Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Дата на влизане в сила: 3 юни 2024 г.

1. ВАЛИДНОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия, които следват, се прилагат спрямо всички услуги, предоставяни от дружеството AIRGSM PTE. LTD., наричано по-нататък Airalo, във връзка с препродажбата на предплатени eSIM. Общите условия, които следват, са предоставени на уебсайта https://www.airalo.com. Airalo може да приеме клаузи за изменение само в случай на изрично писмено споразумение. В този раздел са определени различните категории лица и субекти, които взаимодействат с услугите, платформите и приложенията на Airalo. Разбирането на тези роли е от съществено значение за тълкуването на правата, задълженията и условията, описани в настоящите Общи условия.

 • Крайни потребители: Лица, които използват и взаимодействат директно с Услугите посредством профила си в Airalo за лично ползване.
 • Бизнес потребители: Airalo предоставя услуги на субекти („бизнес потребители“), които ни предоставят пряко или косвено лична информация на крайни клиенти във връзка със собствения бизнес и дейности на тези бизнес потребители.
 • Крайни клиенти: Лица, които получават услуги, поръчани от други собственици на профили в Airalo, като например когато се осъществява стопанска операция или по друг начин се извършва сделка с бизнес потребител.
 • Кандидати за работа: Лица, които подават кандидатура за работа в Airalo.

Терминът „клиент“, както се използва в целия настоящ документ, се отнася за всяко лице или субект, взаимодействащи с услугите на Airalo, включително крайни потребители, бизнес потребители и крайни клиенти, според приложимото въз основа на контекста на употребата. Това широко определение гарантира, че нашите Общи условия обхващат всички взаимодействия с нашите услуги, като предоставя ясно и всеобхватно разбиране за правата и отговорностите на всички участващи страни.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1. ПРЕПРОДАЖБА НА eSIM

Airalo препродава предплатени eSIMs. Клиентът се регистрира и купува eSIMs на уебсайта на Airalo (https://www.airalo.com) и/или в приложението Airalo.

2.2. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА AIRALO

Всички клиенти, включително крайните потребители, бизнес потребителите, крайните клиенти и кандидатите за работа, както са определени в раздел 1, трябва да приемат Общите условия, за да използват услугите на Airalo. По време на процеса на регистрация трябва да се предостави следната информация:

 • За крайни потребители: Лична информация като собствено име, фамилия и имейл адрес се изисква за директни взаимодействия и трансакции на уебсайта на Airalo (https://www.airalo.com) или чрез приложението Airalo.
 • За бизнес потребители: Необходима е допълнителна информация, за да бъдат взети под внимание уникалните потребности на фирмите. Това включва име на дружеството, адрес на дружеството, имейл адреси на потребителите от дружеството, уебсайт на дружеството, регион, промишлен сектор, телефонен номер, относими контакти и други относими подробности. Тази информация помага за приспособяване на услугите ни така, че да са по-подходящи за оперативните изисквания и предоставянето на услуги на крайните клиенти на съответната фирма.
 • За крайни клиенти: Когато услуги се поръчват от друг собственик на профил в Airalo, като например бизнес потребител, иницииращата страна борави с необходимата информация за улесняване на тази трансакция. Бизнес потребителите отговарят за гарантиране, че личната информация на крайните клиенти се събира в съответствие с приложимите нормативни разпоредби в областта на защитата на данните.

В случаите, в които услугите на Airalo се предоставят чрез посредници (например хотели или пътнически агенции), посредникът може да предостави изискуемата информация за регистрация от името на клиента.

За да се адаптира спрямо променящите се изисквания към услугите и да подобрява практическата работа на потребителите, Airalo си запазва правото да събира допълнителна информация от всички категории клиенти според необходимостта. Това събиране на допълнителна информация ще се осъществява по начин, който зачита неприкосновеността на личния живот и спазва законите за защита на данните, без да е необходимо да се внасят по-нататъшни промени в настоящите Общи условия. Клиентите ще бъдат информирани съответно за събирането на всякаква такава допълнителна информация посредством нашите стандартни канали за комуникация.

