ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มิถุนายน 2024

1. การมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับบริการทั้งหมดที่ให้บริการโดย AIRGSM PTE LTD. ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า Airalo โดยเกี่ยวข้องกับการขายต่อ eSIM แบบชำระเงินล่วงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ https://www.airalo.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ www.airalo.com Airalo อาจยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดได้เฉพาะในกรณีที่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ส่วนนี้จะกำหนดหมวดหมู่ต่างๆ ของบุคคล และนิติบุคคลที่โต้ตอบกับบริการ แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชันของ Airalo การทำความเข้าใจบทบาทเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตีความสิทธิ์ ภาระผูกพัน และเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข (T&C) เหล่านี้

 • ผู้ใช้ปลายทาง: บุคคลที่ใช้และโต้ตอบกับบริการโดยตรงผ่านบัญชี Airalo เพื่อการใช้งานส่วนตัว
 • ผู้ใช้ธุรกิจ: Airalo ให้บริการแก่นิติบุคคล (“ผู้ใช้ธุรกิจ”) ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทางทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่เราที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทางธุรกิจเหล่านั้นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ
 • ผู้ใช้ปลายทาง: บุคคลที่ได้รับบริการที่สั่งซื้อโดยเจ้าของบัญชี Airalo รายอื่น เช่น เมื่อคุณทำธุรกิจด้วย หรือทำธุรกรรมกับผู้ใช้แบบธุรกิจ
 • ผู้สมัครงาน: บุคคลที่ส่งใบสมัครงานไปยัง Airalo

คำว่า "ลูกค้า" ตามที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้จะหมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่มีส่วนร่วมกับบริการของ Airalo รวมถึงผู้ใช้ปลายทาง ผู้ใช้ธุรกิจ และลูกค้าปลายทาง ตามความเหมาะสม โดยอิงตามบริบทของการใช้งาน คำจำกัดความกว้างๆ นี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า T&C ของเราครอบคลุมการโต้ตอบทั้งหมดกับบริการของเรา พร้อมกับมอบความเข้าใจที่ชัดเจน และครอบคลุมไปถึงสิทธิ์และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ซื้อแผน eSIM. คำอธิบายของบริการ

2.1. การขายต่อ eSIM

Airalo เป็นผู้ให้บริการขายต่อ eSIM แบบชำระเงินล่วงหน้า ลูกค้าลงทะเบียนและซื้อ eSIM บนเว็บไซต์ Airalo (https://www.airalo.com) และ/หรือแอป Airalo

2.2. การลงทะเบียนเพื่อใช้งานบริการ Airalo

ลูกค้าทั้งหมด รวมถึงผู้ใช้ปลายทาง ผู้ใช้ธุรกิจ ลูกค้าปลายทาง และผู้สมัครงานตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 จำเป็นต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเพื่อใช้บริการ Airalo จะต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน:

 • สำหรับผู้ใช้ปลายทาง: ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมล เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการโต้ตอบและการทำธุรกรรมโดยตรงบนเว็บไซต์ Airalo (https://www.airalo.com) หรือผ่านแอป Airalo
 • สำหรับผู้ใช้ธุรกิจ: จำเป็นต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท ผู้ใช้ของบริษัท ที่อยู่อีเมล เว็บไซต์บริษัท ภูมิภาค อุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลนี้จะช่วยปรับแต่งบริการของเราให้เหมาะสมกับความต้องการด้านการปฏิบัติงาน และการส่งมอบบริการให้กับลูกค้าปลายทางของพวกเขา
 • สำหรับลูกค้าปลายทาง: เมื่อมีการสั่งซื้อบริการโดยเจ้าของบัญชี Airalo รายอื่น เช่น ผู้ใช้ธุรกิจ ฝ่ายที่เริ่มต้นจำเป็นต้องจัดหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมนี้ ผู้ใช้ธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทางได้รับการรวบรวมตามกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการให้บริการ Airalo ผ่านคนกลาง (เช่น โรงแรมหรือตัวแทนการท่องเที่ยว) คนกลางอาจให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่จำเป็นในนามของลูกค้าได้

Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าทุกประเภทตามที่เห็นสมควรเพื่อปรับให้เข้ากับข้อกำหนดการบริการที่เปลี่ยนแปลงไป และช่วยยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะดำเนินการในลักษณะที่เคารพความเป็นส่วนตัวและสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพิ่มเติม ลูกค้าจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารมาตรฐานของเรา

2.3. ข้อผูกพันของ Airalo

Airalo จะใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม Airalo ไม่รับประกันว่าบริการดังกล่าวจะไม่มีการหยุดชะงัก ตรงตามกำหนดเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อบกพร่อง

