Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 3. júna 2024

Spoločnosť AIRGSM PTE. LTD. podnikajúca pod názvom Airalo (www.AIRALO.com) („Airalo“, „my“, „nás“ alebo „naše“) si je vedomá dôležitosti ochrany vašich osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako zhromažďujeme, používame, zdieľame a chránime vaše osobné informácie, známe tiež ako osobné údaje. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vás tiež informujú o vašich právach a možnostiach týkajúcich sa vašich osobných údajov a o tom, ako nás môžete kontaktovať, aby ste dostali odpovede na vaše otázky.

Registráciou účtu alebo iným používaním alebo návštevou akejkoľvek webovej stránky, aplikácie, produktu, softvéru, nástroja, dátového kanála a/alebo služby Airalo (súhrnne „Služba“) vyhlasujete, že rozumiete a súhlasíte s podmienkami týchto zásad.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme, uchovávame a chránime vaše osobné údaje. Pozorne si tieto Zásady ochrany osobných údajov prečítajte.

Obsah:

1. Aplikovateľnosť týchto Zásad ochrany osobných údajov

2. Ako zhromažďujeme, zverejňujeme a používame osobné údaje

3. Údaje, ktoré zhromažďujeme

4. Uchovávanie údajov

5. Ako využívame údaje

6. Ako zdieľame osobné údaje

7. Vaše práva

8. Prenos údajov a Medzinárodný prenos údajov

9. Zabezpečenie

10. Zmeny týchto zásad

11. Deti

12. Kontaktné údaje

13. Ďalšie informácie pre obyvateľov Kalifornie

1. Aplikovateľnosť týchto Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používateľov služieb Airalo na celom svete, vrátane používateľov mobilných aplikácií Airalo, Partnerskej platformy, webových stránok, funkcií alebo iných služieb, interakcií (online a offline) s platformou Airalo, zamestnancami a uchádzačmi o zamestnanie („Služby“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako Airalo zhromažďuje a používa údaje a vzťahujú sa na všetkých používateľov Airalo na celom svete, pokiaľ nepoužívajú službu, na ktorú sa vzťahuje samostatné oznámenie o ochrane osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa konkrétne vzťahujú na:

 • Koncoví používatelia: Jednotlivci, ktorí používajú a interagujú priamo so službami prostredníctvom svojho účtu Airalo na osobné použitie.
 • Firemní používatelia: Airalo poskytuje služby subjektom („Firemní používatelia“), ktorí nám priamo a nepriamo poskytujú osobné údaje koncového zákazníka v súvislosti s podnikaním a aktivitami týchto Firemných používateľov.
 • Koncoví zákazníci: Jednotlivci, ktorí dostávajú služby objednané inými vlastníkmi účtu Airalo, napríklad keď obchodujete s Firemným používateľom alebo s nimi vykonávate iné transakcie.
 • Uchádzači o zamestnanie: Jednotlivci, ktorí podajú žiadosť o zamestnanie v Airalo.


2. Ako zhromažďujeme, zverejňujeme a používame osobné údaje

Informácie o vás zhromažďujeme rôznymi spôsobmi v závislosti od toho, ako s nami a našimi Službami komunikujete, vrátane nasledovného:

 • Priamo od vás, keď nám ich poskytnete, napríklad keď si zaregistrujete účet, prihlásite sa na odber správ od nás, zadáte objednávku, uskutočníte nákup alebo nás kontaktujete telefonicky, e-mailom alebo inak.
 • Automaticky pomocou súborov cookie, protokolov serverov a iných podobných technológií, keď s nami komunikujete prostredníctvom našich Služieb a/alebo e-mailov, ak to povoľuje zákon alebo ak s tým súhlasíte.
 • Z iných zdrojov, kam napríklad patria naše pridružené spoločnosti, obchodní partneri, poskytovatelia služieb, online siete sociálnych médií a iné tretie strany, alebo z verejne dostupných zdrojov. Ak napríklad odošlete žiadosť o zamestnanie alebo sa stanete zamestnancom, môžeme vykonať previerku.

