Mga Tuntunin at Kundisyon ng Referral Program

Inilalatag ng dokumentong ito ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ilalapat sa lahat ng Airalo account na nagawa na o posibleng bubuksan sa hinaharap.

Nagbibigay ang Referral Program sa mga nakarehistrong user ng Airalo na makakuha ng mga credit na puwedeng ilapat sa mga sumusunod na pagbili sa Airalo sa pamamagitan ng pagre-refer ng mga kaibigan sa Airalo.


1. Pagpasok/Pagiging Kwalipikado

1.1. Ang Nag-refer

Para maging kwalipikado para sa Referral Program, dapat gumawa o mayroon nang account ang user sa Airalo.

1.2. Ang Ni-refer na Kaibigan

Para maging kwalipikado sa promosyong ito, dapat bago sa Airalo ang user at dapat siyang gumawa ng account sa Airalo gamit ang referral code o ilapat ito sa pag-checkout sa una niyang pagbili.


2. Paraan ng Pag-refer

2.1. Dapat kunin ng user ng Airalo ang kanyang natatanging referral code sa pamamagitan ng pagpunta sa seksyong referral sa app.

2.2 Dapat ibahagi ng user ng Airalo (“Ang Nag-refer”) ang kanyang natatanging referral code sa kaibigan (“Ang Ni-refer na Kaibigan”).

2.3. Dapat gamitin ng Ni-refer na Kaibigay ang referral code kapag nag-sign up siya at kumumpleto ng kanyang unang pagbili.

2.4. Kapag matagumpay na nakumpleto ng Ni-refer na Kaibigan ang kanyang unang pagbili, makakatanggap ng reward ang Nag-refer, na makikita sa seksyon nilang reward sa referral.


3. Mga Detalye ng Diskwento sa Ni-refer na Kaibigan

3.1. Dapat ilagay ng Ni-refer na Kaibigan ang referral code kapag nag-sign up siya o sa pag-checkout.

3.2. Gagamitin ang diskwento sa anumang pagbili ng eSIM. Valid lang para sa unang pagbili.

3.3. Hindi puwedeng isama ang diskwento sa referral o gamitin kasama ng anupamang promosyon.

3.4. Puwedeng maalis sa pagiging kwalipikado ang mga pagpasok ayon sa pasya ng Kumpanya kung na-redeem na nila ang referral code at nakinabang na sa promosyong ito.


4. Mga Detalye ng Reward sa Nag-refer

4.1. Makakatanggap ang Nag-refer ng reward credit para sa bawat kaibigang matagumpay niyang nai-refer.

4.2. Aabisuhan ang Nag-refer sa pamamagitan ng push notification at email kapag nagawa na ng kaibigan ang kanyang unang pagbili. Makikita ang reward sa seksyong reward sa referral.

4.3. Magagamit ng Nag-refer ang nakuhang credit bilang Airmoney sa pag-checkout at para bumili ng anumang eSIM o mag-load. Puwedeng makinabang ang Nag-refer sa promosyong ito nang maraming beses.

4.4. Hindi puwedeng isama ang credit sa isang diskwento o gamitin kasama ng anupamang promosyon.

4.5. Hindi maililipat, hindi negotiable, at hindi mae-encash ang reward na credit. 

4.6. Puwedeng gamitin sa pamamagitan ng Airalo app o sa website na www.airalo.com.

4.7. Validity/Tagal: Walang Takda.


5. Mga Pagkansela/Pag-refund

5.1. Nakalaan sa Airalo ang karapatang kanselahin o baguhin ang anumang order, o bawiin ang paggamit ng promosyong ito para sa alinman sa mga sumusunod na dahilan:

5.2. Kahina-hinala o mapanlokong aktibidad sa pagbili.

5.3. Pag-abuso sa promosyon, kasama ang paggamit ng maraming account o maraming pag-checkout na nauugnay sa iisang customer o grupo ng mga customer.

5.4. Diskwento na ginamit para manloko (kasama ang pagbebenta ulit ng mga eSIM o paggamit ng diskwento ng mga customer na bumibili ng mga produkto para ibenta ulit).


6. Mga Karaniwang Tuntunin at Kundisyon

6.1. Sa pamamagitan ng pagpasok sa campaign na ito, tinatanggap mo at sumasang-ayon kang paghigpitan ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito at kinikilala mong nabasa at naunawaan mo ang Mga Tuntunin at Kundisyong ito.

6.2. May karapatan ang Promoter na baguhin ang mga tuntunin at kundisyong ito o kanselahin ang anumang promosyon anumang oras at nang walang paunang abiso para sa kapakanan ng kumpanya.

6.3. Walang entrant ang magkakaroon ng karapatang kwestiyunin ang desisyon ng Promoter may kinalaman sa anumang aspeto ng campaign o interpretasyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon o pagtukoy sa mga kwalipikasyon ng mga papasok. Pinal na ang pasya ng Promoter at wala nang ilalagay na sulat.

6.4. Kung may dispute sa pagkakakilanlan ng entrant, nakalaan sa Promoter ang karapatan, sa sarili nitong pagpapasya, na tukuyin ang pagkakakilanlan ng entrant.

6.5. Ang anumang gastos na nauugnay sa pag-access sa pampromosyong website ay responsibilidad ng entrant at nakadepende sa Internet service provider na ginamit. Hindi pananagutan ng Promoter na bayaran ang mga gastusin sa pagpasok kung kinakailangan. Walang gagawing refund para sa gastos sa anumang pagpasok kung kinakailangan.