Mga Tuntunin at Kundisyon

PANGKALAHATANG MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON

Petsa nang pagpapatupad: 3 Hunyo 2024

1. VALIDITY NG PANGKALAHATANG MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON

Ipapatupad ang mga sumusunod na Tuntunin at Kundisyon sa lahat ng serbisyong ibinibigay ng AIRGSM PTE. LTD., tinutukoy bilang Airalo, may kinalaman sa pagbebenta ng prepaid eSIM. Ibinibigay ang mga sumusunod na Tuntunin at Kundisyon sa website na https://www.airalo.com. Posibleng tumanggap lang ang Airalo ng mga variant clause sa situwasyon ng hayagang nakasulat na kasunduan. Tinutukoy ng seksyong ito ang iba't ibang kategorya ng mga indibidwal at entity na nakipag-interact sa mga serbisyo, platform, at application ng Airalo. Mahalaga ang pag-unawa sa mga tungkuling ito para sa pagpapakahulugan ng mga karapatan, obligasyon, at kundisyong inilalarawan sa mga Tuntunin at Kundisyong ito (T&C).

 • Mga End User: Mga indibidwal na gumagamit at nakikipag-interact nang direkta sa Mga Serbisyo sa pamamagitan ng kanilang Airalo account para sa kanilang personal na paggamit.
 • Mga Business User: Nagbibigay ng mga serbisyo ang Airalo sa mga entity (“Mga Business User) na direkta at di-direktang nagbibigay sa amin ng personal na impormasyon ng End Customer may kaugnayan sa sariling negosyo at mga aktibidad ng mga Business User na iyon.
 • Mga End Customer: Mga indibidwal na tumanggap ng mga serbisyo na in-order ng ibang mga may-ari ng Airalo account, halimbawa, kapag nakipagnegosyo ka sa, o nakipagtransaksyon sa isang Business User.
 • Mga aplikante ng trabaho: Mga indibidwal na nagsumite ng job application sa Airalo.

Tumutukoy ang terminong "Customer" gaya ng paggamit sa dokumentong ito sa sinumang indibidwal o entity na nag-e-engage sa mga serbisyo ng Airalo, kabilang ang mga End User, Business User, at End Customer, gaya ng naaangkop batay sa konteksto ng paggamit. Tinitiyak ng malawak na depinisyong ito na ang aming T&C ay sumasaklaw sa lahat ng aming mga serbisyo, na nagbibigay ng malinaw at komprehensibong pag-unawa ng mga karapatan at pananagutan ng lahat ng partidong sangkot.

2. DESKRIPSYON NG MGA SERBISYO

2.1. eSIM RESELLING

Nagre-resell ng mga prepaid eSIM ang Airalo. Magre-register at bibili ng mga eSIM ang Customer sa website ng Airalo (https://www.airalo.com) at/o Airalo App.

2.2. PAG-REGISTER PARA SA PAGGAMIT NG MGA SERBISYO NG AIRALO

Dapat tanggapin ng lahat ng mga customer, kabilang ang mga End User, Business User, End Customer, at aplikante sa Trabaho gaya ng tinutukoy sa Seksyon 1, ang Mga Pangkalahatang Tuntunin at Kundisyon para magamit ang mga serbisyo ng Airalo. Habang ginagawa ang proseso ng pag-register, dapat ibigay ang sumusunod na impormasyon:

 • Para sa Mga End User: Kailangan ang personal na impormasyong tulad ng Pangalan, Apelyido, at Email address para sa direktang mga interaksyon at transaksyon sa website ng Airalo (https://www.airalo.com) o sa pamamagitan ng Airalo App.
 • Para sa Mga Business User: Kailangan ang karagdagang impormasyon para matugunan ang mga natatanging pangangailangan ng mga negosyo. Kasama rito ang Pangalan ng Kumpanya, Address ng Kumpanya, mga email address ng Mga User ng Kumpanya, Website ng Kumpanya, Rehiyon, Industriya, Numero ng Telepono, nauugnay na mga contact, at iba pang nauugnay na mga detalye. Tumutulong ang impormasyong ito sa pag-angkop ng mga serbisyo namin para mas umakma sa mga kinakailangan sa pagpapatakbo at paghahatid ng serbisyo sa kanilang mga End Customer.
 • Para sa Mga End Customer: Kapag in-order ang mga serbisyo ng ibang may-ari ng account ng Airalo, tulad ng Business User, pinamamahalaan ng initiating party ang kinakailangang impormasyon para gawin ang transaksyong ito. Pananagutan ng mga Business User ang pagtiyak na ang personal na impormasyon ng mga End Customer ay kinokolekta alinsunod sa angkop na mga regulasyon sa proteksyon ng data.

Sa mga pagkakataon kung saan ibinibigay ang mga serbisyo ng Airalo sa pamamagitan ng mga intermediary (hal., mga hotel o travel agency), posibleng ibigay ng intermediary ang kinakailangang impormasyon sa registration sa ngalan ng Customer.

