Podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Datum účinnosti: 3. června 2024

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Na všechny služby poskytované společností AIRGSM PTE. LTD., dále jen Airalo, se v souvislosti s předplaceným prodejem eSIM vztahují následující podmínky. Na webu https://www.airalo.com jsou uvedeny následující smluvní podmínky. Společnost Airalo může akceptovat variantní ustanovení pouze v případě výslovné písemné dohody. Tato část definuje různé kategorie osob a subjektů, které komunikují se službami, platformami a aplikacemi společnosti Airalo. Pochopení těchto rolí je klíčové pro výklad práv, povinností a podmínek popsaných v těchto všeobecných podmínkách.

 • Koncoví uživatelé: Jednotlivci, kteří používají služby a interagují s nimi přímo prostřednictvím svého účtu Airalo pro svou osobní potřebu.
 • Firemní uživatelé: Airalo poskytuje služby subjektům (dále jen „firemní uživatelé“), které nám přímo i nepřímo poskytují osobní údaje koncových zákazníků v souvislosti s vlastním podnikáním a činností těchto firemních uživatelů.
 • Koncoví zákazníci: Fyzické osoby, které přijímají služby objednané ostatními vlastníky účtů Airalo, například pokud obchodujete nebo jinak provádíte transakce s firemním uživatelem.
 • Uchazeči o pracovní pozice: Osoby, které se hlásí na pracovní pozici ve společnosti Airalo.

Pojem „zákazník“ ve formě, v jaké je používaný v tomto dokumentu, se vztahuje na jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která využívá služby společnosti Airalo, včetně koncových uživatelů, firemních uživatelů a koncových zákazníků, s ohledem na příslušný kontext použití. Tato široká definice zajišťuje, že naše všeobecné podmínky zahrnují všechny interakce s našimi službami a poskytuje jasné a komplexní pochopení práv a povinností všech zúčastněných stran.

2. POPIS SLUŽEB

2.1. PŘEPRODEJ eSIM

Společnost Airalo dále prodává předplacené eSIM karty. Zákazník se zaregistruje a zakoupí eSIM na webu Airalo (https://www.airalo.com/cs) anebo v aplikaci Airalo.

2.2. REGISTRACE K POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB AIRALO

Všichni zákazníci, včetně koncových uživatelů, firemních uživatelů, koncových zákazníků a uchazečů o zaměstnání, jak jsou definováni v části 1, musí pro využívání služeb společnosti Airalo přijmout tyto všeobecné podmínky. Při registraci je třeba uvést následující údaje:

 • Pro koncové uživatele: Osobní údaje, jako je jméno, příjmení a e-mailová adresa, jsou vyžadovány pro přímé interakce a transakce na webu Airalo (https://www.airalo.com/cs) nebo prostřednictvím aplikace Airalo.
 • Pro firemní uživatele: Pro přizpůsobení se specifickým potřebám firem jsou nutné další informace. To zahrnuje název společnosti, adresu společnosti, e-mailové adresy uživatelů společnosti, web společnosti, region, odvětví, telefonní číslo, příslušné kontakty a další důležité údaje. Tyto údaje pomáhají přizpůsobit naše služby tak, aby lépe vyhovovaly provozním požadavkům a poskytování služeb koncovým zákazníkům.
 • Pro koncové zákazníky: Pokud si služby objedná jiný vlastník účtu Airalo, například firemní uživatel, potřebné údaje pro usnadnění této transakce zpracovává iniciující strana. Firemní uživatelé jsou odpovědní za to, že osobní údaje koncových zákazníků jsou shromažďovány v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů.

V případech, kdy jsou služby Airalo poskytovány prostřednictvím zprostředkovatelů (např. hotelů nebo cestovních kanceláří), může zprostředkovatel poskytnout požadované registrační údaje jménem zákazníka.

Za účelem přizpůsobení se vyvíjejícím se požadavkům na služby a zlepšení uživatelského komfortu si společnost Airalo vyhrazuje právo shromažďovat další údaje od všech kategorií zákazníků, pokud to považuje za nezbytné. Toto shromažďování dalších údajů bude probíhat způsobem, který respektuje soukromí a je v souladu se zákony na ochranu osobních údajů, aniž by bylo nutné provádět další změny těchto smluvních podmínek. Zákazníci budou o shromažďování takových dodatečných údajů informováni prostřednictvím našich standardních komunikačních kanálů.

