Airalo | About Airalo image
בעלות
אמפתיה
אותנטיות
איטרציה
צרו משמעות משלכם

צרו משמעות משלכם

צרו משמעות משלכם

לכולנו ב-Airalo יש מטרה עיקרית משותפת: להפחית את אי הנוחות ולהגביר את שביעות הרצון של אנשים שרוצים להתחבר ברחבי העולם. על ידי אישור מתמיד של המטרה המשותפת הזו, אנו מגלים ומממשים את השאיפות האישיות שלנו לחיות את חיינו בצורה הכי משמעותית, פרודוקטיבית, בדוקה ומכובדת, תוך תנועה לקראת בגרות אישית מבחינה שכלית ורגשית.

יותר ערך, פחות פסולת

יותר ערך, פחות פסולת

יותר ערך, פחות פסולת

מדי יום, אנו עוסקים בעסק מורכב של פישוט העיצוב של המוצרים והמבנה של הארגון שלנו. על מנת להיאבק בצורות שונות של פסולת ובכוחות האנטרופיה, ולבנות את חברת Airalo כך שהיא תהיה מהירה אך מדודה, גדולה אך מתוחכמת, ייחודית אך שלמה, אנו כל הזמן מוסיפים ידע ומיומנויות חדשים לעבודתנו.

תנו דין וחשבון לעצמכם ולעולם

תנו דין וחשבון לעצמכם ולעולם

תנו דין וחשבון לעצמכם ולעולם

כל חברי הצוות של Airalo, בראש ובראשונה, נותנים דין וחשבון למפקחים ולמבקרים הפנימיים שלהם. אנו מצטיינים בזכות היכולת שלנו לפקח על עצמנו ולהרגיש מבוכה בריאה לגבי מי שהיינו אתמול. אנו שואפים ליצור את העבודה האישית שלנו בצורה כזו שאפשר יהיה להציג אותה לכל אחד ובכל עת. יחד עם זאת, אנו מכירים בחשיבות של אימוץ מנגנונים מועילים של בדיקות ואיזונים, ביקורות, משובים ובקרה.

פעלו באופן יזום

פעלו באופן יזום

פעלו באופן יזום

אנו מקצים את המשאבים והאנרגיה המוגבלים שלנו להתקדמות בצורה שלווה ויזומה בנתיב של Airalo. אנו מתמקדים בבניית העולם סביבנו לפי סדר היום שלנו, במקום לטבוע בעבודתם של אחרים, להיות מוסחים על ידה או לפעול נגדה. אנו נמנעים משאננות ובו זמנית מתפתחים ומוצאים מכנה משותף עם כל דבר אצילי וחדשני באמת.

מוטיבציה פנימית מובילה לתוצאות חיצוניות

מוטיבציה פנימית מובילה לתוצאות חיצוניות

מוטיבציה פנימית מובילה לתוצאות חיצוניות

כדי ליצור השפעה מתמשכת לטווח הארוך, אנו פועלים לפי העיקרון שתגמולים חיצוניים תלויים באמונה בערך הגלום של שכלול השירות שאנו מספקים למשתמשים ולחברי הצוות של Airalo. כשאנו רואים את אישורם והכרתם של אחרים, אנו מתייחסים אליהם כאל קריטריונים להערכת העבודה שלנו ולא כמניע נסתר שמעודד אותנו להשיג את המטרות שלנו.

עבודה ב-Airalo

למידע נוסף על העבודה ב-Airalo

על העבודה ב-Airalo