Para mag-adapt sa nagbabagong mga kinakailangan sa serbisyo at mapaganda ang karanasan ng user, may karapatan ang Airalo mangolekta ng karagdagang impormasyon mula sa lahat ng kategorya ng mga customer kapag kinakailangan. Isasagawa ang pagkolekta ng karagdagang impormasyong ito sa paraang gumagalang sa parivacy at sumusunod sa mga batas ng proteksyon sa data, nang hindi nangangailangan ng higit pang pagbabago sa mga Tuntunin at Kundisyong ito. Ipapaalam sa mga customer nang naaayon ang tungkol sa pagkolekta ng anumang gayong karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng aming karaniwang mga channel ng komunikasyon.

2.3. MGA PAKIKIPAG-UGNAYAN NG AIRALO

Makatuwirang pagsisikapan ng Airalo na magbigay sa Customer ng de-kalidad na serbisyo. Gayunpaman, hindi ginagarantiyahan ng Airalo na hindi mapuputol ang serbisyo, maibibigay sa tamang oras, ligtas o walang problema.

2.4. MGA PAKIKIPAG-UGNAYAN NG CUSTOMER

Sa paggamit sa Equipment o Mga Serbisyong ibinibigay ng Airalo, hindi dapat gawin ng Customer ang anumang aksyong: mapang-abuso, iligal, o mapanloko; na magsasanhi sa Network na ma-impaire o masira. Kapag nilabag ng Customer ang mga obligasyon nito sa ilalim ng Sec. 2.4, posibleng suspindehin ng Airalo ang paggamit ng Customer sa Serbisyo. Habang nasa panahon ng suspensyon, patuloy na babayaran ng Customer ang lahat ng Singiling nakatakda sa ilalim ng Kasunduang ito may kaugnayan sa mga nasuspindeng Serbisyo.

2.5. COMPATIBILITY NG DEVICE

Pananagutang ng Customer ang pagtiyak na eSIM compatible at naka-unlock sa network ang kanilang device. Nakadepende ang compatibility ng device sa carrier at bansang pinagmulan; dapat tingnan ng Customer ang listahan ng mga device na eSIM compatible na ibinibigay sa checkout. Sa paglalagay ng check sa kahon na nagkukumpirma eSIM compatible ang device ng customer, mananagot ang Customer sa pagiging tumpak ng impormasyong ibinibigay nila. 

Hindi kumpleto ang listahan ng compatibility ng eSIM, na nangangahulugang posibleng may kailangan pang idagdag ang mga bagong inansyung device na compatible sa eSIM.

3. SIMULA, TAGAL, AT PAGWAWAKAS NG KONTRATA

Magsisimula ang kontrata ng serbisyo sa pagitan ng Airalo at Customer sa pagkumpeto ng order sa website ng Airalo (https://www.airalo.com, kabilang ang anumang mga subdomain na nauugnay sa Airalo), sa pamamagitan ng app ng Airalo, sa pamamagitan ng mga API namin, sa Platform ng Partner, o sa pamamagitan ng anumang ibang produktong ibinibigay ng Airalo na nagbibigay-daan sa mga customer na mag-order.

 Pananagutan ng Customer ang Pag-activate sa eSIM at pagkilala sa Patakaran ng Pag-activate. 

Wawakasan ang kontrata para sa mga End User kung wala silang aktibong data package o na-delete ang kanilang eSIM mual sa target na device. Gayunpaman, para sa mga Business User, sasailalim ang pagwawakas ng kontrata sa mga termino ng anumang partikular na kasunduan na pinirmahan sa pagitan ng Business User at Airalo, o ang kanilang active status sa Platform ng Partner. Para sa mga Business User na may gayong mga kasunduan o aktibong pakikilahok sa platform, mananatiling may epekto ang kontrata kahit pa sa kawalan ng aktibong data package o kung na-delete ang isang eSIM sa device, na nagpapakita sa patuloy na pagtutulungan at mga commitment sa pagitan ng Airalo at ang Business User.

4. MGA SINGILIN AT PAGBABAYAD

4.1. MGA KUNDISYON SA PAGBABAYAD

Nag-aalok ang Airalo ng iba't ibang mga paraan ng pagbabayad para sa mga serbisyo nito, kabilang ang ngunit hindi limitado sa Credit/Debit Card, PayPal, Google Pay, Apple Pay, at Alipay. 

Ang currency ng pagbabayad ay sa US Dollars ($) at posibleng kasama ang ibang mga currency, kung saan ang currency ng pagbabayad ay tinutukoy habang ginagawa ang transaksyon. 

Ipoproseso ang credit card transaction at ise-secure ng mga service provider sa pagbabayad na inaprubahan ng Airalo, na kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa, PayPal (https://paypal.com/) at Stripe (https://stripe.com/), at mga karagdagang provider na pinili ng Airalo para sa bawat transaksyon.

4.1.1. Awtomatikong Mga Renewal para sa Mga End User

Karagadagan pa sa aming mga kasalukuyang opsyon sa pagbabayad, nag-aalok ang Airalo ng tuluy-tuloy na access sa aming mga serbisyo nang hindi kinakailangan ang manual na pag-renew. Nilalayon ang model na ito para sa mga End User na humahanap ng tuluy-tuloy na serbisyo at convenience. 

Mga Awtomatikong Pagsingil: Sa ilalim ng model na ito, sisingilin ang mga renewal fee nang awtomatiko sa gustong paraan ng pagbabayad ng End User kapag bumaba ang kanilang available na data sa partikular na threshold sa simula ng bawat billing cycle. 

