Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Ikraftträdandedatum: 3 juni 2024

1. GILTIGHET FÖR ALLMÄNNA VILLKOR

Följande villkor ska gälla för alla tjänster som tillhandahålls av AIRGSM PTE. LTD., nedan kallad Airalo, i samband med återförsäljning av förbetalda eSIM. Följande villkor gäller för webbplatsen https://www.airalo.com. Airalo kan endast acceptera variantklausuler om det finns ett uttryckligt skriftligt avtal. Det här avsnittet definierar olika kategorier av individer och enheter som interagerar med Airalos tjänster, plattformar och applikationer. Att förstå dessa roller är avgörande för att kunna tolka de rättigheter, skyldigheter och villkor som beskrivs i dessa allmänna villkor.

 • Slutanvändare: Individer som använder och interagerar direkt med tjänster via sitt Airalo-konto för personligt bruk.
 • Företagsanvändare: Airalo tillhandahåller tjänster till enheter (“företagsanvändare”) som direkt och indirekt förser oss med slutkunds personuppgifter i samband med dessa företagsanvändares egna affärer och aktiviteter.
 • Slutkunder: Enskilda personer som tar emot tjänster som beställts av andra Airalo-kontoägare, till exempel när du gör affärer med eller på annat sätt handlar med en företagsanvändare.
 • Arbetssökande: Personer som skickar in en jobbansökan till Airalo.

Termen "Kund" som används i detta dokument avser alla individer eller enheter som använder Airalos tjänster, inklusive slutanvändare, företagsanvändare och slutkunder, beroende på vad som är tillämpligt i sammanhanget för användningen. Denna breda definition säkerställer att våra villkor omfattar alla interaktioner med våra tjänster och ger en tydlig och omfattande förståelse för alla inblandade parters rättigheter och skyldigheter.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTER

2.1. eSIM-ÅTERFÖRSÄLJNING

Airalo säljer förbetalda eSIM. Kunden registrerar och köper eSIM på Airalos webbplats (https://www.airalo.com) och/eller i Airalos app.

2.2. REGISTRERING FÖR ATT ANVÄNDA AIRALOS TJÄNSTER

Alla kunder, inklusive slutanvändare, företagsanvändare, slutkunder och arbetssökande enligt definitionen i avsnitt 1, måste godkänna de allmänna villkoren för att kunna använda Airalos tjänster. Under registreringsprocessen måste följande information lämnas:

 • För slutanvändare: Personuppgifter som förnamn, efternamn och e-postadress krävs för direkt interaktion och transaktioner på Airalos webbplats (https://www.airalo.com) eller via Airalo-appen.
 • För företagsanvändare: Ytterligare information är nödvändig för att tillgodose företagens unika behov. Detta inbegriper företagsnamn, företagsadress, e-postadresser till företagets användare, företagets webbplats, region, bransch, telefonnummer, relevanta kontakter och andra relevanta uppgifter. Informationen hjälper oss att skräddarsy våra tjänster så att de bättre passar de operativa kraven och tjänsteleveransen till slutkunderna.
 • För slutkunder: När tjänster beställs av en annan Airalo-kontoägare, t.ex. en företagsanvändare, hanteras den nödvändiga informationen för att underlätta denna transaktion av den initierande parten. Företagsanvändare är ansvariga för att säkerställa att slutkundernas personuppgifter samlas in i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

I de fall Airalos tjänster tillhandahålls via mellanhänder (t.ex. hotell eller resebyråer) kan mellanhanden tillhandahålla den nödvändiga registreringsinformationen på uppdrag av kunden.

För att anpassa sig till föränderliga servicekrav och förbättra användarupplevelsen förbehåller sig Airalo rätten att samla in ytterligare information från alla kundkategorier om det anses nödvändigt. Denna insamling av ytterligare information kommer att genomföras på ett sätt som respekterar integriteten och överensstämmer med dataskyddslagar, utan att det krävs ytterligare ändringar av dessa villkor. Kunderna kommer att informeras om insamlingen av sådan ytterligare information via våra vanliga kommunikationskanaler.