2.3. INTERAKCE S AIRALO

Společnost Airalo vynaloží přiměřené úsilí, aby zákazníkovi poskytla kvalitní služby. Společnost Airalo však nezaručuje, že služba nebude přerušena, bude poskytnuta včas a bude bezpečná nebo bezporuchová.

2.4. INTERAKCE SE ZÁKAZNÍKEM

Při používání zařízení nebo služeb poskytovaných společností Airalo se zákazník nesmí dopouštět žádného jednání, které by bylo zneužívající, nezákonné nebo podvodné, které by způsobilo poškození nebo znehodnocení sítě. Pokud zákazník poruší své povinnosti podle čl. 2.4, může Airalo pozastavit zákazníkovi používání služby. Během jakéhokoli období pozastavení je zákazník povinen nadále platit veškeré poplatky splatné podle této smlouvy v souvislosti s pozastavenými službami.

2.5. KOMPATIBILITA ZAŘÍZENÍ

Zákazník je odpovědný za to, že jeho zařízení je kompatibilní s eSIM a má odblokovanou síť. Kompatibilita zařízení může záviset na operátorovi a zemi původu. Zákazník si musí projít seznam zařízení kompatibilních s eSIM, který obdrží při placení. Zaškrtnutím políčka, které potvrzuje, že zařízení zákazníka je kompatibilní s eSIM, pak zákazník odpovídá za správnost jím uvedených údajů. 

Seznam kompatibility eSIM není úplný, takže nově oznámená zařízení kompatibilní s eSIM může být nutné ještě doplnit.

3. ZAHÁJENÍ, DÉLKA A UKONČENÍ SMLOUVY

Smlouva o poskytování služeb mezi společností Airalo a zákazníkem začíná okamžikem dokončení objednávky na webu Airalo (https://www.airalo.com/cs, včetně všech subdomén spojených se společností Airalo), prostřednictvím aplikace Airalo, prostřednictvím našich rozhraní API, na platformě pro partnery nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného produktu poskytovaného společností Airalo, který umožňuje zákazníkům provést objednávku.

 Za aktivaci eSIM a potvrzení aktivačních zásad odpovídá zákazník. 

Smlouva bude pro koncové uživatele ukončena, pokud nemají aktivní datový balíček nebo pokud z cílového zařízení odstranili eSIM. V případě firemních uživatelů se však ukončení smlouvy řídí podmínkami konkrétní smlouvy podepsané mezi firemním uživatelem a společností Airalo nebo jejich aktivním statusem na platformě pro partnery. U firemních uživatelů s takovými smlouvami nebo aktivní účastí na platformě zůstává smlouva v platnosti i v případě, že není aktivní datový balíček nebo dojde k odstranění eSIM ze zařízení, což odráží trvající partnerství a závazky mezi společností Airalo a daným firemním uživatelem.

4. POPLATKY A PLATBY

4.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Airalo nabízí různé platební metody pro své služby, mimo jiné kreditní/debetní kartu, PayPal, Google Pay, Apple Pay a Alipay. 

Hlavní měna plateb jsou americké dolary ($), ale mohou se uplatňovat různé další měny, přičemž měna platby se určuje v průběhu transakce. 

Transakce kreditní kartou budou zpracovány a zabezpečeny poskytovateli platebních služeb schválenými společností Airalo, mimo jiné společnostmi PayPal (https://paypal.com/) a Stripe (https://stripe.com/) a dalšími poskytovateli vybranými společností Airalo pro každou transakci.

4.1.1. Automatické obnovení pro koncové uživatele

Kromě stávajících možností plateb nabízí Airalo nepřetržitý přístup k našim službám bez nutnosti ručního obnovování. Tento model je určen pro koncové uživatele, kteří hledají nepřetržitý servis a pohodlí. 

Automatické poplatky: Když na začátku každého zúčtovacího cyklu klesne spotřeba dat pod určitou hranici, budou v rámci tohoto modelu automaticky účtovány poplatky za obnovení přes preferovanou platební metodu koncového uživatele. 

Storno podmínky: Koncoví uživatelé mohou obnovení kdykoli zrušit. Zrušení se projeví na konci aktuálního zúčtovacího cyklu, takže uživatelé budou moci pokračovat v přístupu ke službě až do jeho ukončení. V zájmu zrušení mohou uživatelé spravovat svá nastavení přímo ve svém účtu Airalo, případně se obrátit na náš tým podpory.