2.4. ข้อผูกพันของลูกค้า

ในการใช้อุปกรณ์หรือบริการที่จัดหาให้โดย Airalo ลูกค้าห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด ผิดกฎหมาย หรือฉ้อฉล ซึ่งจะทำให้เครือข่ายเกิดข้อบกพร่องหรือเสียหาย ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อผูกพันภายใต้มาตรา 2.4 นี้ Airalo อาจระงับการใช้งานบริการของลูกค้าได้ ทั้งนี้ในระหว่างที่ถูกระงับ ลูกค้าจะยังคงต้องชำระค่าบริการทั้งหมดที่คงค้างภายใต้ข้อตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ถูกระงับ

2.5. ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์

ลูกค้ามีความรับผิดชอบที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของพวกเขารองรับ eSIM และได้รับการปลดล็อกเครือข่าย ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์อาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและประเทศต้นทาง โดยลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่รองรับ eSIM ที่มีให้ขณะชำระเงิน การทำเครื่องหมายในช่องที่ยืนยันว่าอุปกรณ์ของลูกค้ารองรับ eSIM จะถือว่าลูกค้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่พวกเขาให้ไว้ 

ทั้งนี้รายการอุปกรณ์ที่รองรับ eSIM จะไม่ได้ครอบคลุมรายการอุปกรณ์ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าอาจยังจำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์รองรับ eSIM ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เข้าไปในรายการ

3. การเริ่มต้น ระยะเวลา และการสิ้นสุดของสัญญา

สัญญาการบริการระหว่าง Airalo และลูกค้าเริ่มต้นขึ้น เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ Airalo (https://www.airalo.com รวมถึงโดเมนย่อยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Airalo) ผ่านทางแอป Airalo ผ่าน API ของเรา บนแพลตฟอร์มพันธมิตร หรือผ่านผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ Airalo นำเสนอ ซึ่งอนุญาตให้ลูกค้าทำการสั่งซื้อ

 การเปิดใช้งาน eSIM และการยอมรับนโยบายการเปิดใช้งานถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า 

โดยสัญญากับลูกค้าปลายทางจะสิ้นสุดลง ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีแพ็คเกจข้อมูลที่ใช้งานอยู่ หรือได้ลบ eSIM ออกจากอุปกรณ์เป้าหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้ธุรกิจ การยุติสัญญาจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของข้อตกลงเฉพาะใดๆ ที่มีการลงนามระหว่างผู้ใช้ธุรกิจและ Airalo หรือสถานะที่ใช้งานอยู่บนแพลตฟอร์มพันธมิตร สำหรับผู้ใช้ธุรกิจที่มีข้อตกลงดังกล่าวหรือมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มที่ใช้งานอยู่ สัญญาจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ แม้ว่าจะไม่มีแพ็คเกจข้อมูลที่ใช้งานอยู่ หรือหาก eSIM ถูกลบออกจากอุปกรณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องระหว่าง Airalo และผู้ใช้ธุรกิจ

4. การเรียกเก็บเงิน และการชำระเงิน

4.1. เงื่อนไขการชำระเงิน

Airalo นำเสนอวิธีการชำระเงินที่หลากหลายสำหรับบริการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัตรเครดิต/เดบิต, PayPal, Google Pay, Apple Pay และ Alipay 

สกุลเงินหลักในการชำระเงินจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ($) และอาจรวมถึงสกุลเงินอื่นๆ ด้วย โดยสกุลเงินที่ใช้ในการชำระเงินจะได้รับการกำหนดในระหว่างการทำธุรกรรม 

ธุรกรรมบัตรเครดิตจะได้รับการประมวลผลและรักษาความปลอดภัยโดยผู้ให้บริการชำระเงินที่ Airalo อนุมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง PayPal (https://paypal.com/) และ Stripe (https://stripe.com/) และผู้ให้บริการเพิ่มเติมที่ Airalo เลือกสำหรับแต่ละธุรกรรม

4.1.1. การต่ออายุอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

นอกเหนือจากตัวเลือกการชำระเงินที่มีอยู่แล้ว Airalo ยังนำเสนอการเข้าถึงบริการของเราอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องต่ออายุด้วยตนเองอีกด้วย โมเดลนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ปลายทางที่ต้องการบริการ และความสะดวกสบายที่ไม่มีสะดุด 

การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ: ภายใต้โมเดลนี้ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุจะถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติจากวิธีการชำระเงินที่ต้องการของผู้ใช้ปลายทาง เมื่อปริมาณข้อมูลที่มีอยู่ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ขณะเริ่มต้นรอบการเรียกเก็บเงินแต่ละรอบ 

นโยบายการยกเลิก: ผู้ใช้ปลายทางสามารถยกเลิกการต่ออายุได้ตลอดเวลา การยกเลิกจะมีผลเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ต่อไปจนกว่ารอบการเรียกเก็บจะสิ้นสุดลง หากต้องการยกเลิก ผู้ใช้สามารถจัดการการตั้งค่าได้โดยตรงภายในบัญชี Airalo หรือติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

4.2. การเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้งาน

4.2.1. Airalo ระบุว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ราคาและค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับการซื้อ eSIM โดยผู้ใช้แบบธุรกิจบนแพลตฟอร์ม Airalo ยังไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้ธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนด และชำระภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ eSIM จาก Airalo