Patakaran sa Pagkansela: Puwedeng kanselahin ng mga End User ang kanilang renewal anumang oras. Magkakabisa ang pagkansela sa katapusan ng kanilang kasalukuyang billing cycle, na nagbibigay-daan sa mga user na patuloy na ma-access ang serbisyo hanggang sa matapos ang cycle. Para magkansela, puwedeng pamahalaan ng mga user ang kanilang mga setting nang direkta sa kanilang Airalo account o kontakin ang aming support team para sa tulong.

4.2. MGA SINGILIN SA PAGGAMIT

4.2.1. Ipinapahayag ng Airalo na ang lahat ng Mga Singil ay may kasamang VAT malibang binanggit na wala. Wala pang kasamang angkop na mga buwis ang lahat ng presyo at fee para sa mga pagbili ng eSIM ng mga Business User sa platform ng Airalo malibang binanggit na kasama na. Pananagutan ng mga Business User ang pag-alam at pagbabayad sa lahat ng buwis na nauugna sa kanilang pagbili ng mga eSIM mula sa Airalo.

4.2.2. Hindi bibigyan ng karapatan ang Customer na i-offset ang anumang mga claim laban sa mga claim ng Airalo, maliban kung hindi maikakaila ang mga claim ng Customer o nakumpirma ng pinal na paghatol ng korte.

4.2.3. Pag-invoice

Nagpapatupad ang Airalo ng sistematikong diskarte sa pagsingil sa mga Business User para sa paggamit ng mga Credit ng Airalo, na ginagamit sa pagkuha ng mga eSIM, load, at iba pang mga produkto at serbisyo ng Airalo sa pamamagitan ng Platform ng Partner. Idinisenyo ang prosesong ito para matiyak ang linaw at pananagutan sa mga pampinansyal na transakyon sa pagitan ng Airalo at mga Business User nito.

 • 4.2.3.1. Pag-isyu ng mga Invoice: Nag-iisyu ang Airalo ng mga invoice sa mga Business User na nagdedetalye sa mga Credit ng Airalo na nagamit sa pagbili ng eSIM at mga load package sa loob ng partikular na yugto ng billing. Nagbibigay ang mga invoice na ito ng komprehensibong detalye ng mga babayaran, na nagbibigay-daan sa mga Business User na subaybayan at pamahalaan ang kanilang mga gastusin nang epektibo.
 • 4.2.3.2. Mga Obligasyon sa Pagbabayad: Sa pagtanggap ng invoice, kailangang gawin ng mga Customer ang kanilang obligasyon sa pagbabayad bago ang mga deadline na nakalagay sa invoice. Mahalaga para sa Mga Business User na sumunod sa mga time frame na ito para matiyak ang walang-putol na access sa mga serbisyo ng Airalo at makapagpanatili ng positibong katayuan sa Partner Platform ng Airalo.
 • 4.2.3.3. Mga Epekto ng Late na Pagbabayad:
  • Pagsuspinde ng Serbiyo: Kung mangyaring hindi makapag-settle ng invoice ang isang Business User sa loob ng partikular na panahon, may karapatan ang Airalo na pansamantalang suspindehin ang probisyon ng mga serbisyo hanggang sa matanggap ang buong pagbabayad. Ginagawa ang hakbang na ito para masiguro ang sustainability ng mga inaalok na serbisyo namin at ang pagiging patas ng aming system sa billing.
  • Mga Interes at Damage: Karagdagan pa, posibleng magtakda ang Airalo ng interes sa mga overdue na halaga sa rate na tinukoy sa invoice o gaya ng pinahihintulutan ng batas. Posibleng may pananagutan rin ang mga Business User para sa anumang damage o karagdagang mga gastos na nakuha ng Airalo bilang resulta ng late na pagbabayad. Kasama rito ang, ngunit hindi limitado sa, mga gastos na pang-administratibo at legal fee na nauugnay sa pagsingil ng mga utang.
 • 4.2.3.4. Karaniwang iniisyu sa USD ang mga invoice. Gayunpaman, may karapatan ang Airalo na mag-isyu ng mga invoice sa ibang mga currency kapag kinakailangan o kapag napagkasunduan sa Business User.

Idinidiin ng Airalo ang kahalagahan ng mga pagbabayad sa tamang oras para makapagpanatili ng magandang ugnayang pangnegosyo at ang walang-putol na probisyon ng serbisyo. Hinihimok namin ang mga Business User na makipag-ugnayan kaagad-agad sa aming support team kung magkaroon ng mga pagkakaiba sa billing o problema sa pagbabayad para makahanap ng mapagkakasunduang solusyon.

4.2.4. Mga Prepaid na Transaksyon para sa Mga Business User

Nag-e-engage ang mga Business User sa isang natatangong proseso ng transaksyon sa platform ng Airalo, na nakasentro sa pagbili ng Mga Airalo Credit. Nagsisilbi ang mga credit na ito bilang currency sa platform, na nagbibigay-daan sa mga Business User na bumili ng mga eSIM at bumili ng load para sa mga serbisyo na iniangkop sa kanilang operational na mga pangangailangan. Puwede ring piliin ng mga Business User na gumamit ng credit o debit card para sa mga pagbili sa Platform ng Partner.

