuhnya atau sebahagiannya) memegang, menolak, meminda, menggantung, memansuhkan, atau membatalkan, atau menafikan faedah atau penggunaan program kepada mana-mana Pelanggan pada bila-bila masa dan atas apa-apa alasan (tanpa notis terlebih dahulu).
  • 6.1.12.1.14. Pada setiap masa Airalo berhak untuk menghentikan dan/atau menggantung obligasinya dalam Terma-terma ini sehingga ia dapat mengenal pasti dan mengesahkan Pelanggan yang berkaitan atau sekiranya berlaku aktiviti penipuan (dikatakan) oleh sama ada Pelanggan atau apa-apa penyalahgunaan lain dalam program ini.
 • 6.1.12.2. Airalo Credits
  • Kaedah pembayaran khusus yang direka bentuk untuk Pengguna Perniagaan Airalo pada Platform Rakan Airalo, membolehkan pembelian eSIM, tambah nilai, dan lain-lain produk dan perkhidmatan Airalo, dan bertindak sebagai perantara untuk mengeluarkan pembayaran balik.
  • 6.1.12.2.1. Airalo Credits dimaksudkan untuk digunakan oleh syarikat melalui Platform Rakan Kongsi, memudahkan transaksi yang berkaitan dengan perkhidmatan Airalo. Kredit ini tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dituntut balik oleh Pelanggan.
  • 6.1.12.2.2. Airalo Credits yang tidak digunakan dan masih ada dalam akaun Pelanggan pada masa penamatan perjanjian akan terus diiktiraf sebagai harta Airalo. Adalah penting untuk diberi perhatian bahawa kredit ini tidak dibayar balik secara automatik selepas penamatan perjanjian. Untuk memulakan pembayaran balik atau membincangkan pilihan yang mungkin mengenai kredit yang tidak digunakan, Pelanggan dikehendaki mengemukakan permintaan bertulis kepada Airalo.
  • 6.1.12.2.3. Pengguna Perniagaan Airalo diuntukkan had kredit untuk transaksi pascabayar, menunjukkan perbelanjaan maksimum yang dibenarkan bagi membeli eSIM dan pakej tambah nilai. Jika had ini dilampaui tanpa pembayaran berikutnya, keupayaan untuk membuat pembelian lanjut akan dihadkan.

Seksyen ini menggariskan mekanisme dan dasar yang mentadbir urus penggunaan mata wang digital Airalo, Airmoney untuk Pengguna Akhir, dan Airalo Credits untuk Pengguna Perniagaan, memastikan kejelasan pada penggunaan, manfaat, dan pembatasan mereka dalam ekosistem Airalo.

6.1.13. PROSES PEMBAYARAN BALIK

Untuk meminta pembayaran balik, hubungi pasukan sokongan Airalo melalui halaman Hubungi Kami atau hantar mesej kepada [email protected]. Sila ambil perhatian bahawa dasar pembayaran balik kami di atas akan diterima pakai. 

Bergantung pada jenis isu, Pelanggan akan diminta untuk memberikan maklumat lanjut bagi menyokong permintaan pembayaran balik mereka, seperti tangkapan skrin pengesetan peranti untuk isu-isu teknikal atau perincian mengapa amaun invois tidak betul dan, jika boleh, berapakah nilai yang Pelanggan anggap wajar bayar, dan lain-lain.

Sila rujuk seksyen 6.1.2 dalam dokumen yang sama ini untuk pembayaran balik yang berkaitan dengan isu-isu teknikal. Pelanggan akan mempunyai pilihan untuk mengkredit balik melalui kaedah pembayaran asal mereka atau sebagai Airmoney yang dikeluarkan kepada akaun mereka. (Lihat 6.1.12.1.6 untuk pembelian Airmoney) Pembayaran balik kepada kaedah asal: Sebaik sahaja bayaran balik diluluskan dan dikeluarkan, masa sehingga tiga puluh (30) hari bekerja mungkin diambil untuk muncul pada penyata bergantung pada bank. Airmoney: Sebaik sahaja diproses, Airmoney akan dikreditkan ke akaun Pelanggan. 

Pelanggan Akhir yang telah membeli perkhidmatan Airalo melalui penjual semula tidak layak untuk pembayaran balik langsung dari Airalo. Pengguna ini perlu menghubungi Pengguna Perniagaan Airalo untuk permintaan pembayaran balik. Airalo komited kepada kepuasan pelanggan tetapi perlu menuruti dasar rakan penjual semula kami untuk transaksi yang dibuat di luar saluran penjualan langsung kami.

