Zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Dátum účinnosti: 3. júna 2024

1. PLATNOSŤ VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Nasledujúce Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky služby poskytované spoločnosťou AIRGSM PTE. LTD. (ďalej len Airalo) v súvislosti s prepredajom predplatených kariet eSIM. Nasledujúce Zmluvné podmienky sú uvedené na webovej stránke https://www.airalo.com. Airalo môže akceptovať variantné doložky iba v prípade výslovnej písomnej dohody. Táto časť definuje rôzne kategórie jednotlivcov a subjektov, ktoré interagujú so službami, platformami a aplikáciami Airalo. Pochopenie týchto rolí je kľúčové pre výklad práv, povinností a podmienok opísaných v týchto Zmluvných podmienkach.

 • Koncoví používatelia: Jednotlivci, ktorí používajú a interagujú priamo so službami prostredníctvom svojho účtu Airalo na osobné použitie.
 • Firemní používatelia: Airalo poskytuje služby subjektom („Firemní používatelia“), ktorí nám priamo a nepriamo poskytujú osobné údaje koncového zákazníka v súvislosti s podnikaním a aktivitami týchto Firemných používateľov.
 • Koncoví zákazníci: Jednotlivci, ktorí dostávajú služby objednané inými vlastníkmi účtu Airalo, napríklad keď obchodujete s Firemným používateľom alebo s nimi vykonávate iné transakcie.
 • Uchádzači o zamestnanie: Jednotlivci, ktorí podajú žiadosť o zamestnanie v Airalo.

Pojem „Zákazník“ (ako sa používa v tomto dokumente), sa bude vzťahovať na každého jednotlivca alebo subjekt zapojený do služieb Airalo, vrátane Koncových používateľov, Firemných používateľov a Koncových zákazníkov, v závislosti od kontextu použitia. Táto široká definícia zaisťuje, že naše Zmluvné podmienky zahŕňajú všetky interakcie s našimi službami a poskytuje jasné a komplexné pochopenie práv a povinností všetkých zúčastnených strán.

2. POPIS SLUŽIEB

2.1. PREPREDAJ KARIET eSIM

Airalo poskytuje prepredaj predplatených kariet eSIM. Zákazník sa registruje a kupuje karty eSIM na webovej stránke Airalo (https://www.airalo.com) a/alebo v aplikácii Airalo.

2.2. REGISTRÁCIA NA POUŽÍVANIE SLUŽIEB AIRALO

Všetci zákazníci vrátane Koncových používateľov, Firemných používateľov, Koncových zákazníkov a Uchádzačov o prácu, ako sú definovaní v časti 1, musia prijať všeobecné Zmluvné podmienky, aby mohli využívať služby Airalo. Počas procesu registrácie je potrebné poskytnúť nasledujúce údaje:

 • Pre Koncových používateľov: Pre priame interakcie a transakcie na webovej stránke Airalo (https://www.airalo.com) alebo cez aplikáciu Airalo sú potrebné osobné údaje, ako je krstné meno, priezvisko a e-mailová adresa.
 • Pre Firemných používateľov: Na uspokojenie jedinečných potrieb firiem sú potrebné ďalšie údaje. Patria sem názov spoločnosti, adresa spoločnosti, e-mailové adresy používateľov spoločnosti, webová stránka spoločnosti, región, odvetvie, telefónne číslo, príslušné kontakty a ďalšie súvisiace údaje. Tieto údaje pomáhajú pri prispôsobovaní našich služieb tak, aby lepšie vyhovovali prevádzkovým požiadavkám a poskytovaniu služieb ich Koncovým zákazníkom.
 • Pre Koncových zákazníkov: Keď si služby objedná iný vlastník účtu Airalo, ako napríklad Firemný používateľ, údaje potrebné na uľahčenie tejto transakcie spracuje iniciujúca strana. Firemní používatelia sú zodpovední za to, že osobné údaje Koncových zákazníkov budú zhromažďované v súlade s platnými nariadeniami o ochrane údajov.

V prípadoch, keď sú služby Airalo poskytované prostredníctvom sprostredkovateľov (napr. hotelov alebo cestovných kancelárií), môže sprostredkovateľ poskytnúť požadované registračné údaje v mene Zákazníka.

V rámci prispôsobenia meniacim sa požiadavkám na služby a zlepšenie používateľských skúseností si Airalo vyhradzuje právo zhromažďovať ďalšie údaje od všetkých kategórií zákazníkov, ak to bude považovať za potrebné. Toto zhromažďovanie dodatočných údajov bude vedené spôsobom, ktorý rešpektuje ochranu osobných údajov a je v súlade so zákonmi na ochranu údajov, bez toho, aby boli potrebné ďalšie zmeny týchto Zmluvných podmienok. Zákazníci budú zodpovedajúcim spôsobom informovaní o zhromažďovaní akýchkoľvek takýchto dodatočných údajov prostredníctvom našich štandardných komunikačných kanálov.

