REGULAMIN

Data wejścia w życie: 3 czerwca 2024 r.

1. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Poniższy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez spółkę AIRGSM PTE. LTD., zwanej dalej Airalo, w związku z odsprzedażą przedpłaconych kart eSIM. Poniższy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej pod adresem https://www.airalo.com. Spółka Airalo może akceptować odmienne klauzule tylko w przypadku ich uzgodnienia na piśmie. W tej sekcji zdefiniowano różne kategorie osób fizycznych i prawnych, które wchodzą w interakcje z usługami, platformami i aplikacjami Airalo. Zrozumienie tych ról ma kluczowe znaczenie dla interpretacji praw, obowiązków i warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

 • Użytkownicy końcowi: osoby fizyczne, które korzystają z Usług i wchodzą z nimi za pośrednictwem konta Airalo w bezpośrednią interakcję na własny użytek.
 • Użytkownicy biznesowi: Airalo świadczy usługi na rzecz podmiotów (“Użytkowników biznesowych”), które bezpośrednio lub pośrednio przekazują nam dane osobowe Klientów końcowych w związku z prowadzoną przez nich działalnością.
 • Klienci końcowi: osoby otrzymujące usługi zamówione przez innych właścicieli kont Airalo, na przykład gdy prowadzisz z nimi interesy lub w inny sposób dokonujesz transakcji z Użytkownikiem biznesowym.
 • Kandydaci do pracy: osoby, które złożą podanie o pracę w Airalo.

Określenie "klient" odnosi się w niniejszym dokumencie do każdej osoby fizycznej lub prawnej korzystającej z usług Airalo, w tym Użytkowników końcowych, Użytkowników biznesowych i Klientów końcowych, w zależności od kontekstu użytkowania. Ta szeroka definicja gwarantuje, że nasz Regulamin obejmuje wszystkie interakcje z naszymi usługami, zapewniając jasne i kompleksowe zrozumienie praw i obowiązków wszystkich zaangażowanych stron.

2. OPIS USŁUG

2.1. ODSPRZEDAŻ KART eSIM

Spółka Airalo odsprzedaje przedpłacone karty eSIM. Klient rejestruje i kupuje karty eSIM w witrynie internetowej Airalo (https://www.airalo.com) i/lub w aplikacji Airalo.

2.2. REJESTRACJA W CELU KORZYSTANIA Z USŁUG AIRALO

Wszyscy klienci, w tym Użytkownicy końcowi, Użytkownicy biznesowi, Klienci końcowi i Kandydaci do pracy zgodnie z definicją w sekcji 1 muszą zaakceptować ogólne warunki korzystania z usług Airalo. Podczas procesu rejestracji należy podać następujące informacje:

 • W przypadku Użytkowników końcowych: dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail, są wymagane do bezpośrednich interakcji i transakcji w witrynie internetowej Airalo (https://www.airalo.com) lub za pośrednictwem aplikacji Airalo.
 • W przypadku Użytkowników biznesowych: w celu uwzględnienia unikalnych potrzeb firm niezbędne są dodatkowe informacje. Obejmują one nazwę firmy, adres firmy, adresy e-mail użytkowników z firmy, witrynę internetową firmy, region, branżę, numer telefonu, odpowiednie kontakty i inne istotne szczegóły. Informacje te pomagają w dostosowaniu naszych usług do wymagań operacyjnych i świadczenia usług na rzecz Klientów końcowych.
 • W przypadku Klientów końcowych: gdy usługi są zamawiane przez innego właściciela konta Airalo, takiego jak Użytkownik biznesowy, informacje niezbędne do ułatwienia tej transakcji są przetwarzane przez stronę inicjującą. Użytkownicy biznesowi są odpowiedzialni za zapewnienie, że dane osobowe Klientów końcowych są zbierane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych.

W przypadkach, gdy usługi Airalo są świadczone przez pośredników (np. hotele lub biura podróży), pośrednik może podać wymagane informacje rejestracyjne w imieniu Klienta.

Aby dostosować się do zmieniających się wymagań dotyczących usług i poprawić komfort użytkowania, firma Airalo zastrzega sobie prawo do zbierania dodatkowych informacji od wszystkich kategorii klientów, jeśli uzna to za konieczne. Zbieranie owych dodatkowych informacji będzie odbywać się z poszanowaniem prywatności i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, bez konieczności wprowadzania dalszych zmian w niniejszym Regulaminie. Klienci zostaną odpowiednio poinformowani o zbieraniu takich dodatkowych informacji za pośrednictwem naszych standardowych kanałów komunikacji.

