Vilkår og betingelser

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Trer i draft: 3. juni 2024

1. GYLDIGHETEN AV GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Følgende vilkår og betingelser skal gjelde for alle tjenester som leveres av AIRGSM PTE. LTD, heretter kalt Airalo, i forbindelse med videresalg av forhåndsbetalte eSIM-kort. Følgende vilkår og betingelser finnes på nettstedet https://www.airalo.com. Airalo kan kun akseptere avvikende klausuler dersom det foreligger en uttrykkelig skriftlig avtale. Denne delen definerer ulike kategorier av personer og enheter som samhandler med Airalos tjenester, plattformer og applikasjoner. Å forstå disse rollene er avgjørende for å kunne tolke rettighetene, forpliktelsene og vilkårene som er beskrevet i disse vilkårene og betingelsene.

 • Sluttbrukere: Personer som bruker og samhandler direkte med tjenestene via Airalo-kontoen sin til personlig bruk.
 • Forretningsbrukere: Airalo leverer tjenester til enheter («forretningsbrukere») som direkte og indirekte gir oss personopplysninger fra sluttkunder i forbindelse med disse forretningsbrukernes egne virksomheter og aktiviteter.
 • Sluttkunder: Personer som mottar tjenester bestilt av andre Airalo-kontoinnehavere, for eksempel når du gjør forretninger med eller på annen måte handler med en forretningsbruker.
 • Jobbsøkere: Personer som sender inn en jobbsøknad til Airalo.

Begrepet «kunde», slik det brukes i dette dokumentet, refererer til enhver person eller enhet som bruker Airalos tjenester, inkludert sluttbrukere, forretningsbrukere og sluttkunder, alt etter hva som er relevant basert på brukssammenhengen. Denne brede definisjonen sikrer at våre vilkår og betingelser omfatter alle interaksjoner med våre tjenester og gir en klar og omfattende forståelse av rettighetene og ansvaret til alle involverte parter.

2. TJENESTEBESKRIVELSE

2.1. VIDERESALG AV eSIM

Airalo videreselger forhåndskjøpte eSIM-kort. Kunden registrerer og kjøper eSIM på Airalos nettsted (https://www.airalo.com) og/eller i Airalo-appen.

2.2. REGISTRERING FOR BRUK AV AIRALOS TJENESTER

Alle kunder, inkludert sluttbrukere, forretningsbrukere, sluttkunder og jobbsøkere som definert i punkt 1, må godta de generelle vilkårene og betingelsene for å benytte Airalos tjenester. Under registreringsprosessen må følgende informasjon oppgis:

 • For sluttbrukere: Personlig informasjon som fornavn, etternavn og e-postadresse er påkrevd for direkte interaksjoner og transaksjoner på Airalos nettsted (https://www.airalo.com) eller gjennom Airalo-appen.
 • For forretningsbrukere: Ytterligere informasjon er nødvendig for å imøtekomme de unike behovene til bedrifter. Dette inkluderer firmanavn, firmaadresse, e-postadresser til firmaets brukere, firmaets nettsted, region, bransje, telefonnummer, relevante kontakter og andre relevante opplysninger. Denne informasjonen bidrar til å skreddersy tjenestene våre, slik at de passer bedre til de operasjonelle kravene og tjenesteleveransene til sluttkundene.
 • For sluttkunder: Når tjenester bestilles av en annen Airalo-kontoinnehaver, for eksempel en forretningsbruker, håndteres den nødvendige informasjonen for å legge til rette for denne transaksjonen av den initierende parten. Forretningsbrukere er ansvarlige for å sikre at personopplysningene til sluttkunder samles inn i samsvar med gjeldende personvernforskrifter.

I tilfeller der Airalos tjenester leveres gjennom mellomledd (f.eks. hoteller eller reisebyråer), kan mellomleddet oppgi de nødvendige registreringsopplysningene på vegne av kunden.

For å tilpasse seg nye tjenestekrav og forbedre brukeropplevelsen forbeholder Airalo seg retten til å innhente ytterligere informasjon fra alle kundekategorier dersom det anses som nødvendig. Denne innsamlingen av tilleggsinformasjon vil bli gjennomført på en måte som respekterer personvernet og er i samsvar med personvernlovgivningen, uten at det er nødvendig med ytterligere endringer i disse vilkårene og betingelsene. Kundene vil bli informert om innsamlingen av slik tilleggsinformasjon gjennom våre vanlige kommunikasjonskanaler.

