Декларация за поверителност

Дата на влизане в сила: 3 юни 2024 г.

Дружеството AIRGSM PTE. LTD., осъществяващо стопанска дейност под името Airalo (www.AIRALO.com) („Airalo“, „ние“, „нас“ или „наш/а/о/и“), признава важността на неприкосновеността на личния Ви живот. В настоящата Декларация за поверителност се описва как събираме, използваме, споделяме и защитаваме личната Ви информация, известна също така като „лични данни“. В настоящата Декларация за поверителност се посочват също така Вашите права и избори по отношение на личната Ви информация и начинът, по който можете да се свържете с нас, за да получите отговори на въпросите си.

Като регистрирате профил или по друг начин използвате или посещавате който и да е уебсайт, приложение, продукт, софтуер, инструмент, емисия на данни и/или услуга на Airalo (наричани заедно „Услугите“), разбирате и приемате условията в настоящата декларация.

В настоящата Декларация за поверителност се разяснява начинът, по който събираме, използваме, оповестяваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация. Моля, прочетете внимателно настоящата Декларация за поверителност.

Съдържание:

1. Приложимост на настоящата Декларация за поверителност

2. Как събираме, оповестяваме и използваме лична информация

3. Информацията, която събираме

4. Съхранение на данни

5. Как използваме информацията

6. Как споделяме лична информация

7. Вашите права

8. Предаване на данни и международно предаване на данни

9. Сигурност

10. Промени в настоящата Декларация

11. Деца

12. Информация за контакт

13. Допълнителна информация за жителите на Калифорния

1. Приложимост на настоящата Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност се прилага спрямо потребителите на услугите на Airalo по целия свят, включително потребителите на мобилните приложения, Партньорската платформа, уебсайтовете, функциите или други услуги на Airalo, взаимодействията (онлайн и офлайн) с Airalo, служителите и кандидатите за работа („Услугите“).

Настоящата Декларация за поверителност описва начина, по който Airalo събира и използва данни, и се прилага спрямо всички потребители на Airalo по целия свят, освен ако потребителите използват услуга, обхваната от отделно известие за поверителност. По-специално настоящата Декларация за поверителност се прилага спрямо:

 • Крайни потребители: Лица, които използват и взаимодействат директно с Услугите посредством профила си в Airalo за лично ползване.
 • Бизнес потребители: Airalo предоставя услуги на субекти („бизнес потребители“), които ни предоставят пряко или косвено лична информация на крайни клиенти във връзка със собствения бизнес и дейности на тези бизнес потребители.
 • Крайни клиенти: Лица, които получават услуги, поръчани от други собственици на профили в Airalo, като например когато се осъществява стопанска операция или по друг начин се извършва сделка с бизнес потребител.
 • Кандидати за работа: Лица, които подават кандидатура за работа в Airalo.


2. Как събираме, оповестяваме и използваме лична информация

Събираме информация за Вас по разнообразни начини в зависимост от това как взаимодействате с нас и нашите услуги, включително:

 • Директно от Вас, когато ни я предоставяте, например когато регистрирате профил, абонирате се да получавате комуникация от нас, правите поръчка, извършвате покупка или се свързвате с нас по телефона, по електронната поща или по друг начин.
 • Автоматично посредством „бисквитки“, сървърни регистрационни файлове и други подобни технологии, когато взаимодействате с нас посредством нашите услуги и/или чрез имейли, когато е разрешено по закон или Вие сте дали съгласието си.
 • От други източници, включително например нашите свързани партньори, бизнес партньори, доставчици на услуги, онлайн мрежи на социални медии и други трети страни, или от публично достъпни източници. Ако например подадете кандидатура за работа или станете служител, може да Ви направим проверка за благонадеждност.

Airalo категоризира данните и информационните системи в съответствие със законовите изисквания, чувствителността и степента на критичност за дейността, за да гарантира, че на информацията се осигурява подходящото ниво на защита. „Администраторът на данни“ е субектът, който определя целите и средствата на осъществяваното обработване на данни. „Субектът, обработващ данни“ е субект, който действа от името и под указанията на администратор на данни при обработването на лична информация.