 • 4.2.4.1. Pagbili ng Mga Credit ng Airalo: Ang inisyal na hakbang para sa Mga Business User ay ang pagkakaroon ng Mga Credit ng Airalo. Idinisenyo ang prosesong ito para maging madali at flexible, na nag-aalok ng iba't ibang paraan ng pagbabayad para umangkop sa iba't ibang kinakailangan ng negosyo. Kabilang sa mga paraang ito ang, ngunit hindi limitado sa, mga credit/debit card, bank transfer, at electronic payment solution, na tumitiyak sa maraming opsyon para mapagbigyan ang maraming opsyong pampinansyal ng aming kliyente sa negosyo.
 • 4.2.4.2. Paggamit sa Mga Credit ng Airalo: Kapag naidagdag na ang Mga Credit ng Airalo sa kanilang account, madaling magagamit ng mga Business User ang mga credit na ito para bumili ng mga eSIM, load, at iba pang produkto at serbisyo ng Airalo. Sa pag-operate sa system na credit-based, puwedeng planuhin at i-allocate ng mga Business User ang kanilang paggastos sa mga serbisyo ng mga telecommunication ayon sa kanilang partikular na mga cycle at demand ng negosyo.

Para sa karagdagang mga detalye ng pagbili at paggamit ng Mga Credit ng Airalo, o para i-explore ang pinakaangkop na mga paraan ng pagbabayad para sa iyong negosyo, hinihimok namin ang mga Business User na bisitahin ang Partner Platform ng Airalo o kontakin ang aming dedicated na support team.

4.2.5. Postpaid na Transaksyon para sa Mga Business User

Kinakatawan ng postpaid na mga transaksyon ang isang flexible na model ng pagbabayad na iniangkop para sa mga Business User, na iniaalok ang dali ng pagtanggap ng eSIM at mga package ng load bago ang pagbabayad. Umaayon ang diskarteng ito sa mga pangangailangan ng mga negosyo na humahanap ng operational flexibility at husay sa pamamahala ng kanilang mga connectivity solution.
Binibigyang-daan ng postpaid na transaksyon ang mga Business User na tumanggap ng eSIM, mga load, at iba pang mga produkto at serbisyo ng Airalo, nang may obligasyon sa pagbabayad na babangon sa ibang petsa. Malinaw na nakabalangkas sa invoice na ibinibigay ng Airalo ang mga partikular sa kaayusan sa pagbabayad na ito, kabilang ang due date at mga term sa pagbabayad. Pinapadali ng paraang ito ang access sa mga kinakailangang serbisyo habang tinitiyak ang flexibility sa pagbabayad.

 • 4.2.5.1. Sytem ng Credit Limit: Para suportahan ang model na ito, posibleng magpatupad ang Airalo ng sytem ng credit limit. Pinahihintulutan ng system na ito ang mga Business User na gamitin ang credit sa pagbili ng mga eSIM, load, at iba pang mga produkto at serbisyo ng Airalo sa isang paunang natukoy na halaga. Puwedeng tukuying mag-isa ng Airalo ang setting ng mga credit limit na ito o ipakikipag-usap sa Business User, depende sa mga tuntunin ng kasunduan. Idinisenyo ang feature na ito para mag-alok sa mga negosyo ng napapamahalaan at scalable na paraan para matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa connectivity nang walang kinakailangang agad na pagpapalabas ng pera.
 • 4.2.5.2. Pamantayan sa Pagiging Kwalipikado: Mahalaga na tandaan na hindi lahat ng Business User ay awtomatikong kwalipikado para sa opsyon ng postpaid na pagbabayad. May karapatan ang Airalo na pumili ng mga kwalipikadong customer batay sa iba't ibang pamantayan, na tumitiyak na ang model ng pagbabayad na ito ay umaayon sa mga kasanayan sa negosyo at mga patakaran sa pamamahala ng panganib ng dalawang partido. Posibleng kasama sa pamantayan ng pagiging kwalipikado ang, pero hindi limitado sa, history ng transaksyon ng Business User, creditworthiness, at ang tagal ng ugnayang pangnegosyo sa Airalo.

Sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga postpaid na transaksyon, nilalayon ng Airalo na magbigay ng malaking antas ng flexibility at tiwala sa mga Business User nito, na nagbibigay-daan sa kanila na unahin ang kanilang mga operational na kinakailangan habang pinamamahalaan ang mga pagbabayad sa paraang angkop sa kanilang mga pampinansyal na workflow.

5. DELIVERY

Makikita ng mga End User ang kanilang biniling eSIM sa ilalim ng tab na "Aking Mga eSIM" sa website ng Airalo (https://www.airalo.com) at/o sa Airalo app. Tatanggap ng confirmation email ang Customer pagkatapos ng pagbili. Magiging available lang ang lahat ng impormasyhon sa pag-install sa eSIM sa Airalo account ng user. 

Ipapakita ang mga eSIM ng mga Business User sa Platform ng Partner, na nagpapadali sa pamamahala at pag-deploy ng mga eSIM at package ng load, na iniangkop sa mga natatanging pangangailangan ng negosyo. 

Sa pagkilala sa iba't ibang pangangailangan ng aming mga Customer, inihahatid ng Airalo ang mga produkto at serbisyo nito sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, depende sa piniling integration at partikular na mga produkto at serbisyong ginamit.

