Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ingangsdatum: 3 juni 2024

1. GELDIGHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door AIRGSM PTE. LTD., hierna Airalo genoemd, worden geleverd met betrekking tot de wederverkoop van prepaid eSIM's. De volgende Algemene Voorwaarden worden verstrekt op de website https://www.airalo.com. Airalo kan afwijkende clausules alleen accepteren in het geval van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Deze sectie bepaalt verschillende categorieën personen en entiteiten die interactie hebben met de services, platforms en applicaties van Airalo. Het begrijpen van deze rollen is cruciaal voor het interpreteren van de rechten, plichten en voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden (AV) worden beschreven.

 • Eindgebruikers: Personen die de Services gebruiken en rechtstreeks communiceren via hun Airalo-account voor persoonlijk gebruik.
 • Zakelijke gebruikers: Airalo levert services aan entiteiten (“Zakelijke gebruikers”) die ons direct en indirect voorzien van persoonsgegevens van de Eindklant in verband met de eigen zaken en activiteiten van die Zakelijke gebruikers.
 • Eindklanten: Personen die services ontvangen die zijn besteld door andere Airalo-accounthouders, bijvoorbeeld wanneer u zaken doet met of anderszins transacties uitvoert met een Zakelijke gebruiker.
 • Sollicitanten: Personen die een sollicitatie indienen bij Airalo.

De term "Klant" zoals gebruikt in dit document verwijst naar elke persoon of entiteit die zich bezighoudt met de services van Airalo, inclusief Eindgebruikers, Zakelijke gebruikers en Eindklanten, zoals van toepassing op basis van de context van het gebruik. Deze brede definitie zorgt ervoor dat onze Algemene Voorwaarden alle interacties met onze diensten omvatten en een duidelijk en uitgebreid inzicht bieden in de rechten en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen.

2. BESCHRIJVING VAN DE SERVICES

2.1. DOORVERKOOP VAN eSIM'S

Airalo verkoopt prepaid eSIM's. De Klant registreert en koopt eSIM's op de Airalo-website (https://www.airalo.com) en/of de Airalo-app.

2.2. REGISTRATIE VOOR HET GEBRUIK VAN AIRALO-SERVICES

Alle klanten, inclusief Eindgebruikers, Zakelijke gebruikers, Eindklanten en Sollicitanten zoals gedefinieerd in Sectie 1, moeten de Algemene Voorwaarden accepteren om gebruik te kunnen maken van de diensten van Airalo. Tijdens het registratieproces moet de volgende informatie verstrekt worden:

 • Voor Eindgebruikers: Persoonlijke informatie zoals Voornaam, Achternaam en E-mailadres is vereist voor directe interacties en transacties op de Airalo-website (https://www.airalo.com) of via de Airalo-app.
 • Voor Zakelijke gebruikers: Aanvullende informatie is nodig om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van bedrijven. Dit omvat de Bedrijfsnaam, het Bedrijfsadres, de E-mailadressen van de gebruikers van het bedrijf, de Bedrijfswebsite, de Regio, de Sector, het Telefoonnummer, relevante contacten en andere relevante gegevens. Deze informatie helpt bij het afstemmen van onze diensten om beter aan te sluiten bij de operationele vereisten en dienstverlening aan hun Eindklanten.
 • Voor Eindklanten: Wanneer diensten worden besteld door een andere Airalo-accounteigenaar, zoals een Zakelijke gebruiker, wordt de benodigde informatie om deze transactie te vergemakkelijken afgehandeld door de initiërende partij. Zakelijke gebruikers zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van Eindklanten worden verzameld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

In gevallen waarin Airalo-diensten worden geleverd via tussenpersonen (bijv. hotels of reisbureaus), kan de tussenpersoon de vereiste registratiegegevens namens de Klant verstrekken.

Om zich aan te passen aan veranderende servicevereisten en de gebruikerservaring te verbeteren, behoudt Airalo zich het recht voor om indien nodig aanvullende informatie te verzamelen van alle categorieën klanten. Deze verzameling van aanvullende informatie wordt uitgevoerd op een manier die de privacy respecteert en voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, zonder dat verdere wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden nodig zijn. Klanten worden dienovereenkomstig geïnformeerd over het verzamelen van dergelijke aanvullende informatie via onze standaard communicatiekanalen.

2.3. VERBINTENISSEN AIRALO

Airalo zal redelijke inspanningen leveren om de Klant te voorzien van kwaliteitsservice. Airalo garandeert echter niet dat de service niet wordt onderbroken, op tijd wordt geleverd en veilig of foutloos is.