2.3. AIRALOS FORPLIKTELSER

Airalo skal gjøre rimelige anstrengelser for å tilby kunden kvalitetstjenester. Airalo garanterer imidlertid ikke at tjenesten ikke vil bli avbrutt, at den leveres i tide, og at den er sikker eller feilfri.

2.4. KUNDENS FORPLIKTELSER

Ved bruk av utstyr eller tjenester som leveres av Airalo, skal kunden ikke misbruke nevnte elementer eller gjør noe som er ulovlig eller bedragersk, og som fører til at nettverket blir svekket eller skadet. Når Kunden misligholder sine forpliktelser i henhold til pkt. 2.4, kan Airalo suspendere kundens tilgang til tjenesten. I løpet av en suspensjonsperiode skal kunden fortsette å betale alle gebyrer som forfaller, i henhold til denne avtalen for de suspenderte tjenestene.

2.5. ENHETSKOMPATIBILITET

Kunden er ansvarlig for å sikre at enheten er eSIM-kompatibel og ikke er uten operatørlås. Enhetskompatibilitet kan avhenge av operatøren og opprinnelseslandet. Kunden må kontrollere listen over eSIM-kompatible enheter som oppgis i kassen. Ved å krysse av i boksen som bekrefter at kundens enhet er eSIM-kompatibel, holdes kunden ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen de oppgir. 

Listen over eSIM-kompatible enheter er ikke uttømmende, noe som betyr at nylig annonserte eSIM-kompatible enheter fortsatt kan måtte legges til.

3. KONTRAKTENS START, VARIGHET OG OPPSIGELSE

Tjenestekontrakten mellom Airalo og kunden starter når bestillingen fullføres på Airalos nettsted (https://www.airalo.com, inkludert eventuelle underdomener tilknyttet Airalo), via Airalo-appen, gjennom våre API-er, på partnerplattformen eller via ethvert annet produkt levert av Airalo som gjør det mulig for kunder å gjennomføre en bestilling.

 Aktivering av eSIM og bekreftelse av aktiveringspolicyen er kundens ansvar. 

Avtalen avsluttes for sluttbrukere hvis de ikke har en aktiv datapakke eller har slettet eSIM-kortet fra bruksenheten. For forretningsbrukere er imidlertid oppsigelsen av kontrakten underlagt vilkårene i en eventuell spesifikk avtale som er inngått mellom forretningsbrukeren og Airalo, eller deres aktive status på partnerplattformen. For forretningsbrukere med slike avtaler eller aktiv plattformdeltakelse forblir kontrakten gyldig selv om det ikke finnes en aktiv datapakke, eller hvis et eSIM slettes fra en enhet, noe som gjenspeiler det pågående partnerskapet og forpliktelsene mellom Airalo og forretningsbrukeren.

4. BELASTNINGER OG BETALINGER

4.1. BETALINGSVILKÅR

Airalo tilbyr ulike betalingsmetoder for sine tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, kreditt- og debetkort, PayPal, Google Pay, Apple Pay og Alipay. 

Betalingsvalutaen er amerikanske dollar ($) og kan inkluderer ulike andre valutaer- Betalingsvalutaen bestemmes i løpet av transaksjonen. 

Kredittkorttransaksjonen behandles og sikres av Airalo-godkjente leverandører av betalingstjenester, inkludert, men ikke begrenset til, PayPal (https://paypal.com/), Stripe (https://stripe.com/) og andre leverandører Airalo velger for hver transaksjon.

4.1.1. Automatisk fornyelse for sluttbrukere

I tillegg til de eksisterende betalingsalternativene gir Airalo kontinuerlig tilgang til tjenestene uten behov for manuell fornyelse. Denne modellen er beregnet på sluttbrukere som ønsker uavbrutt service og praktisk tilrettelegging. 

Automatiske betalinger: I henhold til denne modellen vil sluttbrukeren bli automatisk belastet gjennom den foretrukne betalingsmåten når tilgjengelig data faller under en viss grense i begynnelsen av hver faktureringssyklus. 

Avbestillingspolicy: Sluttbrukere kan avbryte fornyelsen når som helst. Avbestillingen trer i kraft ved slutten av den gjeldende faktureringssyklusen, slik at brukerne fortsatt har tilgang til tjenesten fram til syklusen avsluttes. For å avbryte kan brukerne administrere innstillingene direkte i Airalo-kontoen sin eller kontakte kundestøtten for å få hjelp.