6.1.13.1. Pembayaran balik Pengguna Perniagaan Airalo bagi transaksi yang dibuat secara langsung dengan Airalo boleh diproses melalui Airalo Credits atau sebagai nota kredit. Ini menyediakan alternatif yang fleksibel untuk menguruskan pembayaran balik, yang membolehkan pelanggan menggunakan kredit atau nota ini ke arah pembelian atau perkhidmatan masa depan di platform Airalo.

6.2. PENGUBAHSUAIAN

Pakej data eSIM daripada Airalo ditawarkan seperti adanya, dan tiada pengubahsuaian atau penyesuaian lanjut boleh dibuat berdasarkan permintaan individu sebaik sahaja dibeli.

7. LIABILITI DAN WARANTI

Airalo tidak bertanggungjawab untuk kerugian yang timbul kerana perkhidmatan yang dicadangkan tidak sentiasa tersedia. Airalo tidak memberi jaminan ketersediaan perkhidmatan rangkaian yang berterusan. Untuk apa-apa permintaan, sila tulis e-mel kepada [email protected].

8. PROSES KITAR SEMULA DAN PENGAKTIFAN eSIM

Airalo melaksanakan proses kitar semula eSIM untuk memastikan hantar serah perkhidmatan yang optimum. Semasa pembelian eSIM, pelanggan dikehendaki mengaktifkan eSIM dalam tempoh masa tertentu, seperti yang dinyatakan dalam garis panduan pengaktifan yang disediakan semasa proses pembelian. Pengguna bertanggungjawab untuk mengaktifkan eSIM yang dibeli dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kegagalan untuk mengaktifkan eSIM dalam tempoh masa ini boleh menyebabkan tamat tempohnya, menjadikan eSIM tidak boleh digunakan lagi.  

Sebaik sahaja tamat tempoh, eSIM tidak boleh diaktifkan semula, dan pengguna perlu memulakan pembelian baharu jika mereka ingin mendapatkan eSIM yang berfungsi. Pengguna dinasihatkan supaya menyemak dan mematuhi garis panduan pengaktifan yang disediakan untuk memastikan proses pengaktifan eSIM berjalan lancar.

9. HARGA DAN PROMOSI

Harga merujuk kepada kos yang Airalo tawarkan untuk pakej eSIM dan perkhidmatan yang berkaitan kepada pelanggan. Airalo boleh menawarkan harga promosi bagi pakej eSIM untuk masa yang terhad. Promosi ini tertakluk kepada terma dan syarat tertentu. Tempoh promosi, kriteria kelayakan, apa-apa syarat yang berkaitan akan dimaklumkan dengan jelas semasa tempoh promosi. Selepas promosi berakhir, harga biasa akan dikenakan kecuali dinyatakan sebaliknya. Airalo berhak mengubah suai atau menamatkan mana-mana harga promosi, termasuk terma dan syarat yang berkaitan, mengikut budi bicaranya sendiri, tanpa notis terlebih dahulu. Pengguna yang mencari maklumat tambahan atau penjelasan mengenai harga promosi boleh menghubungi pasukan sokongan Airalo di [email protected].

 • 9.1. Harga mungkin berbeza antara Pengguna Akhir dengan Pengguna Perniagaan, mencerminkan perkhidmatan yang disesuaikan dan penawaran berasaskan jumlah yang mungkin tersedia untuk kategori pengguna yang berbeza.
 • 9.2. Harga adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Airalo sentiasa mengkaji semula strategi penetapan harganya supaya sejajar dengan dinamik pasaran, memastikan kami menyediakan perkhidmatan berkualiti pada kadar yang kompetitif.
 • 9.3. Airalo berhak melaraskan harga berdasarkan pelbagai faktor, termasuk tetapi tidak terhad kepada keadaan pasaran, kadar pertukaran, dan kos operasi. Pelarasan sedemikian dibuat untuk memastikan kelestarian perkhidmatan yang ditawarkan dan untuk mencerminkan kos menghantar serah penyelesaian ketersambungan berkualiti tinggi kepada pengguna kami.
 • 9.4. Airalo komited untuk berusaha sedaya upaya memaklumkan Pelanggan tentang apa-apa perubahan penting terhadap harga secara tepat masa, membolehkan pengguna membuat keputusan termaklum mengenai pembelian mereka. Walau bagaimanapun, disebabkan sifat dinamik faktor-faktor yang mempengaruhi harga, pemberitahuan segera mungkin tidak selalu dapat dilakukan.