6. PATAKARAN SA REFUND / PAGKANSELA / PAGBABAGO

May karapatan ang Customer na humingi ng refund o kapalit na eSIM kung hindi mai-install at magamit ang eSIM dahil sa technical problem na mula sa Airalo.

6.1. MGA REFUND AT PAGKANSELA

 • 6.1.1. MGA PATAKARAN AT TAGUBILIN

 • 6.1.2. Puwedeng gumawa ng kahilingan sa pag-refund sa loob ng (3) araw simula sa petsa ng pagbili kapag hindi na posible ang pag-activate pagkatapos ng masusing nakikipagtulungang pag-troubleshoot.

 • 6.1.3. Kailangan ang pakikipagtulungan sa Customer para maayos kaagad ang isyu para makapagbigay ng refund.
 • 6.1.4. May kani-kaniyang panahon ng validity ang bawat data package. Walang refund sa anumang anyo ang iaalok para sa natitirang data kapag nag-expire na ang panahon ng validity.
 • 6.1.5. Bayad: Walang refund o pagbabayad sa anumang uri ang ibibigay dahil sa mga singiling mula sa mga kahaliling telepono, kahaliling SIM card, kahaliling provider, telepono ng hotel, o iba pang mga singilin na hindi direktang naka-link sa Airalo eSIM account ng Customer. (Tingnan ang seksyon 7. PANANAGUTAN AT WARRANTY sa aming Mga Tuntunin at Kundisyon)
 • 6.1.6. Mga mapanlokong pagbili: May karapatan ang Airalo na tanggihan ang anumang anyo ng refund kung may ebidensya ng pag-abuso, paglabag sa aming mga Tuntunin at Kundisyon, o anumang mapandayang mga aktibidad na konektado sa paggamit ng mga produkto at serbisyo ng Airalo.
 • 6.1.7. Mga hindi awtorisadong pagbili: Sasailalim sa imbestigasyon at pag-apruba ang kaso bago magproseso ng anumang refund. May karapatan ang Airalo na suspindehin ang anumang account na nauugnay sa aktibidad ng panloloko.
 • 6.1.8. Mga di-sinasadyang pagbili: Kapag na-install na ng mga Customer ang eSIM, isasaalang-alang itong gamit na. Walang iaalok na refund.
 • 6.1.9. Mga maling pagsingil: Kung makatuwiran at may tamang motibo ang Customer sa pagkuwestiyon sa isang invoice o bahagi nito, ino-notify ng Customer ang Airalo ng gayong pagkuwestiyon sa loob ng labindalawa (12) araw simula sa pagtanggap ng invoice, na nagbibigay ng mga detalye kung bakit mali ang halaga na sinisingil at, kung posible, kung magkano ang ipinagpapalagay ng Customer na dapat bayaran. (Tingnan ang mga detalye sa seksyong 4.2 MGA SISINGILIN PARA SA PAGGAMIT sa Mga Tuntunin at Kundisyon)
 • 6.1.10. Mga Kapalit: Puwedeng palitan sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng pagbili ang mga eSIM na nabili nang eksklusibong may kasamang Airmoney na nakuha sa mga voucher.
 • 6.1.11. Iba pang Mga Dahilan: Kung wala sa nasa itaas ang kahilingan sa pag-refund, iimbestigahan namin ang kahilingan sa case-by-case basis. Kung maaprubahan ang refund, posibleng may babayarang processing fee. Dapat na katumbas o mas mababa sa kabuuang halagang binayaran nila ang maximum na refund o credit na puwedeng i-apply ng Customer.