Airalo klasifikuje údaje a informačné systémy v súlade s právnymi požiadavkami, citlivosťou a obchodnou závažnosťou, aby sa zabezpečilo, že informácie dostanú primeranú úroveň ochrany. „Správca údajov“ je subjekt, ktorý určuje účely a prostriedky spracovávania údajov. „Spracovateľ údajov“ je subjekt, ktorý pri spracovávaní osobných údajov koná v mene a na základe pokynov prevádzkovateľa.

 

Airalo ako správca údajov

Airalo preberá úlohu správcu údajov, keď určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov. Ako správca údajov je Airalo zodpovedné za to, že osobné údaje budú spracované v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Činnosti v rámci kapacity správcu údajov Airalo zahŕňajú:

 • Priame registrácie: Airalo je správcom údajov, keď sa používatelia zaregistrujú priamo do služby. To sa vzťahuje na obidve možnosti:
  • Kontext B2C: Koncoví používatelia, ktorí sa zaregistrujú priamo do služieb Airalo.
  • Kontext B2B: Firemní používatelia alebo koncoví zákazníci, ktorí sa zaregistrujú priamo v Airalo.

Hlavné činnosti:

 • Poskytovanie služieb: Používanie údajov na poskytovanie produktov a služieb Airalo.
 • Prevencia podvodov: Monitorovanie a odhaľovanie podvodných transakcií a aktivít.
 • Súlad s právnymi predpismi: Dodržiavanie príslušných finančných, právnych a regulačných povinností.
 • Vylepšenie služieb: Vývoj a zlepšovanie produktov a služieb na základe analýzy údajov.
 • Spracovanie žiadostí o zamestnanie: Spracovanie osobných údajov zo žiadostí o zamestnanie.

 

Airalo ako spracovateľ údajov

V situáciách, kde Airalo poskytuje služby v mene a podľa pokynov Firemného používateľa, funguje ako spracovateľ údajov. Sem patria napríklad situácie:

 • Kontext B2B pre Koncových zákazníkov: Airalo slúži ako spracovateľ dát pre údaje súvisiace s Koncovými zákazníkmi Firemných používateľov v prostredí B2B.
 • Vykonávanie služby pre Firemných používateľov: Postupuje sa podľa pokynov od Firemných používateľov, ako je vytváranie účtov a distribúcia kariet eSIM Koncovým zákazníkom.

Pri vystupovaní v pozícii spracovateľa údajov odporúčame používateľom, aby si preštudovali zásady ochrany osobných údajov príslušného prevádzkovateľa údajov (Firemného používateľa), aby získali informácie o tom, ako sa s ich údajmi zaobchádza a ako sú chránené. Airalo prísne dodržiava pokyny poskytnuté správcom údajov a zaväzuje sa zabezpečiť dôvernosť a bezpečnosť spracúvaných údajov v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov a zmluvnými záväzkami.

3. Údaje, ktoré zhromažďujeme

V nasledujúcom texte sú uvedené príklady typu údajov, ktoré zhromažďujeme v rôznych kontextoch a ako tieto údaje používame.

Kontext Typy údajov Hlavný účel zhromažďovania a používania údajov
Registrácia účtu Keď si vytvoríte účet, zhromažďujeme vaše meno a kontaktné informácie vrátane e-mailu. Zhromažďujeme tiež informácie týkajúce sa akcií, ktoré vykonávate, keď ste prihlásení do svojho účtu. Máme oprávnený záujem poskytovať našim používateľom funkcie súvisiace s účtom. Účty možno použiť na jednoduchú platbu a uloženie vašich preferencií a histórie transakcií. Tieto informácie môžeme spracovávať aj na účely splnenia našej zmluvy s vami.
Biometrické údaje Biometrické identifikátory z preukazov totožnosti s fotografiou a selfie. Biometrické informácie spracovávame vaším výslovným súhlasom, aby sme potvrdili vašu totožnosť prostredníctvom procesu eKYC, ak to vyžaduje zákon.
Firemní používatelia Zhromažďujeme mená a kontaktné informácie vrátane e-mailu, telefónneho čísla a fyzickej adresy zamestnancov našich Firemných používateľov, s ktorými môžeme komunikovať. Máme oprávnený záujem kontaktovať našich klientov a komunikovať s nimi o bežnej obchodnej administratíve, ako sú projekty, služby a fakturácia.
Nevyhnutné technológie online sledovania

Používame súbory cookie a priehľadné súbory GIF. „Súbory cookie“ sú malé kúsky informácií, ktoré webová lokalita odosiela na pevný disk počítača počas prezerania webovej lokality. Priehľadné súbory GIF sa týkajú pixelov, ktoré načíta váš prehliadač, keď vstúpite na webovú stránku.