4.2. POPLATKY ZA POUŽÍVÁNÍ

4.2.1. Společnost Airalo uvádí, že všechny poplatky jsou včetně DPH, pokud není uvedeno jinak. Všechny ceny a poplatky za nákupy eSIM firemními uživateli na platformě Airalo jsou uvedeny bez příslušných daní, pokud není uvedeno jinak. Firemní uživatelé jsou odpovědní za stanovení a úhradu všech daní spojených s nákupem eSIM od společnosti Airalo.

4.2.2. Zákazník není oprávněn započítávat své pohledávky proti pohledávkám společnosti Airalo, s výjimkou případů, kdy jsou pohledávky zákazníka nesporné nebo byly potvrzeny pravomocným soudním rozhodnutím.

4.2.3. Fakturace

K fakturaci firemním uživatelům za využívání kreditů Airalo, které se uplatňují na pořizování eSIM, dobíjení a dalších produktů a služeb Airalo prostřednictvím partnerské platformy, přistupuje společnost Airalo systematicky. Tento proces je navržen tak, aby zajistil jasnost a odpovědnost finančních transakcí mezi společností Airalo a jejími firemními uživateli.

 • 4.2.3.1. Vystavování faktur: Airalo vystavuje firemním uživatelům faktury s podrobnými údaji o kreditech Airalo, které zákazník spotřebuje na nákup eSIM a dobíjecích balíčků ve stanoveném zúčtovacím období. Tyto faktury poskytují komplexní rozpis vynaložených nákladů a umožňují firemním uživatelům efektivně sledovat a spravovat své výdaje.
 • 4.2.3.2. Platební povinnosti: Po obdržení faktury jsou zákazníci povinni splnit své platební povinnosti ve lhůtách uvedených na faktuře. Je důležité, aby firemní uživatelé tyto časové rámce dodržovali, aby si zajistili nepřerušený přístup ke službám Airalo a udrželi si pozitivní postavení v rámci platformy pro partnery Airalo.
 • 4.2.3.3. Důsledky opožděné platby:
  • Pozastavení služby: V případě, že firemní uživatel neuhradí fakturu ve stanovené lhůtě, vyhrazuje si společnost Airalo právo dočasně pozastavit poskytování služeb až do obdržení plné platby. Toto opatření je přijato za účelem zajištění udržitelnosti nabídky našich služeb a spravedlnosti našeho systému vyúčtování.
  • Úroky a náhrada škody: Kromě toho může společnost Airalo uložit úrok z prodlení ve výši uvedené na faktuře nebo v souladu se zákonem. Firemní uživatelé mohou být dále odpovědní za jakékoli škody nebo dodatečné náklady, které společnosti Airalo vzniknou v důsledku opožděné platby. To zahrnuje mimo jiné správní náklady a právní poplatky spojené s vymáháním pohledávek.
 • 4.2.3.4. Faktury jsou vystavovány převážně v USD. Společnost Airalo si nicméně vyhrazuje právo vystavovat faktury v jiných měnách, pokud to považuje za nezbytné nebo pokud se na tom s firemním uživatelem vzájemně dohodne.

Společnost Airalo klade důraz na včasné platby v zájmu zachování zdravého obchodního vztahu a kontinuity poskytování služeb. Na firemní uživatele apelujeme, aby se v případě jakýchkoli nesrovnalostí ve vyúčtování nebo potíží s platbou neprodleně obrátili na naši podporu, abychom našli vzájemně přijatelné řešení.

4.2.4. Předplacené transakce pro firemní uživatele

Firemní uživatelé se na platformě Airalo zapojují do jedinečného transakčního procesu, který se soustředí na nákup kreditů Airalo. Tyto kredity slouží jako měna v rámci platformy a umožňují firemním uživatelům pořizovat eSIM a doplňovat služby přizpůsobené jejich provozním potřebám. Firemní uživatelé se mohou také rozhodnout, že budou při nákupech na platformě pro partnery používat kreditní nebo debetní karty.