2.3. AIRALO ENGAGEMANG

Airalo ska göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla kunden högkvalitativa tjänster. Airalo garanterar dock inte att tjänsten inte kommer att avbrytas, tillhandahållas i tid, vara säker eller felfri.

2.4. KUNDENGAGEMANG

Vid användning av den utrustning eller de tjänster som tillhandahålls av Airalo får kunden inte delta i någon åtgärd: som är kränkande, olaglig eller bedräglig; som gör att nätverket försämras eller skadas. Om kunden bryter mot sina skyldigheter enligt punkt. 2.4, får Airalo stänga av kundens användning av tjänsten. Under en period av avstängning ska kunden fortsätta att betala alla avgifter som ska betalas enligt detta avtal med avseende på de avstängda tjänsterna.

2.5. ENHETSKOMPATIBILITET

Kunden ansvarar för att dennes enhet är eSIM-kompatibel och nätverksoberoende. Enhetskompatibilitet kan bero på operatör och ursprungsland; Kunden måste kontrollera listan över eSIM-kompatibla enheter som tillhandahålls vid utcheckningen. Genom att kryssa i rutan som bekräftar att kundens enhet är eSIM-kompatibel, hålls kunden ansvarig för riktigheten i den information som de tillhandahåller. 

Listan över eSIM-kompatibla enheter är inte uttömmande, vilket innebär att nytillkomna eSIM-kompatibla enheter fortfarande kan behöva läggas till.

3. AVTALETS BÖRJAN, VARAKTIGHET OCH UPPHÖRANDE

Tjänsteavtalet mellan Airalo och kunden börjar när beställningen har slutförts på Airalos webbplats (https://www.airalo.com, inklusive eventuella underdomäner som är kopplade till Airalo), via Airalo-appen, genom våra API:er, på partnerplattformen eller via någon annan produkt som tillhandahålls av Airalo och som gör det möjligt för kunder att göra en beställning.

 Aktivering av eSIM och bekräftelse av aktiveringspolicyn är kundens's ansvar. 

Avtalet kommer att avslutas för slutanvändare om de inte har ett aktivt datapaket eller har raderat eSIM från målenheten. För företagsanvändare är uppsägningen av avtalet dock beroende av villkoren i ett specifikt avtal som undertecknats mellan företagsanvändaren och Airalo, eller deras aktiva status på partnerplattformen. För företagsanvändare med sådana avtal eller aktivt deltagande i plattformen fortsätter avtalet att gälla även om det inte finns något aktivt datapaket eller om ett eSIM tas bort från en enhet, vilket återspeglar det pågående partnerskapet och åtagandena mellan Airalo och företagsanvändaren.

4. DEBITERING OCH BETALNING

4.1. BETALNINGSVILLKOR

Airalo erbjuder olika betalningsmetoder för sina tjänster, inklusive men inte begränsat till kredit-/betalkort, PayPal, Google Pay, Apple Pay och Alipay. 

Betalningsvalutan är i amerikanska dollar ($) och kan inkludera olika andra valutor, där betalningsvalutan bestäms under transaktionen. 

Kreditkortstransaktionen kommer att behandlas och säkras av Airalo-godkända leverantörer av betalningstjänster, inklusive men inte begränsat till PayPal (https://paypal.com/) och Stripe (https://stripe.com/), och ytterligare leverantörer som Airalo väljer för varje transaktion.

4.1.1. Automatiska förnyelser för slutanvändare

Utöver våra befintliga betalningsalternativ erbjuder Airalo kontinuerlig tillgång till våra tjänster utan behov av manuell förnyelse. Modellen är avsedd för slutanvändare som vill ha avbrottsfri service och bekvämlighet. 

Automatiska avgifter: Enligt denna modell debiteras förnyelseavgifter automatiskt till slutanvändarens föredragna betalningsmetod när deras tillgängliga data sjunker under ett visst tröskelvärde i början av varje faktureringscykel. 

Policy för uppsägning: Slutanvändare kan när som helst avbryta sin förnyelse. Uppsägningen träder i kraft i slutet av den aktuella faktureringsperioden, så att användarna kan fortsätta att använda tjänsten tills perioden avslutas. För att avbryta kan användarna hantera sina inställningar direkt i sitt Airalo-konto eller kontakta vårt supportteam för hjälp.