 

Airalo като администратор на данни

Airalo възприема ролята на администратор на данни, когато определя целите и средствата на обработването на лични данни. В качеството си на администратор на данни Airalo отговаря за гарантиране, че личните данни се обработват в съответствие с приложимите закони в областта на защитата на данните. Дейностите на Airalo в качеството му на администратор на данни включват:

 • Директни регистрирания: Airalo е администратор на данни, когато потребителите се регистрират директно в услугата. Това важи и за двата следващи варианта:
  • Контекст B2C (фирма към клиент): Крайни потребители, които се регистрират директно за услугите на Airalo.
  • Контекст B2B (фирма към фирма): Бизнес потребители или крайни клиенти, които се регистрират директно в Airalo.

Ключови дейности:

 • Предоставяне на услуги: Използване на данни с цел предоставяне на продуктите и услугите на Airalo.
 • Предотвратяване на измами: Наблюдение и откриване на измамни трансакции и дейности.
 • Правно съответствие: Спазване на приложимите финансови, правни и регулаторни задължения.
 • Подобряване на услугите: Развиване и подобряване на продуктите и услугите въз основа на анализ на данни.
 • Обработване на кандидатури за работа: Боравене с лични данни от кандидатури за работа.

 

Airalo като субект, обработващ данни

В сценариите, в които Airalo предоставя услуги от името и под указанията на бизнес потребител, то функционира като субект, обработващ данни. Това включва ситуации като:

 • Контекст B2B (фирма към фирма) за крайни клиенти: Airalo служи като субект, обработващ данни, по отношение на данните, свързани с крайни клиенти на бизнес потребители при отношения B2B.
 • Извършване на услуги вместо бизнес потребители: След указания от бизнес потребители, като например създаване на профили и дистрибутиране на eSIMs сред крайните клиенти.

Когато действаме като субект, обработващ данни, съветваме потребителите да се запознаят с декларацията за поверителност на съответния администратор на данните (бизнес потребителя) за информация относно начина, по който се борави с данните им, и начините за защитата им. Airalo се придържа строго към указанията, предоставени от администратора на данни, и се ангажира с гарантиране на поверителността и сигурността на обработените данни в съответствие с приложимите закони за защита на данните и договорните задължения.

3. Информацията, която събираме

По-долу са предоставени примери за типовете информация, които събираме в разнообразни контексти, и за начина, по който използваме тази информация.

Контекст Типове данни Основна цел за събирането и използването на данни
Регистрация на профил Събираме данни за името Ви и информацията Ви за контакт, включително електронна поща, когато създавате профил. Освен това събираме информация, свързана с действията, които извършвате, докато сте влезли в профила си. Имаме законен интерес да предоставяме свързани с профила функционалности на нашите потребители. Профилите могат да се използват за лесно завършване на поръчките и за запазване на Вашите предпочитания и история на трансакциите. Освен това може да обработим тази информация, за да изпълним договора си с Вас.
Биометрична информация Биометрични идентификатори от документи за самоличност със снимка и селфита. Обработваме биометрична информация с изричното Ви съгласие, за да потвърдим самоличността Ви посредством процеса eKYC, където това се изисква по закон.
Бизнес потребители Събираме данни за имената, информацията за контакт, включително електронна поща, телефонен номер и физически адрес, на служителите на нашите бизнес потребители, с които може да взаимодействаме. Имаме законен интерес да се свързваме с клиентите си и да комуникираме с тях относно обичайно администриране на стопанската дейност, като например проекти, услуги и таксуване.
Необходими технологии за проследяване онлайн

Използваме „бисквитки“ и прозрачни GIF. „Бисквитките“ са малки парчета информация, които се изпращат от уебсайт до твърдия диск на компютъра, докато уебсайтът се разглежда. Прозрачните GIF представляват пиксели, които се зареждат от Вашия браузър, когато осъществите достъп до уебсайт.

Тези технологии за проследяване може да събират информация за вида на Вашия браузър, операционната Ви система, Вашия адрес по интернет протокол (IP адрес) (номер, който се присвоява автоматично на компютър, когато се използва интернет), име на домейна, активност на щракванията, препращащ уебсайт и/или печат с датата/часа за посетителите.