Tieto sledovacie technológie môžu zhromažďovať informácie o type vášho prehliadača, operačnom systéme, adrese internetového protokolu (IP) (číslo, ktoré sa automaticky priradí počítaču pri používaní internetu), názve domény, aktivite kliknutí, odkazujúcej webovej lokalite a/alebo dátumová/časová pečiatka pre návštevníkov.

Máme oprávnený záujem na tom, aby naša webová stránka fungovala efektívne.
Nepovinné technológie sledovania Na našu webovú stránku môžeme umiestniť technológie sledovania (napr. súbory cookie alebo pixely), ktoré zhromažďujú analýzy, zaznamenávajú vašu interakciu s našou webovou stránkou alebo nám umožňujú zúčastňovať sa na reklame založenej na správaní. Tieto technológie môžu zhromažďovať informácie o type vášho prehliadača, operačnom systéme, adrese internetového protokolu (IP) (číslo, ktoré sa automaticky priradí počítaču pri používaní internetu), názve domény, aktivite kliknutí, odkazujúcej webovej lokalite a/alebo dátumová/časová pečiatka pre návštevníkov. My alebo tretie strany môžeme tiež zhromažďovať informácie v priebehu času a na rôznych webových stránkach, aby sme mohli zobrazovať reklamy na našich webových stránkach alebo iných webových stránkach. Ak to vyžaduje zákon, zakladáme používanie súborov cookie tretích strán na súhlase.
Demografické údaje Zhromažďujeme osobné údaje, ako je váš vek alebo poloha. Máme oprávnený záujem porozumieť našim používateľom a poskytovať im prispôsobené služby.
Žiadosti o zamestnanie Ak sa uchádzate o pracovné miesto alebo sa stanete zamestnancom, zhromažďujeme informácie potrebné na spracovanie vašej žiadosti alebo na to, aby sme vás udržali ako zamestnanca, vrátane vašich kontaktných údajov, vzdelania a histórie zamestnania. Máme oprávnený záujem hodnotiť jednotlivcov na potenciálnu pozíciu v našej pracovnej sile. V niektorých súvislostiach sme tiež zo zákona povinní zhromažďovať informácie o zamestnancoch alebo uchádzačoch. Máme tiež oprávnený záujem používať vaše údaje na efektívne personálne a pracovné operácie.
Odozva/Podpora Ak nám poskytnete odozvu alebo nás kontaktujete so žiadosťou o podporu, zhromaždíme vaše meno a e-mailovú adresu, ako aj akýkoľvek iný obsah, ktorý nám pošlete, aby sme vám mohli odpovedať. Máme oprávnený záujem získať vašu odozvu alebo problémy a konať podľa nich.
Mobilné zariadenia Zhromažďujeme informácie z vášho mobilného zariadenia, ako sú jedinečné identifikačné informácie vysielané z vášho zariadenia pri návšteve našej webovej stránky. Máme oprávnený záujem identifikovať jedinečných návštevníkov a sledovať návštevy našej webovej stránky.
Zadanie objednávky Pri zadávaní objednávky zhromažďujeme vaše meno, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a číslo platobnej karty. Vaše údaje používame na plnenie našej zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše Služby.
Propagácia partnera Zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytnete v rámci spoločnej propagácie značky s inou spoločnosťou. Máme oprávnený záujem na realizácii našich akcií.
Prieskumy Keď sa zúčastníte prieskumu, zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom prieskumu. Ak prieskum poskytuje poskytovateľ služieb tretej strany, na zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie vašich informácií sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov tretej strany. Máme oprávnený záujem porozumieť vašim názorom a zhromažďovať informácie relevantné pre našu organizáciu.