2.3. POVINNOSTI AIRALO

Airalo vynaloží primerané úsilie na poskytovanie kvalitných služieb Zákazníkom. Airalo však nezaručuje, že služba nebude prerušená, že bude poskytnutá včas a že bude bezpečná alebo bezchybná.

2.4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKOV

Pri používaní Zariadení alebo Služieb poskytovaných cez Airalo sa Zákazník nesmie zapojiť do žiadnej činnosti: ktorá je urážlivá, nezákonná alebo podvodná; ktorá spôsobuje narušenie alebo poškodenie siete. Keď Zákazník poruší svoje povinnosti stanovené v Časti 2.4, Airalo môže Zákazníkovi pozastaviť poskytovanie Služieb. Počas akéhokoľvek obdobia pozastavenia bude Zákazník naďalej platiť všetky Poplatky splatné podľa tejto Zmluvy v súvislosti s pozastavenými Službami.

2.5. KOMPATIBILITA ZARIADENIA

Zákazník je zodpovedný za to, že jeho zariadenie je kompatibilné s eSIM a že má odblokovanú sieť. Kompatibilita zariadenia môže závisieť od operátora a krajiny pôvodu. Zákazník si musí skontrolovať zoznam zariadení kompatibilných s eSIM poskytnutý pri pokladni. Začiarknutím políčka, ktoré potvrdzuje, že zariadenie Zákazníka je kompatibilné s eSIM, je Zákazník zodpovedný za presnosť údajov, ktoré poskytuje. 

Zoznam kompatibility s eSIM nie je úplný, čo znamená, že ešte stále bude potrebné pridať novo oznámené zariadenia kompatibilné s eSIM.

3. ZAČIATOK, TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY

Zmluva o poskytovaní služieb medzi Airalo a zákazníkom začína plynúť dokončením objednávky na webovej stránke Airalo (https://www.airalo.com vrátane akejkoľvek subdomény spojenej s Airalo), prostredníctvom aplikácie Airalo, prostredníctvom našich rozhraní API, na partnerskej platforme alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného produktu poskytovaného cez Airalo, ktorý umožňuje zákazníkom uskutočniť objednávku.

 Zákazník nesie zodpovednosť za aktiváciu eSIM a berie na vedomie Zásady aktivácie. 

Zmluva bude pre Koncových používateľov ukončená, ak nemajú aktívny dátový balík alebo vymazali eSIM z cieľového zariadenia. V prípade Firemných používateľov však ukončenie zmluvy podlieha podmienkam akejkoľvek konkrétnej dohody podpísanej medzi Firemným používateľom a Airalo alebo ich aktívnym statusom na Partnerskej platforme. Pre Firemných používateľov s takýmito dohodami alebo aktívnou účasťou na platforme zostáva zmluva v platnosti aj v prípade absencie aktívneho dátového balíka alebo ak sa eSIM vymaže zo zariadenia, čo odráža prebiehajúce partnerstvo a záväzky medzi Airalo a Firemným používateľom.

4. FAKTURÁCIA A PLATBA

4.1 PLATOBNÉ PODMIENKY

Airalo ponúka rôzne spôsoby platby za svoje služby, okrem iného kreditné/debetné karty, PayPal, Google Pay, Apple Pay a Alipay. 

Mena platby je v amerických dolároch ($) a môže zahŕňať rôzne iné meny, pričom mena platby sa určuje počas transakcie. 

Transakcia kreditnou kartou bude spracovaná a zabezpečená poskytovateľmi platobných služieb schválenými u Airalo, okrem iného to sú PayPal (https://paypal.com/) a Stripe (https://stripe.com/) a ďalší poskytovatelia vybraní u Airalo pre jednotlivé transakcie.

4.1.1. Automatické obnovenie pre Koncových používateľov

Okrem našich existujúcich možností platby ponúka Airalo nepretržitý prístup k našim službám bez potreby manuálneho obnovovania. Tento model je určený pre Koncových používateľov, ktorí hľadajú neprerušované služby a pohodlie. 

Automatické poplatky: V rámci tohto modelu sa poplatky za obnovenie účtujú automaticky podľa preferovaného spôsobu platby Koncového používateľa, keď dostupné dáta klesnú pod určitú hranicu na začiatku jednotlivých fakturačných cyklov. 