Имаме законен интерес да осигурим ефективната работа на уебсайта ни.
Несъществени технологии за проследяване Можем да поставим технологии за проследяване на нашия уебсайт (например „бисквитки“ или пиксели), които събират данни за анализ, записват как взаимодействате с нашия уебсайт или ни позволяват да участваме в базирано на поведение рекламиране. Тези технологии може да събират информация за вида на Вашия браузър, операционната Ви система, Вашия адрес по интернет протокол (IP адрес) (номер, който се присвоява автоматично на компютър, когато се използва интернет), име на домейна, активност на щракванията, препращащ уебсайт и/или печат с датата/часа за посетителите. Ние или трета страна може също така да събираме информация с течение на времето и в различни уебсайтове, за да предоставяме реклами на нашия уебсайт или други уебсайтове. Когато се изисква от закона, основаваме използването на „бисквитки“ на трети страни на съгласие.
Демографска информация Събираме лична информация, като например Вашата възраст или местоположение. Имаме законен интерес да познаваме потребителите си и да предоставяме приспособени услуги.
Кандидати за работа Ако кандидатствате за работа или станете служител, събираме информация, необходима за обработване на Вашата кандидатура или за задържането Ви като служител, включително информацията Ви за контакт, образование и минали работни места. Имаме законен интерес да направим оценка на лицата за потенциална позиция в нашата работна сила. В някои контексти сме задължени и по закон да събираме информация за служителите или кандидатите за работа. Освен това имаме законен интерес да използваме информацията Ви, за да имаме ефективно кадрово обезпечаване и функциониране на работната сила.
Отзиви/поддръжка Ако ни предоставите отзив или се свържете с нас за поддръжка, ще съберем данни за името Ви и имейл адреса Ви, както и всякакво друго съдържание, което ни изпратите, за да отговорим. Имаме законен интерес да получаваме и предприемаме действия по Ваши отзиви или проблеми.
Мобилни устройства Събираме информация от мобилното Ви устройство, като например емисия на информация за уникална идентификация от Вашето устройство, когато посещавате нашия уебсайт. Имаме законен интерес да идентифицираме уникалните посетители и да наблюдаваме посещенията на нашия уебсайт.
Подаване на поръчка Събираме данни за Вашето име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес, телефонен номер и номер на платежната карта, когато правите поръчка. Използваме информацията Ви, за да изпълним нашия договор, с който Ви предоставяме услугите си.
Партньорска промоция Събираме информация, която предоставяте като част от кобрандирана промоция с друго дружество. Имаме законен интерес да осъществяваме промоциите си.
Проучвания Когато участвате в проучване, събираме информация, която предоставяте посредством проучването. Ако проучването се предоставя от доставчик на услуги трета страна, декларацията за поверителност на третата страна се прилага спрямо събирането, използването и оповестяването на информацията Ви. Имаме законен интерес да разбираме Вашето мнение и да събираме информация, относима спрямо нашата организация.

 

4. Съхранение на данни

Съхраняваме личната Ви информация само толкова дълго, колкото е нужно, за да изпълним целите, описани в настоящата Декларация за поверителност, включително за целите на удовлетворяване на всякакви правни, счетоводни или свързани с отчетност и докладване изисквания, освен ако по закон не се изисква или разрешава по-дълъг период на съхранение. За да определим подходящия период за съхранение на лична информация, вземаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на информацията, потенциалния риск от вреди при неразрешено използване или оповестяване на информацията, целите, за които сме получили информацията, и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите правни изисквания.

5. Как използваме личната информация

В допълнение към гореописаните цели и употреби използваме информацията по следните начини:

 • С цел да Ви идентифицираме, когато посещавате уебсайтовете ни.
 • С цел да предоставяме продукти и услуги или да обработваме връщания.
 • С цел да подобряваме предложенията си за услуги и продукти.
 • С цел рационализиране на процеса за завършване на поръчки.
 • С цел извършване на анализи.
 • С цел да комуникираме с Вас, например за да отговаряме на Ваши искания, запитвания, проблеми или отзиви и/или да изпълняваме последващи стъпки по тях.
 • С цел да изпращаме маркетингови и промоционални материали, включително информация, свързана с нашите продукти, услуги, разпродажби или промоции или тези на нашите бизнес партньори.
 • С цел да откриваме и да се защитаваме от зловредна, подвеждаща, измамна или незаконна дейност, включително нарушаване на нашите политики и общи условия, инциденти със сигурността и увреждане на правата, собствеността или безопасността на нашето дружество и нашите потребители, служители или други лица.
 • С цел отстраняване на неизправности, идентифициране и коригиране на грешки, които нарушават предвидената работа на съществуващи функционалности на уебсайта и услугите ни.
 • С цел да спазим правните или регулаторните си задължения, да установим или упражним правата си и да се защитим от правни искове.
 • За вътрешни административни цели, както и с цел управление на нашите взаимоотношения.
 • За други цели, за които може да дадете съгласието си (от време на време).