2.3. ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI AIRALO

Airalo dołoży uzasadnionych starań, aby zapewnić Klientowi usługi wysokiej jakości. Airalo nie gwarantuje jednak, że usługa będzie świadczona nieprzerwanie, na czas, a także, że będzie bezpieczna lub wolna od usterek.

2.4. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

Korzystając ze Sprzętu lub Usług Airalo, Klient nie może angażować się w żadne działania: obraźliwe, nielegalne lub oszukańcze; powodujące zakłócenie lub uszkodzenie Sieci. Gdy Klient naruszy swoje zobowiązania wynikające z punktu 2.4, Airalo może zawiesić Klientowi możliwość korzystania z Usługi. W trakcie wstrzymania dostępu do usług Klient kontynuuje dokonywanie wszelkich płatności należnych zgodnie z niniejszym Regulaminem w odniesieniu do wstrzymanych usług.

2.5. ZGODNOŚĆ URZĄDZENIA

Klient jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego urządzenie jest kompatybilne z technologią eSIM i odblokowane. Kompatybilność urządzenia może zależeć od operatora i kraju pochodzenia; Klient musi sprawdzić listę urządzeń kompatybilnych z technologią eSIM wyświetlaną podczas dokonywania płatności. Zaznaczając pole potwierdzające, że urządzenie Klienta jest kompatybilne z technologią eSIM, Klient przyjmuje odpowiedzialność za dokładność podanych przezeń informacji.

Lista urządzeń kompatybilnych z technologią eSIM nie jest wyczerpująca, co znaczy, że nowo ogłoszone urządzenia kompatybilne z technologią eSIM mogą nadal wymagać dodania.

3. ROZPOCZĘCIE, CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa o świadczenie usług Airalo Klientowi zaczyna obowiązywać w momencie złożenia zamówienia w witrynie internetowej Airalo (https://www.airalo.com, w tym we wszelkich subdomenach powiązanych z Airalo), za pośrednictwem aplikacji Airalo, za pośrednictwem naszych interfejsów API, na Platformie partnerskiej lub za pośrednictwem dowolnego innego produktu dostarczonego przez Airalo, który umożliwia klientom składanie zamówień.

 Za aktywację karty eSIM i akceptację zasad aktywacji odpowiedzialny jest Klient.

Umowa zostanie rozwiązana w przypadku Użytkowników końcowych, którzy nie posiadają aktywnego pakietu danych lub usunęli kartę eSIM z urządzenia docelowego. W przypadku Użytkowników biznesowych rozwiązanie umowy podlega natomiast warunkom konkretnej umowy podpisanej między Użytkownikiem biznesowym a Airalo lub ich statusowi aktywności na Platformie partnerskiej. W przypadku Użytkowników biznesowych z takimi umowami lub aktywnym uczestnictwem w platformie umowa pozostaje w mocy nawet w przypadku braku aktywnego pakietu danych lub usunięcia karty eSIM z urządzenia, odzwierciedlając trwające partnerstwo i zobowiązania między Airalo a Użytkownikiem biznesowym.

4. OPŁATY I PŁATNOŚCI

4.1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Airalo oferuje różne metody płatności za swoje usługi, w tym między innymi karty kredytowe/debetowe oraz usługi PayPal, Google Pay, Apple Pay i Alipay.

Walutą płatności jest dolar amerykański (USD) i może ona obejmować różne inne waluty, przy czym waluta płatności jest określana podczas transakcji.

Transakcja kartą kredytową zostanie przetworzona i zabezpieczona przez zatwierdzonych przez Airalo dostawców usług płatniczych, takich jak PayPal (https://paypal.com/) i Stripe (https://stripe.com/), a także innych dostawców wybranych przez Airalo do każdej transakcji.

4.1.1. Automatyczne odnowienia dla Użytkowników końcowych

Oprócz opcji płatności, Airalo oferuje stały dostęp do naszych usług bez konieczności ręcznego odnawiania. Model ten jest przeznaczony dla użytkowników końcowych poszukujących nieprzerwanej usługi i wygody.

Opłaty automatyczne: w ramach tego modelu opłaty za odnowienie będą automatycznie pobierane z preferowanej metody płatności Użytkownika końcowego, gdy dostępna ilość danych spadnie poniżej określonego progu na początku każdego cyklu rozliczeniowego. 

Zasady anulowania: Użytkownicy końcowi mogą anulować odnowienie w dowolnym momencie. Anulowanie następuje z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego, co umożliwia użytkownikom dalszy dostęp do usługi do chwili zakończenia cyklu. Aby anulować, użytkownicy mogą zarządzać swoimi ustawieniami bezpośrednio na koncie Airalo lub skontaktować się z naszym zespołem wsparcia w celu uzyskania pomocy.