Zásady zrušenia: Koncoví používatelia môžu svoje obnovenie kedykoľvek zrušiť. Zrušenie nadobudne účinnosť na konci aktuálneho fakturačného cyklu, čo používateľom umožní pokračovať v prístupe k službe až do ukončenia cyklu. V prípade potreby zrušenia môžu používatelia spravovať svoje nastavenia priamo v rámci svojho účtu Airalo alebo požiadať o pomoc náš tím podpory.

4.2 POPLATKY ZA POUŽÍVANIE

4.2.1. Airalo uvádza, že všetky poplatky sú vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky ceny a poplatky za nákupy eSIM Firemnými používateľmi na platforme Airalo sú bez príslušných daní, pokiaľ nie je uvedené inak. Firemní používatelia sú zodpovední za stanovenie a pokrytie všetkých daní spojených s ich nákupom eSIM od Airalo.

4.2.2. Zákazník nie je oprávnený započítať žiadne zo svojich pohľadávok voči pohľadávkam spoločnosti Airalo, s výnimkou prípadov, keď sú pohľadávky Zákazníka nesporné alebo boli potvrdené právoplatným súdnym rozsudkom.

4.2.3. Fakturácia

Airalo implementuje systematický prístup k fakturácii Firemným používateľom na využívanie kreditov Airalo, ktoré sa používajú na získavanie eSIM, dobíjania a iných produktov a služieb Airalo prostredníctvom Partnerskej platformy. Tento proces je navrhnutý tak, aby zabezpečil jasnosť a zodpovednosť vo finančných transakciách medzi Airalo a jeho Firemnými používateľmi.

 • 4.2.3.1. Vystavovanie faktúr: Airalo vystavuje faktúry pre Firemných používateľov s podrobnosťami o kreditoch Airalo spotrebovaných na nákup eSIM a dobíjacích balíkov v rámci určeného fakturačného obdobia. Tieto faktúry poskytujú komplexný rozpis vzniknutých poplatkov, čo umožňuje Firemným používateľom efektívne sledovať a riadiť svoje výdavky.
 • 4.2.3.2. Platobné povinnosti: Po prijatí faktúry sú Zákazníci povinní splniť svoje platobné povinnosti v termínoch uvedených na faktúre. Pre Firemných používateľov je nevyhnutné, aby dodržiavali tieto časové rámce, aby zabezpečili nepretržitý prístup k službám Airalo a udržali si pozitívne postavenie v rámci Partnerskej platformy Airalo.
 • 4.2.3.3. Dôsledky oneskorenej platby:
  • Pozastavenie služby – V prípade, že Firemný používateľ nezaplatí faktúru v stanovenom časovom rámci, Airalo si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť poskytovanie služieb až do prijatia plnej platby. Toto opatrenie je prijaté s cieľom zabezpečiť udržateľnosť našich ponúk služieb a spravodlivosť nášho fakturačného systému.
  • Úroky a náhrady škody: Airalo môže navyše vyrubiť úroky z omeškaných súm v sadzbe uvedenej na faktúre alebo ako to umožňuje zákon. Firemní používatelia môžu byť tiež zodpovední za akékoľvek škody alebo dodatočné náklady, ktoré platforme Airalo vzniknú v dôsledku oneskorenej platby. To zahŕňa okrem iného administratívne náklady a právne poplatky spojené s vymáhaním pohľadávok.
 • 4.2.3.4. Faktúry sa vystavujú prevažne v USD. Airalo si však vyhradzuje právo vystavovať faktúry v iných menách, ak to bude považovať za potrebné alebo po vzájomnej dohode s Firemným používateľom.

Airalo zdôrazňuje dôležitosť včasných platieb pre udržanie zdravého obchodného vzťahu a kontinuitu poskytovania služieb. Vyzývame Firemných používateľov, aby v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí vo fakturácii alebo problémov s platbou urýchlene komunikovali s naším tímom podpory s cieľom nájsť obojstranne prijateľné riešenie.

4.2.4. Predplatené transakcie pre Firemných používateľov

Firemní používatelia sa zapájajú do jedinečného transakčného procesu na platforme Airalo, ktorý je zameraný na nákup kreditov Airalo. Tieto kredity slúžia ako mena v rámci platformy a umožňujú Firemným používateľom zaobstarať si eSIM a dobíjacie služby prispôsobené ich prevádzkovým potrebám. Firemní používatelia sa tiež môžu rozhodnúť používať kreditné alebo debetné karty na nákupy uskutočnené na Partnerskej platforme.