Въпреки че в разделите по-горе е описана основната ни цел за събиране на информацията Ви, в много ситуации имаме повече от една цел. Ако например извършите покупка онлайн, може да съберем информацията Ви, за да изпълним договора си с Вас, но събираме информацията Ви и поради причината, че имаме законен интерес да поддържаме информацията Ви след завършване на трансакцията Ви, така че да можем бързо и лесно да отговаряме на евентуални въпроси относно Вашата поръчка. В резултат на това събирането и обработването на информацията Ви от наша страна се основава в различни контексти на дадено съгласие от Ваша страна, на необходимост да изпълним договор, на задължения, които са ни вменени по закон, и/или на наличие на наш законен интерес при осъществяването на стопанската ни дейност.

 

6. Как споделяме лична информация

В допълнение към специфичните ситуации, описани на други места в настоящата Декларация за поверителност, може да оповестяваме лична информация в следните ситуации:

 • Свързани партньори и придобивания: Може да споделяме информация с корпоративните си свързани партньори (например дружество майка, сестрински дружества, дъщерни дружества, съвместни предприятия или други дружества под общ контрол). Ако друго дружество придобие или планира да придобие нашето дружество, дейност или активи, също ще споделим информация с това дружество, включително на етапа на преговорите.
 • Други оповестявания без Вашето съгласие: Може да оповестим информация в отговор на призовки, заповеди или съдебни разпореждания или във връзка с каквато и да е правна процедура, или с цел да спазим съответните закони. Освен това може да споделим информацията Ви, за да установим или упражним правата си, да се защитим от правни искове, да разследваме, предотвратим или предприемем действия по отношение на евентуални незаконни дейности, подозрения за измама, безопасността на лице или имущество или нарушение на нашите политики, или с цел да изпълним искането Ви за доставка на продукти до посредник трета страна или за предоставяне на услуги от такъв посредник.
 • Партньорска промоция: Може да предлагаме промоции заедно с партньори трети страни. Ако решите да участвате в промоция, която е спонсорирана от партньор трета страна, информацията, която предоставите, ще бъде споделена с нас и със съответния партньор. Използването на информацията Ви от страна на партньора не е регламентирано от настоящата Декларация за поверителност.
 • Доставчици на услуги: Може да споделим информацията Ви с доставчици на услуги. Наред с другото, доставчиците на услуги ни помагат да администрираме уебсайта си и предоставят услуги за ефективното функциониране на нашата дейност, те предоставят техническа поддръжка, обработват плащания и оказват съдействие при изпълнението на поръчки.
 • Други оповестявания с Вашето съгласие: Може да оповестим информацията Ви пред други трети страни, когато имаме Вашето съгласие или указание да го направим.


7. Вашите права

В зависимост от местоположението Ви и приложимото право, може да имате следните права:

 • Да имате достъп до данните си: Правото да поискате да Ви информираме относно личната информация, която събираме, използваме или оповестяваме за Вас, както и информация относно нашите практики във връзка с данните. В определени ограничени обстоятелства може също така да поискате да получите достъп до личната си информация в преносим, машинночетим формат.
 • Да проверите информацията и да поискате корекция: Правото да поискате да коригираме неточна лична информация, която поддържаме за Вас. Разчитаме на Вас да актуализирате и коригирате личната си информация. Нашият уебсайт Ви позволява да изменяте или изтриете потребителския си профил. Ако нашият уебсайт не Ви позволява да актуализирате или коригирате определена информация, можете да се свържете с нас на адреса, посочен по-долу, за да поискате информацията Ви да бъде изменена. Имайте предвид, че може да съхраняваме минала информация в резервните си файлове съгласно разрешеното от закона.
 • Да поискате личната Ви информация да бъде изтрита или премахната по друг начин: Правото да поискате да изтрием лична информация, която сме събрали за Вас.
 • Да оттеглите съгласието си по всяко време: Правото да оттеглите съгласието си там, където преди сте дали съгласие за обработването на личната Ви информация.
 • Да възразите срещу обработването на личната Ви информация: Правото да възразите срещу обработването на личната Ви информация, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласието.
 • Онлайн проследяване: Понастоящем не разпознаваме сигнала „Do Not Track“ (да не се извършва проследяване).