4.2.2. ลูกค้าจะไม่มีสิทธิขอชดเชยการเรียกร้องใดๆ จากการอ้างสิทธิ์ของ Airalo เว้นแต่ในกรณีที่ข้อเรียกร้องของลูกค้าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถโต้แย้งได้ หรือได้รับการยืนยันโดยการตัดสินของศาลขั้นสุดท้าย

4.2.3. การออกใบแจ้งหนี้

Airalo ปรับใช้แนวทางที่เป็นระบบในการเรียกเก็บเงินผู้ใช้ธุรกิจสำหรับการใช้เครดิต Airalo ซึ่งใช้สำหรับการซื้อ eSIM การเติมเงิน และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Airalo ผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตร กระบวนการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจในความชัดเจน และความรับผิดชอบในธุรกรรมทางการเงินระหว่าง Airalo และผู้ใช้ธุรกิจ

 • 4.2.3.1. การออกใบแจ้งหนี้: Airalo จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ใช้ธุรกิจ โดยระบุรายละเอียดเครดิต Airalo ที่ใช้สำหรับการซื้อ eSIM และแพ็คเกจเติมเงินภายในระยะเวลาการเรียกเก็บเงินที่กำหนด ใบแจ้งหนี้เหล่านี้ได้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ธุรกิจสามารถติดตามและจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 4.2.3.2. ภาระผูกพันในการชำระเงิน: ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ ผู้ใช้ธุรกิจจำเป็นต้องปฏิบัติตามกรอบเวลาเหล่านี้เพื่อรับประกันการเข้าถึงบริการของ Airalo ได้อย่างต่อเนื่อง และรักษาจุดยืนเชิงบวกภายในแพลตฟอร์มพันธมิตร Airalo
 • 4.2.3.3. ผลสืบเนื่องจากการชำระเงินล่าช้า:
  • การระงับบริการ: ในกรณีที่ผู้ใช้ธุรกิจไม่สามารถชำระใบแจ้งหนี้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน มาตรการนี้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้มั่นใจถึงความยั่งยืนของข้อเสนอการบริการของเรา และความเป็นธรรมของระบบการเรียกเก็บเงินของเรา
  • ดอกเบี้ยและความเสียหาย: นอกจากนี้ Airalo อาจเรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินที่ค้างชำระในอัตราที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ หรือตามที่กฎหมายอนุญาต ผู้ใช้ธุรกิจยังอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดขึ้นโดย Airalo อันเป็นผลมาจากการชำระเงินล่าช้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้หนี้
 • 4.2.3.4. ใบแจ้งหนี้ส่วนใหญ่จะออกในสกุลเงิน USD อย่างไรก็ตาม Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบแจ้งหนี้ในสกุลเงินอื่นๆ ตามความจำเป็น หรือตามที่ตกลงร่วมกันกับผู้ใช้ธุรกิจ

Airalo ให้ความสำคัญกับการชำระเงินที่ตรงเวลาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี และความต่อเนื่องในการให้บริการ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ธุรกิจสื่อสารกับทีมสนับสนุนของเราทันทีในกรณีที่การเรียกเก็บเงินไม่ตรงกัน หรือเกิดปัญหาในการชำระเงินเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ตกลงร่วมกันได้

4.2.4. ธุรกรรมแบบเติมเงินสำหรับผู้ใช้ธุรกิจ

ผู้ใช้ธุรกิจมีส่วนร่วมในกระบวนการทำธุรกรรมเฉพาะบนแพลตฟอร์ม Airalo โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การซื้อเครดิต Airalo เครดิตเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินภายในแพลตฟอร์ม ทำให้ผู้ใช้ธุรกิจสามารถจัดหา eSIM และบริการเติมเงินที่เหมาะกับความต้องการในการดำเนินงานของตนได้ ผู้ใช้ธุรกิจอาจเลือกใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตในการซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มพันธมิตร

 • 4.2.4.1. การซื้อเครดิต Airalo: ขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ธุรกิจคือ การได้รับเครดิต Airalo กระบวนการนี้ได้รับการออกแบบให้มีความตรงไปตรงมาและยืดหยุ่น โดยนำเสนอวิธีการชำระเงินที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน วิธีการเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัตรเครดิต/เดบิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และโซลูชั่นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการทางการเงินที่หลากหลายของลูกค้าธุรกิจของเรา
 • 4.2.4.2. การใช้เครดิต Airalo: หลังจากที่เพิ่มเครดิต Airalo ลงในบัญชีแล้ว ผู้ใช้ธุรกิจจะสามารถใช้เครดิตเหล่านี้เพื่อซื้อ eSIM เติมเงิน และซื้อผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Airalo ได้อย่างราบรื่น ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถวางแผน และจัดสรรการใช้จ่ายด้านบริการโทรคมนาคมตามวงจรธุรกิจและความต้องการเฉพาะของตนได้ผ่านการดำเนินงานบนระบบที่ใช้เครดิต