 • 4.2.4.1. Nákup kreditov Airalo: Prvým krokom pre Firemných používateľov je získanie kreditov Airalo. Tento proces je navrhnutý tak, aby bol jednoduchý a flexibilný a ponúkal rôzne spôsoby platby, aby vyhovovali rôznym obchodným požiadavkám. Tieto metódy zahŕňajú okrem iného kreditné/debetné karty, bankové prevody a riešenia elektronických platieb, čím sa zabezpečuje široká škála možností na prispôsobenie sa rôznym finančným preferenciám našej obchodnej klientely.
 • 4.2.4.2. Využitie kreditov Airalo: Po pripísaní kreditov Airalo na ich účet môžu Firemní používatelia tieto kredity bez problémov použiť na nákup eSIM, dobíjania a iné produkty a služby Airalo. Prevádzkou na kreditnom systéme môžu Firemní používatelia plánovať a prideľovať svoje výdavky na telekomunikačné služby podľa svojich špecifických obchodných cyklov a požiadaviek.

Ak potrebujete ďalšie podrobnosti o nákupe a využívaní kreditov Airalo alebo chcete preskúmať najvhodnejšie spôsoby platby pre vaše podnikanie, odporúčame firemným používateľom navštíviť Partnerskú platformu Airalo alebo kontaktovať náš špecializovaný tím podpory.

4.2.5. Fakturované transakcie pre Firemných používateľov

Fakturované transakcie predstavujú flexibilný platobný model prispôsobený pre Firemných používateľov, ktorý ponúka pohodlie prijímania eSIM a dobíjacích balíčkov pred platbou. Tento prístup je v súlade s potrebami firiem, ktoré hľadajú prevádzkovú flexibilitu a efektívnosť pri správe riešení pripojenia.
Fakturovaná transakcia umožňuje firemným používateľom prijímať eSIM, dobíjať a kupovať ďalšie produkty a služby Airalo, pričom povinnosť platby vznikne neskôr. Špecifiká tohto platobného dojednania, vrátane dátumu splatnosti a platobných podmienok, sú jasne uvedené vo faktúre poskytnutej platformou Airalo. Tento spôsob umožňuje okamžitý prístup k potrebným službám a zároveň zabezpečuje flexibilitu platieb.

 • 4.2.5.1. Systém úverových limitov: Na podporu tohto modelu môže Airalo implementovať systém úverových limitov. Tento systém oprávňuje Firemných používateľov využívať kredit na nákup eSIM, dobíjanie a iné produkty a služby Airalo vo vopred stanovenej výške. Nastavenie týchto úverových limitov môže jednostranne určiť platforma Airalo alebo môže byť dohodnuté s Firemným používateľom v závislosti od podmienok zmluvy. Táto funkcia je navrhnutá tak, aby firmám ponúkala spravovateľný a škálovateľný spôsob, ako splniť ich potreby v oblasti pripojenia bez okamžitých finančných výdavkov.
 • 4.2.5.2. Kritériá oprávnenosti: Je dôležité poznamenať, že nie všetci Firemní používatelia sa automaticky kvalifikujú na možnosti fakturovanej platby. Airalo si vyhradzuje právo vybrať si oprávnených zákazníkov na základe rôznych kritérií, čím sa zabezpečí, že tento platobný model bude v súlade s obchodnými postupmi a zásadami riadenia rizík oboch strán. Kritériá oprávnenosti môžu okrem iného zahŕňať históriu transakcií Firemného používateľa, bonitu a trvanie obchodného vzťahu s platformou Airalo.

Ponukou fakturovaných platieb sa Airalo snaží poskytnúť svojim Firemným používateľom vysoký stupeň flexibility a dôvery, čo im umožní uprednostniť svoje prevádzkové požiadavky a zároveň spravovať platby spôsobom, ktorý vyhovuje ich finančným pracovným tokom.

5. DODANIE

Koncoví používatelia uvidia zakúpenú kartu eSIM na karte „Moje eSIM“ na webovej stránke Airalo (https://www.airalo.com) a/alebo v aplikácii Airalo. Zákazník po nákupe dostane potvrdzujúci e-mail. Všetky informácie o inštalácii eSIM budú dostupné iba na používateľskom účte Airalo. 

Firemným používateľom sa budú ich eSIM zobrazovať v rámci Partnerskej platformy, čím sa uľahčí správa a nasadenie eSIM a dobíjacích balíkov, prispôsobených jedinečným požiadavkám firmy. 

Uznávajúc rôznorodé potreby našich zákazníkov, Airalo dodáva svoje produkty a služby rôznymi metódami, v závislosti od zvolenej integrácie a konkrétnych využívaných produktov a služieb.

6. ZÁSADY VRÁTENIA PEŇAZÍ/ZRUŠENIA/ÚPRAVY

Zákazník má právo požiadať o vrátenie peňazí alebo výmenu eSIM, ak eSIM nemožno nainštalovať a používať z dôvodu technického problému na strane Airalo.