 

4. Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, a to aj na účely splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo oznamovacích požiadaviek, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania. Na určenie primeranej doby uchovávania osobných údajov zvažujeme množstvo, povahu a citlivosť informácií, potenciálne riziko poškodenia neoprávneným použitím alebo zverejnením informácií, účely, na ktoré sme informácie získali a či môžeme dosiahnuť tieto účely inými prostriedkami, ako aj príslušnými právnymi požiadavkami.

5. Ako používame osobné údaje

Okrem účelov a použití opísaných vyššie používame údaje nasledujúcimi spôsobmi:

 • Aby sme vás identifikovali pri návšteve našich webových stránok.
 • Na poskytovanie produktov a služieb alebo na spracovanie vrátenia tovaru.
 • Na zlepšenie našich služieb a ponuky produktov.
 • Na zefektívnenie procesu platby.
 • Na vykonávanie analýz.
 • Na komunikáciu s vami, napríklad odpovedanie a/alebo sledovanie vašich požiadaviek, otázok, problémov alebo odozvy.
 • Na zasielanie marketingových a propagačných materiálov vrátane informácií týkajúcich sa našich produktov, služieb, predaja alebo propagačných akcií alebo produktov, služieb, predaja alebo akcií našich obchodných partnerov.
 • Na zisťovanie a ochranu pred škodlivými, klamlivými, podvodnými alebo nezákonnými aktivitami vrátane porušenia našich zásad a zmluvných podmienok, bezpečnostných incidentov a poškodenia práv, majetku alebo bezpečnosti našej spoločnosti a našich používateľov, zamestnancov alebo iných osôb.
 • Na ladenie, identifikáciu a opravu chýb, ktoré zhoršujú existujúcu zamýšľanú funkčnosť našej webovej stránky a služieb.
 • Na splnenie našich zákonných alebo regulačných povinností, aby sme stanovili alebo uplatnili svoje práva a bránili sa proti právnym nárokom.
 • Na interné administratívne účely, ako aj na riadenie našich vzťahov.
 • Na také iné účely, s ktorými môžete (čas od času) súhlasiť.

Hoci vyššie uvedené časti popisujú náš hlavný účel pri zhromažďovaní vašich údajov, v mnohých situáciách máme viac ako jeden účel. Ak napríklad uskutočníte online nákup, môžeme zhromažďovať vaše údaje, aby sme splnili našu zmluvu s vami, ale tiež zhromažďujeme vaše údaje, pretože máme oprávnený záujem zachovať vaše údaje po dokončení vašej transakcie, aby sme mohli rýchlo a jednoducho odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa vašej objednávky. V dôsledku toho sa naše zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov zakladá v rôznych kontextoch na vašom súhlase, na našej potrebe plniť zmluvu, na našich povinnostiach vyplývajúcich zo zákona a/alebo na našom oprávnenom záujme vykonávať naše podnikanie.

 

6. Ako zdieľame osobné údaje

Okrem špecifických situácií, o ktorých sa hovorí inde v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, môžeme zverejniť osobné údaje v nasledujúcich situáciách:

