ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1. การมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับบริการทั้งหมดที่ให้บริการโดย AIRGSM PTE LTD. ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า Airalo โดยเกี่ยวข้องกับการขายต่อ eSIM แบบชำระเงินล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ www.airalo.com Airalo อาจยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดได้เฉพาะในกรณีที่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

2. คำอธิบายของบริการ

2.1. การขายต่อ eSIM

Airalo เป็นผู้ให้บริการขายต่อ eSIM แบบชำระเงินล่วงหน้า โดยลูกค้าจะสามารถลงทะเบียน และซื้อ eSIM ได้บนเว็บไซต์ www.airalo.com  และ/หรือแอป Airalo การชำระเงินของเราได้รับการดำเนินงานโดย PAYPAL (https://paypal.com) และ Stripe (https://stripe.com) ด้วยบัตรเครดิตสมมุติของคุณ (บัตรเครดิตเสมือน)

2.2. การลงทะเบียนเพื่อใช้งานบริการ Airalo

ลูกค้าต้องยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไปเพื่อใช้บริการของ Airalo ลูกค้าจะต้องมอบข้อมูลเหล่านี้โดยตรง หรือผ่านผู้ให้บริการที่เป็นตัวกลาง (โรงแรม บริษัทนำเที่ยว...) บนเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่ภายใต้ www.airalo.com : ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ (ที่อยู่เก็บเงิน) ที่อยู่อีเมล

2.3. ข้อผูกพันของ Airalo

Airalo จะใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม Airalo ไม่รับประกันว่าบริการดังกล่าวจะไม่มีการหยุดชะงัก ตรงตามกำหนดเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อบกพร่อง

2.4. ข้อผูกพันของลูกค้า

ในการใช้อุปกรณ์หรือบริการที่จัดหาให้โดย Airalo ลูกค้าห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด ผิดกฎหมาย หรือฉ้อฉล ซึ่งจะทำให้เครือข่ายเกิดข้อบกพร่องหรือเสียหาย ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อผูกพันภายใต้มาตรา 2.4 นี้ Airalo อาจระงับการใช้งานบริการของลูกค้าได้ โดย Airalo จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีที่มีการระงับตามเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ในระหว่างที่ถูกระงับ ลูกค้าจะยังคงต้องชำระค่าบริการทั้งหมดที่คงค้างภายใต้ข้อตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ถูกระงับ

2.5. ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์

ลูกค้ามีความรับผิดชอบที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์รองรับ eSIM และได้รับการปลดล็อคเครือข่าย การทำเครื่องหมายที่ "ฉันมีอุปกรณ์ที่รองรับ eSIM และได้รับการปลดล็อคเครือข่าย" เพื่อดำเนินการซื้อจะถือว่าลูกค้ามีความรับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ โดยลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่รองรับ eSIM ที่มีให้ขณะชำระเงิน เนื่องจากความเข้ากันได้ของอุปกรณ์อาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและประเทศต้นทาง ทั้งนี้รายการอุปกรณ์ที่รองรับ eSIM จะไม่ได้ครอบคลุมรายการอุปกรณ์ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าอาจมีอุปกรณ์รองรับ eSIM ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่ยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปในรายการ

3. การเริ่มต้น ระยะเวลา และการสิ้นสุดของสัญญา

บริการเป็นสัญญาระหว่าง Airalo และลูกค้าที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีที่การสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของ Airalo https://www.airalo.com หรือผ่านแอปเสร็จสมบูรณ์ การเปิดใช้งาน eSIM และการยอมรับนโยบายการเปิดใช้งานถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า โดยสัญญาจะสิ้นสุดลงในกรณีที่ลูกค้าไม่มีแพ็คเกจข้อมูลที่ใช้งานอยู่ หรือได้ลบ eSIM ออกจากอุปกรณ์

4. การเรียกเก็บเงิน และการชำระเงิน

4.1. เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระค่าบริการของ Airalo จะได้รับการดำเนินการผ่านบัตรเครดิต PayPal Google Pay และ Apple Pay โดยจะต้องชำระในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ($) ธุรกรรมบัตรเครดิตจะได้รับการดำเนินการ และรักษาความปลอดภัยโดยผู้ให้บริการของ Airalo ซึ่งก็คือ PayPal (https://paypal.com) และ Stripe (https://stripe.com)