6.1.12. PAGGAMIT NG MGA DIGITAL CURRENCY (AIRMONEY & MGA CREDIT)

Mga digital currency ang Airmoney at Mga Credit na available sa mga Customer namin para sa pagbili ng mga eSIM at nauugnay na mga serbisyong available sa mga platform ng Airalo.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Proprietary na credit reward system ang Airmoney na eksklusibo sa mga End User ng Airalo na nagbibigay ng cashback bilang Airmoney sa Airalo account ng user.
  • May iba't ibang level ang reward system, batay sa halaga ng pagbili. Nagbibigay ang bawat leve ng iba't ibang halaga ng cashback bilang Airmoney. Posibleng baguhin ng Airalo ang anumang feature ng Airmoney, kabilang ang mga level ng mga reward system at kung paano ginagawa ang program.
  • 6.1.12.1.2. Puwedeng makakuha ng Airmoney ang mga Customer bilang reward sa pagbili para sa mga binayarang pagbili.
  • 6.1.12.1.3. Hindi puwedeng makakuha ng Airmoney ang mga Customer kung may ginamit na discount o referral reward sa pagbili.
  • 6.1.12.1.4. Puwede lang ibayad ng mga Customer ang Airmoney para sa kanilang mga pagbili o isama ito sa isa sa mga sinusuportahang paraan ng pagbabayad.
  • 6.1.12.1.5. Sa pinagsamang pagbabayad, proporsyonal ang reward ng Airmoney sa halagang binayaran sa pamamagitan ng isa sa mga sinusuportahang paraan ng pagbabayad.
  • 6.1.12.1.6. Hindi nako-convert sa anumang ibang anyo ng credit ang anumang kasalukuyang Airmoney sa account ng Customer.
  • 6.1.12.1.7. Ike-credit sa Airalo account ng Customer bilang Airmoney ang anumang mga pagbiling ginawa gamit ang Airmoney.
  • 6.1.12.1.8. Sariling pagpapasiya ng Airalo ang paglipat ng anumang nakuha o makukuhang Airmoney sa account ng Customer, at walang karapatan ang Customer na hilingin ang gayong mga paglipat. May karapatan ang Airalo na payagan o bawalan ang mga paglipat ng Airmoney anumang oras.
  • 6.1.12.1.9. May karapatan ang Airalo na limitahan ang validity ng Airmoney na naisyu bilang bahagi ng program na ito anumang oras at para sa anumang dahilan.
  • 6.1.12.1.10. May karapatan ang Airalo na tukuyin ang audience para sa pagbibigay ng Airmoney.
  • 6.1.12.1.11. Kung magbibigay ng Airmoney, walang karapatan ang Customer na piliin ang halaga ng cashback na angkop para sa kanila dahil tinutukoy ito ng Airalo sa sarili nitong pagpapasiya.
  • 6.1.12.1.12. Ang Customer ang may responsibilidad at pananagutan sa pagbabayad, pag-withhold, pagpapadala, at pagre-report ng anumang mga buwis, levy, import, duty, charge, fee, at withholding na posibleng makuha sa pagsali sa program (kabilang ang corporate/indibidwal na income tax, VAT, mga sales tax, at gayong ibang angkop na pambansa, pampamahalaan, pamprobinsya, pang-estado, pangmunisipalidad, o lokas na buwis o levy at nauugnay na mga interes sa late na pagbabayad at mga penalty na ipinapataw ng sinumang awtoridad sa pagkabigong magbayad, i-withold, at i-report).
  • 6.1.12.1.13. May karapatan ang Airalo na (sa kabuuan o bahagi) i-withold, tanggihan, baguhin, suspindehin, i-revoke, o kanselahin, o hindi ibigay ang benepisyo o paggamit ng program sa sinumang Customer sa anumang oras at para sa anumang dahilan (nang walang paunang notice).
  • 6.1.12.1.14. May karapatan ang Airalo sa lahat ng pagkakataon na itigil at/o suspindehin ang mga obligasyon nito sa mga Tuntuning ito hanggang sa matukoy nito at ma-verify ang nauugnay na Customer o kung mangyaring magkaroon ng (pinaghihinalaang) mga aktibidad ng panloloko ng alinman sa Customer o anumang iba pang maling paggamit ng program.
 • 6.1.12.2. Mga Credit ng Airalo
  • Isang partikular na paraan ng pagbabayad na idinisenyo para sa mga Business User ng Airalo sa Platform ng Partner ng Airalo, na nagbibigay-daan sa pagbili ng eSIM, mga load, at iba pang mga produkto at serbisyo ng Airalo, at kumikilos bilang medium para sa pag-isyu ng mga refund.
  • 6.1.12.2.1. Nilalayon ang Mga Credit ng Airalo para sa paggamit ng mga kumpanya sa pamamagitan ng Platform ng Partner, na nagpapadali sa mga transaksyong nauugnay sa mga serbisyo ng Airalo. Hindi nare-refund ang mga credit na ito at hindi puwedeng i-claim ulit ng Customer.
  • 6.1.12.2.2. Patuloy na kikilalanin bilang pag-aari ng Airalo ang mga hindi nagamit na Credit ng Airalo na nanatili sa account ng Customer sa panahon ng pagwawakas ng kasunduan. Mahalagang tandaan na ang mga credit na ito ay hindi awotomatikong nire-refund sa pag-terminate ng kasunduan. Para magsimula ng refund o pag-usapan ang mga potensyal na opsyon may kinalaman sa hindi nagamit na mga credit, hinihiling sa mga Customer na magsumite ng nakasulat na request sa Airalo.
  • 6.1.12.2.3 Bibigyan ng credit limit ang mga Business User ng Airalo para sa mga post na transaksyon, na nagpapakita sa maximum na pinahihintulutang paggastos para sa pagbili ng eSIM at mga package ng load. Kapag lumampas sa limit na ito nang walang naunang pagbabayad ay magreresulta sa paglilimita sa kakayahang bumili pa.

Binabalangkas ng seksyong ito ang mga mekanismo at patakarang namamahala sa paggamit ng mga digital currency ng Airalo, ang Airmoney para sa mga End User, at Airalo Credits para sa mga Business User, na tumitiyak sa linaw ng gamit, pakinabang, at limitasyon ng mga ito sa ecosystem ng Airalo.

6.1.13. PROSESO NG REFUND

Para humiling ng refund, kontakin ang support team ng Airalo sa pamamagita ng page na Kontakin Kami o magpadala ng mensahe sa [email protected]. Malaman na ipapatupad ang patakaran namin sa refund sa itaas. 

Depende sa uri ng isyu, hihingin sa mga Customer ang karagdagang impormasyon para suportahan ang kanilang kahilingan sa refund, tulad ng mga screenshot ng mga setting ng device para sa mga technical issue o mga detalye kung bakit mali ang halagang sinisingil, at kung posible, magkano ang babayaran sa palagay ng mga Customer, atbp.