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและการใช้เครดิต Airalo หรือเพื่อสำรวจวิธีการชำระเงินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ธุรกิจเยี่ยมชมแพลตฟอร์มพันธมิตร Airalo หรือติดต่อทีมสนับสนุนเฉพาะของเรา

4.2.5. ธุรกรรมแบบชำระเงินภายหลังสำหรับผู้ใช้ธุรกิจ

ธุรกรรมแบบชำระเงินภายหลังเป็นรูปแบบการชำระเงินที่ยืดหยุ่น ซึ่งออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ธุรกิจ เพื่อส่งมอบความสะดวกในการรับ eSIM และแพ็กเกจเติมเงินก่อนการชำระเงิน แนวทางนี้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการจัดการโซลูชันการเชื่อมต่อ
ธุรกรรมแบบชำระเงินภายหลังช่วยให้ผู้ใช้ธุรกิจได้รับ eSIM เติมเงิน และซื้อผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Airalo โดยจะมีภาระผูกพันในการชำระเงินในภายหลัง ข้อมูลเฉพาะของข้อตกลงการชำระเงินนี้ รวมถึงวันที่ครบกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินจะได้รับการระบุไว้อย่างชัดเจนในใบแจ้งหนี้ที่ Airalo มอบให้ วิธีการนี้จะช่วยให้สามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้ทันที พร้อมกับรับประกันความยืดหยุ่นในการชำระเงิน

 • 4.2.5.1. ระบบวงเงินเครดิต: Airalo อาจใช้ระบบวงเงินเครดิตเพื่อรองรับโมเดลนี้ ระบบนี้อนุญาตให้ผู้ใช้ธุรกิจสามารถใช้เครดิตในการซื้อ eSIM เติมเงิน และซื้อผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Airalo ตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ การกำหนดวงเงินเครดิตเหล่านี้จะได้รับการกำหนดโดย Airalo เพียงฝ่ายเดียว หรือผ่านการเจรจากับผู้ใช้ธุรกิจ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของข้อตกลง ฟีเจอร์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจมีวิธีการจัดการ และปรับขนาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องจ่ายเงินในทันที
 • 4.2.5.2. เกณฑ์คุณสมบัติ: โปรดทราบว่าผู้ใช้ธุรกิจบางรายอาจไม่มีคุณสมบัติรับตัวเลือกการชำระเงินภายหลังโดยอัตโนมัติ Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกลูกค้าที่มีสิทธิ์ โดยอิงตามเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ารูปแบบการชำระเงินนี้สอดคล้องกับแนวทางของธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของทั้งสองฝ่าย เกณฑ์สำหรับการรับสิทธิ์อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประวัติการทำธุรกรรมของผู้ใช้ธุรกิจ ความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Airalo

Airalo มุ่งหวังที่จะมอบความยืดหยุ่นและความไว้วางใจในระดับสูงแก่ผู้ใช้ธุรกิจผ่านการนำเสนอธุรกรรมแบบชำระเงินภายหลัง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดในการดำเนินงาน พร้อมกับบริหารจัดการการชำระเงินในลักษณะที่เหมาะสมกับแผนงานทางการเงินของพวกเขา

5. การส่งมอบ

ผู้ใช้ปลายทางจะเห็น eSIM ที่ซื้อภายใต้ส่วน "eSIM ของฉัน" บนเว็บไซต์ Airalo (https://www.airalo.com) และ/หรือแอป Airalo โดยลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากการซื้อ และจะมีข้อมูลทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง eSIM ให้บริการอยู่ในบัญชี Airalo ของผู้ใช้เท่านั้น 

ผู้ใช้ธุรกิจจะมี eSIM ของตนแสดงอยู่ภายในแพลตฟอร์มพันธมิตรเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการ และปรับใช้งาน eSIM และแพ็คเกจเติมเงิน ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ 

Airalo ได้ตระหนักถึงความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าของเรา และได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการผ่านวิธีการต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับการบูรณาการที่เลือก รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะที่ใช้

6. นโยบายการขอคืนเงิน / การยกเลิก / การแก้ไข

ลูกค้ามีสิทธิขอเงินคืน หรือเปลี่ยน eSIM ได้ หากไม่สามารถติดตั้ง และใช้งาน eSIM ได้ อันเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นจาก Airalo

6.1. การขอคืนเงิน และการยกเลิก

 • 6.1.1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

 • 6.1.2. คำขอคืนเงินสามารถดำเนินการได้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อ เมื่อไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีกต่อไป หลังจากที่ได้ดำเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างละเอียดแล้ว