4.2. AVGIFTER FÖR ANVÄNDNING

4.2.1. Airalo anger att alla avgifter är inklusive moms om inget annat anges. Alla priser och avgifter för eSIM-köp av företagsanvändare på Airalo-plattformen är exklusive tillämpliga skatter om inget annat anges. Företagsanvändare är ansvariga för att fastställa och betala alla skatter som är förknippade med deras köp av eSIM från Airalo.

4.2.2. Kunden har inte rätt att kvitta något av sina krav mot Airalos krav, förutom i de fall där kundens krav är obestridda eller har bekräftats genom ett slutgiltigt domstolsbeslut.

4.2.3. Fakturering

Airalo implementerar en systematisk metod för att fakturera företagsanvändare för användningen av Airalo-krediter, som används för förvärv av eSIM, påfyllningar och andra Airalo-produkter och tjänster via partnerplattformen. Processen är utformad för att säkerställa tydlighet och ansvarsskyldighet i de finansiella transaktionerna mellan Airalo och dess företagsanvändare.

 • 4.2.3.1. Utfärdande av fakturor: Airalo utfärdar fakturor till företagsanvändare med uppgifter om de Airalo-krediter som förbrukats för köp av eSIM och påfyllningspaket inom en angiven faktureringsperiod. Fakturorna innehåller en omfattande uppdelning av kostnaderna, vilket gör det möjligt för företagsanvändare att spåra och hantera sina utgifter på ett effektivt sätt.
 • 4.2.3.2. Betalningsskyldighet: Vid mottagandet av en faktura är kunden skyldig att fullgöra sina betalningsåtaganden inom de tidsfrister som anges på fakturan. Det är absolut nödvändigt för företagsanvändare att följa dessa tidsramar för att säkerställa oavbruten tillgång till Airalos tjänster och upprätthålla en positiv ställning inom Airalos partnerplattform.
 • 4.2.3.3. Konsekvenser av försenad betalning:
  • Avstängning av tjänst: Om en företagsanvändare inte betalar en faktura inom den angivna tidsramen förbehåller sig Airalo rätten att tillfälligt avbryta tillhandahållandet av tjänster tills full betalning har mottagits. Detta görs för att säkerställa hållbarheten i våra tjänsteerbjudanden och rättvisan i vårt faktureringssystem.
  • Ränta och skadestånd: Airalo får dessutom ta ut ränta på försenade belopp enligt den räntesats som anges i fakturan eller som tillåts enligt lag. Företagsanvändare kan också hållas ansvariga för eventuella skador eller ytterligare kostnader som Airalo ådrar sig till följd av sen betalning. Hit hör bl.a. administrativa kostnader och juridiska avgifter i samband med indrivning av skulder.
 • 4.2.3.4. Fakturor utfärdas huvudsakligen i USD. Airalo förbehåller sig dock rätten att utfärda fakturor i andra valutor om det anses nödvändigt eller enligt överenskommelse med företagsanvändaren.

Airalo betonar vikten av att betalningar sker i tid för att upprätthålla en sund affärsrelation och kontinuiteten i tillhandahållandet av tjänster. Vi uppmanar företagsanvändare att omedelbart kontakta vårt supportteam om det uppstår avvikelser i fakturan eller betalningssvårigheter för att hitta en ömsesidigt godtagbar lösning.

4.2.4. Förbetalda transaktioner för företagsanvändare

Företagsanvändare deltar i en unik transaktionsprocess på Airalo-plattformen, som är centrerad kring köp av Airalo-krediter. Krediterna fungerar som valuta inom plattformen och gör det möjligt för företagsanvändare att köpa eSIM-kort och påfyllningstjänster som är skräddarsydda för deras operativa behov. Företagsanvändare kan också välja att använda kredit- eller betalkort för inköp som görs på partnerplattformen.