6.1. VRÁTENIE PEŇAZÍ A ZRUŠENIE

 • 6.1.1. ZÁSADY A PRAVIDLÁ

 • 6.1.2. Žiadosť o vrátenie platby je možné podať do tridsiatich (30) dní od dátumu nákupu, keď už aktivácia nie je možná po rozsiahlej spolupráci pri riešení problémov.

 • 6.1.3. Na vrátenie peňazí je potrebná spolupráca so Zákazníkom s cieľom urýchlene vyriešiť problém.
 • 6.1.4. Jednotlivé dátové balíčky majú vlastné obdobie platnosti. Po uplynutí doby platnosti nebude za zostávajúce údaje ponúknutá žiadna náhrada v žiadnej forme.
 • 6.1.5. Kompenzácia: Nebude vyplatená žiadna refundácia ani odmena akéhokoľvek druhu z dôvodu poplatkov z alternatívnych telefónov, alternatívnych kariet SIM, alternatívnych poskytovateľov, hotelových telefónov ani iných poplatkov, ktoré nie sú priamo spojené so zákazníckym účtom eSIM Airalo. (Pozrite časť 7. ZODPOVEDNOSŤ A ZÁRUKA v našich Zmluvných podmienkach)
 • 6.1.6. Podvodné nákupy: Airalo si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek formu vrátenia peňazí, ak existuje dôkaz o zneužití, porušení našich Zmluvných podmienok alebo akejkoľvek podvodnej činnosti spojenej s používaním produktov a služieb Airalo.
 • 6.1.7. Neoprávnené nákupy: Prípad bude predmetom vyšetrovania a schválenia pred spracovaním akejkoľvek refundácie. Airalo si vyhradzuje právo pozastaviť akýkoľvek účet spojený s podvodnou činnosťou.
 • 6.1.8. Náhodné nákupy: Keď si zákazníci nainštalujú eSIM, bude sa považovať za použitú. Neponúka sa žiadne vrátenie peňazí.
 • 6.1.9. Nesprávne poplatky: Ak Zákazník odôvodnene a v dobrej viere spochybňuje faktúru alebo jej časť, Zákazník upovedomí Airalo o takomto spore do dvanástich (12) dní od prijatia faktúry, pričom uvedie podrobnosti o tom, prečo je fakturovaná suma nesprávna a , ak je to možné, koľko Zákazník považuje za splatné. (Podrobnosti nájdete v časti 4.2 POPLATKY ZA POUŽÍVANIE v Zmluvných podmienkach)
 • 6.1.10. Výmeny: Karty eSIM zakúpené výhradne za Airmoney získané z poukážok je možné vymeniť do 30 dní od dátumu nákupu.
 • 6.1.11. Iné dôvody: Ak žiadosť o vrátenie platby nespĺňa vyššie uvedené podmienky, žiadosť prešetríme od prípadu k prípadu. Ak je vrátenie peňazí schválené, môže sa účtovať poplatok za spracovanie. Maximálna suma, o ktorú môže Zákazník požiadať, musí byť rovnaká alebo nižšia ako celková suma, ktorú zaplatil.