4.2. OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE

4.2.1. Airalo oświadcza, że wszystkie opłaty zawierają podatek VAT, chyba że określono inaczej. Żadne ceny ani opłaty za zakupy kart eSIM przez Użytkowników biznesowych na platformie Airalo nie zawierają obowiązujących podatków, chyba że określono inaczej. Użytkownicy biznesowi są odpowiedzialni za określenie i pokrycie wszystkich podatków związanych z zakupem kart eSIM od Airalo.

4.2.2. Klient nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek swoich roszczeń z należności wobec Airalo, z wyjątkiem sytuacji, gdy roszczenia Klienta są bezsporne lub zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

4.2.3. Fakturowanie

Airalo wdraża systematyczne podejście do rozliczania Użytkowników biznesowych za wykorzystanie środków Airalo, które służą do nabywania kart eSIM, doładowań oraz innych produktów i usług Airalo za pośrednictwem Platformy partnerskiej. Proces ten ma na celu zapewnienie jasności i odpowiedzialności w transakcjach finansowych między firmą Airalo a jej Użytkownikami biznesowymi.

 • 4.2.3.1. Wystawianie faktur: Airalo wystawia Użytkownikom biznesowym faktury z wyszczególnieniem środków Airalo wykorzystanych na zakup kart eSIM i pakietów doładowań we wskazanym okresie rozliczeniowym. Faktury te zapewniają kompleksowe zestawienie poniesionych opłat, umożliwiając Użytkownikom biznesowym śledzenie i skuteczne zarządzanie wydatkami.
 • 4.2.3.2. Zobowiązania płatnicze: po otrzymaniu faktury Klienci są zobowiązani do wypełnienia swoich zobowiązań płatniczych w terminach określonych na fakturze. Użytkownicy biznesowi muszą bezwzględnie przestrzegać tych ram czasowych, aby zapewnić sobie nieprzerwany dostęp do usług Airalo i utrzymać dodatni standing na Platformie partnerskiej Airalo.
 • 4.2.3.3. Konsekwencje opóźnień w płatnościach:
  • Zawieszenie świadczenia usług: w przypadku, gdy Użytkownik biznesowy nie ureguluje faktury w określonym terminie, Airalo zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia świadczenia usług do czasu otrzymania pełnej płatności. Środek ten jest podejmowany w celu zapewnienia utrzymania naszej oferty usług i uczciwości naszego systemu rozliczeniowego.
  • Odsetki i odszkodowania: ponadto Airalo może nałożyć odsetki od zaległych kwot w wysokości określonej na fakturze lub dozwolonej przez prawo. Użytkownicy biznesowi mogą również ponieść odpowiedzialność za ewentualne szkody lub dodatkowe koszty poniesione przez Airalo w wyniku opóźnień w płatnościach. Obejmuje to między innymi koszty administracyjne i opłaty prawne związane z windykacją należności.
 • 4.2.3.4. Faktury wystawiane są głównie w USD. Airalo zastrzega sobie jednak prawo do wystawiania faktur w innych walutach, jeśli uzna to za konieczne lub zostanie to dwustronnie uzgodnione z Użytkownikiem biznesowym.

Airalo podkreśla znaczenie terminowych płatności dla utrzymania zdrowych relacji biznesowych i ciągłości świadczenia usług. Zachęcamy Użytkowników biznesowych do szybkiego komunikowania się z naszym zespołem wsparcia w razie jakichkolwiek rozbieżności w rozliczeniach lub trudności z płatnościami w celu znalezienia rozwiązania możliwego do przyjęcia przez obie strony.

4.2.4. Transakcje przedpłacone dla Użytkowników biznesowych

Użytkownicy biznesowi angażują się w unikalny proces transakcyjny na platformie Airalo, skupiony wokół zakupu środków Airalo. Środki te służą jako waluta na platformie, umożliwiająca Użytkownikom biznesowym nabywanie kart eSIM i usług doładowania dostosowanych do ich potrzeb operacyjnych. Użytkownicy biznesowi mogą również zdecydować się na używanie kart kredytowych lub debetowych do zakupów na Platformie partnerskiej.

 • 4.2.4.1. Zakup środków Airalo: pierwszym krokiem Użytkowników biznesowych jest nabycie środków Airalo. Proces ten został zaprojektowany tak, aby był prosty i elastyczny, i oferuje różne metody płatności dostosowane do różnych wymagań biznesowych. Metody te obejmują między innymi karty kredytowe/debetowe, przelewy bankowe i elektroniczne rozwiązania płatnicze, co zapewnia szeroki zakres opcji dostosowanych do różnorodnych preferencji finansowych naszych klientów biznesowych.
 • 4.2.4.2. Korzystanie ze środków Airalo: po dodaniu środków Airalo do konta Użytkownicy biznesowi mogą bezproblemowo wykorzystywać je do zakupu kart eSIM, doładowań oraz zakupu innych produktów i usług Airalo. Działając w oparciu o system środków kredytowych, Użytkownicy biznesowi mogą planować i alokować swoje wydatki na usługi telekomunikacyjne zgodnie z ich specyficznymi cyklami biznesowymi i wymaganiami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakupu i wykorzystania środków Airalo lub poznać metody płatności najodpowiedniejsze dla danej firmy, zachęcamy Użytkowników biznesowych do odwiedzenia Platformy partnerskiej Airalo lub skontaktowania się z naszym dedykowanym zespołem wsparcia.