4.2. PRISER FOR BRUK

4.2.1. Airalo oppgir at alle priser er inkludert merverdiavgift med mindre annet er spesifisert. Alle priser og gebyrer for eSIM-kjøp av forretningsbrukere på Airalo-plattformen er eksklusive gjeldende skatter og avgifter med mindre annet er oppgitt. Forretningsbrukere er ansvarlige for å fastsette og dekke alle skatter og avgifter i forbindelse med kjøp av eSIM-kort fra Airalo.

4.2.2. Kunden har ikke rett til å motregne sine krav mot Airalos krav, med mindre kundens krav er ubestridt eller har blitt bekreftet ved rettskraftig dom.

4.2.3. Fakturering

Airalo implementerer en systematisk tilnærming til fakturering av forretningsbrukere for bruk av Airalo-kreditt, som brukes til kjøp av eSIM, påfylling og andre Airalo-produkter og -tjenester via partnerplattformen. Denne prosessen er utformet for å sørge for klarhet og ansvarlighet i de økonomiske transaksjonene mellom Airalo og selskapets forretningsbrukere.

 • 4.2.3.1. Utstedelse av fakturaer: Airalo utsteder fakturaer til forretningsbrukere med opplysninger om Airalo-kreditt som er brukt for kjøp av eSIM og påfyllingspakker i løpet av en spesifisert faktureringsperiode. Disse fakturaene gir en omfattende oversikt over påløpte kostnader, slik at forretningsbrukerne kan spore og administrere utgiftene sine på en effektiv måte.
 • 4.2.3.2. Betalingsforpliktelser: Ved mottak av faktura er kunden forpliktet til å oppfylle sine betalingsforpliktelser innen de frister som er angitt på fakturaen. Det er viktig for forretningsbrukere å overholde disse tidsrammene for å sikre uavbrutt tilgang til Airalos tjenester og opprettholde en positiv status på Airalos partnerplattform.
 • 4.2.3.3. Konsekvenser ved forsinket betaling:
  • Suspensjon av tjenester: Hvis en forretningsbruker ikke betaler en faktura innen den angitte tidsrammen, forbeholder Airalo seg retten til å midlertidig suspendere leveringen av tjenester inntil full betaling er mottatt. Dette tiltaket er iverksatt for å sikre bærekraften i tjenestetilbudet vårt og at faktureringssystemet vårt er rettferdig.
  • Renter og erstatning: I tillegg kan Airalo pålegge renter på forfalte beløp til en sats som er spesifisert i fakturaen, eller som er tillatt ved lov. Forretningsbrukere kan også være ansvarlige for eventuelle skader eller ekstra kostnader som Airalo pådrar seg som følge av forsinket betaling. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, administrative kostnader og advokatutgifter i forbindelse med inndrivelse av gjeld.
 • 4.2.3.4. Fakturaer utstedes hovedsakelig i USD. Airalo forbeholder seg imidlertid retten til å utstede fakturaer i andre valutaer etter behov eller etter avtale med forretningsbrukeren.

Airalo understreker viktigheten av rett-tidig betaling for å opprettholde et sunt forretningsforhold og kontinuitet i tjenesteleveransen. Vi oppfordrer forretningsbrukere til å kommunisere raskt med kundestøtten vår i tilfelle faktureringsavvik eller betalingsproblemer, slik at vi kan finne en gjensidig akseptabel løsning.

4.2.4. Forhåndsbetalte transaksjoner for forretningsbrukere

Forretningsbrukere deltar i en unik transaksjonsprosess på Airalo-plattformen, sentrert rundt kjøp av Airalo-kreditt. Kreditt fungerer som valuta på plattformen, noe som gjør det mulig for forretningsbrukere å kjøpe eSIM og påfyllingstjenester som er skreddersydd til deres bedriftsbehov. Forretningsbrukere kan også velge å bruke kreditt- eller debetkort for kjøp på partnerplattformen.