 • 4.2.4.1. Köpa Airalo-krediter: Det första steget för företagsanvändare är att förvärva Airalo-krediter. Processen är utformad för att vara enkel och flexibel, och erbjuder olika betalningsmetoder för att passa olika affärsbehov. Metoderna omfattar, men är inte begränsade till, kredit-/betalkort, banköverföringar och elektroniska betalningslösningar, vilket ger ett brett utbud av alternativ för att tillgodose de olika finansiella preferenserna hos våra företagsanvändare.
 • 4.2.4.2. Använda Airalo-krediter: När Airalo-krediter har lagts till på kontot kan företagsanvändare smidigt använda dessa krediter för att köpa eSIM, påfyllningar och andra Airalo-produkter och tjänster. Genom att arbeta med ett kreditbaserat system kan företagsanvändare planera och fördela sina utgifter för telekommunikationstjänster i enlighet med sina specifika affärscykler och behov.

För mer information om köp och användning av Airalo-krediter, eller för att hitta de lämpligaste betalningsmetoderna för ditt företag, uppmanar vi företagsanvändare att besöka Airalos partnerplattform eller kontakta vårt dedikerade supportteam.

4.2.5. Abonnemang för företagsanvändare

Abonnemangstransaktioner är en flexibel betalningsmodell som är skräddarsydd för företagsanvändare och erbjuder bekvämligheten att ta emot eSIM och påfyllningspaket före betalning. Metoden är anpassad till behoven hos företag som vill ha flexibilitet och effektivitet i hanteringen av sina anslutningslösningar.
En abonnemangstransaktion gör det möjligt för företag att ta emot eSIM, påfyllningar och andra Airalo-produkter och tjänster, med betalningsskyldighet vid ett senare tillfälle. Specifika uppgifter om detta betalningsupplägg, inklusive förfallodatum och betalningsvillkor, framgår tydligt av fakturan från Airalo. Metoden underlättar direkt tillgång till nödvändiga tjänster samtidigt som betalningsflexibiliteten säkerställs.

 • 4.2.5.1. System för kreditgränser: För att stödja den här modellen kan Airalo införa ett kreditgränssystem. Systemet tillåter företagsanvändare att använda kredit för att köpa eSIM, påfyllningar och andra Airalo-produkter och tjänster upp till ett förutbestämt belopp. Kreditgränserna kan fastställas ensidigt av Airalo eller förhandlas med företagsanvändaren, beroende på villkoren i avtalet. Funktionen är utformad för att erbjuda företag ett hanterbart och skalbart sätt att tillgodose sina anslutningsbehov utan omedelbara finansiella utlägg.
 • 4.2.5.2. Kriterier för behörighet: Det är viktigt att notera att inte alla företagsanvändare automatiskt kvalificerar sig för abonnemangsbetalningar. Airalo förbehåller sig rätten att välja ut kvalificerade kunder baserat på olika kriterier och säkerställa att denna betalningsmodell överensstämmer med båda parters affärspraxis och riskhanteringspolicy. Kvalificeringskriterier kan omfatta, men är inte begränsade till, företagsanvändarens transaktionshistorik, kreditvärdighet och varaktigheten av affärsrelationen med Airalo.

Genom att erbjuda abonnemangstransaktioner vill Airalo erbjuda en hög grad av flexibilitet och förtroende för sina företagsanvändare, så att de kan prioritera sina operativa krav och samtidigt hantera betalningar på ett sätt som passar deras finansiella arbetsflöden.

5. LEVERANS

Slutanvändare kommer att se köpt eSIM under fliken "Mina eSIMs" på Airalos webbplats (https://www.airalo.com) och/eller i Airalo-appen. Kunden kommer att få en bekräftelse via e-post efter köpet. All information för installation av eSIM kommer endast att finnas tillgänglig på användarens Airalo-konto. 

Företagsanvändare kommer att få sina eSIM visade inom partnerplattformen, vilket underlättar hantering och distribution av eSIM och påfyllningspaket, skräddarsydda för företagets'unika krav;

Airalo är medvetna om våra kunders olika behov och levererar sina produkter och tjänster genom olika metoder, beroende på den valda integrationen och de specifika produkter och tjänster som används.

6. POLICY FÖR ÅTERBETALNING/ANNULERING/ÄNDRING

Kunden har rätt att begära återbetalning eller ersättning av eSIM om eSIM inte kan installeras och användas på grund av ett tekniskt problem från Airalo.