 • 4.2.4.1. Nákup kreditů Airalo: Prvním krokem pro firemní uživatele je získání kreditů Airalo. Tento proces je navržen tak, aby byl jednoduchý a flexibilní a nabízel různé platební metody, které vyhovují různým firemním požadavkům. Mezi tyto metody patří mimo jiné kreditní/debetní karty, bankovní převody a elektronická platební řešení, což zajišťuje širokou škálu možností, jak vyhovět různým finančním preferencím naší firemní klientely.
 • 4.2.4.2. Využívání kreditů Airalo: Po přidání kreditů Airalo na účet mohou firemní uživatelé tyto kredity bez problémů využívat k nákupu eSIM, dobíjení a dalších produktů a služeb Airalo. Díky kreditnímu systému mohou firemní uživatelé plánovat a rozdělovat své výdaje na telekomunikační služby podle svých specifických firemních cyklů a požadavků.

Další podrobnosti o nákupu a využívání kreditů Airalo nebo o nejvhodnějších platebních metodách pro vaši firmu naleznete na platformě pro partnery Airalo nebo u našeho specializovaného týmu podpory.

4.2.5. Transakce po zaplacení pro firemní uživatele

Postpaid transakce (se zaplacením po plnění) představují flexibilní platební model přizpůsobený pro firemní uživatele, který obnáší pohodlné přijímání SIM a dobíjecích balíčků s tím, že se vše hradí až následně. Tento přístup je v souladu s potřebami firem, které při správě svých řešení konektivity preferují flexibilitu a efektivitu.
Postpaid transakce umožňuje firemním uživatelům přijímat eSIM, dobíjení a další produkty a služby Airalo, přičemž platební závazek vzniká až později. Specifika tohoto platebního ujednání, včetně data splatnosti a platebních podmínek, jsou jasně uvedena na faktuře poskytnuté společností Airalo. Tento způsob usnadňuje okamžitý přístup k potřebným službám a zároveň zajišťuje flexibilitu plateb.

 • 4.2.5.1. Systém zastropovaného kreditu: V zájmu podpory tohoto modelu může Airalo zavést systém zastropovaného kreditu. Tento systém opravňuje firemní uživatele využívat kredit k nákupu eSIM, dobíjení a dalších produktů a služeb Airalo do předem stanovené výše. Nastavení tohoto zastropovaného kreditu může být stanoveno jednostranně společností Airalo nebo vyjednáno s firemním uživatelem v závislosti na podmínkách smlouvy. Tato funkce je navržena tak, aby firmám nabídla snadno spravovatelný a škálovatelný způsob, jak uspokojit jejich potřeby připojení bez okamžitých finančních nákladů.
 • 4.2.5.2. Kritéria způsobilosti: Je důležité si uvědomit, že ne všichni firemní uživatelé se automaticky kvalifikují pro možnost platby po zaplacení. Společnost Airalo si vyhrazuje právo vybrat způsobilé zákazníky na základě různých kritérií a zajistit, aby tento platební model byl v souladu s firemními postupy a zásadami řízení rizik obou stran. Kritéria způsobilosti mohou mimo jiné zahrnovat transakční historii firemního uživatele, jeho úvěruschopnost a délku firemního vztahu se společností Airalo.

Nabídkou transakcí po zaplacení se Airalo snaží poskytnout svým firemním uživatelům vysokou míru flexibility a důvěry a umožnit jim upřednostnit jejich provozní požadavky a zároveň spravovat platby způsobem, který vyhovuje jejich finančním pracovním postupům.

5. DORUČENÍ

Koncoví uživatelé uvidí zakoupenou eSIM v záložce „Moje eSIM“ na webu Airalo (https://www.airalo.com/cs) anebo v aplikaci Airalo. Zákazník obdrží po nákupu potvrzovací e-mail. Veškeré informace pro instalaci eSIM budou k dispozici pouze na uživatelském účtu Airalo. 

Firemní uživatelé budou mít své eSIM zobrazeny v rámci platformy pro partnery, což usnadní správu a nasazení eSIM a balíčků pro dobíjení, které budou přizpůsobeny unikátním požadavkům firmy.  

Společnost Airalo si uvědomuje různorodé potřeby svých zákazníků, a proto dodává své produkty a služby různými způsoby v závislosti na zvolené integraci a konkrétních využívaných produktech a službách.