6.1.12. POUŽÍVANIE DIGITÁLNYCH MIEN (AIRMONEY a KREDITY)

Airmoney a Kredity sú digitálne meny dostupné našim zákazníkom na nákup eSIM a súvisiacich služieb dostupných na platformách Airalo.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney je patentovaný systém kreditných odmien exkluzívne pre Koncových používateľov Airalo, ktorý poskytuje cashback vo forme Airmoney na používateľský účet Airalo.
  • Systém odmien má rôzne úrovne v závislosti od výšky nákupu. Jednotlivé úrovne poskytujú rôzne sumy cashback vo forme Airmoney. Airalo môže zmeniť akúkoľvek funkciu Airmoney, vrátane úrovní systému odmien a štruktúry programu.
  • 6.1.12.1.2. Zákazníci môžu získať Airmoney ako odmenu za nákup pri platených nákupoch.
  • 6.1.12.1.3. Zákazníci nemôžu zarábať Airmoney, ak sa na nákup vzťahuje zľava alebo odmena za odporúčanie.
  • 6.1.12.1.4. Zákazníci môžu pomocou Airmoney platiť iba za svoje nákupy alebo ich kombinovať s jedným z podporovaných spôsobov platby.
  • 6.1.12.1.5. Pri kombinovanej platbe je odmena Airmoney úmerná sume zaplatenej prostredníctvom jednej z podporovaných platobných metód.
  • 6.1.12.1.6. Akékoľvek existujúce Airmoney na zákazníckom účte nie je možné previesť na inú formu kreditu.
  • 6.1.12.1.7. Všetky nákupy uskutočnené pomocou Airmoney budú pripísané na zákaznícky účet Airalo ako Airmoney.
  • 6.1.12.1.8. Prevod akýchkoľvek získaných alebo zarobených Airmoney na zákaznícky účet je na výhradnom uvážení platformy Airalo a Zákazník nemá prirodzené právo požadovať takéto prevody. Airalo si vyhradzuje právo kedykoľvek povoliť alebo zakázať prevody Airmoney.
  • 6.1.12.1.9. Airalo si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu obmedziť platnosť Airmoney vydaných ako súčasť tohto programu.
  • 6.1.12.1.10. Airalo si vyhradzuje právo určiť publikum na udelenie Airmoney.
  • 6.1.12.1.11. Ak sú poskytnuté Airmoney, Zákazník nemá žiadne právo zvoliť si výšku cashback, ktorá sa na neho bude vzťahovať, pretože to určuje platforma Airalo podľa vlastného uváženia.
  • 6.1.12.1.12. Zákazník bude zodpovedný za platbu, zadržanie, poukázanie a nahlásenie akýchkoľvek daní, odvodov, dovozov, ciel, poplatkov a zrážok, ktoré môžu vyplynúť z účasti v programe (vrátane dane z príjmu právnických/fyzických osôb, DPH, dane z predaja a takýchto iných príslušných národných, vládnych, provinčných, štátnych, mestských alebo miestnych daní alebo odvodov a súvisiacich úrokov z omeškania a pokút uložených ktorýmkoľvek orgánom za nezaplatenie, zadržanie a nahlásenie).
  • 6.1.12.1.13. Airalo si vyhradzuje právo (úplne alebo čiastočne) kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu (bez predchádzajúceho upozornenia) zadržať, odmietnuť, zmeniť, pozastaviť, odvolať, zrušiť alebo odmietnuť výhody alebo používanie programu ktorémukoľvek Zákazníkovi.
  • 6.1.12.1.14. Platforma Airalo je kedykoľvek oprávnená ukončiť a/alebo pozastaviť svoje záväzky v týchto Podmienkach, kým nebude schopná identifikovať a overiť príslušného Zákazníka alebo v prípade (údajných) podvodných aktivít zo strany Zákazníka alebo akéhokoľvek iného zneužitia programu.
 • 6.1.12.2. Kredity Airalo
  • Špecifický spôsob platby určený pre Firemných používateľov Airalo na Partnerskej platforme Airalo, ktorý umožňuje nákup eSIM, dobíjanie a nákup iných produktov a služieb Airalo a funguje ako prostriedok na vrátenie peňazí.
  • 6.1.12.2.1. Kredity Airalo sú určené na použitie firmami prostredníctvom Partnerskej platformy, ktorá uľahčuje transakcie súvisiace so službami Airalo. Tieto kredity sú nevratné a zákazník ich nemôže znova nárokovať.
  • 6.1.12.2.2. Nevyužité kredity Airalo, ktoré zostanú na účte Zákazníka v čase ukončenia zmluvy, budú naďalej uznávané ako vlastníctvo Airalo. Je dôležité poznamenať, že tieto kredity sa pri ukončení zmluvy automaticky nevracajú. Ak chcete iniciovať vrátenie peňazí alebo prediskutovať potenciálne možnosti týkajúce sa nevyužitých kreditov, Zákazníci sú povinní odoslať platforme Airalo písomnú žiadosť.
  • 6.1.12.2.3 Firemným používateľom Airalo je pridelený kreditný limit na fakturované transakcie, ktorý uvádza maximálne povolené výdavky na nákup eSIM a dobíjacích balíčkov. Prekročenie tohto limitu bez následnej platby obmedzí možnosť ďalších nákupov.

V tejto časti sú načrtnuté mechanizmy a zásady, ktorými sa riadi používanie digitálnych mien Airalo, Airmoney pre Koncových používateľov a kreditov Airalo pre Firemných používateľov, čím sa zabezpečí prehľadnosť ich aplikácie, výhod a obmedzení v rámci ekosystému Airalo.

6.1.13. PROCES VRÁTENIA PEŇAZÍ

Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, kontaktujte tím podpory platformy Airalo prostredníctvom stránky Kontaktujte nás alebo pošlite správu na adresu [email protected]. Uvedomte si, že budú platiť naše pravidlá vrátenia peňazí uvedené vyššie. 

V závislosti od povahy problému budú Zákazníci požiadaní o ďalšie informácie na podporu svojej žiadosti o vrátenie platby, ako sú snímky obrazovky nastavení zariadenia pre technické problémy alebo podrobnosti o tom, prečo je fakturovaná suma nesprávna, a ak je to možné, o tom, koľko to zákazník považuje za splatné atď.