 • Pridružené spoločnosti a akvizície: Informácie môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami (napr. materská spoločnosť, sesterské spoločnosti, dcérske spoločnosti, spoločné podniky alebo iné spoločnosti pod spoločnou kontrolou). Ak iná spoločnosť získa alebo plánuje získať našu spoločnosť, podnik alebo naše aktíva, budeme s touto spoločnosťou zdieľať údaje, a to aj vo fáze vyjednávania.
 • Iné zverejnenia bez vášho súhlasu: Informácie môžeme zverejniť v reakcii na predvolania, príkazy alebo súdne príkazy alebo v súvislosti s akýmkoľvek právnym procesom alebo v súlade s príslušnými zákonmi. Môžeme tiež zdieľať vaše údaje, aby sme stanovili alebo uplatnili naše práva, aby sme sa bránili právnym nárokom, aby sme vyšetrili, zabránili alebo podnikli kroky týkajúce sa možných nezákonných aktivít, podozrenia z podvodu, bezpečnosti osôb alebo majetku alebo porušenia našich zásad, alebo vyhoveli vašej požiadavke na zaslanie produktov alebo poskytnutie služieb sprostredkovateľom tretej strany.
 • Propagácia partnera: Môžeme ponúkať propagačné akcie s partnermi tretích strán. Ak sa rozhodnete vstúpiť do propagácie, ktorú sponzoruje partner tretej strany, informácie, ktoré poskytnete, budú zdieľané s nami a s nimi. Ich používanie vašich údajov sa neriadi týmito zásadami ochrany osobných údajov.
 • Poskytovatelia služieb: Vaše údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb. Poskytovatelia služieb nám okrem iného pomáhajú spravovať našu webovú stránku a poskytujú služby pre efektívne fungovanie nášho podnikania, poskytujú technickú podporu, spracovávajú platby a pomáhajú pri plnení objednávok.
 • Iné sprístupnenia s vaším súhlasom: Vaše údaje môžeme sprístupniť iným tretím stranám, ak máme na to váš súhlas alebo pokyn.


7. Vaše práva

V závislosti od vašej polohy a podľa platných zákonov môžete mať nasledujúce práva:

 • Prístup k vašim údajom: Právo požadovať, aby sme vám poskytli osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, používame alebo zverejňujeme, a informácie o našich postupoch s údajmi. Za určitých obmedzených okolností môžete tiež požiadať o získanie prístupu k vašim osobným údajom v prenosnom, strojovo čitateľnom formáte.
 • Overenie a požiadanie o opravu: Právo požadovať, aby sme opravili nepresné osobné údaje, ktoré o vás uchovávame. Spoliehame sa na vás, že aktualizujete a opravujete svoje osobné údaje. Naša webová stránka vám umožňuje upraviť alebo odstrániť profil vášho účtu. Ak vám naša webová stránka neumožňuje aktualizovať alebo opraviť určité údaje, môžete nás kontaktovať na nižšie uvedenej adrese a požiadať o úpravu vašich údajov. Upozorňujeme, že historické údaje môžeme uchovávať v našich záložných súboroch, ako to povoľuje zákon.
 • Právo na vymazanie alebo iné odstránenie vašich osobných údajov: Právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili.
 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas: Právo odvolať súhlas, ak ste predtým udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.
 • Namietanie proti spracovaniu vašich osobných údajov: Právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sa spracovanie vykonáva na inom právnom základe ako je súhlas.
 • Online sledovanie: V súčasnosti nerozpoznávame signál „Nesledovať“.

Upozorňujeme, že nie všetky práva opísané vyššie sú absolútne a neplatia za každých okolností. V niektorých prípadoch môžeme obmedziť alebo zamietnuť vašu žiadosť, pretože nám to zákon povoľuje alebo vyžaduje, alebo ak nedokážeme primerane overiť vašu totožnosť. Nebudeme diskriminovať jednotlivcov, ktorí uplatňujú svoje práva na ochranu osobných údajov podľa platných zákonov.

Prečítajte si túto časť, kde sa dozviete viac o konkrétnych právach. Ak chcete odoslať žiadosť o uplatnenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv alebo sa odvolať proti rozhodnutiu, ktoré sme urobili v súvislosti so žiadosťou o práva dotknutej osoby, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie alebo prostredníctvom našej stránky Kontaktujte nás.

Upozorňujeme, že v súlade so zákonom od vás budeme vyžadovať preukázanie totožnosti. V závislosti od vašej požiadavky vás požiadame o informácie ako sú vaše meno, posledný tovar, ktorý ste u nás zakúpili, alebo dátum vášho posledného nákupu u nás. Môžeme vás tiež požiadať, aby ste poskytli podpísané vyhlásenie potvrdzujúce vašu totožnosť. Na základe žiadosti vynaložíme primerané úsilie na poskytnutie, opravu alebo vymazanie osobných údajov o vás v našich súboroch.