4.2.5. Transakcje płatne z dołu dla Użytkowników biznesowych

Transakcje płatne z dołu stanowią elastyczny model płatności dostosowany do Użytkowników biznesowych, oferując wygodę otrzymywania kart eSIM i pakietów doładowań przed dokonaniem płatności. Takie podejście jest zgodne z potrzebami firm poszukujących elastyczności operacyjnej i wydajności w zarządzaniu swoimi rozwiązaniami w zakresie łączności.
Transakcja płatna z dołu umożliwia Użytkownikom biznesowym otrzymywanie kart eSIM, doładowań oraz innych produktów i usług Airalo, przy czym obowiązek płatności następuje w późniejszym terminie. Szczegóły tego porozumienia dotyczącego płatności, w tym terminu płatności i warunków płatności, są jasno określone na fakturze dostarczonej przez Airalo. Metoda ta umożliwia natychmiastowy dostęp do niezbędnych usług, zapewniając jednocześnie elastyczność płatności.

 • 4.2.5.1. System limitów kredytowych: aby wesprzeć ten model, Airalo może wdrożyć system limitów kredytowych. System ten upoważnia Użytkowników biznesowych do korzystania z kredytu na zakup kart eSIM, doładowań oraz innych produktów i usług Airalo do określonej z góry kwoty. Limity kredytowe mogą być ustalane jednostronnie przez Airalo lub negocjowane z Użytkownikiem biznesowym, w zależności od warunków umowy. Funkcja ta została zaprojektowana w celu zaoferowania firmom łatwego w zarządzaniu i skalowalnego sposobu na zaspokojenie ich potrzeb w zakresie łączności bez natychmiastowych nakładów finansowych.
 • 4.2.5.2. Kryteria kwalifikacji: należy pamiętać, że nie wszyscy Użytkownicy biznesowi automatycznie kwalifikują się do opcji płatności z dołu. Airalo zastrzega sobie prawo do wyboru kwalifikujących się klientów na podstawie różnych kryteriów, co zapewnia, że ten model płatności jest zgodny z praktykami biznesowymi i zasadami zarządzania ryzykiem obu stron. Kryteria kwalifikowalności mogą obejmować między innymi historię transakcji Użytkownika biznesowego, jego zdolność kredytową i czas trwania relacji biznesowych z Airalo.

Oferując transakcje płatne z dołu, Airalo dąży do zapewnienia Użytkownikom biznesowym wysokiego stopnia elastyczności i zaufania, umożliwiając im priorytetowe traktowanie wymagań operacyjnych przy jednoczesnym zarządzaniu płatnościami w sposób odpowiadający ich finansowym przepływom pracy.

5. REGULAMIN

Użytkownicy końcowi zobaczą zakupioną kartę eSIM na karcie "Moje karty eSIM" w witrynie internetowej Airalo (https://www.airalo.com) i/lub w aplikacji Airalo. Po dokonaniu zakupu Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Wszystkie informacje dotyczące instalacji karty eSIM będą dostępne jedynie na koncie Airalo użytkownika. 

Użytkownicy biznesowi będą mogli wyświetlać swoje karty eSIM na Platformie partnerskiej, co ułatwia zarządzanie kartami eSIM oraz pakietów doładowań i ich użytkowanie, dostosowane do unikalnych wymagań firmy.

Uznając zróżnicowane potrzeby naszych klientów, Airalo dostarcza swoje produkty i usługi różnymi metodami, w zależności od wybranej integracji oraz konkretnych produktów i usług.

6. 6. POLITYKA ZWROTÓW / ANULOWANIA / ZMIANY

Klient ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy lub wymiany karty eSIM, jeśli nie można jej zainstalować i używać z powodu problemu technicznego po stronie Airalo.

6.1. ZWROTY I ANULOWANIA

 • 6.1.1. ZASADY I WYTYCZNE

 • 6.1.2. Wniosek o zwrot kosztów można złożyć w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu, jeśli aktywacja nie jest już możliwa po intensywnym wspólnym rozwiązywaniu problemów.