4.2. การเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้งาน

4.2.1. Airalo ได้ระบุค่าบริการทั้งหมด โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

4.2.2. ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากการอ้างสิทธิ์ของ Airalo เว้นแต่ในกรณีที่ข้อเรียกร้องของลูกค้าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถโต้แย้งได้ หรือได้รับการยืนยันโดยการตัดสินของศาลขั้นสุดท้าย

5. การส่งมอบ

ลูกค้าจะเห็น eSIM ที่ซื้อได้ทันทีภายใต้แท็บ “eSIM ของฉัน” บนเว็บไซต์ และ/หรือในแอป โดยลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากการซื้อ และจะมีข้อมูลทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง eSIM ให้บริการอยู่ในบัญชี Airalo ของผู้ใช้เท่านั้น

6. นโยบายการขอคืนเงิน / การยกเลิก / การแก้ไข

ลูกค้ามีสิทธิขอเงินคืน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ หากไม่สามารถติดตั้ง และใช้งาน eSIM ได้ อันเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นจาก Airalo

6.1. การขอคืนเงิน และการยกเลิก

6.1.1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

6.1.2. คำขอคืนเงินสามารถดำเนินการได้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อ เมื่อไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีกต่อไป หลังจากที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างละเอียดแล้ว

6.1.3. หากมีการใช้งาน eSIM แล้ว และเกิดปัญหาขึ้นจาก Airalo ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ก็จะสามารถขอคืนเงินสำหรับข้อมูลที่เหลือได้

6.1.4. ลูกค้าจำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาโดยทันที มิฉะนั้น จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

6.1.5. แพ็คเกจข้อมูลแต่ละรายการมีระยะเวลาการใช้งานเป็นของตัวเอง โดยจะไม่มีการคืนเงินสำหรับข้อมูลที่เหลือในรูปแบบใดๆ เมื่อระยะเวลาดังกล่าวหมดอายุลง

6.1.6. การชดเชย: จะไม่มีการคืนเงิน หรือมอบค่าตอบแทนใดๆ อันเนื่องมาจากการเรียกเก็บเงินจากโทรศัพท์สำรอง ซิมการ์ดสำรอง โทรศัพท์ของโรงแรม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชี Airalo eSIM ของลูกค้าโดยตรง (ดูส่วนที่ 7. ความรับผิดและการรับประกัน ในข้อกำหนด และเงื่อนไขของเรา)

6.1.7. การซื้อที่เป็นการฉ้อโกง: Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินทุกรูปแบบ หากมีหลักฐานว่ามีการละเมิด การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือกิจกรรมฉ้อโกงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ และบริการของ Airalo

6.1.7.1.การซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต: กรณีดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการคืนเงินใดๆ Airalo ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกงทุกรูปแบบ

6.1.8. การซื้อโดยเป็นข้อผิดพลาด: หลังจากที่ลูกค้าติดตั้ง eSIM แล้ว ระบบจะถือว่า eSIM ได้รับการใช้งานแล้ว ซึ่งไม่มีการคืนเงินในรูปแบบใดๆ

6.1.9. การเรียกเก็บเงินที่ไม่ถูกต้อง: หากลูกค้าโต้แย้งใบแจ้งหนี้ หรือบางส่วนของใบแจ้งหนี้โดยมีเหตุผลและโดยสุจริต ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ Airalo ทราบถึงข้อพิพาทดังกล่าวภายใน 12 วันหลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยให้รายละเอียดว่า เหตุใดจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้จึงไม่ถูกต้อง และลูกค้าคิดว่าจะต้องชำระเงินเท่าไร หากเป็นไปได้ (ดูรายละเอียดในส่วน 4.2 การเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้งาน ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไข)

6.1.10. การเปลี่ยน: eSIM ที่ซื้อด้วย Airmoney ที่ได้รับจากบัตรกำนัลสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อเท่านั้น