6.1. ÅTERBETALNING OCH ANNULLERING

 • 6.1.1. POLICYER OCH RIKTLINJER

 • 6.1.2. En begäran om återbetalning kan göras inom trettio (30) dagar från inköpsdatumet om aktiveringen inte längre är möjlig efter omfattande gemensam felsökning.

 • 6.1.3. Samarbete med kunden för att lösa problemet omedelbart krävs för att en återbetalning ska beviljas.
 • 6.1.4. Varje datapaket har sin egen giltighetstid. Ingen form av återbetalning kommer att erbjudas för återstående data när giltighetstiden löper ut.
 • 6.1.5. Ersättning: Ingen återbetalning eller ersättning av något slag kommer att utfärdas på grund av avgifter från alternativa telefoner, alternativa SIM-kort, alternativa leverantörer, hotelltelefoner eller andra avgifter som inte är direkt kopplade till kundens Airalo eSIM-konto. (Se avsnitt 7. ANSVAR OCH GARANTI i våra allmänna villkor)
 • 6.1.6. Bedrägliga inköp: Airalo förbehåller sig rätten att neka alla former av återbetalning om det finns bevis för missbruk, brott mot våra villkor eller bedräglig verksamhet i samband med användning av Airalos produkter och tjänster.
 • 6.1.7. Obehöriga köp: Ärendet kommer att undersökas och godkännas innan eventuell återbetalning behandlas. Airalo förbehåller sig rätten att stänga av konton som förknippas med bedräglig verksamhet.
 • 6.1.8. Oavsiktliga köp: När kunden har installerat sitt eSIM betraktas det som använt. Inga återbetalningar kommer att erbjudas.
 • 6.1.9. Felaktiga avgifter: Om Kunden rimligen och i god tro bestrider en faktura eller en del av den, ska kunden meddela Airalo om bestridandet inom tolv (12) dagar efter mottagandet av fakturan och ange detaljer om varför det fakturerade beloppet är felaktigt och, om möjligt, hur mycket kunden anser sig ha rätt till. (Se detaljer i avsnitt 4.2 AVGIFTER FÖR ANVÄNDNING under Villkor)
 • 6.1.10. Ersättningar: eSIM som köpts uteslutande med Airmoney som intjänats från värdecheckar kan ersättas inom 30 dagar från inköpsdatumet.
 • 6.1.11. Andra skäl: Om begäran om återbetalning inte omfattas av ovanstående, kommer vi att undersöka begäran från fall till fall. Om återbetalningen godkänns kan en handläggningsavgift tillkomma. Den maximala återbetalning av kredit som en kund kan ansöka om måste vara lika med eller mindre än det totala belopp som de betalat.