6. ZÁSADY PRO VRÁCENÍ PENĚZ / STORNO / ZMĚNY

Zákazník má právo požádat o vrácení peněz nebo výměnu eSIM, pokud eSIM nelze nainstalovat a používat z důvodu technického problému na straně společnosti Airalo.

6.1. VRÁCENÍ PENĚZ A STORNO

 • 6.1.1. ZÁSADY A POKYNY

 • 6.1.2. Žádost o vrácení peněz lze podat do třiceti (30) dnů od data nákupu, pokud aktivace není možná ani na základě rozsáhlého řešení problému.

 • 6.1.3. V zájmu vrácení peněz je nutná spolupráce se zákazníkem na rychlém vyřešení problému.
 • 6.1.4. Každý datový balíček má svoji vlastní dobu platnosti. Po uplynutí doby platnosti nebude za zbývající údaje poskytnuta žádná náhrada.
 • 6.1.5. Kompenzace: V případě poplatků z alternativních telefonů, alternativních SIM karet, alternativních poskytovatelů, hotelových telefonů nebo jiných poplatků, které nejsou přímo spojeny s účtem Airalo eSIM, nebude poskytnuta žádná refundace ani odměna. (Viz část 7. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKA v našich smluvních podmínkách)
 • 6.1.6. Podvodné nákupy: Společnost Airalo si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli formu vrácení peněz, pokud se objeví jakýkoli důkaz o zneužití, porušení našich podmínek nebo jakýchkoli podvodných aktivitách, které jsou spojeny s používáním produktů a služeb společnosti Airalo.
 • 6.1.7. Neoprávněné nákupy: Před vrácením peněz bude případ prošetřen a schválen. Společnost Airalo si vyhrazuje právo pozastavit jakýkoli účet spojený s podvodnou činností.
 • 6.1.8. Náhodné nákupy: Jakmile zákazníci nainstalují eSIM, bude považována za použitou. Refundace se neposkytují.
 • 6.1.9. Nesprávné vyúčtování: Pokud zákazník oprávněně a v dobré víře zpochybní fakturu nebo její část, je povinen to společnosti Airalo oznámit do 12 dnů od obdržení faktury a uvede podrobnosti o tom, proč je fakturovaná částka nesprávná. Pokud je to možné, současně uvede, jakou částku považuje zákazník za dlužnou. (Podrobnosti naleznete v části 4.2 POPLATKY ZA POUŽITÍ v Podmínkách).
 • 6.1.10. Výměna: eSIM zakoupené výhradně za kredit Airmoney získaný z poukazů lze vyměnit jen do 30 dnů od data nákupu.
 • 6.1.11. Ostatní důvody: Pokud žádost o vrácení peněz nespadá pod výše uvedené důvody, prošetříme ji jednotlivě. Pokud bude vrácení peněz schváleno, může být účtován poplatek za zpracování. Maximální výše vráceného kreditu, o kterou může zákazník požádat, musí být stejná nebo nižší než celková částka, kterou zaplatil.