2.3. АНГАЖИМЕНТИ НА AIRALO

Airalo използва разумни усилия за предоставяне на качествена услуга на клиентите. Airalo обаче не гарантира, че услугата няма да бъде прекъсната, че ще бъде предоставена навреме и че ще е безопасна или без грешки.

2.4. АНГАЖИМЕНТИ НА КЛИЕНТА

При използването на оборудването или услугите, предоставени от Airalo, клиентът не трябва да извършва никакво действие: което представлява злоупотреба, е незаконно или измамно; което причинява вреди или щети на Мрежата. Когато клиентът наруши задълженията си по раздел 2.4, Airalo може да спре използването на услугата от страна на клиента. По време на който и да е период на спиране клиентът продължава да плаща всички таксувания, които са дължими съгласно настоящото споразумение във връзка със спрените услуги.

2.5. СЪВМЕСТИМОСТ НА УСТРОЙСТВОТО

Клиентът отговаря за гарантиране, че устройството му е съвместимо с eSIM и е отключено за мрежата. Съвместимостта на устройството може да зависи от оператора и държавата на произход; клиентът трябва да провери списъка със съвместими с eSIM устройства, който се предоставя на етапа на завършване на поръчката. Като поставя отметка в полето, в което се потвърждава, че устройството на клиента е съвместимо с eSIM, клиентът носи отговорност за точността на предоставената от него информация. 

Списъкът за съвместимост с eSIM не е изчерпателен, което означава, че може да е необходимо новообявени устройства, които са съвместими с eSIM, да бъдат добавени впоследствие.

3. НАЧАЛО, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът за услуги между Airalo и клиента започва при завършване на поръчката на уебсайта на Airalo (https://www.airalo.com, включително евентуални поддомейни, свързани с Airalo), посредством приложението Airalo, чрез нашите приложни програмни интерфейси (APIs), на Партньорската платформа или посредством който и да е друг продукт, предоставен от Airalo, който позволява на клиентите да направят поръчка.

 Клиентът носи отговорност за активиране на eSIM и приемане на политиката за активиране. 

Договорът с крайни потребители ще бъде прекратен, ако те нямат активен пакет за данни или са изтрили eSIM от целевото устройство. За бизнес потребителите обаче прекратяването на договора зависи от условията в съответно специално споразумение, сключено между бизнес потребителя и Airalo, или от активния статус на бизнес потребителя в Партньорската платформа. За бизнес потребители с такива споразумения или активно участие в платформата договорът остава действащ дори и при отсъствие на активен пакет за данни или ако дадена eSIM е изтрита от устройство, като по този начин се отразява текущото партньорство и ангажименти между Airalo и бизнес потребителя.

4. ТАКСУВАНИЯ И ПЛАЩАНЕ

4.1. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Airalo предлага различни начини на плащане за своите услуги, включително, но не само кредитна/дебитна карта, PayPal, Google Pay, Apple Pay и Alipay. 

Валутата на плащането е щатски долар ($), но може да включва и различни други валути, като валутата на плащането се определя по време на трансакцията. 

Трансакцията с кредитна карта ще бъде обработена и подсигурена от одобрени от Airalo доставчици на платежни услуги, включително, но не само PayPal (https://paypal.com/) и Stripe (https://stripe.com/), както и допълнителни доставчици, избрани от Airalo за всяка трансакция.

4.1.1. Автоматични подновявания за крайни потребители

В допълнение към съществуващите ни опции за плащане Airalo предлага непрекъснат достъп до нашите услуги без необходимост от ръчно подновяване. Този модел е предназначен за крайни потребители, които искат да имат непрекъсната услуга и удобство. 

Автоматични таксувания: При този модел предпочитаният начин на плащане на крайния потребител се таксува автоматично с такси за подновяване, когато наличните му данни паднат под определен праг в началото на всеки цикъл на фактуриране. 