Za určitých okolností môžete určiť oprávneného zástupcu, ktorý vo vašom mene odošle žiadosti o uplatnenie určitých práv na ochranu osobných údajov. Ak ste oprávneným zástupcom odosielajúcim žiadosť v mene jednotlivca, musíte pripojiť kópiu podpísaného dokumentu, ktorý potvrdzuje, že môžete konať v mene inej osoby.

Ako zruším odber marketingových e-mailov?

Môžete sa odhlásiť z prijímania e-mailov súvisiacich s marketingom pomocou funkcie odhlásenia cez Nastavenia profilu. Ak chcete spravovať svoje predvoľby, prihláste sa do svojho účtu a potom prejdite do Nastavení profilu. Aktivujte alebo deaktivujte možnosť „Chcem dostávať propagačné e-maily“, čím zmeny uložíte. Vaša e-mailová adresa bude čo najskôr odhlásená z e-mailovej marketingovej komunikácie.

Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako sa odhlásiť z marketingovej komunikácie Airalo, neváhajte nás kontaktovať na adrese [email protected].

Ako odstránim svoj účet?

Svoj účet môžete odstrániť pomocou funkcie „Odstrániť účet“ v položke Nastavenia profilu. Prihláste sa do svojho účtu a potom prejdite do Nastavení profilu. Kliknite na tlačidlo „Odstrániť účet“ a potvrďte svoj zámer. Žiadosť spracujeme bezodkladne alebo do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, ak sú k nej pripojené špeciálne požiadavky.

Upozorňujeme, že v každom prípade možno budeme musieť overiť vašu totožnosť a váš vzťah s nami, kým budeme môcť pokračovať vo vašej žiadosti.

Kedy Airalo pokračuje v spracovaní údajov po tom, čo dostane žiadosť o vymazanie alebo námietku proti spracovaniu?

Za určitých okolností môže byť Airalo zo zákona povinné uchovávať a spracovávať vaše osobné údaje aj po žiadosti o vymazanie alebo námietke proti spracovaniu. Platforma Airalo je napríklad povinná uchovávať určité osobné údaje, aby splnila zákonné povinnosti v rámci systému Poznaj svojho zákazníka (KYC) a podrobností o platobných transakciách.

9. Prenos údajov a Medzinárodný prenos údajov

Služba je vo vlastníctve Airalo a možno k nej pristupovať v Európe aj v zahraničí. V dôsledku toho môžu byť vaše údaje spracované v cudzej krajine, kde môžu byť zákony na ochranu osobných údajov menej prísne ako zákony vo vašej krajine. Napriek tomu, ak je to možné, podnikáme kroky na zaobchádzanie s osobnými údajmi s použitím rovnakých zásad ochrany osobných údajov, ktoré platia podľa práva krajiny, v ktorej sme prvýkrát dostali vaše údaje. Odoslaním vašich osobných údajov nám dávate súhlas s prenosom, uchovávaním a spracovaním vašich údajov v inej krajine, než je krajina vášho bydliska, okrem iného v Spojených štátoch amerických. Ak potrebujete ďalšie informácie o našich pokusoch uplatniť zásady ochrany osobných údajov platné v jednej jurisdikcii na údaje, keď prechádzajú do inej jurisdikcie, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

9. Zabezpečenie

Dodržiavame všeobecne uznávané priemyselné štandardy, aby sme pomohli chrániť vaše osobné údaje. Žiadny spôsob prenosu cez internet, mobilná technológia alebo spôsob elektronického ukladania nie sú úplne bezpečné. Preto, hoci sa snažíme zachovať fyzické, elektronické a procedurálne záruky na ochranu dôvernosti údajov, ktoré zhromažďujeme online, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Používatelia Airalo sú naďalej zodpovední za uchovanie svojich hesiel a poverení v bezpečí. Ak máte dôvody domnievať sa, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná (napríklad ak máte pocit, že bezpečnosť akéhokoľvek účtu, ktorý u nás máte, bola narušená), okamžite nás o probléme informujte tak, že nás budete kontaktovať na adrese [email protected].