 • 6.1.3. ลูกค้าจำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาโดยทันที มิฉะนั้น จะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • 6.1.4. แพ็คเกจข้อมูลแต่ละรายการมีระยะเวลาการใช้งานเป็นของตัวเอง แพ็คเกจข้อมูลแต่ละรายการมีระยะเวลาการใช้งานเป็นของตัวเอง โดยจะไม่มีการคืนเงินสำหรับข้อมูลที่เหลือในรูปแบบใดๆ เมื่อระยะเวลาดังกล่าวหมดอายุลง
 • 6.1.5. การชดเชย: จะไม่มีการคืนเงิน หรือมอบค่าตอบแทนใดๆ อันเนื่องมาจากการเรียกเก็บเงินจากโทรศัพท์สำรอง ซิมการ์ดสำรอง ผู้ให้บริการรายอื่น โทรศัพท์ของโรงแรม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชี Airalo eSIM ของลูกค้าโดยตรง (ดูส่วนที่ 7. ความรับผิดและการรับประกันในข้อกำหนด และเงื่อนไขของเรา)
 • 6.1.6. การซื้อที่เป็นการฉ้อโกง: Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินทุกรูปแบบ หากมีหลักฐานว่ามีการละเมิด การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือกิจกรรมฉ้อโกงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ และบริการของ Airalo
 • 6.1.7. การซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต: กรณีดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการคืนเงินใดๆ Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกงทุกรูปแบบ Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกง
 • 6.1.8. การซื้อโดยเป็นข้อผิดพลาด: หลังจากที่ลูกค้าติดตั้ง eSIM แล้ว ระบบจะถือว่า eSIM ได้รับการใช้งานแล้ว ซึ่งไม่มีการคืนเงินในรูปแบบใดๆ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
 • 6.1.6. การเรียกเก็บเงินที่ไม่ถูกต้อง: หากลูกค้าโต้แย้งใบแจ้งหนี้ หรือบางส่วนของใบแจ้งหนี้โดยมีเหตุผลและโดยสุจริต ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ Airalo ทราบถึงข้อพิพาทดังกล่าวภายในสิบสอง (12) วันหลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยให้รายละเอียดว่า เหตุใดจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้จึงไม่ถูกต้อง และลูกค้าคิดว่าจะต้องชำระเงินเท่าไร หากเป็นไปได้ (ดูรายละเอียดในส่วน 4.2 การเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้งานภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไข)
 • 6.1.10. การเปลี่ยน: eSIM ที่ซื้อด้วย Airmoney ที่ได้รับจากบัตรกำนัลสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ
 • 6.1.11. เหตุผลอื่นๆ: หากคำขอคืนเงินไม่อยู่ภายในข้อกำหนดข้างต้น เราจะตรวจสอบคำขอเป็นรายกรณี หากคำขอคืนเงินได้รับอนุมัติ อาจมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ เหตุผลอื่นๆ: หากคำขอคืนเงินไม่อยู่ภายในข้อกำหนดข้างต้น เราจะตรวจสอบคำขอเป็นรายกรณี หากคำขอคืนเงินได้รับอนุมัติ อาจมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ เครดิตเงินคืนสูงสุดที่ลูกค้าสามารถรับได้จะต้องเท่ากับ หรือน้อยกว่ายอดรวมที่ชำระ

6.1.12. การใช้สกุลเงินดิจิทัล (AIRMONEY และเครดิต)

Airmoney และเครดิตเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีให้บริการสำหรับลูกค้าของเราเพื่อใช้ในการซื้อ eSIM และบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอยู่บนแพลตฟอร์ม Airalo