Политика за отмяна: Крайните потребители могат да отменят подновяването си по всяко време. Отмяната ще влезе в сила в края на текущия цикъл на фактуриране, което ще даде възможност на потребителите да продължат да имат достъп до услугата до приключването на цикъла. За да осъществят отмяна, потребителите могат да управляват настройките си директно в профила си в Airalo или да се свържат с нашия екип за поддръжка за съдействие.

4.2. ТАКСУВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

4.2.1. Airalo заявява, че всички таксувания са с включен ДДС, освен ако не е посочено друго. Всички цени и такси за покупки на eSIM от бизнес потребители на платформата на Airalo не включват приложимите данъци, освен ако не е посочено друго. Бизнес потребителите отговарят за определяне и покриване на всички данъци, свързани с покупката им на eSIMs от Airalo.

4.2.2. Клиентът няма право на приспадане на които и да било свои претенции от претенции на Airalo, освен в случаите, в които претенциите на клиента не са оспорени или са били потвърдени с окончателно съдебно решение.

4.2.3. Фактуриране

Airalo прилага систематичен подход към таксуването на бизнес потребителите за използването на кредити на Airalo, които се употребяват за придобиване на eSIMs, допълвания и други продукти и услуги на Airalo посредством Партньорската платформа. Този процес е предназначен да гарантира яснота и отчетност във финансовите трансакции между Airalo и неговите бизнес потребители.

 • 4.2.3.1. Издаване на фактури: Airalo издава фактури на бизнес потребителите, в които подробно се описват кредитите на Airalo, употребени за закупуване на пакети за eSIM и пакети за допълване в рамките на посочен период за таксуване. Тези фактури предоставят всеобхватна разбивка на начислените таксувания, което позволява на бизнес потребителите да проследяват и управляват ефективно своите разходи.
 • 4.2.3.2. Задължения за плащане: При получаване на фактура клиентите трябва да изпълнят задълженията си за плащане в посочените във фактурата срокове. От изключително значение е бизнес потребителите да спазват тези срокове, за да гарантират непрекъснат достъп до услугите на Airalo и да поддържат положителна репутация в рамките на Партньорската платформа на Airalo.
 • 4.2.3.3. Последици при закъсняло плащане:
  • Спиране на услугата: В случай че бизнес потребител не уреди плащането по фактура в посочения срок, Airalo си запазва правото да спре временно предоставянето на услуги, докато не бъде получен пълният размер на плащането. Тази мярка се предприема, за да се гарантира устойчивостта на предлаганите от нас услуги и справедливостта на нашата система за таксуване.
  • Лихви и обезщетения за вреди: В допълнение Airalo може да начисли лихви върху просрочени суми по ставка, посочена във фактурата, или съгласно разрешеното по закон. Бизнес потребителите може също така да носят отговорност за вреди или допълнителни разходи, понесени от Airalo вследствие на закъсняло плащане. Това включва, но не се ограничава до административни разходи и правни такси, свързани с възстановяването на дългове.
 • 4.2.3.4. Фактурите се издават преобладаващо в щатски долари (USD). Въпреки това Airalo си запазва правото да издава фактури в други валути, когато това бъде счетено за необходимо или е взаимно договорено с бизнес потребителя.

Airalo подчертава важността на своевременните плащания за поддържането на здравословни бизнес отношения и за непрекъснатостта на предоставянето на услуги. Насърчаваме бизнес потребителите да комуникират своевременно с нашия екип за поддръжка в случай на разминавания в таксуването или затруднения при плащането, за да бъде намерено взаимно приемливо решение.

4.2.4. Предплатени трансакции за бизнес потребители

Бизнес потребителите участват в уникален процес на трансакции на платформата на Airalo, в чийто център стои закупуването на кредити на Airalo. Тези кредити служат като валута в платформата, позволявайки на бизнес потребителите да се снабдяват с eSIMs и услуги за допълване, пригодени спрямо оперативните им потребности. Бизнес потребителите могат също така да изберат да използват кредитни или дебитни карти за покупки, осъществявани на Партньорската платформа.