10. Zmeny týchto zásad

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto Zásady ochrany osobných údajov zmeniť. Ak dôjde k podstatným zmenám v tomto vyhlásení alebo v tom, ako budeme používať vaše osobné údaje, upozorníme vás na to uverejnením výrazného oznámenia o takýchto zmenách tu alebo na našej domovskej stránke, prípadne vám pošleme e-mail. Odporúčame vám prečítať si tieto zásady vždy, keď navštívite niektorú z našich webových stránok alebo aplikácií. Naše zásady ochrany osobných údajov uvádzajú dátum „účinnosti“ a dátum „poslednej aktualizácie“. Dátum účinnosti sa vzťahuje na dátum, kedy aktuálna verzia nadobudla účinnosť. Dátum poslednej aktualizácie sa vzťahuje na dátum, kedy bola aktuálna verzia naposledy podstatne zmenená.

11. Deti

Naše Služby nie sú určené pre deti mladšie ako 13 rokov a vedome nezhromažďujeme osobné údaje od neemancipovaných maloletých mladších ako 16 rokov bez súhlasu rodičov. Deti mladšie ako 13 rokov by nám nemali poskytovať svoje osobné údaje.

12. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky, komentáre, námietky alebo sťažnosti týkajúce sa našich postupov ochrany osobných údajov, alebo ak potrebujete prístup k týmto Zásadám ochrany osobných údajov v alternatívnom formáte z dôvodu zdravotného postihnutia, kontaktujte nás na príslušnej adrese uvedenej nižšie. Pokúsime sa odpovedať na vaše požiadavky a poskytnúť vám ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou a nachádzate sa v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve, môžete mať právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu.

13. Ďalšie informácie pre obyvateľov Kalifornie

Kalifornské zákony vyžadujú, aby sme zverejnili nasledujúce dodatočné informácie súvisiace s našimi postupmi ochrany osobných údajov. Ak ste obyvateľom Kalifornie, okrem zvyšku Zásad ochrany osobných údajov sa na vás vzťahujú aj nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov.

 • California Shine the Light: Ak chcete viac informácií o kategóriách osobných údajov (ak nejaké existujú), ktoré zdieľame s tretími stranami alebo pridruženými spoločnosťami, aby ich tieto strany použili na priamy marketing, odošlite písomnú žiadosť na pomocou informácií v sekcii Kontaktné údaje, ktorá je vyššie.
 • Oznámenie o zhromažďovaní: Tabuľka nižšie popisuje kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, zverejňujeme na obchodné účely, „predávame“ a/alebo „zdieľame“ (ako sú tieto pojmy definované kalifornskými zákonmi). Upozorňujeme, že okrem príjemcov uvedených nižšie môžeme zverejniť ktorúkoľvek z kategórií osobných údajov, ktoré zhromažďujeme od vládnych subjektov, čo môže byť potrebné na dodržanie zákona alebo na zabránenie nezákonnej činnosti. My „nepredávame“ vaše osobné údaje za peniaze. Ako je uvedené inde v Zásadách ochrany osobných údajov, používame súbory cookie a podobné technológie sledovania na účely cielenej reklamy. Viac informácií nájdete v časti Súbory cookie a iné technológie v Zásadách ochrany osobných údajov. Podrobnosti o tom, ako používame osobné údaje, nájdete v sekcii Informácie, ktoré zhromažďujeme v Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Kategória osobných údajov Kategória príjemcov  
  Sprístupnenie na podnikateľské účely Zdieľanie pre medzikontextovú behaviorálnu reklamu
Identifikátory – to môže zahŕňať skutočné meno, alias, poštovú adresu, jedinečný osobný identifikátor, online identifikátor, e-mailovú adresu, názov účtu alebo iné podobné identifikátory.

Pridružené spoločnosti alebo dcérske spoločnosti

Obchodní partneri

Poskytovatelia analýzy dát

Poskytovatelia internetových služieb

Spoloční marketingoví partneri

Operačné systémy a platformy

Iní poskytovatelia služieb

Spracovatelia platieb a finančné inštitúcie

Organizácie poskytujúce profesionálne služby, medzi ktoré môžu patriť audítori a právnické firmy

Sociálne siete

Reklamné siete
Úradná identifikácia – to môže zahŕňať číslo sociálneho poistenia, číslo vodičského preukazu alebo štátom vydané identifikačné číslo, číslo pasu.