2.4. VERBINTENISSEN KLANTEN

Bij het gebruik van de door Airalo geleverde Apparatuur of Services mag de klant geen enkele handeling verrichten die beledigend, illegaal of frauduleus is; waardoor het Netwerk wordt aangetast of beschadigd. Wanneer de Klant zijn verplichtingen onder Sec. 2.4 niet nakomt, kan Airalo het gebruik van de Service door de Klant opschorten. Gedurende een periode van opschorting blijft de Klant alle Kosten betalen die op grond van deze Overeenkomst verschuldigd zijn met betrekking tot de opgeschorte Services.

2.5. APPARAATCOMPATIBILITEIT

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat zijn apparaat eSIM-compatibel en netwerkontgrendeld is. De compatibiliteit van apparaten kan afhankelijk zijn van de provider en het land van herkomst; de Klant moet de lijst met eSIM-compatibele apparaten controleren die bij het afrekenen wordt verstrekt. Door het vakje aan te vinken dat bevestigt dat het apparaat van de Klant eSIM-compatibel is, wordt de Klant verantwoordelijk gehouden voor de juistheid van de informatie die hij verstrekt. 

De eSIM-compatibiliteitslijst is niet uitputtend, wat betekent dat nieuw aangekondigde eSIM-compatibele apparaten mogelijk nog moeten toegevoegd worden.

3. AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

Het servicecontract tussen Airalo en de Klant gaat in op het moment van het voltooien van de bestelling op de Airalo-website (https://www.airalo.com, inclusief eventuele subdomeinen die aan Airalo zijn gekoppeld), via de Airalo-app, via onze API's, op het Partnerplatform of via een ander product dat door Airalo wordt geleverd en waarmee klanten een bestelling kunnen plaatsen.

 De activatie van de eSIM en de bevestiging van het activatiebeleid is de verantwoordelijkheid van de Klant. 

Het contract wordt beëindigd voor Eindgebruikers als ze geen actief datapakket hebben of de eSIM van het doelapparaat hebben verwijderd. Voor Zakelijke Gebruikers is de beëindiging van het contract echter onderworpen aan de voorwaarden van een specifieke overeenkomst die is ondertekend tussen de Zakelijke Gebruiker en Airalo, of aan hun actieve status op het Partnerplatform. Voor Zakelijke Gebruikers met dergelijke overeenkomsten of actieve platformdeelname blijft het contract van kracht, zelfs als er geen actief datapakket is of als een eSIM van een apparaat wordt verwijderd, als gevolg van het lopende partnerschap en de verplichtingen tussen Airalo en de Zakelijke Gebruiker.

4. KOSTEN EN BETALING

4.1. BETALINGSVOORWAARDEN

Airalo biedt verschillende betaalmethoden voor haar diensten, inclusief maar niet beperkt tot creditcard/debetkaart, PayPal, Google Pay, Apple Pay en Alipay. 

De valuta van betaling is in Amerikaanse dollars ($) en kan verschillende andere valuta's bevatten, waarbij de valuta van betaling tijdens de transactie wordt bepaald. 

De creditcardtransactie wordt verwerkt en beveiligd door door Airalo goedgekeurde betalingsserviceproviders, inclusief maar niet beperkt tot PayPal (https://paypal.com/) en Stripe (https://stripe.com/), en aanvullende aanbieders die door Airalo voor elke transactie worden gekozen.

4.1.1. Automatische verlengingen voor Eindgebruikers

Naast onze bestaande betalingsopties biedt Airalo voortdurend toegang tot onze diensten zonder dat handmatige verlenging nodig is. Dit model is bedoeld voor Eindgebruikers die op zoek zijn naar ononderbroken service en gemak. 

Automatische kosten: In dit model worden verlengingskosten automatisch in rekening gebracht via de voorkeursbetaalmethode van de Eindgebruiker wanneer de beschikbare data aan het begin van elke facturatiecyclus onder een bepaalde drempel daalt. 

Annuleringsvoorwaarden: Eindgebruikers kunnen hun verlenging op elk gewenst moment annuleren. Annulering wordt van kracht aan het einde van de huidige facturatiecyclus, zodat gebruikers toegang kunnen blijven houden tot de service totdat de cyclus is afgelopen. Om te annuleren, kunnen gebruikers hun instellingen rechtstreeks in hun Airalo-account beheren of contact opnemen met ons ondersteuningsteam voor hulp.