6.1.12. POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍCH MĚN (AIRMONEY A KREDITY)

Airmoney a kredity jsou digitální měny, které jsou našim zákazníkům k dispozici pro nákup eSIM a souvisejících služeb dostupných na platformách Airalo.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney je vlastní systém kreditních odměn určený výhradně pro koncové uživatele Airalo, který poskytuje cashback ve formě Airmoney na účet Airalo.
  • Systém odměn má různé úrovně podle výše nákupu. Každá úroveň poskytuje různé částky cashbacku jako Airmoney. Společnost Airalo může změnit jakoukoli funkci programu Airmoney, včetně úrovní systému odměn a struktury programu.
  • 6.1.12.1.2. Zákazníci mohou získat Airmoney jako odměnu za zaplacené nákupy.
  • 6.1.12.1.3. Zákazníci nemohou získat Airmoney, pokud je na nákup uplatněna sleva nebo odměna za doporučení.
  • 6.1.12.1.4. Zákazníci mohou platit Airmoney pouze za své nákupy, nebo je kombinovat s některou z podporovaných platebních metod.
  • 6.1.12.1.5. Při kombinované platbě je odměna Airmoney úměrná částce zaplacené jedním z podporovaných způsobů platby.
  • 6.1.12.1.6. Stávající peníze Airmoney na účtu zákazníka nelze převést na jinou formu úvěru.
  • 6.1.12.1.7. Veškeré nákupy provedené pomocí Airmoney budou připsány na účet Airalo jako Airmoney.
  • 6.1.12.1.8. Převod jakýchkoli vydělaných nebo vydělaných peněz Airmoney na účtu zákazníka je výhradně na rozhodnutí společnosti Airalo a zákazník nemá přirozené právo takové převody požadovat. Airalo si vyhrazuje právo kdykoli povolit nebo zakázat převody Airmoney.
  • 6.1.12.1.9. Airalo si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu omezit platnost Airmoney vydaných v rámci tohoto programu.
  • 6.1.12.1.10. Společnost Airalo si vyhrazuje právo určit cílovou skupinu, které bude Airmoney poskytovat.
  • 6.1.12.1.11. V případě poskytnutí peněz Airmoney nemá zákazník právo zvolit si výši cashbacku, která se na něj bude vztahovat, protože o tom rozhoduje společnost Airalo výhradním uvážením.
  • 6.1.12.1.12. Zákazník je odpovědný za zaplacení, srážku, odvedení a nahlášení veškerých daní, odvodů, dovozů, cel, poplatků a srážek, které mohou vzniknout v souvislosti s účastí v programu (včetně daně z příjmu právnických/fyzických osob, DPH, daně z prodeje a dalších příslušných národních, vládních, provinčních, státních, obecních nebo místních daní nebo odvodů a souvisejících úroků z prodlení a pokut uložených jakýmkoli orgánem za nezaplacení, neodvedení a nenahlášení).
  • 6.1.12.1.13. Společnost Airalo si vyhrazuje právo (zcela nebo částečně) odmítnout, zamítnout, změnit, pozastavit, odvolat nebo zrušit program nebo odepřít výhody nebo používání programu kterémukoli zákazníkovi kdykoli a z jakéhokoli důvodu (bez předchozího upozornění).
  • 6.1.12.1.14. Společnost Airalo je kdykoli oprávněna přerušit anebo pozastavit plnění svých povinností podle těchto podmínek, dokud nebude schopna identifikovat a ověřit příslušného zákazníka nebo v případě (údajných) podvodných aktivit některého ze zákazníků nebo jiného zneužití programu.
 • 6.1.12.2. Kredity Airalo
  • Specifická platební metoda určená pro firemní uživatele Airalo na partnerské platformě Airalo, která umožňuje nákup eSIM, dobíjení a nabízí další produkty a služby Airalo. Zároveň slouží jako médium pro vystavování refundací.
  • 6.1.12.2.1. Kredity Airalo jsou určeny k použití společnostmi prostřednictvím partnerské platformy, což usnadňuje transakce související se službami Airalo. Tyto kredity jsou nevratné a zákazník je nemůže požadovat zpět.
  • 6.1.12.2.2. Nevyužité kredity Airalo, které zůstanou na účtu zákazníka v době ukončení smlouvy, budou nadále považovány za majetek společnosti Airalo. Je důležité si uvědomit, že tyto kredity se po ukončení smlouvy automaticky nevracejí. Pokud chcete iniciovat vrácení peněz nebo prodiskutovat možné varianty nevyužitých kreditů, je třeba, aby zákazníci podali společnosti Airalo písemnou žádost.
  • 6.1.12.2.3 Firemním uživatelům Airalo je pro postpaid transakce přidělen kreditní strop, který udává maximální povolené výdaje na nákup eSIM a dobíjecích balíčků. Překročení tohoto stropu bez následné platby omezí možnost dalších nákupů.

Tato část popisuje mechanismy a zásady, kterými se řídí používání digitálních měn Airalo, Airmoney pro koncové uživatele a kredity Airalo pro firemní uživatele, a zajišťuje srozumitelnost jejich používání, výhod a omezení v rámci ekosystému Airalo.

6.1.13. PROCES VRACENÍ PENĚZ

Pokud chcete požádat o vrácení peněz, kontaktujte tým podpory Airalo prostřednictvím stránky Kontaktujte nás nebo zašlete zprávu na adresu [email protected]. Upozorňujeme, že platí na vrácení peněz se vztahují výše uvedené zásady. 

V závislosti na povaze problému budou zákazníci požádáni o další informace na podporu své žádosti o vrácení peněz, jako jsou snímky obrazovky s nastavením zařízení v případě technických problémů nebo podrobnosti o tom, proč je fakturovaná částka nesprávná, a pokud je to možné, jakou částku zákazník považuje za dlužnou atd.