 • 4.2.4.1. Kjøp av Airalo-kreditt: Det første trinnet for forretningsbrukere er å kjøpe Airalo-kreditt. Denne prosessen er utformet for å være enkel og fleksibel, og den sørger for ulike betalingsmetoder som passer til ulike forretningsbehov. Disse metodene inkluderer, men er ikke begrenset til, kreditt-/debetkort, bankoverføringer og elektroniske betalingsløsninger, noe som sikrer et bredt spekter av alternativer for å imøtekomme de ulike økonomiske preferansene til bedriftskundene våre.
 • 4.2.4.2. Bruk av Airalo-kreditt: Når Airalo-kreditt er lagt til på kontoen, kan forretningsbrukere sømløst bruke disse kredittene til å kjøpe eSIM, påfylling og andre Airalo-produkter og -tjenester. Ved å operere med et kredittbasert system kan forretningsbrukere planlegge og fordele utgiftene til telekommunikasjonstjenester i henhold til sine spesifikke forretningssykluser og behov.

For mer informasjon om kjøp og bruk av Airalo Credits, eller for å finne ut hvilke betalingsmetoder som passer best til din bedrift, oppfordrer vi forretningsbrukere til å besøke Airalos partnerplattform eller kontakte vår dedikerte kundestøtte.

4.2.5. Etterskuddsbetalte transaksjoner for forretningsbrukere

Etterskuddsbetalte transaksjoner er en fleksibel betalingsmodell som er skreddersydd forretningsbrukere, og som gjør det enkelt å motta eSIM og påfyllingspakker før betaling. Denne framgangsmåten er i tråd med behovene til bedrifter som ønsker operasjonell fleksibilitet og effektivitet i administrasjonen av sine tilkoblingsløsninger.
En etterskuddsbetalt transaksjon gjør det mulig for forretningsbrukere å motta eSIM, påfyllinger og andre Airalo-produkter og -tjenester mens betalingsforpliktelsen kommer på et senere tidspunkt. Detaljene for denne betalingsordningen, inkludert forfallsdato og betalingsvilkår, er tydelig beskrevet i fakturaen fra Airalo. Denne metoden gir umiddelbar tilgang til nødvendige tjenester og bidrar samtidig til betalingsfleksibilitet.

 • 4.2.5.1. Kredittgrensesystem: For å støtte denne modellen kan Airalo implementere et kredittgrensesystem. Dette systemet gir forretningsbrukere tillatelse til å bruke kreditt til å kjøpe eSIM, påfylling og andre Airalo-produkter og -tjenester opp til et forhåndsbestemt beløp. Fastsettelsen av kredittgrenser kan bestemmes ensidig av Airalo eller i forhandling med forretningsbrukeren, avhengig av avtalevilkårene. Denne funksjonen er utviklet for å tilby bedrifter en håndterbar og skalerbar måte å dekke sine tilkoblingsbehov på uten umiddelbare økonomiske utlegg.
 • 4.2.5.2. Kriterier for berettigelse: Det er viktig å merke seg at ikke alle forretningsbrukere automatisk kvalifiserer for etterskuddsbetalte betalingsalternativer. Airalo forbeholder seg retten til å velge ut kvalifiserte kunder basert på ulike kriterier, slik at denne betalingsmodellen er i tråd med begge parters forretningspraksis og retningslinjer for risikostyring. Kriterier for å bli kvalifisert kan omfatte, men er ikke begrenset til, forretningsbrukerens transaksjonshistorikk, kredittverdighet og varigheten av forretningsforholdet med Airalo.

Ved å tilby etterskuddsbetalte transaksjoner har Airalo som mål å gi forretningsbrukerne en høy grad av fleksibilitet og tillit, slik at de kan prioritere sine driftskrav og samtidig håndtere betalinger på en måte som passer deres økonomiske arbeidsflyt.

5. LEVERANSE

Sluttbrukere vil se det kjøpte eSIM-kortet under fanen «Mine eSIM» på Airalos nettsted (https://www.airalo.com) og/eller i Airalo-appen. Kunden vil motta en bekreftelse på e-post etter kjøpet. All informasjon for å installere eSIM vil kun være tilgjengelig på brukerens Airalo-konto. 

Forretningsbrukere vil se sine eSIM-kort på partnerplattformen, noe som gjør det enklere å administrere og distribuere eSIM-kort og påfyllingspakker, og slik at det blir skreddersydd bedriftens unike behov. 

Airalo erkjenner kundenes ulike behov og leverer sine produkter og tjenester på ulike måter, avhengig av den valgte implementeringen og de spesifikke produktene og tjenestene som benyttes.

6. RETNINGSLINJER FOR REFUSJON/AVBESTILLING/ENDRING

Kunden har rett til å be om refusjon eller erstatning av eSIM hvis eSIM ikke kan installeres og brukes på grunn av et teknisk problem fra Airalos side.