4.2. KOSTEN VOOR GEBRUIK

4.2.1. Airalo verklaart dat alle Kosten inclusief BTW zijn, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen en vergoedingen voor eSIM-aankopen door Zakelijke Gebruikers op het Airalo-platform zijn exclusief toepasselijke belastingen, tenzij anders vermeld. Zakelijke Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het bepalen en betalen van alle belastingen die verband houden met hun aankoop van eSIM's bij Airalo.

4.2.2. De Klant heeft niet het recht om een van zijn vorderingen te verrekenen met vorderingen van Airalo, behalve wanneer de vorderingen van de Klant onbetwist zijn of door een definitieve rechterlijke uitspraak zijn bevestigd.

4.2.3. Facturatie

Airalo implementeert een systematische aanpak voor het factureren van Zakelijke Gebruikers voor het gebruik van Airalo Credits, die worden gebruikt voor de aanschaf van eSIM's, opwaarderen en andere Airalo-producten en -diensten via het Partnerplatform. Dit proces is ontworpen om duidelijkheid en verantwoording te garanderen in de financiële transacties tussen Airalo en zijn Zakelijke Gebruikers.

 • 4.2.3.1. Uitgifte van facturen: Airalo stuurt facturen uit naar Zakelijke Gebruikers met details over de Airalo Credits die zijn verbruikt voor de aankoop van eSIM's en opwaardeerpakketten binnen een bepaalde facturatieperiode. Deze facturen bieden een uitgebreid overzicht van de gemaakte kosten, zodat Zakelijke Gebruikers hun uitgaven effectief kunnen volgen en beheren.
 • 4.2.3.2. Betalingsverplichtingen: Na ontvangst van een factuur is de Klant verplicht zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de op de factuur vermelde termijnen. Het is absoluut noodzakelijk voor Zakelijke Gebruikers om zich aan deze termijnen te houden om ononderbroken toegang tot Airalo-diensten te garanderen en een positieve positie binnen het Airalo-Partnerplatform te behouden.
 • 4.2.3.3. Gevolgen van laattijdige betaling:
  • Opschorting van de dienst: In het geval dat een Zakelijke Gebruiker een factuur niet binnen de gestelde termijn betaalt, behoudt Airalo zich het recht voor om de levering van diensten tijdelijk op te schorten totdat de volledige betaling is ontvangen. Deze maatregel wordt genomen om de duurzaamheid van ons dienstenaanbod en de eerlijkheid van ons facturatiesysteem te waarborgen.
  • Rente en schadevergoeding: Bovendien kan Airalo rente opleggen over achterstallige bedragen aan een tarief dat is gespecificeerd in de factuur of zoals toegestaan door de wet. Zakelijke Gebruikers kunnen ook aansprakelijk zijn voor eventuele schade of extra kosten die Airalo oploopt als gevolg van te late betaling. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, administratieve kosten en juridische kosten in verband met de invordering van schulden.
 • 4.2.3.4. Facturen worden voornamelijk in USD uitgereikt. Airalo behoudt zich echter het recht voor om facturen in andere valuta's uit te reiken indien dit noodzakelijk wordt geacht of zoals onderling overeengekomen met de Zakelijke Gebruiker.

Airalo benadrukt het belang van tijdige betalingen om een gezonde zakelijke relatie en de continuïteit van de dienstverlening te behouden. We dringen er bij Zakelijke Gebruikers op aan om snel contact op te nemen met ons ondersteuningsteam in geval van discrepanties in de facturatie of betalingsproblemen om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

4.2.4. Prepaidtransacties voor Zakelijke Gebruikers

Zakelijke Gebruikers nemen deel aan een uniek transactieproces op het Airalo-platform, gecentreerd rond de aankoop van Airalo Credits. Deze credits dienen als valuta binnen het platform, waardoor Zakelijke Gebruikers eSIM's en opwaardeerdiensten kunnen aanschaffen die zijn afgestemd op hun operationele behoeften. Zakelijke Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om creditcards of debetkaarten te gebruiken voor aankopen die op het Partnerplatform worden gedaan.

 • 4.2.4.1. Airalo Credits kopen: De eerste stap voor Zakelijke Gebruikers is het verkrijgen van Airalo Credits. Dit proces is ontworpen om eenvoudig en flexibel te zijn en biedt verschillende betaalmethoden om aan verschillende zakelijke vereisten te voldoen. Deze methoden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, creditcards/debetkaarten, bankoverschrijvingen en elektronische betalingsoplossingen, waardoor een breed scala aan opties wordt geboden om tegemoet te komen aan de uiteenlopende financiële voorkeuren van onze zakelijke klanten.
 • 4.2.4.2. Airalo-tegoed gebruiken: Zodra Airalo Credits aan hun account zijn toegevoegd, kunnen Zakelijke Gebruikers deze credits naadloos gebruiken om eSIM's, opwaarderingen en andere Airalo-producten en -diensten te kopen. Door te werken met een op krediet gebaseerd systeem kunnen Zakelijke Gebruikers hun uitgaven aan telecommunicatiediensten plannen en toewijzen op basis van hun specifieke bedrijfscycli en behoeften.