 • 6.1.3. Współpraca z Klientem w celu niezwłocznego rozwiązania problemu jest wymagana do przyznania zwrotu pieniędzy.
 • 6.1.4. Każdy pakiet danych ma określony okres ważności. Za dane pozostałe po upływie okresu ważności nie będzie oferowany zwrot kosztów w żadnej formie.
 • 6.1.5. Rekompensata: nie zostanie przyznany żaden zwrot ani rekompensata jakiegokolwiek rodzaju z powodu opłat z alternatywnych telefonów, alternatywnych kart SIM, alternatywnych dostawców, telefonów hotelowych lub innych opłat, które nie są bezpośrednio powiązane z kontem Airalo eSIM Klienta. (Patrz Sekcja 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA w naszym Regulaminie)
 • 6.1.6. Nieuczciwe zakupy: Airalo zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy w jakiejkolwiek formie, jeśli istnieją dowody nadużycia, naruszenia naszego Regulaminu lub jakiejkolwiek nieuczciwej działalności związanej z korzystaniem z produktów i usług Airalo.
 • 6.1.7. Zakupy dokonane przez nieupoważnione osoby: takie sytuacje będą analizowane i weryfikowane przed dokonaniem zwrotu jakichkolwiek środków. Airalo zastrzega sobie prawo do zawieszenia każdego konta powiązanego z nieuczciwą działalnością.
 • 6.1.8. Przypadkowe zakupy: gdy Klienci zainstalują kartę eSIM, zostanie ona uznana za używaną. Nie będą oferowane żadne zwroty środków.
 • 6.1.9. Nieprawidłowe opłaty: jeśli Klient zasadnie i w dobrej wierze zakwestionuje fakturę lub jej część, powiadomi Airalo o takim sporze w ciągu dwunastu (12) dni od otrzymania faktury, podając szczegółowe informacje na temat tego, dlaczego zafakturowana kwota jest nieprawidłowa oraz, jeśli to możliwe, jaką kwotę Klient uważa za należną. (Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji 4.2 OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE w Regulaminie)
 • 6.1.10. Wymiany: karty eSIM zakupione wyłącznie za środki Airmoney uzyskane z kuponów można wymienić w ciągu 30 dni od daty zakupu.
 • 6.1.11. Inne przyczyny: jeżeli wniosek o zwrot nie jest związany z powyższymi przyczynami, będziemy rozpatrywać go indywidualnie. W przypadku przyznania zwrotu możemy naliczyć opłatę za przetwarzanie wniosku. Maksymalny zwrot środków, o jaki może ubiegać się Klient, musi być nie większy od całkowitej kwoty, jaką zapłacił.

6.1.12. KORZYSTANIE Z WALUT CYFROWYCH (ŚRODKI AIRMONEY I ŚRODKI KREDYTOWE)

Środki Airmoney i środki kredytowe to waluty cyfrowe dostępne dla naszych Klientów w celu zakupu kart eSIM i powiązanych usług dostępnych na platformach Airalo.