6.1. REFUSJONER OG KANSELLERING

 • 6.1.1. POLICYER OG VEILEDNINGER

 • 6.1.2. Du kan be om refusjon innen tretti (30) dager fra kjøpsdatoen når aktiveringen ikke lenger er mulig etter omfattende feilsøking i fellesskap med kundestøtten.

 • 6.1.3. Samarbeid med kunden for å løse problemet raskt er en forutsetning for at refusjon skal kunne innvilges.
 • 6.1.4. Hver datapakke har sin egen gyldighetsperiode. Ingen form for refusjon vil bli gitt for gjenværende data etter at gyldighetsperioden har utløpt.
 • 6.1.5. Kompensasjon: Ingen refusjon eller kopmensjasjon av noe slag vil bli gitt på grunn av kostnader fra alternative telefoner, alternative SIM-kort, alternative leverandører, hotelltelefoner eller andre kostnader som ikke er direkte knyttet til kundens eSIM-konto hos Airalo. (Se avsnitt 7. ANSVAR OG GARANTI i våre vilkår og betingelser)
 • 6.1.6. Bedragerske kjøp: Airalo forbeholder seg retten til å nekte enhver form for refusjon hvis det foreligger bevis på misbruk, brudd på våre vilkår og betingelser eller svindel i forbindelse med bruk av Airalo-produkter og -tjenester.
 • 6.1.7. Uautoriserte kjøp: Saken vil bli gjenstand for undersøkelse og godkjenning før eventuell refusjon behandles. Airalo forbeholder seg retten til å suspendere enhver konto som er forbundet med uredelige aktiviteter.
 • 6.1.8. Utilsiktede kjøp: Når kunden har installert eSIM-kortet, anses det som brukt. Det gis ingen refusjon.
 • 6.1.9. Feilaktige belastninger: Hvis kunden med rimelighet og i god tro bestrider en faktura eller deler av den, skal kunden varsle Airalo om en slik bestridelse innen tolv (12) dager etter mottak av fakturaen. Kunden skal oppgi informasjon om hvorfor det fakturerte beløpet er feil, og, om mulig, hvor mye kunden mener han/hun er skyldig. (Se detaljer i avsnitt 4.2 PRISER FOR BRUK i vilkår og betingelser)
 • 6.1.10. Erstatning: eSIM-kort som utelukkende er kjøpt med Airmoney opptjent fra kuponger, kan erstattes innen 30 dager fra kjøpsdatoen.
 • 6.1.11. Andre grunner: Hvis refusjonsforespørselen ikke faller inn under de ovennevnte punktene, vil vi undersøke hver enkelt forespørsel fra sak til sak. Hvis refusjonen godkjennes, kan det påløpe et behandlingsgebyr. Den maksimale refusjonsbeløpet i kreditt en kunde kan søke om, må være lik eller lavere enn det totale beløpet de har betalt.