Sumangguni sa seksyon 6.1.2 sa dokumento ring ito para sa mga refund na nauugnay sa mga technical issue. Magkakaroon ng opsyon ang mga Customer na mag-credit pabalik sa pamamagitan ng kanilang orihinal na paraan ng pagbabayad o bilang Airmoney na naisyu sa kanilang account. (See 6.1.12.1.6 para sa mga Airmoney na pagbili) Refund sa orihinal na paraan: Kapag naaprubahan at naiisyu ang isang refund, puwedeng umabot ito ng tatlumpu (30) araw na may pasok para lumabas ito sa statementm depende sa bangko. Airmoney: Kapag naproseso na, ike-credit ang Airmoney sa account ng Customer. 

Hindi kwalipikado para sa mga direktang refund mula sa Airalo ang mga End Customer na bumili ng mga serbisyo ng Airalo sa pamamagitan ng reseller. Dapat lumapit ang mga user na ito sa mga Business User ng Airalo para sa mga request sa refund. Naka-commit ang Airalo sa kasiyahan ng customer pero dapat itong sumunod sa mga patakaran ng aming mga partner na reseller para sa mga transaksyong ginawa sa labas ng aming mga direktang channel ng sales.

6.1.13.1. Puwedeng iproseso sa pamamagitan ng mga Credit ng Airalo o bilang mga credit note ang mga refund ng mga Business User ng Airalo para sa mga transaksyong ginawa nang direkta sa Airalo. Nagbibigay ito ng flexible na alternatibo sa pamamahala ng mga refund, na nagbibigay-daan sa mga customer na gamitin ang mga credit o note na ito sa mga susunod na pagbili o serbisyo sa platform ng Airalo.

6.2. PAGBABAGO

Iniaalok ang eSIM na mga data package mula sa Airalo nang as-is, at walang karagdagang mga pagbabago o pag-customize ang puwedeng gawin batay sa mga indibidwal na kahilingan kapag nabili na.

7. PANANAGUTAN AT WARRANTY

Walang pananagutan ang Airalo para sa mga pinsalang nagreresulta sa pagiging palaging hindi available ng iminungkahing serbisyo. Walang garantiyang ibinibigay ang Airalo sa tuluy-tuloy na availability ng network service. Para sa anumang request, mag-email sa [email protected].

8. PROSESO NG PAG-RECYCLE AT PAG-ACTIVATE NG eSIM

Nagpapatupad ang Airalo ng proseso ng pag-recycle ng eSIM para masiguro ang pinakamagandang paghahatid ng serbisyo. Sa pagbili ng eSIM, kailangan i-activate ng mga customer ang eSIM sa loob ng partikular na panahon, gaya ng ipinapahiwatig sa mga tagubilin sa pag-activate na ibinibigay sa proseso ng pagbili. Pananagutan ng user na i-activate ang biniling eSIM sa loob ng itinakdang panahon. Kapag hindi na-activate ang eSIM sa loob ng panahong ito, posibleng humantong ito sa pag-expire, na magreresulta sa pagiging hindi magagamit ng eSIM. 

Kapag nag-expire na, hindi na puwedeng i-reactivate ang eSIM, at kailangang magsimula ang user ng bagong pagbili kung gusto niyang magkaroon ng gumaganang eSIM. Pinapayuhan ang mga user na i-review at sumunod sa ibinigay na mga tagubilin sa pag-activate para masiguro ang isang seamless na proseso ng pag-activate ng eSIM.

9. MGA PRESYO AT PROMOSYON

Tumutukoy ang mga presyo sa halaga na iniaalok ng Airalo ang mga package ng eSIM nito at mga nauugnay na serbisyo sa mga Customer. Posibleng mag-alok ang Airalo ng mga pampromosyong presyo para sa mga package ng eSIM nito para sa limitadong panahon. Sasailalim ang mga promosyong ito sa mga partikular na tuntunin at kundisyon. Malinaw na ipapaalam sa panahon ng promosyon ang tagal ng promosyon, pamantayan sa pagiging kwalipikado, at anumang nauugnay na mga kundisyon. Pagkaraang matapos ang promosyon, ia-apply ang mga regular na presyo malibang hindi binanggit. May karapatan ang Airalo na baguhin o wakasan ang anumang mga pampromosyong presyo, kabilang ang nauugnay na mga tuntunin at kundisyon, sa sarili nitong pagpapasiya, nang walang paunang notice. Puwedeng kontakin ng mga user na humahanap ng karagdagang impormasyon o paglilinaw tungkol sa mga pampromosyong presyo ang support team ng Airalo sa [email protected].

 • 9.1. Posibleng mag-iba-iba ang mga presyo sa pagitan ng mga End User at Business User, na nagpapakita sa iniangkop na mga serbisyo at mga alok na nakabatay sa volume na posibleng available sa ibang mga kategorya ng mga user.
 • 9.2. Sumasailalim sa pagbabago ang mga presyo nang walang paunang notice. Tuluy-tuloy na nire-review ng Airalo ang diskarte nito sa pagpepresyo para makasunod sa mga dynamic ng market, na sumisiguro na naibibigay nami ang mga serbisyong de-kalidad sa mga rate na competitive.
 • 9.3. May karapatan ang Airalo na i-adjust ang mga presyo batay sa iba't ibang salik, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga kundisyon ng market, mga exchange rate, at gastos sa operasyon. Ginagawa ang mga gayong pagbabago para masiguro ang sustainability ng mga serbisyong iniaalok at para makita ang gastos ng paghahatid ng de-kalidad na mga solution sa connectivity sa mga user namin.
 • 9.4. Naka-commit ang Airalo sa pagsisikap na ipaalam sa mga Customer ang anumang malalaking pagbabago sa presyo sa napapanahong paraan, na magbibigay-daan sa mga user na gumawa ng matalinong desisyon may kinalaman sa kanilang mga pagbili. Gayunpaman, dahil sa likas na pagbabago-bago ng mga salik na nakakaimpluwensiya sa pagpepresyo, posibleng hindi palaging magagawa ang agad na notification.