Моля, имайте предвид, че не всички гореописани права са абсолютни и не се прилагат при всички обстоятелства. В някои случаи може да ограничим или отхвърлим искането Ви, тъй като по закон това ни е разрешено или се изисква или ако не сме в състояние да потвърдим адекватно самоличността Ви. Не проявяваме дискриминация срещу лицата, които упражняват правата си на неприкосновеност на личния живот съгласно приложимото право.

Моля, прочетете този раздел, за да научите повече за конкретните права. За да подадете искане за упражняване на което и да е от гореописаните права или да обжалвате решение, което сме взели във връзка с искане на субект на данни за упражняване на права, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт по-долу, или посредством нашата страница Свържете се с нас.

Имайте предвид, че както се изисква по закон, ще изискаме от Вас да докажете самоличността си. В зависимост от искането Ви ще изискаме информация като името Ви, последния артикул, който сте закупили от нас, или датата на последната Ви покупка от нас. Освен това може да поискаме от Вас да предоставите подписана декларация, потвърждаваща самоличността Ви. След получаване на искане ще положим разумни усилия да предоставим, коригираме или изтрием личната информация за Вас в нашите досиета.

При някои обстоятелства може да посочите упълномощен представител, който да подава искания за упражняване на определени права на неприкосновеност на личния живот от Ваше име. Ако сте упълномощен представител, подаващ искане от името на лице, трябва да приложите копие на подписан документ, в който се указва, че имате правомощия да действате от името на друго лице.

Как мога да се отпиша от получаването на маркетингови имейли?

Може да се откажете от получаването на свързани с маркетинга имейли, като използвате функцията за отписване във Вашите настройки на потребителския профил. За да управлявате предпочитанията си, влезте в профила си, след което навигирайте към настройките на потребителския си профил. Включете или изключете „Искам да получавам промоционални имейли.“, за да запазите промените. Имейл адресът Ви ще бъде изключен от маркетинговите комуникации по имейл възможно най-скоро.

Ако имате въпроси относно начина, по който можете да се откажете от маркетингови комуникации от Airalo, моля, не се колебайте да се свържете с нас на адрес [email protected].

Как да изтрия профила си?

Можете да изтриете профила си, като използвате функцията „Изтриване на профила“ във Вашите настройки на потребителския профил. Моля, влезте в профила си, след което навигирайте към настройките на потребителския си профил. Щракнете върху бутона „Изтриване на профила“ и потвърдете намерението си. Ще обработим заявката незабавно или в срок до един месец след нейното получаване, ако с нея са свързани специални изисквания.

Моля, имайте предвид, че във всеки случай може да е необходимо да проверим самоличността Ви и Вашите взаимоотношения с нас, преди да пристъпим към заявката Ви.

Кога Airalo продължава да обработва данни, след като е получило заявка за изтриване или възражение на обработването?

При определени обстоятелства от Airalo може да се изисква по закон да съхранява и обработва личните Ви данни дори и след заявка за изтриване или възражение на обработването. Например от Airalo се изисква да съхранява определена лична информация, за да изпълни правни задължения във връзка с данните за познаване на клиентите (KYC) и платежните трансакции.

9. Предаване на данни и международно предаване на данни

Услугата е собственост на Airalo и до нея може да се осъществява достъп вътре и извън Европа. В резултат на това информацията Ви може да се обработва в чужда държава, където законите за неприкосновеността на личния живот може да не са толкова строги, колкото законите във Вашата държава. Въпреки това, когато е възможно, предприемаме стъпки да третираме личната информация, като използваме същите принципи за неприкосновеност на личния живот, като тези, които се прилагат съгласно правото на държавата, в която за пръв път сме получили информацията Ви. Като подавате личната си информация към нас, се съгласявате с предаването, съхранението и обработването на информацията Ви в държава, различна от Вашата държава на пребиваване, включително, но не непременно само в САЩ. Ако искате да получите още информация относно опитите ни да прилагаме принципите за неприкосновеност на личния живот, приложими в една юрисдикция, спрямо данните, когато те отидат в друга юрисдикция, можете да се свържете с нас, като използвате информацията за контакт по-долу.