6.1.12. ANVÄNDNING AV DIGITALA VALUTOR (AIRMONEY OCH KREDITER)

Airmoney och Krediter är digitala valutor som är tillgängliga för våra Kunder för köp av eSIM och tillhörande tjänster som är tillgängliga på Airalos plattformar.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney är ett egenutvecklat kreditbelöningssystem som är exklusivt för Airalos slutanvändare och som ger cashback i form av Airmoney till användarens Airalo-konto.
  • Belöningssystemet har olika nivåer, baserat på inköpsbeloppet. Varje nivå ger olika cashback-belopp som Airmoney. Airalo kan ändra alla funktioner i Airmoney, inklusive belöningssystemets nivåer och hur programmet är uppbyggt.
  • 6.1.12.1.2. Kunder kan tjäna Airmoney som en köpbelöning för betalda köp.
  • 6.1.12.1.3. Kunder kan inte tjäna Airmoney om en rabatt eller värvningspremie tillämpas på köpet.
  • 6.1.12.1.4. Kunder kan betala med Airmoney endast för sina inköp eller kombinera det med någon av de betalningsmetoder som stöds.
  • 6.1.12.1.5. Vid en kombinerad betalning är Airmoney-belöningen proportionell mot det belopp som betalats via en av de betalningsmetoder som stöds.
  • 6.1.12.1.6. Eventuella befintliga Airmoney på en kunds konto kan inte omvandlas till någon annan form av kredit.
  • 6.1.12.1.7. Alla inköp som görs med Airmoney kommer att krediteras kundens Airalo-konto som Airmoney.
  • 6.1.12.1.8. Överföring av intjänade eller intjänade Airmoney på en kunds konto sker efter Airalos eget gottfinnande, och kunden har inte en inneboende rätt att begära sådana överföringar. Airalo förbehåller sig rätten att när som helst tillåta eller förbjuda Airmoney-överföringar.
  • 6.1.12.1.9. Airalo förbehåller sig rätten att när som helst och av vilken anledning som helst begränsa giltigheten för Airmoney som utfärdats som en del av detta program.
  • 6.1.12.1.10. Airalo förbehåller sig rätten att fastställa målgruppen för beviljande av Airmoney.
  • 6.1.12.1.11. Om Airmoney tillhandahålls har kunden ingen rätt att välja hur mycket cashback som ska gälla för dem eftersom detta bestäms av Airalos eget gottfinnande.
  • 6.1.12.1.12. Kunden är ansvarig för betalning, innehållande, överföring och rapportering av alla skatter, avgifter, import, tullar, avgifter, provisioner och innehållanden som kan uppstå till följd av deltagande i programmet (inklusive inkomstskatt för företag/individer, moms, försäljningsskatt och andra tillämpliga nationella, statliga, regionala, lokala eller kommunala skatter eller avgifter samt tillhörande dröjsmålsränta och straffavgift som ålagts av någon myndighet för underlåtenhet att betala, innehålla och rapportera).
  • 6.1.12.1.13. Airalo förbehåller sig rätten att (helt eller delvis) hålla inne, avvisa, ändra, upphäva, återkalla eller avbryta, eller neka förmåner eller användning av programmet till en kund när som helst och av vilken anledning som helst (utan föregående meddelande).
  • 6.1.12.1.14. Airalo har alltid rätt att upphöra med och/eller skjuta upp sina skyldigheter enligt dessa villkor tills de har kunnat identifiera och verifiera den relevanta kunden eller i händelse av (påstådda) bedrägliga aktiviteter från någon av kunderna eller något annat missbruk av programmet.
 • 6.1.12.2. Airalo-krediter
  • En särskild betalningsmetod för Airalos företagsanvändare på Airalos partnerplattform, som möjliggör köp av eSIM, påfyllningar och andra Airalo-produkter och tjänster samt fungerar som ett medium för att utfärda återbetalningar.
  • 6.1.12.2.1. Airalo-krediter är avsedda att användas av företag via partnerplattformen för att underlätta transaktioner relaterade till Airalos tjänster. Krediterna är inte återbetalningsbara och kan inte återkrävas av kunden.
  • 6.1.12.2.2. Oanvända Airalo-krediter som finns kvar på kundens konto vid tidpunkten för avtalets upphörande kommer att fortsätta att redovisas som Airalos egendom. Det är viktigt att notera att dessa krediter inte automatiskt återbetalas vid uppsägning av avtalet. För att initiera en återbetalning eller diskutera möjliga alternativ avseende oanvända krediter måste kunden skicka en skriftlig begäran till Airalo.
  • 6.1.12.2.3 Airalos företagsanvändare tilldelas en kreditgräns för efterbetalda transaktioner, som anger den högsta tillåtna kostnaden för köp av eSIM och påfyllningspaket. Överskridande av denna gräns utan efterföljande betalning kommer att begränsa möjligheten att göra ytterligare inköp.

Det här avsnittet redogör för de mekanismer och policyer som styr användningen av Airalos digitala valutor, Airmoney för slutanvändare och Airalo-krediter för företagsanvändare, och säkerställer tydlighet om deras tillämpning, fördelar och begränsningar inom Airalos ekosystem.

6.1.13. ÅTERBETALNINGSPROCESS

För att begära återbetalning, kontakta Airalos supportteam via sidan Kontakta oss eller skicka ett meddelande till [email protected]. Notera att vår återbetalningspolicy ovan gäller. 

Beroende på problemets art kommer kunden att anmodas lämna ytterligare information till stöd för sin begäran om återbetalning, såsom skärmdumpar av enhetens inställningar vid tekniska problem eller information om varför det fakturerade beloppet är felaktigt och, om möjligt, hur mycket kunden anser sig ha rätt till, etc.