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney เป็นระบบการให้รางวัลเครดิตที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับผู้ใช้ Airalo ที่จะมอบเงินคืนเป็น Airmoney ไปยังบัญชี Airalo ของผู้ใช้
  • ระบบการให้รางวัลมีระดับที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับจำนวนการซื้อ โดยแต่ละระดับจะให้ยอดเงินคืนเป็น Airmoney ที่แตกต่างกันไป Airalo อาจเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใดๆ ของ Airmoney รวมถึงระดับระบบรางวัล และวิธีการจัดโครงสร้างของโปรแกรมได้
  • 6.1.12.1.2. ลูกค้าสามารถรับ Airmoney เป็นรางวัลการซื้อสำหรับการซื้อสินค้าที่ชำระเงิน
  • 6.1.12.1.3. ลูกค้าไม่สามารถรับ Airmoney ได้หากใช้ส่วนลด หรือรางวัลการแนะนำในการซื้อ
  • 6.1.12.1.4. ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วย Airmoney สำหรับการซื้อของพวกเขาได้เท่านั้น หรือใช้ร่วมกับวิธีการชำระเงินที่รองรับ
  • 6.1.12.1.5. ในการชำระเงินแบบรวม คุณจะได้รับรางวัล Airmoney ตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่จ่ายผ่านวิธีการชำระเงินวิธีใดวิธีหนึ่งที่รองรับ
  • 6.1.12.1.6. Airmoney ใดๆ ที่มีอยู่ในบัญชีลูกค้าจะไม่สามารถแปลงเป็นเครดิตรูปแบบอื่นๆ ได้
  • 6.1.12.1.7. การซื้อใดๆ ที่ดำเนินการโดยใช้ Airmoney จะถูกโอนไปยังบัญชี Airalo ของลูกค้าเป็น Airmoney
  • 6.1.12.1.8. การโอน Airmoney ใดๆ ที่ได้รับ หรือจะได้รับในบัญชีของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Airalo แต่เพียงผู้เดียว และลูกค้าไม่มีสิทธิ์ในการร้องขอการโอนดังกล่าว Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาต หรือห้ามการโอนเงิน Airmoney ได้ตลอดเวลา
  • 6.1.12.1.9. Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดความถูกต้องของ Airmoney ที่ออกให้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้ได้ทุกเมื่อและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  • 6.1.12.1.10. Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดลูกค้าที่จะมอบ Airmoney ให้
  • 6.1.12.1.11. หากมีการจัดหา Airmoney ให้ ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ในการเลือกยอดเงินคืนที่พวกเขาจะได้รับ เนื่องจากการจัดหาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Airalo แต่เพียงผู้เดียว
  • 6.1.12.1.12. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบและรับผิดในการชำระเงิน การหัก ณ ที่จ่าย การส่งเงิน และการรายงานภาษี การจัดเก็บ การนำเข้า อากร ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และการหัก ณ ที่จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในโปรแกรม (รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการขาย และภาษีหรือการเก็บภาษีระดับชาติ รัฐบาล จังหวัด รัฐ เทศบาล หรือท้องถิ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และดอกเบี้ยและค่าปรับสำหรับการชำระเงินล่าช้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจใดๆ สำหรับความล้มเหลวในการชำระเงิน การหัก ณ ที่จ่าย และการรายงาน)
  • 6.1.12.1.13. Airalo ขอสงวนสิทธิ์ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในการระงับ ปฏิเสธ แก้ไข หยุด เพิกถอน หรือยกเลิก หรือปฏิเสธผลประโยชน์หรือการใช้โปรแกรมให้กับลูกค้าใดๆ ได้ทุกเมื่อ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม (โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  • 6.1.12.1.14. Airalo มีสิทธิ์ที่จะยุติ และ/หรือระงับภาระผูกพันในข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา จนกว่าจะสามารถระบุและตรวจสอบลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้ หรือในกรณีที่มี (ถูกกล่าวหาว่ามี) กิจกรรมฉ้อโกง โดยลูกค้ารายใดรายหนึ่ง หรือการใช้โปรแกรมในทางที่ผิดอื่นใด
 • 6.1.12.2. เครดิต Airalo
  • วิธีการชำระเงินเฉพาะที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ธุรกิจของ Airalo บนแพลตฟอร์มพันธมิตร Airalo จะช่วยให้สามารถซื้อ eSIM การเติมเงิน และซื้อผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Airalo ได้ พร้อมกับทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการคืนเงิน
  • 6.1.12.2.1. เครดิต Airalo มีไว้ให้บริษัทต่างๆ ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตร ซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Airalo เครดิตเหล่านี้ไม่สามารถขอคืนได้ และลูกค้าไม่สามารถเรียกคืนเครดิตได้
  • 6.1.12.2.2. เครดิต Airalo ที่ไม่ได้ใช้ที่ยังคงอยู่ในบัญชีของลูกค้า ณ เวลาที่ข้อตกลงสิ้นสุดลงจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ Airalo โปรดทราบว่าเครดิตเหล่านี้จะไม่ได้รับการคืนเงินโดยอัตโนมัติ เมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลง ลูกค้าจะต้องส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง Airalo เพื่อเริ่มการคืนเงิน หรือหารือเกี่ยวกับตัวเลือกที่เป็นไปได้เกี่ยวกับเครดิตที่ไม่ได้ใช้
  • 6.1.12.2.3 ผู้ใช้ธุรกิจของ Airaloจะได้รับวงเงินเครดิตสำหรับธุรกรรมแบบชำระเงินภายหลัง โดยระบุค่าใช้จ่ายสูงสุดที่อนุญาตสำหรับการซื้อ eSIM และแพ็คเกจเติมเงิน การใช้จ่ายเกินขีดจำกัดนี้โดยไม่มีการชำระเงินในภายหลังจะจำกัดความสามารถในการซื้อเพิ่มเติม

ส่วนนี้จะสรุปกลไกและนโยบายที่ควบคุมการใช้สกุลเงินดิจิทัลของ Airalo, Airmoney สำหรับผู้ใช้ปลายทาง และเครดิต Airalo สำหรับผู้ใช้ธุรกิจ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชัดเจนในการนำไปใช้ สิทธิประโยชน์ และข้อจำกัดภายในระบบนิเวศของ Airalo

6.1.13. ขั้นตอนการคืนเงิน

หากต้องการขอเงินคืน โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Airalo ผ่านหน้าติดต่อเรา หรือส่งข้อความไปที่ [email protected] โปรดทราบว่านโยบายการคืนเงินข้างต้นของเราจะมีผลบังคับใช้ 