Sieťoví operátori (kde sa vyžaduje eKYC)

Organizácie poskytujúce profesionálne služby, medzi ktoré môžu patriť audítori a právnické firmy

 
Finančné informácie – to môže zahŕňať číslo bankového účtu, číslo kreditnej karty, číslo debetnej karty a ďalšie finančné informácie.

Operačné systémy a platformy

Spracovatelia platieb a finančné inštitúcie

Organizácie poskytujúce profesionálne služby, medzi ktoré môžu patriť audítori a právnické firmy

 
Charakteristika chránených klasifikácií – to môže zahŕňať vek, pohlavie, rasu, etnickú príslušnosť, fyzické alebo mentálne postihnutie atď.

Sieťoví operátori (kde sa vyžaduje eKYC)

Organizácie poskytujúce profesionálne služby, medzi ktoré môžu patriť audítori a právnické firmy

 
Obchodné informácie – to môže zahŕňať informácie o zakúpených, získaných alebo zvažovaných produktoch alebo službách alebo o inej histórii alebo tendenciách nákupu alebo spotreby.

Pridružené spoločnosti alebo dcérske spoločnosti

Obchodní partneri

Poskytovatelia analýzy dát

Poskytovatelia internetových služieb

Spoloční marketingoví partneri

Operačné systémy a platformy

Iní poskytovatelia služieb

Spracovatelia platieb a finančné inštitúcie

Organizácie poskytujúce profesionálne služby, medzi ktoré môžu patriť audítori a právnické firmy

Sociálne siete

 
Informácie o aktivite na internete alebo inej elektronickej sieti – to môže zahŕňať históriu prezerania, históriu vyhľadávania a informácie týkajúce sa interakcie jednotlivca s webovou stránkou, aplikáciou alebo reklamou. Poskytovatelia analýzy dát Reklamné siete
Profesionálne alebo zamestnanecké informácie

Pridružené spoločnosti alebo dcérske spoločnosti

Obchodní partneri

Operačné systémy a platformy

Iní poskytovatelia služieb

Organizácie poskytujúce profesionálne služby, medzi ktoré môžu patriť audítori a právnické firmy

 
Neverejné informácie o vzdelávaní (ako sú definované v zákone o právach a ochrane súkromia v rodine)

Pridružené spoločnosti alebo dcérske spoločnosti

Obchodní partneri

Operačné systémy a platformy

Iní poskytovatelia služieb

Organizácie poskytujúce profesionálne služby, medzi ktoré môžu patriť audítori a právnické firmy

 
Ďalšie kategórie osobných informácií opísané v kalifornskom Zákone o záznamoch zákazníkov (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) – to môže zahŕňať podpis, fyzické vlastnosti alebo popis, číslo poistnej zmluvy.

Sieťoví operátori (kde sa vyžaduje eKYC)

Organizácie poskytujúce profesionálne služby, medzi ktoré môžu patriť audítori a právnické firmy

 

 

 • Zverejnenie citlivých údajov v Kalifornii. Zhromažďujeme nasledujúce kategórie citlivých osobných údajov (ako sú definované v zákonoch Kalifornie): biometrické údaje, geolokácia, číslo sociálneho poistenia alebo iné štátom vydané identifikačné údaje, prihlásenie do účtu, platobné údaje. Tieto údaje sa zhromažďujú za účelom spracovania transakcií, dodržiavania zákonov, riadenia nášho podnikania alebo poskytovania služieb. Upozorňujeme, že takéto údaje nepoužívame na žiadne účely, ktoré nie sú uvedené v sekcii 1798.121 Zákona o právach na ochranu súkromia v Kalifornii.

2024 AIRGSM PTE. LTD.

Všetky práva vyhradené

Ste pripravení vyskúšať eSIM a zmeniť spôsob, akým sa pripájate?

Stiahnite si aplikáciu Airalo a nakupujte, spravujte a dobíjajte svoje karty eSIM kedykoľvek a kdekoľvek!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Použite svoj zarobený kredit.

Môžete zarobiť USD $3.00 na kredity Airmoney zdieľaním svojho referenčného kódu s priateľmi.