Se avsnitt 6.1.2 i samma dokument för återbetalningar relaterade till tekniska problem. Kunderna kommer att ha möjlighet att återbetala via sin ursprungliga betalningsmetod eller som Airmoney som utfärdas till deras konto. (Se 6.1.12.1.6 för Airmoney-köp) Återbetalning till den ursprungliga metoden: När en återbetalning har godkänts och utfärdats kan det ta upp till trettio (30) bankdagar innan den visas på kontoutdraget, beroende på bank. Airmoney: När Airmoney har behandlats krediteras Airmoney till kundens konto. 

Slutkunder som har köpt Airalo-tjänster via en återförsäljare är inte berättigade till direkt återbetalning från Airalo. Dessa användare bör kontakta Airalo företagsanvändare för begäran om återbetalning. Airalo strävar efter nöjda kunder men måste ta hänsyn till våra återförsäljarpartners policyer för transaktioner som görs utanför våra direkta försäljningskanaler.

6.1.13.1. Återbetalningar till Airalo företagsanvändare för transaktioner som gjorts direkt med Airalo kan behandlas via Airalo Credits eller som kreditnotor. Detta ger ett flexibelt alternativ för hantering av återbetalningar, så att kunderna kan använda dessa krediter eller anmärkningar för framtida köp eller tjänster på Airalo-plattformen.

6.2. ÄNDRINGAR

Airalos eSIM-datapaket erbjuds i befintligt skick, och inga ytterligare ändringar eller anpassningar kan göras baserat på individuella önskemål efter köpet.

7. ANSVAR OCH GARANTIER

Airalo ansvarar inte för olägenheter som uppstår på grund av att den föreslagna tjänsten inte är ständigt tillgänglig. Airalo lämnar ingen garanti för konstant tillgänglighet av nätverkstjänsten. För alla förfrågningar, skriv ett e-postmeddelande till [email protected].

8. eSIM ÅTERVINNINGSPROCESS OCH AKTIVERING

Airalo implementerar en eSIM-återvinningsprocess för att säkerställa optimal tjänsteleverans. Vid köp av eSIM måste kunden aktivera eSIM inom en angiven tidsram, vilket framgår av de riktlinjer för aktivering som tillhandahålls under köpprocessen. Det är användarens ansvar att aktivera köpt eSIM inom den angivna tidsramen. Om eSIM inte aktiveras inom denna period kan det leda till att eSIM upphör att gälla och blir oanvändbart. 

När eSIM har upphört att gälla kan det inte återaktiveras, och användaren måste initiera ett nytt köp om han eller hon vill ha ett fungerande eSIM. Användare uppmanas att läsa igenom och följa de angivna riktlinjerna för aktivering för att säkerställa en smidig eSIM-aktiveringsprocess.

9. PRISER OCH KAMPANJER

Priser avser den kostnad till vilken Airalo erbjuder sina eSIM-paket och tillhörande tjänster till kunder. Airalo kan erbjuda kampanjpriser för sina eSIM-paket under en begränsad tid. Dessa kampanjer omfattas av särskilda villkor. Kampanjens varaktighet, kriterier för kvalificering och eventuella tillhörande villkor kommer att meddelas tydligt under kampanjperioden. Efter kampanjens slut gäller ordinarie priser om inget annat anges. Airalo förbehåller sig rätten att ändra eller upphäva alla kampanjpriser, inklusive tillhörande villkor och bestämmelser, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Användare som vill ha ytterligare information eller förtydliganden om kampanjpriser kan kontakta Airalo's supportteam på [email protected].