 • 6.1.12.1. Środki Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney to zastrzeżony system nagród kredytowych dostępny wyłącznie dla Użytkowników końcowych Airalo, który przyznaje cashback w postaci środków Airmoney na konto użytkownika Airalo.
  • System nagród ma różne poziomy, w zależności od kwoty zakupu. Każdy poziom zapewnia różne kwoty cashbacku w postaci środków Airmoney. Airalo może zmienić dowolną funkcję systemu Airmoney, w tym poziomy systemu nagród i strukturę programu.
  • 6.1.12.1.2. Klienci mogą otrzymywać środki Airmoney jako nagrodę za płatne zakupy.
  • 6.1.12.1.3. Klienci nie mogą otrzymać środków Airmoney, jeśli do zakupu zastosowano rabat lub nagrodę za polecenie.
  • 6.1.12.1.4. Klienci mogą płacić za swoje zakupy tylko środkami Airmoney lub połączyć je z jedną z obsługiwanych metod płatności.
  • 6.1.12.1.5. W przypadku płatności łączonej nagroda Airmoney jest proporcjonalna do kwoty zapłaconej za pomocą jednej z obsługiwanych metod płatności.
  • 6.1.12.1.6. Żadne środki Airmoney dostępne na koncie Klienta nie podlegają wymianie na żadną inną formę środków kredytowych.
  • 6.1.12.1.7. Wszelkie zakupy dokonane przy użyciu środków Airmoney zostaną zaksięgowane na koncie Airalo Klienta jako Airmoney.
  • 6.1.12.1.8. Przelanie wszelkich środków Airmoney na konto Klienta zależy wyłącznie od uznania Airalo, a Klient nie ma niezbywalnego prawa do żądania takich przelewów. Airalo zastrzega sobie prawo do zezwolenia lub zakazania przelewów środków Airmoney w dowolnym momencie.
  • 6.1.12.1.9. Airalo zastrzega sobie prawo do ograniczenia ważności środków Airmoney wydanych w ramach tego programu w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.
  • 6.1.12.1.10. Airalo zastrzega sobie prawo do określenia grupy odbiorców, którym przyznawane są środki Airmoney.
  • 6.1.12.1.11. W razie przyznania środków Airmoney Klient nie ma prawa wyboru kwoty cashbacku, ponieważ jest ona ustalana według wyłącznego uznania Airalo.
  • 6.1.12.1.12. Klient będzie odpowiedzialny za zapłatę, potrącenie, przekazanie i zgłoszenie wszelkich podatków, opłat, importów, ceł, opłat, prowizji i potrąceń, które mogą wynikać z uczestnictwa w programie (w tym podatku dochodowego od osób prawnych / osób fizycznych, podatku VAT, podatków od sprzedaży i innych obowiązujących krajowych, rządowych, prowincjonalnych, stanowych, gminnych lub lokalnych podatków lub opłat oraz związanych z nimi odsetek za zwłokę i kar nałożonych przez dowolny organ za brak zapłaty, potrącenia i zgłoszenia).
  • 6.1.12.1.13. Airalo zastrzega sobie prawo do (całkowitego lub częściowego) wstrzymania, odrzucenia, zmiany, zawieszenia, cofnięcia lub anulowania, lub odmowy przyznania korzyści lub umożliwienia korzystania z programu dowolnemu Klientowi w dowolnym czasie i z dowolnego powodu (bez wcześniejszego powiadomienia).
  • 6.1.12.1.14. Firma Airalo jest w każdej chwili uprawniona do zaprzestania i/lub zawieszenia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, dopóki nie będzie w stanie zidentyfikować i zweryfikować odpowiedniego Klienta lub w przypadku (domniemanych) oszukańczych działań któregokolwiek z Klientów, lub jakiegokolwiek innego niewłaściwego wykorzystania programu.
 • 6.1.12.2. Środki kredytowe Airalo
  • Specjalna metoda płatności przeznaczona dla Użytkowników biznesowych Airalo na Platformie partnerskiej Airalo, umożliwiająca zakup kart eSIM, doładowań oraz innych produktów i usług Airalo, a także działająca jako środek umożliwiający dokonywanie zwrotów środków.
  • 6.1.12.2.1. Środki kredytowe Airalo są przeznaczone do wykorzystania przez firmy za pośrednictwem Platformy partnerskiej, co ułatwia transakcje związane z usługami Airalo. Te środki kredytowe nie podlegają zwrotowi i Klient nie może żądać ich zwrotu.
  • 6.1.12.2.2. Niewykorzystane środki kredytowe Airalo, które pozostaną na koncie Klienta w chwili rozwiązania umowy będą nadal uznawane za własność Airalo. Należy pamiętać, że te środki kredytowe nie są automatycznie zwracane po rozwiązaniu umowy. Aby zainicjować zwrot środków lub omówić potencjalne opcje dotyczące niewykorzystanych środków kredytowych, Klienci muszą przesłać pisemny wniosek do Airalo.
  • 6.1.12.2.3 Użytkownikom biznesowym Airalo przypisywany jest limit kredytowy transakcji płatnych z dołu, wskazujący maksymalne dozwolone wydatki na zakup kart eSIM i pakietów doładowań. Przekroczenie tego limitu bez późniejszego dokonania płatności ograniczy możliwość dokonywania dalszych zakupów.

W tej sekcji przedstawiono mechanizmy i zasady regulujące korzystanie z walut cyfrowych Airalo, środków Airmoney w przypadku Użytkowników końcowych i środków kredytowych Airalo w przypadku Użytkowników biznesowych, aby zapewniać jasność co do ich stosowania, korzyści i ograniczeń w ekosystemie Airalo.

6.1.13. PROCES ZWROTU

Aby zażądać zwrotu środków, należy skontaktować się z zespołem wsparcia Airalo za pośrednictwem strony Kontakt lub wysłać wiadomość na adres [email protected]. Należy pamiętać, że zastosowanie mają powyższe zasady zwrotu środków. 

W zależności od charakteru problemu, Klienci zostaną poproszeni na poparcie wniosku o zwrot środków o dodatkowe informacje, takie jak zrzuty ekranu ustawień urządzenia w przypadku problemów technicznych lub szczegółowe informacje o tym, dlaczego kwota na fakturze jest nieprawidłowa i, jeśli to możliwe, jaką kwotę Klient uważa za należną itd.