Voor meer informatie over het kopen en gebruiken van Airalo Credits, of om de meest geschikte betaalmethoden voor uw bedrijf te verkennen, raden we Zakelijke Gebruikers aan om het Airalo-Partnerplatform te bezoeken of contact op te nemen met ons toegewijde ondersteuningsteam.

4.2.5. Postpaidtransacties voor Zakelijke Gebruikers

Postpaidtransacties vertegenwoordigen een flexibel betalingsmodel dat is afgestemd op Zakelijke Gebruikers en het gemak biedt van het ontvangen van eSIM's en opwaardeerpakketten voorafgaand aan de betaling. Deze aanpak sluit aan bij de behoeften van bedrijven die op zoek zijn naar operationele flexibiliteit en efficiëntie bij het beheer van hun connectiviteitsoplossingen.
Een postpaidtransactie stelt Zakelijke Gebruikers in staat om eSIM's, opwaarderingen en andere Airalo-producten en -diensten te ontvangen, waarbij de betalingsverplichting op een later tijdstip ontstaat. De details van deze betalingsregeling, inclusief de vervaldatum en betalingsvoorwaarden, worden duidelijk beschreven in de factuur die door Airalo wordt verstrekt. Deze methode vergemakkelijkt de onmiddellijke toegang tot de nodige diensten en zorgt tegelijkertijd voor betalingsflexibiliteit.

 • 4.2.5.1. Kredietlimietsysteem: Ter ondersteuning van dit model kan Airalo een kredietlimietsysteem implementeren. Dit systeem machtigt Zakelijke Gebruikers om tegoed te gebruiken voor de aankoop van eSIM's, opwaarderingen en andere Airalo-producten en -diensten tot een vooraf bepaald bedrag. De vaststelling van deze kredietlimieten kan eenzijdig door Airalo worden bepaald of met de Zakelijke Gebruiker worden onderhandeld, afhankelijk van de voorwaarden van de overeenkomst. Deze functie is ontworpen om bedrijven een beheersbare en schaalbare manier te bieden om aan hun connectiviteitsbehoeften te voldoen zonder onmiddellijke financiële uitgaven.
 • 4.2.5.2. Geschiktheidscriteria: Het is belangrijk op te merken dat niet alle Zakelijke Gebruikers automatisch in aanmerking komen voor postpaid-betalingsopties. Airalo behoudt zich het recht voor om in aanmerking komende klanten te selecteren op basis van verschillende criteria, om ervoor te zorgen dat dit betalingsmodel aansluit bij de bedrijfspraktijken en het risicobeheerbeleid van beide partijen. Criteria om in aanmerking te komen, kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot, de transactiegeschiedenis, kredietwaardigheid en de duur van de zakelijke relatie van de Zakelijke Gebruiker met Airalo.

Door postpaidtransacties aan te bieden, wil Airalo een hoge mate van flexibiliteit en vertrouwen bieden aan zijn Zakelijke Gebruikers, waardoor ze prioriteit kunnen geven aan hun operationele vereisten en tegelijkertijd betalingen kunnen beheren op een manier die past bij hun financiële workflows.

5. LEVERING

Eindgebruikers zien de gekochte eSIM onder het tabblad "Mijn eSIM's" op de Airalo-website (https://www.airalo.com) en/of de Airalo-app. Na de aankoop ontvangt de Klant een bevestigingsmail. Alle informatie voor het installeren van de eSIM is alleen beschikbaar op het Airalo-account van de gebruiker. 

Zakelijke Gebruikers krijgen hun eSIM's weergegeven binnen het Partnerplatform, waardoor het beheer en de implementatie van eSIM's en opwaardeerpakketten wordt vergemakkelijkt, afgestemd op de unieke vereisten van het bedrijf. 

Airalo erkent de uiteenlopende behoeften van onze Klanten en levert zijn producten en diensten op verschillende manieren, afhankelijk van de gekozen integratie en de specifieke producten en diensten die worden gebruikt.

6. RESTITUTIE / ANNULERING / WIJZIGING BELEID

De Klant heeft het recht om terugbetaling of vervanging van de eSIM te vragen als de eSIM niet kan worden geïnstalleerd en gebruikt vanwege een technisch probleem van Airalo.