 • 9.1. Priserna kan variera mellan slutanvändare och företagsanvändare, vilket återspeglar de skräddarsydda tjänster och volymbaserade erbjudanden som kan vara tillgängliga för olika kategorier av användare.
 • 9.2. Priserna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Airalo ser kontinuerligt över sin prissättningsstrategi för att anpassa den till marknadsdynamiken och säkerställa att vi tillhandahåller kvalitetstjänster till konkurrenskraftiga priser.
 • 9.3. Airalo förbehåller sig rätten att justera priser baserat på en mängd olika faktorer, inklusive men inte begränsat till marknadsförhållanden, växelkurser och driftskostnader. Sådana justeringar görs för att säkerställa hållbarheten i de tjänster som erbjuds och för att återspegla kostnaden för att leverera högkvalitativa konnektivitetslösningar till våra användare.
 • 9.4. Airalo åtar sig att göra sitt yttersta för att informera kunderna om alla betydande prisändringar i god tid, så att användarna kan fatta välgrundade beslut om sina inköp. På grund av den dynamiska karaktären hos de faktorer som påverkar prissättningen är det dock inte alltid möjligt att meddela omedelbart.

För slutanvändare: De priser som anges på vår webbplats gäller specifikt för slutanvändare. Vi uppmuntrar slutanvändare att regelbundet besöka vår webbplats för att få den senaste informationen om priser och kampanjer.

För företagsanvändare: Företagsanvändare bör referera till de plattformar och produkter som är avsedda för dem för att hitta prisinformation som är relevant för deras specifika behov. Detta säkerställer att företagsanvändare får skräddarsydd information och prisstrategier som bäst passar de operativa kraven och storleken på företagen. För ytterligare information eller förfrågningar uppmanas företagsanvändare också att kontakta vårt supportteam direkt.

Våra prissättnings- och marknadsföringsstrategier är utformade för att ge våra användare maximalt värde och säkerställa hållbarhet och kvalitet i de tjänster vi tillhandahåller. För den senaste informationen om priser och kampanjer bör slutanvändare besöka vår webbplats, medan företagsanvändare hänvisas till Airalo-ägda plattformar som är utformade för dem eller kontakta vårt supportteam.

10. SPÅRNING AV ANVÄNDARENS PLATS

Airalo kan samla in och behandla användarnas geografiska platsinformation, inklusive GPS-koordinater, IP-adress, Wi-Fi-åtkomstpunkter och information om mobilmaster, för att erbjuda platsbaserade tjänster och förbättra användarupplevelsen. Genom att använda Airalos tjänster samtycker användarna till denna spårning. Syftet är bland annat att tillhandahålla platsspecifika tjänster, förbättra kvaliteten på tjänsterna och anpassa upplevelserna. Platsinformation kan delas med tredjepartsleverantörer, som är skyldiga att hantera data i enlighet med sekretesslagar. Användare kan styra platstjänster genom enhetsinställningar men kan uppleva begränsningar i vissa funktioner. Airalo vidtar säkerhetsåtgärder, lagrar uppgifter under nödvändiga perioder och följer tillämpliga lagar om uppgiftsskydd. Detta avsnitt kan komma att uppdateras för att återspegla ändringar, och användare kan kontakta [email protected] för frågor eller funderingar om metoder för platsspårning.

ÖVRIGT

Den ursprungliga engelska versionen av dessa villkor kan ha översatts till andra språk. Den översatta versionen av dessa villkor är endast en språkversion och kunderna kan inte härleda några rättigheter från den översatta versionen. Om oenighet uppstår om innehållet i eller tolkningen av dessa Villkor eller om en konflikt, tvetydighet, inkonsekvens eller avvikelse uppstår mellan den engelska versionen och någon annan språkversion av dessa Villkor, ska den engelska versionen gälla och ha företräde och vara avgörande och bindande. Den engelska versionen skall användas i rättsliga förfaranden. Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig, ogenomförbar eller icke-bindande, förblir du bunden av alla övriga bestämmelser i dessa villkor. I ett sådant fall ska en sådan ogiltig bestämmelse ändå verkställas i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och varje part ska åtminstone samtycka till att acceptera en liknande effekt som den ogiltiga, icke verkställbara eller icke bindande bestämmelsen, med tanke på innehållet och syftet med dessa villkor.

Är du redo att testa eSIM och förändra ditt sätt att vara uppkopplad?

Ladda ner Airalo-appen för att köpa, hantera och fylla på dina eSIM när som helst och var som helst!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Använd din gratiskredit.

Du kan tjäna USD $3.00 i Airmoney genom att dela din hänvisningskod med vänner.