 • 4.2.4.1. Закупуване на кредити на Airalo: Първоначалната стъпка за бизнес потребителите е да придобият кредити на Airalo. Процесът е проектиран така, че да бъде ясен и гъвкав, като предлага различни начини на плащане, които да удовлетворят различните бизнес изисквания. Тези методи включват, но не се ограничават до кредитни/дебитни карти, банкови преводи и електронни решения за плащане, като се гарантира широк набор от опции за отговаряне на разнообразните финансови предпочитания на нашата бизнес клиентела.
 • 4.2.4.2. Използване на кредити на Airalo: Щом кредити на Airalo бъдат добавени към профила на бизнес потребителите, те могат безпроблемно да използват тези кредити за закупуване на eSIMs, допълвания и други продукти и услуги на Airalo. Чрез работата със система, базирана на кредити, бизнес потребителите могат да планират и разпределят разходите си за телекомуникационни услуги съгласно специфичните си бизнес цикли и изисквания.

За допълнителни подробности относно закупуването и използването на кредити на Airalo или за проучване на най-подходящите начини на плащане за Вашия бизнес, насърчаваме бизнес потребителите да посетят Партньорската платформа на Airalo или да се свържат със специализирания ни екип за поддръжка.

4.2.5. Трансакции с последващо плащане за бизнес потребители

Трансакциите с последващо плащане представляват гъвкав модел за плащане, приспособен спрямо бизнес потребителите и предлагащ удобството пакетите за eSIM и за допълване да се получават преди плащането. Този подход е приведен в съответствие с потребностите на фирмите, които се стремят към оперативна гъвкавост и ефективност при управлението на решенията си за свързаност.
Трансакцията с последващо плащане позволява на бизнес потребителите да получават eSIM, допълвания и други продукти и услуги на Airalo, при което задължението за плащане възниква на по-късна дата. Конкретните условия на тази договореност за плащане, включително падежната дата и условията за плащането, са ясно посочени във фактурата, предоставена от Airalo. Този метод улеснява незабавния достъп до необходимите услуги, като същевременно гарантира гъвкавост на плащанията.

 • 4.2.5.1. Система на кредитни лимити: За да подпомогне този модел, Airalo може да внедри система на кредитни лимити. Тази система разрешава на бизнес потребителите да използват кредит за закупуване на eSIMs, допълвания и други продукти и услуги на Airalo до предварително определена сума. Задаването на тези кредитни лимити може да бъде определено едностранно от Airalo или да бъде договорено с бизнес потребителя, в зависимост от условията на споразумението. Тази функция е предназначена да предложи на фирмите управляем и мащабируем начин за удовлетворяване на потребностите им от свързаност без непосредствени финансови разходи.
 • 4.2.5.2. Критерии за допустимост: Важно е да се отбележи, че не всички бизнес потребители се квалифицират автоматично за опциите за последващо плащане. Airalo си запазва правото да избира допустимите клиенти въз основа на различни критерии, като гарантира, че този модел на плащане е приведен в съответствие с бизнес практиките и политиките за управление на риска и на двете страни. Критериите за допустимост може да включват, но не се ограничават до историята на трансакциите на бизнес потребителя, неговата кредитна оценка и продължителността на бизнес отношенията с Airalo.

Като предлага трансакции с последващо плащане, Airalo се стреми да предостави висока степен на гъвкавост и доверие на своите бизнес потребители, като им позволява да приоритизират оперативните си изисквания и същевременно да управляват плащанията по начин, подходящ за техните финансови работни потоци.

5. ДОСТАВКА

Крайните потребители ще видят закупената eSIM в раздела „Моите eSIMs“ на уебсайта на Airalo (https://www.airalo.com) и/или в приложението Airalo. След покупката клиентът ще получи имейл за потвърждение. Цялата информация за инсталиране на eSIM ще бъде налична единствено в профила на потребителя в Airalo. 

eSIMs на бизнес потребителите ще бъдат показани в Партньорската платформа, като по този начин се улеснява управлението и разгръщането на eSIMs и пакетите за допълване, пригодени спрямо уникалните изисквания на съответната фирма. 