6.1. TERUGBETALINGEN EN ANNULERING

 • 6.1.1. BELEID EN RICHTLIJNEN

 • 6.1.2. Een terugbetalingsverzoek kan ingediend worden binnen dertig (30) dagen vanaf de aankoopdatum wanneer de activering niet langer mogelijk is na uitgebreide gezamenlijke probleemoplossing.

 • 6.1.3. Er is samenwerking met de Klant vereist om het probleem snel op te lossen om een terugbetaling te kunnen verlenen.
 • 6.1.4. Elk gegevenspakket heeft zijn eigen geldigheidsduur. Na het verstrijken van de geldigheidsduur wordt geen restitutie van welke vorm dan ook aangeboden voor de resterende data.
 • 6.1.5. Compensatie: Er wordt geen restitutie of vergoeding van welke aard dan ook verleend als gevolg van kosten van alternatieve telefoons, alternatieve simkaarten, alternatieve providers, hoteltelefoons of andere kosten die niet rechtstreeks zijn gekoppeld aan het Airalo eSIM-account van de Klant. (Zie paragraaf 7. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE in onze Algemene Voorwaarden)
 • 6.1.6. Frauduleuze aankopen: Airalo behoudt zich het recht voor om elke vorm van terugbetaling te weigeren als er bewijs is van misbruik, schending van onze Algemene Voorwaarden of frauduleuze activiteiten die verband houden met het gebruik van Airalo-producten en -diensten.
 • 6.1.7. Ongeoorloofde aankopen: De zaak wordt onderzocht en goedgekeurd voordat een terugbetaling wordt verwerkt. Airalo behoudt zich het recht voor om elk account op te schorten dat verband houdt met frauduleuze activiteiten.
 • 6.1.8. Onbedoelde aankopen: Zodra Klanten de eSIM hebben geïnstalleerd, wordt deze als gebruikt beschouwd. Er wordt geen restitutie aangeboden.
 • 6.1.9. Onjuiste kosten: Indien de Klant een factuur of een deel ervan redelijkerwijs en te goeder trouw betwist, zal de Klant Airalo binnen twaalf (12) dagen na ontvangst van de factuur op de hoogte stellen van een dergelijk geschil, met vermelding van de reden waarom het gefactureerde bedrag onjuist is en, indien mogelijk, hoeveel de Klant verschuldigd acht. (Zie details in paragraaf 4.2 KOSTEN VOOR GEBRUIK onder Algemene voorwaarden)
 • 6.1.10. Vervangingen: eSIM's die uitsluitend zijn gekocht met Airmoney die zijn verdiend met vouchers, kunnen binnen 30 dagen na de aankoopdatum vervangen worden.
 • 6.1.11. Andere redenen: Als het verzoek om terugbetaling niet binnen het bovenstaande valt, zullen we het verzoek van geval tot geval onderzoeken. Als de terugbetaling wordt goedgekeurd, kunnen er verwerkingskosten in rekening worden gebracht. De maximale terugbetaling van het tegoed dat een klant kan aanvragen, moet gelijk zijn aan of lager zijn dan het totale bedrag dat hij heeft betaald.