Untuk Pengguna Akhir: Harga yang disenaraikan di tapak web kami adalah diterima pakai secara khusus kepada Pengguna Akhir. Kami menggalakkan Pengguna Akhir untuk melawat tapak web kami dengan kerap untuk mendapatkan maklumat terkini tentang harga dan promosi.

Untuk Pengguna Perniagaan: Pengguna Perniagaan harus merujuk kepada platform yang ditetapkan dan produk yang dibina untuk mereka untuk mencari maklumat harga yang berkaitan dengan keperluan khusus mereka. Pendekatan ini memastikan Pengguna Perniagaan menerima maklumat yang disesuaikan dan strategi harga yang paling baik dengan permintaan operasi dan skala perniagaan. Untuk maklumat lanjut atau pertanyaan, Pengguna Perniagaan juga digalakkan untuk menghubungi pasukan sokongan kami secara langsung.

Strategi harga dan promosi kami dicipta untuk menyampaikan nilai maksimum kepada pengguna kami, memastikan kelestarian dan kualiti perkhidmatan yang kami sediakan. Untuk maklumat terkini tentang harga dan promosi, Pengguna Akhir perlu merujuk tapak web kami, sementara Pengguna Perniagaan diarahkan untuk menerokai platform milik Airalo yang direka bentuk untuk mereka atau menghubungi pasukan sokongan kami.

10. PENJEJAKAN LOKASI PENGGUNA

Airalo boleh mengumpul dan memproses maklumat lokasi geografi pengguna, termasuk koordinat GPS, alamat IP, titik akses Wi-Fi, dan butiran menara pemancar, untuk menawarkan perkhidmatan berasaskan lokasi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan menggunakan perkhidmatan Airalo, pengguna bersetuju dengan penjejakan ini. Tujuannya termasuk menyediakan perkhidmatan khusus lokasi, meningkatkan kualiti perkhidmatan, dan memperibadikan pengalaman. Maklumat lokasi mungkin dikongsi dengan penyedia pihak ketiga, yang diwajibkan untuk mengendalikan data dengan mematuhi undang-undang privasi. Pengguna boleh mengawal perkhidmatan lokasi melalui pengesetan peranti tetapi mungkin mengalami batasan dalam ciri-ciri tertentu. Airalo menggunakan langkah-langkah keselamatan, mengekalkan data untuk tempoh yang diperlukan, dan mematuhi undang-undang perlindungan data yang diterima pakai. Seksyen ini mungkin dikemas kini untuk menunjukkan perubahan dan pengguna boleh menghubungi [email protected] untuk soalan atau kebimbangan tentang amalan penjejakan lokasi.

PELBAGAI

Versi bahasa Inggeris asal bagi Terma-terma ini mungkin telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Versi terjemahan Terma-terma ini adalah ihsan dan terjemahan pejabat sahaja, dan Pelanggan tidak boleh mendapat apa-apa hak daripada versi yang diterjemahkan. Sekiranya berlaku pertikaian tentang kandungan atau tafsiran Terma-terma ini atau sekiranya berlaku konflik, kekaburan, ketidaktekalan, atau percanggahan antara versi bahasa Inggeris dengan mana-mana versi bahasa lain bagi Terma-terma ini, versi bahasa Inggeris hendaklah diterima pakai dan mengatasi dan menjadi konklusif dan mengikat. Versi bahasa Inggeris akan digunakan dalam prosiding undang-undang. Sekiranya mana-mana peruntukan Terma ini adalah atau menjadi tidak sah, tidak boleh dikuatkuasakan, atau tidak mengikat, anda hendaklah tetap terikat dengan semua peruntukan lain di dalam ini. Dalam keadaan sedemikian, peruntukan yang tidak sah sedemikian hendaklah masih boleh dikuatkuasakan sehingga takat sepenuhnya yang diizinkan oleh undang-undang yang diterima pakai, dan setiap pihak sekurang-kurangnya akan bersetuju untuk menerima kesan yang sama seperti peruntukan yang tidak sah, tidak boleh dikuatkuasakan, atau tidak mengikat, memandangkan kandungan dan tujuan Terma-terma ini.

Bersedia untuk mencuba eSIM dan menukar cara anda kekal berhubung?

Muat turun aplikasi Airalo untuk membeli, menguruskan dan menambah nilai eSIM anda pada bila-bila masa, di mana sahaja!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Gunakan Kredit Percuma Anda.

Anda boleh memperoleh USD $3.00 dalam bentuk Airmoney dengan berkongsi kod rujukan anda dengan rakan.