Para sa mga End User: Partikular na angkop sa mga End User ang mga presyong nakalista sa aming website. Hinihimok namin ang mga End User na bisitahin nang madalas ang aming website para sa pinakabagong impormasyon sa mga presyo at promosyon.

Para sa mga Business User: Dapat na sumangguni ang mga Business User sa itinalagang mga platform at produkto na binuo para mahanap nila ang impormasyon sa pagpepresyo na nauugnay sa kanilang partikular na mga pangangailangan. Tinitiyak ng diskarteng ito na matatanggap ng mga Business User ang iniangkop na impormasyon at mga diskarte sa pagpepresyo na pinakaangkop sa mga operational demand at scale ng mga negosyo. Para sa higit pang mga detalye o tanong, hinihimok din ang mga Business User na kontakin ang support team nang direkta.

Ginawa ang aming pagpepresyo at mga pampromosyong diskarte para ihatid ang maximum na value sa mga user namin, na sumisiguro sa sustainabilit at kalidad ng mga serbisyong ibinigay namin. Para sa pinakabagong impormasyon sa mga presyo at promosyon, dapat konsultahin ng mga End User ang aming website, habang idinidirekta naman ang mga Business User na i-explore ang mga platform na pag-aari ng Airalo na idinisenyo para sa kanila o makipag-ugnayan sa aming support team.

10. PAGSUBAYBAY SA LOKASYON NG USER

Posibleng kolektahin at iproseso ng Airalo ang impormasyon sa heograpikong impormasyon ng mga user, kabilang ang mga GPS coordinate, IP address, Wi-Fi access points, at mga detalye ng cell tower, para magbigay ng mga serbisyong nakabatay sa lokasyon at pagandahin ang karanasan ng user. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga serbisyo ng Airalo, pumapayag ang mga user sa pagsubaybay na ito. Kabilang sa layunin ang pagbibigay ng mga serbisyong nakabatay sa lokasyon, pagpapahusay sa kalidad ng serbisyo, at pag-personalize ng mga karanasan. Posibleng ibahagi ang impormasyon sa lokasyon sa mga third-party na provider, na may obligasyong pamahalaan ang data alinsunod sa mga batas sa privacy. Puwedeng kontrolin ng mga user ang mga location service sa pamamagitan ng mga setting sa device pero posibleng makaranas ng mga limitasyon sa mga partikular na feature. Nagpapatupad ang Airalo ng mga hakbang na panseguridad, nagpapanatili ng data para sa mga kinakailangang panahon, at sumusunod sa ankop na mga batas sa proteksyon ng data. Posibleng i-update ang seksyong ito para ipakita ang mga pagbabago, at puwedeng kontakin ng mga user ang [email protected] para sa mga tanong o pagkabahala tungkol sa mga kasanayan sa pagsubaybay sa lokasyon.

MISCELLANEOUS

Posiblang naisalin sa ibang mga wika ang orihinal na English version ng mga Tuntuning ito. Ang naisaling bersyon ng Mga Tuntuning ito ay isang kortesiya lang at pagsasalin ng karaniwang tagasalin, at hindi puwedeng kumuha ng anumang mga karapatan ang mga Customer sa naisaling bersyon. Kung magkaroon ng dispute tungkol sa mga content o interpretasyon ng mga Tuntuning ito o kung magkaroon ng salungatan, pagiging malabo, pabagu-bago, o pagkakaiba sa pagitan ng English na bersyon at sa anumang ibang wikang bersyon ng mga Tuntuning ito, ipapatupad at mananaig at conclusive at binding ang wikang English na bersyon. Gagamitin ang English version sa mga legal na paglilitis. Kung ang alinmang probisyon sa mga Tuntuning ito ay o maging hindi valid, hindi naipapatupad, o hindi binding, mananatili kang naka-bound sa lahat ng iba pang mga probisyon nito. Sa gayong pangyayari, ipapatupad pa rin ang gayong hindi valid na probisyon hangga't pinahihintulutan ng angkop na batas, at ang bawat partido ay dapat na sumang-ayong tanggapin ang katulad na epekto ng hindi valid, hindi naipapatupad, o hindi binding na probisyon, alinsunod sa mga content at layunin ng mga Tuntuning ito.

Handa ka na bang subukan ang eSIMs at mabago ang paraan kung paano ka nananatiling nakakonekta?

I-download ang Airalo app para bumili, mag-manage, at mag-load sa iyong eSIMs anumang oras, saanman!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Gamitin Ang Iyong Libreng Credit.

Puwede kang makakuha ng USD $3.00 na Airmoney sa pamamagitan ng pagbabahagi ng referral code mo sa mga kaibigan.