Więcej informacji o zwrotach związanych z problemami technicznymi znajdziesz w punkcie 6.1.2 niniejszego dokumentu. Klienci będą mieli możliwość uzyskania zwrotu środków za pomocą oryginalnej metody płatności lub jako środków Airmoney wydanych na ich konto. (Patrz punkt 6.1.12.1.6 dotyczący zakupów dokonanych za pomocą środków Airmoney) Zwrot na oryginalną metodę: po zatwierdzeniu i dokonaniu zwrotu środków, ich pojawienie się na wyciągu z konta może zająć do trzydziestu (30) dni roboczych, w zależności od banku. Środki Airmoney: po przetworzeniu środki Airmoney zostaną przelane na konto Klienta. 

Klienci końcowi, którzy zakupili usługi Airalo za pośrednictwem odsprzedawcy nie są uprawnieni do bezpośredniego zwrotu środków od Airalo. Użytkownicy ci powinni zwrócić się z prośbą o zwrot środków do Użytkowników biznesowych Airalo. Airalo dokłada wszelkich starań, aby zadowolić klientów, ale w przypadku transakcji dokonywanych poza naszymi kanałami sprzedaży bezpośredniej musi stosować się do zasad naszych partnerów prowadzących odsprzedaż.

6.1.13.1. Zwroty dla Użytkowników biznesowych Airalo za transakcje dokonane bezpośrednio w Airalo mogą być przetwarzane przy użyciu środków kredytowych Airalo lub not kredytowych. Zapewnia to elastyczną alternatywę dla zarządzania zwrotami środków, umożliwiając klientom wykorzystanie tych środków kredytowych lub not kredytowych na poczet przyszłych zakupów lub usług na platformie Airalo.

6.2. ZMIANY ZMIANY

Pakiety danych eSIM od Airalo są oferowane w stanie, w jakim się znajdują, a po ich zakupie nie można wprowadzać żadnych dalszych modyfikacji ani dostosowywać ich do indywidualnych potrzeb.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

Airalo nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku ciągłej dostępności oferowanej usługi. Airalo nie gwarantuje stałej dostępności usługi sieciowej. Wszelkie żądania należy kierować na adres [email protected].

8. PROCES RECYKLINGU I AKTYWACJI KART eSIM

Airalo stosuje proces recyklingu kart eSIM, aby zapewnić optymalne świadczenie usług. Po zakupie karty eSIM klienci są zobowiązani do jej aktywacji w określonym czasie, wskazanym w wytycznych dotyczących aktywacji, dostarczonych podczas procesu zakupu. Aktywowanie zakupionej karty eSIM w wyznaczonym czasie jest obowiązkiem użytkownika. Nieaktywowanie karty eSIM w tym okresie może doprowadzić do jej wygaśnięcia, przez co karta eSIM stanie się bezużyteczna. 

Wygasłej karty eSIM nie można ponownie aktywować, a użytkownik będzie musiał zainicjować nowy zakup, aby uzyskać działającą kartę eSIM. Użytkownikom zalecane jest zapoznanie się z dostarczonymi wskazówkami dotyczącymi aktywacji i przestrzeganie ich w celu zapewnienia bezproblemowego procesu aktywacji eSIM.

9. CENY I PROMOCJE

Ceny odnoszą się do kosztów, po których Airalo oferuje Klientom swoje pakiety eSIM i powiązane usługi. Airalo może przez ograniczony czas oferować promocyjne ceny pakietów eSIM. Promocje te podlegają określonym warunkom. Czas trwania promocji, kryteria kwalifikacyjne i wszelkie powiązane warunki zostaną jednoznacznie podane w okresie promocyjnym. Po zakończeniu promocji obowiązywać będą zwykłe ceny, chyba że określono inaczej. Airalo zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia wszelkich cen promocyjnych, z powiązanymi warunkami włącznie, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownicy poszukujący dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących cen promocyjnych mogą skontaktować się z zespołem wsparcia Airalo pod adresem [email protected].

 • 9.1. Ceny dla Użytkowników końcowych i Użytkowników biznesowych mogą się różnić, aby odzwierciedlić dostosowane usługi i oferty oparte na wolumenie, które mogą być dostępne dla różnych kategorii użytkowników.
 • 9.2. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Airalo nieustannie weryfikuje swoją strategię cenową, aby dostosować się do dynamiki rynku i zapewniać świadczenie usług o wysokiej jakości po konkurencyjnych cenach.
 • 9.3. Airalo zastrzega sobie prawo do dostosowania cen w oparciu o różne czynniki, w tym między innymi warunki rynkowe, kursy wymiany walut i koszty operacyjne. Takie korekty są dokonywane w celu zapewnienia utrzymania oferowanych usług i odzwierciedlenia kosztów świadczenia naszym użytkownikom rozwiązań o wysokiej jakości w zakresie łączności.
 • 9.4. Airalo zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby informować Klientów o wszelkich istotnych zmianach cen w odpowiednim czasie, w celu umożliwienia użytkownikom podejmowania świadomych decyzji dotyczących zakupów. Niemniej, ze względu na dynamiczny charakter czynników wpływających na ceny, natychmiastowe powiadomienie może nie zawsze być możliwe.