Informácie o refundáciách súvisiacich s technickými problémami nájdete v časti 6.1.2 tohto istého dokumentu. Zákazníci budú mať možnosť vrátiť peniaze prostredníctvom svojho pôvodného spôsobu platby alebo ako Airmoney vydané na ich účet. (Pozrite časť 6.1.12.1.6 pre nákupy Airmoney) Vrátenie peňazí pôvodným spôsobom: Po schválení a vystavení refundácie môže trvať až tridsať (30) pracovných dní, kým sa objaví na výpise (v závislosti od banky). Airmoney: Po spracovaní sa Airmoney pripíšu vo forme kreditu na účet Zákazníka. 

Koncoví zákazníci, ktorí si zakúpili služby Airalo prostredníctvom predajcu, nemajú nárok na priame vrátenie peňazí od Airalo. Títo používatelia by sa mali so žiadosťou o vrátenie peňazí obrátiť na Firemných používateľov Airalo. Airalo sa zaviazalo k spokojnosti zákazníkov, ale pri transakciách uskutočnených mimo našich priamych predajných kanálov sa musí riadiť zásadami našich predajcov.

6.1.13.1. Vrátenie peňazí Firemnými používateľmi Airalo za transakcie uskutočnené priamo s platformou Airalo je možné spracovať prostredníctvom kreditov Airalo alebo ako dobropisy. To poskytuje flexibilnú alternatívu pre správu refundácií, čo umožňuje Zákazníkom použiť tieto kredity alebo dobropisy na budúce nákupy alebo služby na platforme Airalo.

6.2. ÚPRAVA

Dátové balíčky eSIM od Airalo sú ponúkané tak, ako sú, a po zakúpení nie je možné vykonávať žiadne ďalšie úpravy ani prispôsobenia na základe individuálnych požiadaviek.

7. ZODPOVEDNOSŤ A ZÁRUKA

Airalo nezodpovedá za škody spôsobené tým, že navrhovaná služba nie je neustále dostupná. Airalo neposkytuje žiadnu záruku trvalej dostupnosti sieťovej služby. V prípade akejkoľvek žiadosti sa obráťte e-mailom na adresu [email protected].

8. PROCES RECYKLÁCIE A AKTIVÁCIE eSIM

Airalo implementuje proces recyklácie eSIM na zabezpečenie optimálneho poskytovania služieb. Pri kúpe eSIM sú zákazníci povinní aktivovať eSIM v stanovenom časovom rámci, ako je uvedené v pokynoch na aktiváciu poskytnutých počas procesu nákupu. Za aktiváciu zakúpenej karty eSIM v určenom časovom rámci zodpovedá používateľ. Neaktivácia eSIM v tomto období môže viesť k vypršaniu jej platnosti a eSIM sa stane nepoužiteľná. 

Po uplynutí platnosti nie je možné eSIM znova aktivovať a používateľ bude musieť iniciovať nový nákup, ak chce získať fungujúcu eSIM. Používateľom sa odporúča, aby si prečítali a dodržiavali poskytnuté pokyny na aktiváciu, aby sa zabezpečil bezproblémový proces aktivácie eSIM.

9. CENY A AKCIOVÉ ZĽAVY

Ceny sa vzťahujú na cenu, za ktorú Airalo ponúka svoje balíčky eSIM a súvisiace služby Zákazníkom. Airalo môže na obmedzený čas ponúkať akciové ceny za svoje balíčky eSIM. Na tieto akciové zľavy sa vzťahujú špecifické zmluvné podmienky. Trvanie akciovej zľavy, kritériá oprávnenosti a akékoľvek súvisiace podmienky budú jasne oznámené počas obdobia akcie. Po ukončení akcie budú platiť bežné ceny, pokiaľ nie je uvedené inak. Airalo si vyhradzuje právo upraviť alebo ukončiť akékoľvek akciové zľavy, vrátane súvisiacich zmluvných podmienok, podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Používatelia, ktorí hľadajú ďalšie informácie alebo vysvetlenie o akciových cenách, môžu kontaktovať tím podpory platformy Airalo na adrese [email protected].

 • 9.1. Ceny sa môžu líšiť medzi Koncovými používateľmi a Firemnými používateľmi, čo odráža prispôsobené služby a ponuky založené na objeme, ktoré môžu byť dostupné pre rôzne kategórie používateľov.
 • 9.2. Ceny podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Airalo neustále prehodnocuje svoju cenovú stratégiu, aby sa zosúladila s dynamikou trhu a zabezpečilo sa, že poskytujeme kvalitné služby za konkurencieschopné ceny.
 • 9.3. Airalo si vyhradzuje právo upraviť ceny na základe rôznych faktorov, okrem iného trhových podmienok, výmenných kurzov a prevádzkových nákladov. Takéto úpravy sa vykonávajú s cieľom zabezpečiť udržateľnosť ponúkaných služieb a odrážajú náklady na poskytovanie vysokokvalitných riešení pripojenia našim používateľom.
 • 9.4. Platforma Airalo sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie na to, aby včas informovala zákazníkov o akýchkoľvek významných zmenách cien, čo používateľom umožní robiť informované rozhodnutia týkajúce sa ich nákupov. Vzhľadom na dynamickú povahu faktorov ovplyvňujúcich tvorbu cien však okamžité oznámenie nemusí byť vždy možné.