9. Сигурност

Използваме общоприети стандарти в сектора, за да подпомогнем защитата на личната Ви информация. Няма напълно защитени методи на предаване по интернет, мобилни технологии и методи на електронно съхранение. Следователно, макар да се стремим да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на поверителността на информацията, която събираме онлайн, не можем да гарантираме нейната абсолютна сигурност.

Потребителите на Airalo носят отговорност за опазване на сигурността на своята парола и идентификационни данни. Ако имате основания да смятате, че взаимодействието Ви с нас вече не е защитено (например ако смятате, че сигурността на Ваш профил при нас е компрометирана), моля, незабавно ни уведомете за проблема, като се свържете с нас на адрес [email protected].

10. Промени в настоящата Декларация

Запазваме си правото да променяме условията в настоящата Декларация за поверителност по всяко време. Ако има съществени промени в настоящата декларация или в начина, по който ще използваме личната Ви информация, ще Ви уведомим, като публикуваме на видно място известие за тези промени тук или на нашата начална страница или като Ви изпратим имейл. Насърчаваме Ви да преглеждате настоящата декларация при всяко свое посещение на някой от нашите уебсайтове или приложения. Нашата декларация за поверителност съдържа дата на „влизане в сила“ и дата на „последна актуализация“. Датата на влизане в сила е датата, на която настоящата редакция е влязла в сила. Датата на последна актуализация е датата, на която настоящата редакция е била последно съществено изменена.

11. Деца

Услугите ни не са предназначени за деца на възраст под 13 години и не събираме съзнателно лична информация от малолетни лица на възраст под 16 години без родителско съгласие. Деца на възраст под 13 години не трябва да ни предоставят личната си информация.

12. Информация за контакт

Ако имате въпроси, коментари, жалби или оплаквания относно нашите практики за поверителност или ако се нуждаете от достъп до настоящата Декларация за поверителност в алтернативен формат поради увреждане, моля, свържете се с нас на съответния адрес по-долу. Ще се опитаме да отговорим на Вашите искания и да Ви предоставим допълнителна информация, свързана с неприкосновеността на личния живот.

 • [email protected]
 • Безплатен телефонен номер в САЩ: +1 (888) 870-2848

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор и се намирате в Европейския съюз или Обединеното кралство, може да имате право да подадете жалба пред Вашия местен надзорен орган.

13. Допълнителна информация за жителите на Калифорния

Калифорнийското право изисква от нас да оповестяваме следната допълнителна информация, свързана с нашите практики за поверителност. Ако сте жител на Калифорния, спрямо Вас се прилагат следните оповестявания във връзка с поверителността в допълнение към останалия текст на Декларацията за поверителност.

 • California Shine the Light: Ако искате да получите повече информация относно категориите лична информация (ако има такива), които споделяме с трети страни или филиали на тези страни с цел използване за директен маркетинг, моля, подайте писмена заявка до нас, като използвате информацията в раздела „Информация за контакт“ по-горе.
 • Известие за събиране: В таблицата по-долу са описани категориите лична информация, които събираме, оповестяваме за бизнес цели, „продаваме“ и/или „споделяме“ (съгласно определението на тези термини в калифорнийското право). Моля, имайте предвид, че в допълнение към получателите, посочени по-долу, може да оповестим която и да е от категориите лична информация, които събираме, пред правителствени субекти, когато това може да е необходимо с цел спазване на закона или предотвратяване на незаконна дейност. Не „продаваме“ личната Ви информация за пари. Както е описано другаде в Декларацията за поверителност, използваме „бисквитки“ и подобни проследяващи технологии за целите на насоченото рекламиране. За повече информация, моля, вижте раздела „„Бисквитки“ и други технологии“ в Декларацията за поверителност. За подробности относно начина, по който използваме личната информация, моля, вижте раздела „Информацията, която събираме“ в Декларацията за поверителност.