6.1.12. GEBRUIK VAN DIGITALE VALUTA (AIRMONEY & CREDITS)

Airmoney en Credits zijn digitale valuta die beschikbaar zijn voor onze klanten voor de aankoop van eSIM's en bijbehorende diensten die beschikbaar zijn op de Airalo-platforms.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney is een eigen kredietbeloningssysteem exclusief voor Airalo-Eindgebruikers dat cashback als Airmoney toekent aan het Airalo-account van de gebruiker.
  • Het beloningssysteem kent verschillende niveaus op basis van het aankoopbedrag. Elk niveau biedt verschillende cashback-bedragen als Airmoney. Airalo kan elke functie van Airmoney wijzigen, inclusief de niveaus van het beloningssysteem en hoe het programma is gestructureerd.
  • 6.1.12.1.2. Klanten kunnen Airmoney verdienen als aankoopbeloning voor betaalde aankopen.
  • 6.1.12.1.3. Klanten kunnen geen Airmoney verdienen als er een korting of verwijzingsbeloning wordt toegepast op de aankoop.
  • 6.1.12.1.4. Klanten kunnen alleen met Airmoney betalen voor hun aankopen of deze combineren met een van de ondersteunde betaalmethoden.
  • 6.1.12.1.5. Bij een gecombineerde betaling is de Airmoney-beloning evenredig met het bedrag dat via een van de ondersteunde betaalmethoden is betaald.
  • 6.1.12.1.6. Bestaand Airmoney op de rekening van een Klant kan niet worden omgezet in een andere vorm van krediet.
  • 6.1.12.1.7. Alle aankopen die met Airmoney worden gedaan, worden als Airmoney bijgeschreven op het Airalo-account van de Klant.
  • 6.1.12.1.8. De overdracht van verdiend of te verdienen Airmoney op het account van een Klant is naar eigen goeddunken van Airalo en de Klant heeft niet het inherente recht om dergelijke overdrachten aan te vragen. Airalo behoudt zich het recht voor om Airmoney-overdrachten op elk moment toe te staan of te verbieden.
  • 6.1.12.1.9. Airalo behoudt zich het recht voor om de geldigheid van Airmoney uitgegeven als onderdeel van dit programma op elk moment en om welke reden dan ook te beperken.
  • 6.1.12.1.10. Airalo behoudt zich het recht voor om het publiek te bepalen voor het toekennen van Airmoney.
  • 6.1.12.1.11. Als Airmoney wordt verstrekt, heeft de Klant niet het recht om te kiezen welk bedrag van de cashback voor hem van toepassing is, aangezien dit naar eigen goeddunken van Airalo wordt bepaald.
  • 6.1.12.1.12. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling, inhouding, afdracht en rapportage van alle belastingen, heffingen, invoerrechten, rechten, kosten, vergoedingen en inhoudingen die kunnen voortvloeien uit deelname aan het programma (inclusief vennootschaps-/individuele inkomstenbelasting, BTW, omzetbelasting en dergelijke andere toepasselijke nationale, overheids-, provinciale, staats-, gemeentelijke of lokale belastingen of heffingen en bijbehorende vertragingsrente en boetes opgelegd door een autoriteit voor niet-betaling, achterhouden en het niet rapporteren).
  • 6.1.12.1.13. Airalo behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook (zonder voorafgaande kennisgeving) het voordeel of gebruik van het programma aan een Klant (geheel of gedeeltelijk) in te houden, af te wijzen, te wijzigen, op te schorten, in te trekken of te annuleren, of het voordeel of het gebruik ervan te weigeren.
  • 6.1.12.1.14. Airalo heeft te allen tijde het recht om haar verplichtingen in deze Voorwaarden te staken en/of op te schorten totdat zij de betreffende Klant heeft kunnen identificeren en verifiëren of in geval van (vermeende) frauduleuze activiteiten door Klanten of enig ander misbruik van het programma.
 • 6.1.12.2. Airalo Credits
  • Een specifieke betaalmethode die is ontworpen voor Zakelijke Airalo-gebruikers op het Airalo-Partnerplatform, waarmee eSIM's, opwaarderingen en andere Airalo-producten en -diensten kunnen worden gekocht en die optreedt als medium voor het uitvoeren van terugbetalingen.
  • 6.1.12.2.1. Airalo Credits zijn bedoeld voor gebruik door bedrijven via het Partnerplatform en vergemakkelijken transacties met betrekking tot de diensten van Airalo. Deze credits worden niet terugbetaald en kunnen niet door de Klant worden teruggevorderd.
  • 6.1.12.2.2. Ongebruikte Airalo Credits die op het moment van beëindiging van de overeenkomst op het account van de Klant blijven staan, blijven erkend als eigendom van Airalo. Het is belangrijk op te merken dat deze credits niet automatisch worden terugbetaald bij beëindiging van de overeenkomst. Om een terugbetaling te initiëren of mogelijke opties met betrekking tot ongebruikte credits te bespreken, moeten klanten een schriftelijk verzoek indienen bij Airalo.
  • 6.1.12.2.3. Zakelijke Airalo-gebruikers krijgen een kredietlimiet toegewezen voor postpaidtransacties, die de maximaal toegestane uitgaven voor de aankoop van eSIM's en opwaardeerpakketten aangeeft. Het overschrijden van deze limiet zonder latere betaling beperkt de mogelijkheid om verdere aankopen te doen.

Dit gedeelte schetst de mechanismen en het beleid voor het gebruik van Airalo's digitale valuta, Airmoney voor Eindgebruikers en Airalo Credits voor Zakelijke Gebruikers, zodat duidelijkheid wordt verkregen over hun toepassing, voordelen en beperkingen binnen het Airalo-ecosysteem.

6.1.13. TERUGBETALINGSPROCES

Om een terugbetaling aan te vragen, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van Airalo via de contactpagina of stuurt u een bericht naar [email protected]. Houd er rekening mee dat ons bovenstaande restitutiebeleid van toepassing is. 