6.1.12. BRUK AV DIGITAL VALUTA (AIRMONEY OG KREDITT)

Airmoney og kreditt er digitale valutaer som er tilgjengelige for våre kunder for kjøp av eSIM og tilknyttede tjenester tilgjengelige på Airalo-plattformene.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney er et proprietært kredittbelønningssystem som er eksklusivt for Airalos sluttbrukere, og som gir cashback i form av Airmoney til brukerens Airalo-konto.
  • Belønningssystemet har ulike nivåer basert på kjøpesum. Hvert nivå gir forskjellige cashback-beløp i Airmoney. Airalo kan endre enhver funksjon i Airmoney, inkludert nivåene i belønningssystemet og hvordan programmet er strukturert.
  • 6.1.12.1.2. Kunder kan tjene opp Airmoney som en belønning for gjennomførte kjøp.
  • 6.1.12.1.3. Kunder får ikke Airmoney hvis en rabatt eller henvisningspremie brukes på kjøpet.
  • 6.1.12.1.4. Kundene kan kun bruke Airmoney på egne kjøp eller kombinere det med en av de betalingsmetodene som støttes.
  • 6.1.12.1.5. Ved en kombinert betalingsmetode er Airmoney-belønningen proporsjonal med beløpet som er betalt via en av de støttede betalingsmetodene.
  • 6.1.12.1.6. Eventuelle Airmoney-beløp på en kundes konto kan ikke konverteres til noen annen form for kreditt.
  • 6.1.12.1.7. Alle kjøp som gjøres med Airmoney, vil bli kreditert kundens Airalo-konto som Airmoney.
  • 6.1.12.1.8. Overføring av opptjente eller kommende opptjente Airmoney-beløp til en kundes konto skjer etter Airalos eget skjønn, og kunden har ikke noen rettigheter til å be om slike overføringer. Airalo forbeholder seg retten til å kunne tillate eller forby Airmoney-overføringer når som helst.
  • 6.1.12.1.9. Airalo forbeholder seg retten til å begrense gyldigheten av Airmoney utstedt som en del av dette programmet når som helst og uansett grunn.
  • 6.1.12.1.10. Airalo forbeholder seg retten til å bestemme hvem som skal motta Airmoney.
  • 6.1.12.1.11. Hvis Airmoney tilbys, har kunden ingen rett til å velge hvor mye cashback som skal gjelde for dem, siden dette bestemmes etter Airalos eget skjønn.
  • 6.1.12.1.12. Kunden er ansvarlig for betaling, tilbakeholdelse, overføring og innrapportering av alle skatter, avgifter, importavgifter, toll og gebyrer som kan oppstå som følge av deltakelse i programmet (inkludert selskapsskatt/individuell inntektsskatt, merverdiavgift, omsetningsavgift og andre gjeldende nasjonale, statlige, provinsielle, statlige, kommunale eller lokale skatter eller avgifter og tilhørende forsinkelsesrenter og bøter som pålegges av enhver myndighet for manglende betaling, tilbakeholdelse og innrapportering).
  • 6.1.12.1.13. Airalo forbeholder seg retten til (helt eller delvis) å holde tilbake, avvise, endre, suspendere, tilbakekalle, kansellere eller nekte fordeler eller bruk av programmet til enhver kunde når som helst og av hvilken som helst grunn (uten forhåndsvarsel).
  • 6.1.12.1.14. Airalo har til enhver tid rett til å avslutte og/eller suspendere sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene inntil Airalo har vært i stand til å identifisere og verifisere den aktuelle kunden, eller i tilfelle (påstått) bedragersk virksomhet fra en av kundene eller annet misbruk av programmet.
 • 6.1.12.2. Airalo-kreditt
  • En spesifikk betalingsmetode utviklet for Airalos forretningsbrukere på Airalos partnerplattform som muliggjør kjøp av eSIM, påfylling og andre Airalo-produkter og -tjenester, og som fungerer som et middel for utstedelse av refusjoner.
  • 6.1.12.2.1. Airalo-kreditt er ment for bruk av bedrifter gjennom partnerplattformen for å forenkle transaksjoner knyttet til Airalos tjenester. Disse kredittene kan ikke refunderes og kan ikke kreves tilbakebetalt av kunden.
  • 6.1.12.2.2. Ubrukt Airalo-kreditt som fortsatt står på kundens konto på tidspunktet for avtalens opphør, vil fortsatt bli anerkjent som Airalos eiendom. Det er viktig å merke seg at slik kreditt ikke refunderes automatisk ved oppsigelse av avtalen. For å få en refusjon eller diskutere mulige alternativer for ubenyttet kreditt må kunden sende en skriftlig forespørsel til Airalo.
  • 6.1.12.2.3 Airalos forretningsbrukere får tildelt en kredittgrense for etterbetalte transaksjoner, noen som angir maksimalt tillatt forbruk for kjøp av eSIM og påfyllingspakker. Overskridelse av denne grensen uten etterfølgende betaling vil begrense muligheten til å foreta ytterligere kjøp.

Denne delen beskriver mekanismene og retningslinjene som styrer bruken av Airalos digitale valutaer, Airmoney for sluttbrukere og Airalo-kreditt for forretningsbrukere, for å sikre klarhet i anvendelse, fordeler og begrensninger i Airalos økosystem.

6.1.13. REFUSJONSPROSESS

For å be om refusjon kontakter du Airalos kundestøtte via Kontakt oss-siden eller ved å sende en melding til [email protected]. Vær oppmerksom på at våre ovenstående retningslinjer for refusjon gjelder. 

Avhengig av problemets art vil kunden bli bedt om ytterligere informasjon for å underbygge forespørselen om refusjon, for eksempel skjermbilder av enhetsinnstillingene for tekniske problemer eller detaljer om hvorfor det fakturerte beløpet er feil, og, om mulig, hvor mye kunden mener han/hun er skyldig osv.