เราจะสอบถามข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนคำขอคืนเงินโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา เช่น ภาพหน้าจอของการตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับปัญหาทางเทคนิค หรือรายละเอียดว่าทำไมจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง และลูกค้าคิดว่าจะต้องชำระเงินเท่าไร หากเป็นไปได้ ฯลฯ

โปรดดูหัวข้อ 6.1.2 ในเอกสารเดียวกันนี้สำหรับการคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเทคนิค ลูกค้าจะมีตัวเลือกในการรับเครดิตเงินคืนด้วยวิธีการชำระเงินเดิม หรือรับ Airmoney ไปยังบัญชีของพวกเขา (ดู 6.1.12.1.6 สำหรับการซื้อ Airmoney) การคืนเงินตามวิธีเดิม: เมื่อการคืนเงินได้รับการอนุมัติและได้รับการจ่ายเงิน นี่อาจใช้เวลาสูงสุดถึงสามสิบ (30) วันทำการจึงจะปรากฏบนใบแจ้งยอด ซึ่งทั้งนี้จะขึ้นอยู่ธนาคาร Airmoney: หลังจากที่ประมวลผลแล้ว Airmoney จะถูกโอนเข้าบัญชีของลูกค้าทันที 

ลูกค้าปลายทางที่ซื้อบริการ Airalo ผ่านตัวแทนจำหน่ายจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจาก Airalo โดยตรง ผู้ใช้เหล่านี้ควรติดต่อผู้ใช้ธุรกิจของ Airalo เพื่อขอเงินคืน Airalo มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า แต่ก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายของพันธมิตรตัวแทนจำหน่ายของเราสำหรับการทำธุรกรรมนอกช่องทางการขายโดยตรงของเรา

6.1.13.1. การคืนเงินสำหรับผู้ใช้ธุรกิจของ Airalo สำหรับธุรกรรมที่ดำเนินการกับ Airalo โดยตรงสามารถดำเนินการได้ผ่านเครดิต Airalo หรือเป็นใบลดหนี้ นี่เป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นในการจัดการการคืนเงิน ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้เครดิตหรือใบลดหนี้เหล่านี้เพื่อซื้อสินค้า หรือใช้บริการบนแพลตฟอร์ม Airalo ในอนาคตได้

6.2. การแก้ไข

แพ็คเกจข้อมูล eSIM จาก Airalo มีให้ตามที่เป็นอยู่ และไม่สามารถแก้ไข หรือปรับแต่งเพิ่มเติมตามคำขอแต่ละรายการได้ หลังจากที่ซื้อแล้ว

7. ความรับผิดและการรับประกัน

Airalo จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งบริการที่เสนอไม่มีให้บริการตลอดเวลา Airalo ไม่รับประกันความพร้อมใช้งานของบริการเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง หากต้องการส่งคำขอใดๆ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected]

8. กระบวนการรีไซเคิล eSIM และการเปิดใช้งาน

Airalo ใช้กระบวนการรีไซเคิล eSIM เพื่อรับประกันการส่งมอบบริการที่เหมาะสมที่สุด หลังจากที่ซื้อ eSIM ลูกค้าจำเป็นต้องเปิดใช้งาน eSIM ภายในกรอบเวลาที่กำหนด ตามที่ระบุไว้ในแนวทางการเปิดใช้งานที่ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการซื้อ นี่ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการเปิดใช้งาน eSIM ที่ซื้อภายในกรอบเวลาที่กำหนด การไม่เปิดใช้งาน eSIM ภายในระยะเวลานี้อาจทำให้ eSIM หมดอายุ และส่งผลให้ eSIM ใช้งานไม่ได้ 

เมื่อหมดอายุแล้ว eSIM จะไม่สามารถเปิดใช้งานอีกได้ และผู้ใช้จะต้องเริ่มการซื้อใหม่ หากต้องการรับ eSIM ที่ใช้งานได้ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบ และปฏิบัติตามแนวทางการเปิดใช้งานที่ให้ไว้เพื่อช่วยให้แน่ใจว่ากระบวนการเปิดใช้งาน eSIM จะเป็นไปอย่างราบรื่น

9. ราคาและโปรโมชั่น

ราคาหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ Airalo นำเสนอแพ็คเกจ eSIM และบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า Airalo อาจนำเสนอราคาโปรโมชั่นสำหรับแพ็คเกจ eSIM ได้ในระยะเวลาที่จำกัด โปรโมชั่นเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ ระยะเวลาของโปรโมชั่น เกณฑ์คุณสมบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องจะมีการสื่อสารอย่างชัดเจนระหว่างช่วงโปรโมชั่น หลังจากที่โปรโมชั่นสิ้นสุดลง เราจะกลับมาใช้ราคาปกติ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกราคาโปรโมชั่นใดๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือการชี้แจงเกี่ยวกับราคาโปรโมชั่น สามารถติดต่อทีมสนับสนุนของ Airalo ได้ที่ [email protected]