Afhankelijk van de aard van het probleem worden Klanten om meer informatie gevraagd om hun terugbetalingsverzoek te ondersteunen, zoals schermafdrukken van de apparaatinstellingen voor technische problemen of details over waarom het gefactureerde bedrag onjuist is en, indien mogelijk, hoeveel de Klant verschuldigd acht, enz.

Raadpleeg paragraaf 6.1.2 in ditzelfde document voor terugbetalingen met betrekking tot technische problemen. Klanten hebben de mogelijkheid om terug te laten storten via hun oorspronkelijke betaalmethode of als Airmoney dat op hun account is uitgegeven. (Zie 6.1.12.1.6 voor Airmoney-aankopen) Terugbetaling volgens de oorspronkelijke methode: Zodra een terugbetaling is goedgekeurd en uitgevoerd, kan het tot dertig (30) werkdagen duren voordat deze op een afschrift verschijnt, afhankelijk van de bank. Airmoney: Na verwerking wordt Airmoney bijgeschreven op de rekening van de Klant. 

Eindklanten die Airalo-services via een wederverkoper hebben gekocht, komen niet in aanmerking voor directe restitutie van Airalo. Deze gebruikers moeten de Zakelijke Airalo-gebruikers benaderen voor restitutieverzoeken. Airalo zet zich in voor klanttevredenheid, maar moet zich houden aan het beleid van onze resellerpartners voor transacties die buiten onze directe verkoopkanalen worden uitgevoerd.

6.1.13.1. Terugbetalingen van Zakelijke Airalo-gebruikers voor transacties die rechtstreeks met Airalo zijn gedaan, kunnen verwerkt worden via Airalo Credits of als creditnota's. Dit biedt een flexibel alternatief voor het beheren van terugbetalingen, waardoor klanten deze credits of nota's kunnen gebruiken voor toekomstige aankopen of diensten op het Airalo-platform.

6.2. WIJZIGING

De eSIM-datapakketten van Airalo worden aangeboden zoals ze zijn, en er kunnen geen verdere wijzigingen of aanpassingen aangebracht worden op basis van individuele verzoeken na aankoop.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

Airalo is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat doordat de voorgestelde dienst niet voortdurend beschikbaar is. Airalo biedt geen garantie voor constante beschikbaarheid van de netwerkdienst. Voor elk verzoek kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

8. eSIM-RECYCLINGPROCES EN ACTIVERING

Airalo implementeert een eSIM-recyclingproces om een optimale dienstverlening te garanderen. Bij aankoop van een eSIM moeten klanten de eSIM binnen een bepaald tijdsbestek activeren, zoals aangegeven in de activeringsrichtlijnen die tijdens het aankoopproces worden verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gekochte eSIM binnen het aangegeven tijdsbestek te activeren. Als u de eSIM niet binnen deze periode activeert, kan deze verlopen, waardoor de eSIM onbruikbaar wordt. 

Eenmaal verlopen, kan de eSIM niet opnieuw worden geactiveerd en moet de gebruiker een nieuwe aankoop doen als hij een werkende eSIM wil verkrijgen. Gebruikers wordt geadviseerd om de verstrekte activeringsrichtlijnen te lezen en na te leven om een naadloos eSIM-activeringsproces te garanderen.

9. PRIJZEN EN PROMOTIES

Prijzen verwijzen naar de kosten waaraan Airalo zijn eSIM-pakketten en bijbehorende diensten aan Klanten aanbiedt. Airalo kan voor een beperkte tijd actieprijzen aanbieden voor zijn eSIM-pakketten. Deze promoties zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden. De duur van de actie, de toelatingscriteria en eventuele bijbehorende voorwaarden worden duidelijk gecommuniceerd tijdens de actieperiode. Na afloop van de actie gelden de normale prijzen, tenzij anders vermeld. Airalo behoudt zich het recht voor om promotieprijzen, inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Gebruikers die op zoek zijn naar aanvullende informatie of verduidelijking over promotieprijzen, kunnen contact opnemen met het ondersteuningsteam van Airalo op [email protected].