W przypadku Użytkowników końcowych: ceny podane w naszej witrynie internetowej dotyczą w szczególności Użytkowników końcowych. Zachęcamy Użytkowników końcowych do częstego odwiedzania naszej witryny internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji na temat cen i promocji.

W przypadku Użytkowników biznesowych: Użytkownicy biznesowi, aby znaleźć informacje o cenach odpowiednie do ich konkretnych potrzeb, powinni odnieść się do wyznaczonych platform i produktów stworzonych dla nich. Takie podejście gwarantuje, że Użytkownicy biznesowi otrzymują dostosowane informacje i strategie cenowe, które najlepiej odpowiadają wymaganiom operacyjnym i skali działalności firm. W celu uzyskania dalszych szczegółów lub w razie zapytań Użytkownicy biznesowi są również zachęcani do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem wsparcia.

Nasze strategie cenowe i promocyjne są opracowywane tak, aby zapewnić maksymalną wartość naszym użytkownikom, a także utrzymanie i jakość świadczonych przez nas usług. Aby uzyskać najnowsze informacje na temat cen i promocji, Użytkownicy końcowi powinni odwiedzić naszą witrynę internetową, natomiast Użytkownicy biznesowi powinni zapoznać się z platformami Airalo przeznaczonymi dla nich lub skontaktować się z naszym zespołem wsparcia.

10. ŚLEDZENIE LOKALIZACJI UŻYTKOWNIKÓW

Airalo może zbierać i przetwarzać informacje o lokalizacji geograficznej użytkowników, w tym współrzędne GPS, adres IP, punkty dostępu Wi-Fi i szczegóły dotyczące wież komórkowych, w celu oferowania usług opartych na lokalizacji i poprawy komfortu użytkowania. Korzystając z usług Airalo, użytkownicy wyrażają zgodę na takie śledzenie. Cel ten obejmuje świadczenie usług dostosowanych do lokalizacji, poprawę jakości usług i personalizację doświadczeń. Informacje o lokalizacji mogą być udostępniane dostawcom stanowiącym strony trzecie, którzy są zobowiązani do przetwarzania danych zgodnie z przepisami o ochronie prywatności. Użytkownicy mogą kontrolować usługi lokalizacji za pomocą ustawień urządzenia, ale mogą wówczas doświadczyć ograniczeń niektórych funkcji. Airalo stosuje środki bezpieczeństwa, przechowuje dane przez niezbędne okresy i przestrzega obowiązujących przepisów ochrony danych. Ta sekcja może być aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian, a użytkownicy mogą kontaktować się z działem wsparcia pod adresem [email protected] w razie pytań lub wątpliwości dotyczących praktyk śledzenia lokalizacji.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Oryginalna wersja niniejszego Regulaminu w języku angielskim mogła zostać przetłumaczona na inne języki. Przetłumaczona wersja niniejszego Regulaminu jest jedynie tłumaczeniem grzecznościowym do użytku biurowego, a Klienci nie mogą wywodzić żadnych praw z wersji przetłumaczonej. W razie sporu dotyczącego treści lub interpretacji niniejszego Regulaminu lub w przypadku konfliktu, niejednoznaczności, niespójności lub rozbieżności między wersją w języku angielskim a jakąkolwiek inną wersją językową niniejszego Regulaminu zastosowanie będzie miała wersja w języku angielskim i będzie ona rozstrzygająca oraz wiążąca. W postępowaniu sądowym używana będzie wersja w języku angielskim. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się nieważne, niewykonalne lub niewiążące, użytkownik pozostanie związany wszystkimi pozostałymi postanowieniami niniejszego Regulaminu. W takim przypadku takie nieważne postanowienie będzie jednak egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a każda ze stron co najmniej zgodzi się zaakceptować podobny skutek jak nieważne, niewykonalne lub niewiążące postanowienie, biorąc pod uwagę treść i cel niniejszego Regulaminu.

Czy masz ochotę wypróbować karty eSIM i zmienić sposób, w jaki łączysz się ze światem?

Pobierz aplikację Airalo, aby kupować, doładowywać karty eSIM i zarządzać nimi zawsze i wszędzie!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Wykorzystaj zdobyte środki.

Możesz zyskać USD $3.00 w środkach Airmoney, jeżeli udostępnisz swój kod polecający znajomym.