Informace o vrácení peněz v souvislosti s technickými problémy naleznete v oddílu 6.1.2 téhož dokumentu. Zákazníci budou mít možnost vrátit peníze prostřednictvím původní platební metody nebo jako peníze Airmoney vydané na jejich účet. (Viz 6.1.12.1.6 pro nákupy Airmoney) Vrácení peněz původním způsobem: Jakmile bude refundace schválena a vystavena, trvat až třicet (30) pracovních dnů v závislosti na bance. Airmoney: Po zpracování budou peníze Airmoney připsány na účet zákazníka. 

Koncoví zákazníci, kteří si zakoupili služby Airalo prostřednictvím prodejce, nemají nárok na přímé vrácení peněz od společnosti Airalo. Tito uživatelé by se měli obrátit na firemní uživatele s žádostí o refundace. Společnost Airalo usiluje o spokojenost zákazníků, ale v případě transakcí uskutečněných mimo naše přímé prodejní kanály se musí řídit zásadami našich prodejních partnerů.

6.1.13.1. Refundace firemním uživatelům Airalo za transakce provedené přímo u Airalo lze zpracovat prostřednictvím kreditů Airalo nebo formou dobropisů. To poskytuje flexibilní alternativu pro správu náhrad, která zákazníkům umožňuje použít tyto kredity nebo dobropisy na budoucí nákupy nebo služby na platformě Airalo.

6.2. ZMĚNA

Datové balíčky eSIM od společnosti Airalo jsou nabízeny tak, jak jsou, a po jejich zakoupení nelze provádět žádné další úpravy ani přizpůsobení na základě individuálních požadavků.

7. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKA

Společnost Airalo neodpovídá za škody vzniklé v důsledku toho, že navrhovaná služba není trvale dostupná. Airalo neposkytuje žádnou záruku stálé dostupnosti síťové služby. V případě jakýchkoli požadavků napište e-mail na adresu [email protected].

8. PROCES RECYKLACE A AKTIVACE eSIM

Společnost Airalo zavádí proces recyklace eSIM s ohledem na zajištění optimálního poskytování služeb. Po zakoupení eSIM je zákazník povinen aktivovat eSIM ve stanoveném časovém rámci, jak je uvedeno v pokynech pro aktivaci poskytnutých během procesu nákupu. Za aktivaci zakoupené eSIM ve stanovené lhůtě odpovídá uživatel. Pokud eSIM v této lhůtě neaktivujete, může dojít k jejímu vypršení, čímž se eSIM stane nepoužitelnou. 

Ve chvíli, kdy platnost eSIM vyprší, ji nelze znovu aktivovat a uživatel musí iniciovat nový nákup, pokud chce získat funkční eSIM. Uživatelům se doporučuje, aby si přečetli a postupovali podle pokynů pro aktivaci. Proces aktivace eSIM by pak měl být bezproblémový.

9. CENY A PROPAGAČNÍ AKCE

Ceny se vztahují k cenám, za které Airalo nabízí zákazníkům své balíčky eSIM a související služby. Společnost Airalo může po omezenou dobu nabízet propagační ceny svých balíčků eSIM. Na tyto propagační akce se vztahují zvláštní podmínky. Doba trvání propagační akce, kritéria způsobilosti a případné související podmínky budou jasně komunikovány v průběhu propagačního období. Po skončení akce platí běžné ceny, pokud není uvedeno jinak. Společnost Airalo si vyhrazuje právo jakékoli propagační ceny změnit nebo ukončit, včetně souvisejících podmínek, a to podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Uživatelé, kteří chtějí získat další informace nebo vysvětlení ohledně propagačních cen, mohou kontaktovat tým podpory společnosti Airalo na adrese [email protected].