 • 9.1. Prijzen kunnen variëren tussen Eindgebruikers en Zakelijke Gebruikers als gevolg van de op maat gemaakte diensten en op volume gebaseerde aanbiedingen die beschikbaar kunnen zijn voor verschillende categorieën gebruikers.
 • 9.2. Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Airalo evalueert voortdurend zijn prijsstrategie om deze af te stemmen op de marktdynamiek en zorgt ervoor dat we kwaliteitsdiensten leveren aan concurrerende tarieven.
 • 9.3. Airalo behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen op basis van verschillende factoren, inclusief maar niet beperkt tot marktomstandigheden, wisselkoersen en operationele kosten. Dergelijke aanpassingen worden gedaan om de duurzaamheid van de aangeboden diensten te waarborgen en om de kosten van het leveren van hoogwaardige connectiviteitsoplossingen aan onze gebruikers weer te geven.
 • 9.4. Airalo verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om klanten tijdig op de hoogte te stellen van belangrijke prijswijzigingen, zodat gebruikers weloverwogen beslissingen kunnen nemen met betrekking tot hun aankopen. Vanwege de dynamische aard van de factoren die van invloed zijn op de prijsstelling, is onmiddellijke kennisgeving echter niet altijd mogelijk.

Voor Eindgebruikers: De prijzen die op onze website worden vermeld, zijn specifiek van toepassing op Eindgebruikers. We raden Eindgebruikers aan om onze website regelmatig te bezoeken voor de meest actuele informatie over prijzen en promoties.

Voor Zakelijke Gebruikers: Zakelijke Gebruikers moeten de aangewezen platforms en producten raadplegen die voor hen zijn gebouwd om prijsinformatie te vinden die relevant is voor hun specifieke behoeften. Deze aanpak zorgt ervoor dat Zakelijke Gebruikers op maat gemaakte informatie en prijsstrategieën ontvangen die het beste passen bij de operationele eisen en schaal van bedrijven. Voor meer informatie of vragen worden Zakelijke Gebruikers ook aangemoedigd om rechtstreeks contact op te nemen met ons ondersteuningsteam.

Onze prijs- en promotiestrategieën zijn ontworpen om maximale waarde te leveren aan onze gebruikers en de duurzaamheid en kwaliteit van de diensten die we leveren te waarborgen. Voor de meest recente informatie over prijzen en promoties dienen Eindgebruikers onze website te raadplegen, terwijl Zakelijke Gebruikers worden doorverwezen naar platforms die eigendom zijn van Airalo die voor hen zijn ontworpen of aangemoedigd contact op te nemen met ons ondersteuningsteam.

10. LOCATIEBEPALING VAN GEBRUIKERS

Airalo kan de geografische locatiegegevens van gebruikers verzamelen en verwerken, inclusief GPS-coördinaten, IP-adres, Wifi-toegangspunten en zendmastgegevens, om locatiegebaseerde diensten aan te bieden en de gebruikerservaring te verbeteren. Door gebruik te maken van Airalo-diensten stemmen gebruikers in met deze tracking. Het doel omvat het leveren van locatiespecifieke services, het verbeteren van de servicekwaliteit en het personaliseren van ervaringen. Locatiegegevens kunnen worden gedeeld met externe providers die verplicht zijn om gegevens te behandelen in overeenstemming met de privacywetgeving. Gebruikers kunnen locatieservices bedienen via apparaatinstellingen, maar kunnen beperkingen ondervinden in bepaalde functies. Airalo maakt gebruik van beveiligingsmaatregelen, bewaart gegevens gedurende de nodige perioden en voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit gedeelte kan worden bijgewerkt om wijzigingen weer te geven en gebruikers kunnen contact met [email protected] opnemen voor vragen of opmerkingen over locatietrackingpraktijken.

OVERIGE

De originele Engelse versie van deze Voorwaarden kan in andere talen zijn vertaald. De vertaalde versie van deze Voorwaarden is uit beleefdheid en geen officiële vertaling en de Klanten kunnen geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. In het geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van deze Voorwaarden of in het geval van een conflict, dubbelzinnigheid, inconsistentie of discrepantie tussen de Engelse versie en een andere taalversie van deze Voorwaarden, is de Engelstalige versie van toepassing en prevaleert deze en is deze doorslaggevend en bindend. De Engelse versie zal worden gebruikt in gerechtelijke procedures. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar of niet-bindend is of wordt, blijft u gebonden aan alle andere bepalingen hiervan. In een dergelijk geval zal een dergelijke ongeldige bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en elke partij zal er ten minste mee instemmen een soortgelijk effect te accepteren als de ongeldige, niet-afdwingbare of niet-bindende bepaling, gezien de inhoud en het doel van deze Voorwaarden.

Klaar om eSIM’s te proberen en de manier waarop je verbonden blijft te veranderen?

Download de Airalo-app om je eSIM’s te kopen, te beheren en op te waarderen, altijd en overal!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Gebruik je gratis tegoed.

Je kunt USD $3.00 aan Airmoney verdienen door je verwijzingscode te delen met vrienden.