Se avsnitt 6.1.2 i dette dokumentet om refusjoner i forbindelse med tekniske problemer. Kundene vil ha muligheten til å få tilbakeført pengene via den opprinnelige betalingsmetoden eller som Airmoney utstedt til kontoen deres. (Se 6.1.12.1.6 om Airmoney-kjøp) Refusjon til den opprinnelige metoden: Når en refusjon er godkjent og utstedt, kan det ta opptil tretti (30) virkedager før den vises på kontoutskriften, avhengig av banken. Airmoney: Når Airmoney er behandlet, vil Airmoney bli kreditert kundens konto. 

Sluttkunder som har kjøpt Airalo-tjenester gjennom en forhandler, er ikke berettiget til direkte refusjon fra Airalo. Disse brukerne bør henvende seg til Airalos forretningsbrukere for å be om refusjon. Airalo er opptatt av kundetilfredshet, men må forholde seg til retningslinjene til våre forhandlere for transaksjoner som gjøres utenfor våre direkte salgskanaler.

6.1.13.1. Airalos forretningsbrukere kan få tilbakebetaling for transaksjoner som er gjort direkte med Airalo, via Airalo-kreditt eller som kreditnotaer. Dette sørger for et fleksibelt alternativ når det gjelder håndtering av refusjoner, slik at kundene kan bruke disse kredittene eller notaene på fremtidige kjøp eller tjenester på Airalo-plattformen.

6.2. ENDRINGER

eSIM-datapakkene fra Airalo tilbys som de er, og det kan ikke gjøres ytterligere endringer eller tilpasninger basert på individuelle ønsker når de først er kjøpt.

7. ANSVAR OG GARANTI

Airalo er ikke ansvarlig for ulemper som oppstår som følge av at den foreslåtte tjenesten ikke er konstant tilgjengelig. Airalo gir ingen garanti for konstant tilgjengelighet av nettverkstjenesten. Ved eventuelle forespørsler kan du skrive til [email protected].

8. GJENVINNINGSPROSESS OG AKTIVERING AV eSIM

Airalo implementerer en gjenvinningsprosess for eSIM for å sikre optimal tjenesteleveranse. Ved kjøp av eSIM må kunden aktivere eSIM innen en spesifisert tidsramme, som angitt i retningslinjene for aktivering som følger med under kjøpsprosessen. Det er brukerens ansvar å aktivere det kjøpte eSIM-kortet innen den angitte tidsrammen. Hvis eSIM ikke aktiveres innen denne perioden, kan det føre til at eSIM-kortet utløper og blir ubrukelig. 

Når eSIM-kortet er utløpt, kan det ikke aktiveres på nytt, og brukeren må foreta et nytt kjøp for å få et eSIM-kort som fungerer. Brukere anbefales å lese gjennom og følge de medfølgende retningslinjene for aktivering for å sikre en sømløs aktiveringsprosess av eSIM-kortet.

9. PRISER OG KAMPANJER

Prisene refererer til hva det koster for kundene å benytte Airalos eSIM-pakker og tilhørende tjenester. Airalo kan i en begrenset periode tilby kampanjepriser for sine eSIM-pakker. Disse kampanjene er underlagt spesifikke vilkår og betingelser. Kampanjens varighet, kvalifiseringskriterier og eventuelle tilknyttede betingelser vil bli tydelig kommunisert i løpet av kampanjeperioden. Etter at kampanjen er avsluttet, vil vanlige priser gjelde med mindre annet er oppgitt. Airalo forbeholder seg retten til å endre eller avslutte alle kampanjepriser, inkludert tilhørende vilkår og betingelser, etter eget skjønn og uten forvarsel. Brukere som ønsker ytterligere informasjon eller avklaring om kampanjepriser, kan kontakte Airalos kundestøtte på [email protected].

 • 9.1. Prisene kan variere mellom sluttbrukere og forretningsbrukere, noe som gjenspeiler de skreddersydde tjenestene og volumbaserte tilbudene som kan være tilgjengelige for ulike kategorier av brukere.
 • 9.2. Prisene kan endres uten forvarsel. Airalo vurderer kontinuerlig prisstrategien sin for å tilpasse den til markedsdynamikken og sikre at vi leverer kvalitetstjenester til konkurransedyktige priser.
 • 9.3. Airalo forbeholder seg retten til å justere prisene basert på en rekke faktorer, inkludert, men ikke begrenset til, markedstilstander, valutakurser og driftskostnader. Slike justeringer gjøres for å sikre bærekraften i tjenestene som tilbys, og for å gjenspeile kostnadene ved å levere tilkoblingsløsninger av høy kvalitet til brukerne våre.
 • 9.4. Airalo forplikter seg til å gjøre sitt ytterste for å informere kundene i tide om eventuelle vesentlige prisendringer, slik at brukerne kan ta informerte kjøpsbeslutninger. På grunn av de dynamiske faktorene som påvirker fastsettelsen av priser, er det imidlertid ikke alltid mulig å varsle umiddelbart om endringer.