 • 9.1. Ceny se mohou lišit mezi koncovými a firemními uživateli, což odráží přizpůsobené služby a nabídky založené na objemu, které mohou být k dispozici různým kategoriím uživatelů.
 • 9.2. Ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Airalo svou cenovou strategii neustále reviduje, aby se přizpůsobila dynamice trhu a zajistila poskytování kvalitních služeb za konkurenceschopné ceny.
 • 9.3. Společnost Airalo si vyhrazuje právo upravit ceny v závislosti na různých faktorech, mimo jiné na tržních podmínkách, směnných kurzech a provozních nákladech. Tyto úpravy jsou prováděny s cílem zajistit udržitelnost nabízených služeb a zohlednit náklady na poskytování vysoce kvalitních řešení konektivity našim uživatelům.
 • 9.4. Společnost Airalo se zavazuje, že bude zákazníky včas informovat o všech významných změnách cen, aby se uživatelé mohli při nákupu rozhodovat na základě informací. Vzhledem k dynamické povaze faktorů ovlivňujících tvorbu cen ale nemusí být okamžité informování vždy možné.

Pro koncové uživatele: Ceny uvedené na našem webu se vztahují specificky na koncové uživatele. Koncovým uživatelům doporučujeme, aby se na náš web pravidelně vraceli, pokud chtějí mít nejaktuálnější informace o cenách a propagačních akcích.

Pro firemní uživatele: Firemní uživatelé by se měli obrátit na určené platformy a produkty pro ně vytvořené, aby získali informace o cenách odpovídající jejich specifickým potřebám. Díky tomuto přístupu budou mít firemní uživatelé informace a cenové strategie na míru, které nejlépe odpovídají provozním požadavkům a rozsahu podniků. V případě dalších podrobností nebo dotazů se mohou firemní uživatelé obrátit přímo na naši podporu.

Naše cenové a propagační strategie jsou sestaveny tak, aby našim uživatelům poskytovaly maximální hodnotu a zajistily udržitelnost a kvalitu námi poskytovaných služeb. Nejnovější informace o cenách a propagačních akcích naleznou koncoví uživatelé na našem webu, zatímco firemní uživatelé by měli prozkoumat pro ně určené platformy společnosti Airalo, případně se obrátit na naši podporu.

10. SLEDOVÁNÍ POLOHY UŽIVATELE

Společnost Airalo může shromažďovat a zpracovávat informace o zeměpisné poloze uživatelů, včetně souřadnic GPS, IP adresy, přístupových bodů Wi-Fi a údajů o mobilních vysílačích, aby mohla nabízet služby založené na poloze a zlepšovat uživatelský komfort. Používáním služeb Airalo uživatelé s tímto sledováním souhlasí. Účelem je mimo jiné poskytování služeb specifických pro danou lokalitu, zlepšování kvality služeb a personalizace zkušenosti. Informace o poloze mohou být sdíleny s poskytovateli třetích stran, kteří jsou povinni s údaji nakládat v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Uživatelé mohou ovládat služby určování polohy prostřednictvím nastavení zařízení, ale mohou se setkat s omezeními některých funkcí. Společnost Airalo používá bezpečnostní opatření, uchovává údaje po nezbytně nutnou dobu a dodržuje platné zákony o ochraně údajů. Tato část může být aktualizována, aby reflektovala změny, a uživatelé mohou s dotazy nebo obavami ohledně postupů sledování polohy psát na [email protected].

RŮZNÉ

Původní anglická verze těchto podmínek mohla být přeložena do jiných jazyků. Přeložená verze těchto podmínek je poskytována z dobré vůle jako standardní překlad a zákazníci z ní nemohou odvozovat žádná práva. V případě sporu o obsah nebo výklad těchto podmínek nebo v případě rozporu, nejasnosti, nesrovnalosti nebo rozporu mezi anglickou verzí a jakoukoli jinou jazykovou verzí těchto podmínek se použije anglická verze, která má přednost a je rozhodující a závazná. V soudním řízení se použije anglická verze. Pokud některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatným, nevymahatelným nebo nezávazným, ostatními ustanoveními těchto podmínek zůstáváte vázáni i nadále. V takovém případě bude příslušné neplatné ustanovení přesto vymáháno v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a každá strana bude souhlasit přinejmenším s tím, že přijme podobný účinek, jaký má neplatné, nevymahatelné nebo nezávazné ustanovení při zohlednění obsahu a účelu těchto podmínek.

Jste připraveni vyzkoušet eSIM a změnit způsob, jakým se připojujete?

Stáhněte si aplikaci Airalo a nakupujte, spravujte a dobíjejte své eSIM kdykoli a odkudkoli!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Použijte získaný kredit.

Sdílením svého referenčního kódu s přáteli můžete získat kredity Airmoney v hodnotě USD $3.00.