 

Категория лична информация Категория на получателите  
  Оповестявания за цел, свързана със стопанската дейност Споделяне за целите на поведенческото рекламиране между различни контексти
Идентификатори – това може да включва истинското име, псевдоним, пощенски адрес, уникален личен идентификатор, онлайн идентификатор, имейл адрес, име на профила или други подобни идентификатори.

Филиали или дъщерни дружества

Бизнес партньори

Доставчици на анализи на данни

Доставчици на интернет услуги

Партньори за съвместен маркетинг 

Операционни системи и платформи

Други доставчици на услуги

Дружества, обработващи плащания, и финансови институции 

Организации за професионални услуги, което може да включва одитори и правни кантори

Социални мрежи

Рекламни мрежи
Издаден от държавата номер за самоличност – това може да включва номер на социална осигуровка, номер на шофьорска книжка или издаден от щата идентификационен номер, номер на паспорт.

Оператори на мрежи (където се изисква eKYC)

Организации за професионални услуги, което може да включва одитори и правни кантори

 
Финансова информация – това може да включва номер на банкова сметка, номер на кредитна карта, номер на дебитна карта и друга финансова информация.

Операционни системи и платформи

Дружества, обработващи плащания, и финансови институции 

Организации за професионални услуги, което може да включва одитори и правни кантори

 
Характеристики на защитени класификации – това може да включва възраст, пол, раса, етнос, физическо или психично увреждане и т.н.

Оператори на мрежи (където се изисква eKYC)

Организации за професионални услуги, което може да включва одитори и правни кантори

 
Търговска информация – това може да включва информация относно закупени, получени или взети под внимание продукти или услуги или други хронологии или тенденции при закупуването или потреблението.

Филиали или дъщерни дружества

Бизнес партньори

Доставчици на анализи на данни

Доставчици на интернет услуги

Партньори за съвместен маркетинг 

Операционни системи и платформи

Други доставчици на услуги

Дружества, обработващи плащания, и финансови институции 

Организации за професионални услуги, което може да включва одитори и правни кантори

Социални мрежи

 
Информация за активността в интернет или други електронни мрежи – това може да включва история на сърфирането, история на търсенето и информация относно взаимодействието на дадено лице с уебсайт, приложение или реклама в интернет. Доставчици на анализи на данни Рекламни мрежи
Професионална или свързана с трудова заетост информация

Филиали или дъщерни дружества

Бизнес партньори

Операционни системи и платформи

Други доставчици на услуги

Организации за професионални услуги, което може да включва одитори и правни кантори

 
Непублична информация за образованието (както е определена в Закона за семейните образователни права и неприкосновеността на личния живот, на английски език Family Educational Rights and Privacy Act)

Филиали или дъщерни дружества

Бизнес партньори

Операционни системи и платформи

Други доставчици на услуги

Организации за професионални услуги, което може да включва одитори и правни кантори

 
Допълнителни категории лична информация, описани в Калифорнийския нормативен акт за клиентските записи (California Customer Records statute) (Калифорнийски граждански кодекс § 1798.80(e)) – това може да включва подпис, физически характеристики или описание, номер на застрахователна полица.

Оператори на мрежи (където се изисква eKYC)

Организации за професионални услуги, което може да включва одитори и правни кантори

 

 

 • Оповестяване на чувствителна информация в Калифорния. Събираме следните категории чувствителна лична информация (както е определено в калифорнийското право): биометрична информация, геолокация, номер на социална осигуровка или информация от друг издаден от правителството документ за самоличност, данни за вход в профила, платежна информация. Събираме тази информация, за да обработваме трансакции, да спазваме законите, да управляваме бизнеса си или да Ви предоставяме услуги. Имайте предвид, че не използваме тази информация за никакви цели, които не са посочени в раздел 1798.121 от Калифорнийския закон за правата на неприкосновеност на личния живот (California Privacy Rights Act).

2024 г. AIRGSM PTE. LTD.

Всички права запазени

Готови ли сте да изпробвате eSIM и да промените начина, по който оставате свързани?

Изтеглете приложението Airalo, за да закупувате, управлявате и допълвате своите eSIM навсякъде и по всяко време!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Използвайте безплатния си кредит.

Можете да спечелите Airmoney на стойност USD $3.00, като споделите референтния си код с приятели.