 • 9.1. ราคาระหว่างผู้ใช้ปลายทางและผู้ใช้ธุรกิจอาจแตกต่างกันไป ซึ่งสะท้อนถึงบริการที่ได้รับการปรับแต่ง และข้อเสนอตามปริมาณที่อาจมีให้กับผู้ใช้ประเภทต่างๆ
 • 9.2. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Airalo จะทบทวนกลยุทธ์การกำหนดราคาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และช่วยให้มั่นใจได้ว่า เราได้นำเสนอบริการที่มีคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้
 • 9.3. Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามปัจจัยหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สภาวะตลาด อัตราแลกเปลี่ยน และต้นทุนการดำเนินงาน การปรับเปลี่ยนราคาดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนของบริการที่นำเสนอ และเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนในการส่งมอบโซลูชันการเชื่อมต่อคุณภาพสูงให้กับผู้ใช้ของเรา
 • 9.4. Airalo มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญใดๆ อย่างทันท่วงที เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้โดยมีข้อมูลประกอบเกี่ยวกับการซื้อของตน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เราอาจไม่สามารถแจ้งเตือนทันทีได้เสมอไป

สำหรับผู้ใช้ปลายทาง: ราคาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรามีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ปลายทางโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ปลายทางเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอยู่บ่อยๆ เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาและโปรโมชั่น

สำหรับผู้ใช้ธุรกิจ: ผู้ใช้ธุรกิจควรดูแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสร้างขึ้นมาสำหรับพวกเขาเพื่อค้นหาข้อมูลราคาที่เกี่ยวข้องกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา แนวทางนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า ผู้ใช้ธุรกิจจะได้รับข้อมูลที่มีการปรับแต่ง และกลยุทธ์การกำหนดราคาที่เหมาะสมกับความต้องการในการดำเนินงานและขนาดของธุรกิจมากที่สุด หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูล ผู้ใช้ธุรกิจสามารถติดต่อทีมสนับสนุนของเราโดยตรง

กลยุทธ์การกำหนดราคาและโปรโมชั่นของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับผู้ใช้ของเรา เพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนและคุณภาพของบริการที่เรามีให้ หากต้องการทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาและโปรโมชั่น ผู้ใช้ปลายทางควรเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเรา ในขณะที่ผู้ใช้ธุรกิจควรควรเข้าไปดูที่แพลตฟอร์มของ Airalo ที่ออกแบบมาสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะ หรือติดต่อทีมสนับสนุนของเรา

10. การติดตามตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้

Airalo อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลผู้ใช้ ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ รวมถึงพิกัด GPS ที่อยู่ IP จุดเชื่อมต่อ Wi-Fi และรายละเอียดจุดรับส่งสัญญาณ เพื่อนำเสนอบริการตามตำแหน่งที่ตั้งและยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ การใช้บริการ Airalo จะถือว่าผู้ใช้ยินยอมให้มีการติดตามนี้ วัตถุประสงค์ประกอบไปด้วยการให้บริการเฉพาะสถานที่ การปรับปรุงคุณภาพการบริการ และการปรับแต่งประสบการณ์เฉพาะบุคคล ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งอาจถูกแชร์กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งมีหน้าที่จัดการข้อมูลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้สามารถควบคุมบริการระบุตำแหน่งที่ตั้งได้ผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ แต่อาจการจำกัดฟีเจอร์บางอย่าง Airalo ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย เก็บข้อมูลตามระยะเวลาที่จำเป็น และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ส่วนนี้อาจได้รับการอัปเดตเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และผู้ใช้สามารถติดต่อ [email protected] ได้ หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตามตำแหน่งที่ตั้ง

เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดต้นฉบับฉบับภาษาอังกฤษเหล่านี้อาจมีการแปลเป็นภาษาอื่น ข้อกำหนดฉบับแปลนี้เป็นการแปลเพื่ออำนวยความสะดวกและใช้ในสำนักงานเท่านั้น และลูกค้าไม่สามารถรับสิทธิ์ใดๆ จากฉบับแปลได้ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการตีความข้อกำหนดเหล่านี้ หรือในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง ความคลุมเครือ ความไม่สอดคล้องกัน หรือความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่นๆ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ มีผลเหนือกว่า เป็นข้อสรุป และมีผลผูกพัน ฉบับภาษาอังกฤษจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินคดีทางกฎหมาย หากข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้เป็นหรือกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีผลผูกพัน คุณจะยังคงมีผลผูกพันตามข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดในที่นี้ ในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวยังคงถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต และแต่ละฝ่ายจะตกลงที่จะยอมรับผลที่คล้ายกันจากข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีผลผูกพัน โดยพิจารณาจากเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้

พร้อมที่จะลองใช้ eSIM และเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อของคุณหรือยัง

ดาวน์โหลดแอป Airalo เพื่อซื้อ จัดการ และเติมเงิน eSIM ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

ใช้เครดิตฟรีของคุณ

คุณสามารถรับ Airmoney มูลค่า USD $3.00 ได้ด้วยการแชร์รหัสการแนะนำของคุณกับเพื่อนๆ