6.1.11. เหตุผลอื่นๆ: หากคำขอคืนเงินไม่อยู่ภายในข้อกำหนดข้างต้น เราจะตรวจสอบคำขอเป็นรายกรณี หากคำขอคืนเงินได้รับอนุมัติ อาจมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ เครดิตเงินคืนสูงสุดที่ลูกค้าสามารถรับได้จะต้องเท่ากับ หรือน้อยกว่ายอดรวมที่ชำระ

6.1.12. การใช้ Airmoney

6.1.12.1. Airmoney เป็นระบบการให้รางวัลเครดิตที่สร้างขึ้นสำหรับ Airalo เท่านั้น 6.1.12.2. ลูกค้าสามารถใช้ Airmoney ขณะซื้อ eSIM หรือชำระเงินรวมด้วยบัตรเครดิต และ Paypal 6.1.12.3. การซื้อใดๆ ที่ดำเนินการโดยใช้ Airmoney จะถูกโอนไปยังบัญชี Airalo ของผู้ใช้เป็น Airmoney

6.1.12.4. Airmoney ใดๆ ที่มีอยู่ในบัญชีของคุณจะไม่สามารถแปลงเป็นเครดิตรูปแบบอื่นๆ ได้

6.1.12.5 Airmoney ใดๆ ที่มีอยู่ในบัญชีของคุณจะไม่สามารถโอนไปยังบัญชี Airalo อื่นๆ ได้

6.1.113. ขั้นตอนการคืนเงิน

หากต้องการขอเงินคืน โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Airalo ผ่านหน้าติดต่อเรา หรือส่งข้อความไปที่ support@airalo.com โปรดทราบว่านโยบายการคืนเงินข้างต้นของเราจะมีผลบังคับใช้ เราจะสอบถามข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนคำขอคืนเงินโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา เช่น ภาพหน้าจอของการตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับปัญหาทางเทคนิค หรือรายละเอียดว่าทำไมจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง และลูกค้าคิดว่าจะต้องชำระเงินเท่าไร หากเป็นไปได้ ฯลฯ โปรดดูหัวข้อ 6.1.2 ในเอกสารเดียวกันนี้สำหรับการคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเทคนิค ลูกค้าจะมีตัวเลือกในการรับเครดิตเงินคืนด้วยวิธีการชำระเงินเดิม (บัตรเครดิตหรือ Paypal) หรือตามที่ Airmoney ออกให้ไปยังบัญชีของพวกเขา (ดู 6.1.11 สำหรับการซื้อ Airmoney) การคืนเงินตามวิธีเดิม: เมื่อการคืนเงินได้รับการอนุมัติและได้รับการจ่ายเงิน นี่อาจใช้เวลา 5-10 วันทำการจึงจะปรากฏบนใบแจ้งยอด ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเครดิต Airmoney ของธนาคาร: Airmoney จะถูกโอนเข้าบัญชีของพวกเขาทันที

6.2. การแก้ไข

แพ็คเกจข้อมูล eSIM จาก Airalo มีให้ตามที่เป็นอยู่ และไม่สามารถแก้ไข หรือปรับแต่งเพิ่มเติมตามคำขอแต่ละรายการได้ หลังจากที่ซื้อแล้ว

7. ความรับผิดและการรับประกัน

Airalo จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งบริการที่เสนอไม่มี หรือไม่มีให้บริการตลอดเวลา AIRALO ไม่รับประกันความพร้อมใช้งานของบริการเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง หากต้องการส่งคำขอใดๆ โปรดส่งอีเมลไปที่ support@airalo.com


พร้อมที่จะลองใช้ eSIM และเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อของคุณหรือยัง

ดาวน์โหลดแอป Airalo เพื่อซื้อ จัดการ และเติมเงิน eSIM ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา!

ใช้เครดิตฟรีของคุณ

คุณสามารถรับเครดิต Airmoney มูลค่า US$3 ได้ด้วยการแชร์รหัสการแนะนำของคุณกับเพื่อนๆ

eSIM ของฉัน
ประวัติโดยย่อ