Pre Koncových používateľov: Ceny uvedené na našej webovej stránke sa vzťahujú konkrétne na Koncových používateľov. Odporúčame Koncovým používateľom, aby často navštevovali našu webovú stránku, kde nájdu najaktuálnejšie informácie o cenách a akciách.

Pre Firemných používateľov: Firemní používatelia by si mali pozrieť určené platformy a produkty, ktoré sú pre nich vytvorené, aby našli informácie o cenách relevantné pre ich špecifické potreby. Tento prístup zaisťuje, že Firemní používatelia dostanú prispôsobené informácie a cenové stratégie, ktoré najlepšie vyhovujú prevádzkovým požiadavkám a rozsahu podnikania. Ak potrebujete ďalšie podrobnosti alebo máte nejaké otázky, odporúčame Firemným používateľom kontaktovať priamo náš tím podpory.

Naše cenové a akciové stratégie sú vytvorené tak, aby poskytovali maximálnu hodnotu našim používateľom a zaisťovali udržateľnosť a kvalitu služieb, ktoré poskytujeme. Ak chcete najnovšie informácie o cenách a akciových cenách, Koncoví používatelia by sa mali obrátiť na našu webovú stránku, zatiaľ čo Firemným používateľom sa odporúča preskúmať platformy v rámci vlastníctva Airalo, ktoré sú pre nich navrhnuté, prípadne sa môžu obrátiť na náš tím podpory.

10. SLEDOVANIE POLOHY POUŹÍVATEĽA

Airalo môže v prípade používateľov zhromažďovať a spracovávať informácie o geografickej polohe vrátane súradníc GPS, adresy IP, prístupových bodov Wi-Fi a podrobností o vysielačoch mobilných sietí, aby sa mohli ponúkať služby založené na polohe a zlepšil sa tak používateľský zážitok. Používaním služieb Airalo vyjadrujete svoj súhlas s týmto prenosom. Účel zahŕňa poskytovanie služieb špecifických pre lokalitu, zlepšovanie kvality služieb a prispôsobenie skúseností. Informácie o polohe môžu byť zdieľané s poskytovateľmi tretích strán, ktorí sú povinní nakladať s údajmi v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov. Používatelia môžu ovládať služby určovania polohy prostredníctvom nastavení zariadenia, ale môžu sa stretnúť s obmedzeniami niektorých funkcií. Airalo využíva bezpečnostné opatrenia, uchováva údaje na nevyhnutné obdobia a dodržiava platné zákony na ochranu údajov. Táto sekcia môže byť aktualizovaná, aby odrážala zmeny a používatelia môžu kontaktovať adresu [email protected] s otázkami alebo problémami týkajúcimi sa postupov sledovania polohy.

RÔZNE

Pôvodná anglická verzia týchto Podmienok mohla byť preložená do iných jazykov. Preložená verzia týchto Podmienok je len zdvorilostným a kancelárskym prekladom a Zákazníci nemôžu odvodzovať žiadne práva z preloženej verzie. V prípade sporu o obsah alebo výklad týchto Podmienok alebo v prípade rozporu, nejednoznačnosti, nesúladu alebo rozporu medzi anglickou verziou a akoukoľvek inou jazykovou verziou týchto Podmienok bude platná verzia v angličtine, bude mať prednosť a bude záväzná. V súdnom konaní sa použije verzia v angličtine. Ak je niektoré ustanovenie týchto Podmienok neplatné, nevynútiteľné alebo nezáväzné, alebo sa stane neplatným, zostávate viazaní všetkými ostatnými ustanoveniami. V takom prípade bude takéto neplatné ustanovenie napriek tomu vymáhané v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi a jednotlivé strany budú prinajmenšom súhlasiť s tým, že budú akceptovať podobný účinok, aký má neplatné, nevynútiteľné alebo nezáväzné ustanovenie vzhľadom na obsah a účel týchto Podmienok.

Ste pripravení vyskúšať eSIM a zmeniť spôsob, akým sa pripájate?

Stiahnite si aplikáciu Airalo a nakupujte, spravujte a dobíjajte svoje karty eSIM kedykoľvek a kdekoľvek!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Použite svoj zarobený kredit.

Môžete zarobiť USD $3.00 na kredity Airmoney zdieľaním svojho referenčného kódu s priateľmi.