For sluttbrukere: Prisene som er oppført på nettstedet vårt, gjelder spesielt for sluttbrukere. Vi oppfordrer sluttbrukere til å besøke nettstedet vårt ofte, slik at de blir kjent med den mest oppdaterte informasjonen om priser og kampanjer.

For forretningsbrukere: Forretningsbrukere bør gå til de dedikerte plattformene og produktene som er utviklet for dem, for å finne prisinformasjon som er relevant for deres spesifikke behov. Denne tilnærmingen sikrer at forretningsbrukere får skreddersydde opplysninger og prisstrategier som passer best til bedriftens driftskrav og størrelse. For ytterligere informasjon eller forespørsler oppfordres forretningsbrukere også til å ta direkte kontakt med kundestøtten vår.

Pris- og markedsføringsstrategiene våre er utformet for å gi maksimal verdi til brukerne våre, noe som sikrer bærekraften og kvaliteten på tjenestene vi tilbyr. Sluttbrukere kan finne den nyeste informasjonen om priser og kampanjer på nettstedet vårt, mens forretningebrukere bes utforske Airalo-eide plattformer som er utviklet for dem, eller ta kontakt med kundestøtten vår.

10. SPORING AV BRUKERPLASSERING

Airalo kan samle inn og behandle informasjon om brukernes geografiske plassering, inkludert GPS-koordinater, IP-adresse, Wi-Fi-tilgangspunkter og informasjon om mobilmaster, for å tilby stedsbaserte tjenester og forbedre brukeropplevelsen. Ved å bruke Airalos tjenester samtykker brukerne til denne sporingen. Formålet er blant annet å tilby stedsspesifikke tjenester, forbedre kvaliteten på tjenestene og tilpasse opplevelsene. Stedsinformasjon kan deles med tredjepartsleverandører, som er forpliktet til å håndtere data i samsvar med personvernlovgivningen. Brukere kan kontrollere stedstjenester via innstillingene på enheten sin, men kan oppleve begrensninger i enkelte funksjoner. Airalo iverksetter sikkerhetstiltak, oppbevarer data i nødvendige perioder og overholder gjeldende personvernlovgivning. Denne delen kan bli oppdatert for å gjenspeile endringer, og brukere kan kontakte [email protected] hvis de har spørsmål eller bekymringer knyttet til praksis for stedssporing.

DIVERSE

Den opprinnelige engelske versjonen av disse vilkårene kan ha blitt oversatt til andre språk. Den oversatte versjonen av disse vilkårene er kun laget som en tjeneste til kundene, og er en kontoroversettelse, og kundene kan ikke utlede noen rettigheter fra den oversatte versjonen. I tilfelle det oppstår en tvist om innholdet i eller tolkningen av disse vilkårene eller i tilfelle en konflikt, tvetydighet, inkonsekvens eller uoverensstemmelse mellom den engelske versjonen av vilkårene og versjonen på et annet språk, skal den engelske versjonen gjelde og ha prioritet og være avgjørende og bindende. Den engelske versjonen skal brukes i rettssaker. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene er eller blir ugyldig, ikke kan håndheves eller ikke er bindende, er du fortsatt bundet av alle andre bestemmelser i disse vilkårene. I slike tilfeller skal en slik ugyldig bestemmelse likevel håndheves i den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og hver av partene skal i det minste godta en tilsvarende virkning som den ugyldige, ikke-rettskraftige eller ikke-bindende bestemmelsen, gitt innholdet i og formålet med disse vilkårene.

Er du klar til å prøve eSIM og endre måten du holder kontakten på?

Last ned Airalo-appen for å kjøpe, administrere og fylle på dine eSIM når som helst, hvor som helst!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Bruk din gratis kreditt.

Du kan få USD $3.00 i Airmoney ved å dele henvisningskoden med venner.