Тъй като признава разнообразните потребности на клиентите си, Airalo предоставя своите продукти и услуги посредством различни методи, в зависимост от избраната интеграция и конкретните продукти и услуги, които са използвани.

6. ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА / ОТМЯНАТА / МОДИФИКАЦИИТЕ

Клиентът има право да поиска възстановяване на средства или замяна на eSIM, ако eSIM не може да бъде инсталирана и използвана поради технически проблем от страна на Airalo.

6.1. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА И ОТМЯНА

 • 6.1.1. ПОЛИТИКИ И НАСОКИ

 • 6.1.2. Заявление за възстановяване на средства може да бъде подадено в срок до тридесет (30) дни от датата на покупката, когато активирането вече не е възможно след обширни съвместни усилия за отстраняване на неизправностите.

 • 6.1.3. За да може да се предостави възстановяване на средства, се изисква да е оказано съдействие на клиента за своевременно разрешаване на проблема.
 • 6.1.4. Всеки пакет с данни има собствен срок на валидност. Когато срокът на валидност изтече, за оставащите данни не се предлага възстановяване на средства под никаква форма.
 • 6.1.5. Компенсация: Не се предоставя никакво възстановяване на средства или компенсация от какъвто и да е вид поради таксувания от алтернативни телефони, алтернативни SIM карти, алтернативни доставчици, телефони в хотели или други таксувания, които не са пряко свързани с профила на клиента за eSIM от Airalo. (Вижте раздел 7. ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИЯ в нашите Общи условия)
 • 6.1.6. Измамни покупки: Airalo си запазва правото да отказва всякаква форма на възстановяване на средства, ако има доказателства за злоупотреба, нарушение на нашите Общи условия или каквато и да е измамна дейност, свързана с използването на продуктите и услугите на Airalo.
 • 6.1.7. Неразрешени покупки: Случаят ще бъде подложен на разследване и одобрение, преди да бъде обработено каквото и да е възстановяване на средства. Airalo си запазва правото да спре всеки профил, свързан с измамна дейност.
 • 6.1.8. Случайни покупки: Щом клиентите инсталират eSIM, тя ще се счита за използвана. Няма да бъде предложено възстановяване на средства.
 • 6.1.9. Неправилни таксувания: Ако клиентът обосновано и добросъвестно оспори фактура или част от нея, той трябва да уведоми Airalo за това оспорване в рамките на дванадесет (12) дни от получаването на фактурата, като предостави подробности защо сумата по фактурата е неправилна и по възможност каква е сумата, която клиентът счита, че е дължима. (Вижте подробности в раздел 4.2 ТАКСУВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА на Общите условия)
 • 6.1.10. Замени: eSIMs, закупени единствено със спечелени от ваучери Airmoney, могат да бъдат заменени в срок до 30 дни от датата на покупката.
 • 6.1.11. Други причини: Ако заявката за възстановяване на средства не попада в горепосоченото, ще извършим проверка по нея за всеки отделен случай. Ако възстановяването на средства бъде одобрено, може да се приложи такса за обработване. Максималната сума за възстановяване на кредит, за която клиент може да кандидатства, трябва да е равна или по-малка от общата сума, която той е платил.

6.1.12. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦИФРОВИ ВАЛУТИ (AIRMONEY И КРЕДИТИ)

Airmoney и кредитите представляват цифрови валути, налични за нашите клиенти за целите на закупуването на eSIMs и свързани услуги, които са на разположение на платформите на Airalo.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney е притежавана от Airalo система за награждаване с кредит, която се предлага единствено на крайните потребители на Airalo и предоставя връщане на средства под формата на Airmoney към профила на потребителя в Airalo.
  • Системата за награди има различни нива въз основа на сумата на покупката. На всяко ниво се предоставят различни суми на връщаните средства под формата на Airmoney. Airalo може да променя всяка функция на Airmoney, включително нивата на системата за награди и начина на структуриране на програмата.
  • 6.1.12.1.2. Клиентите могат да спечелят Airmoney като награда за покупка при платени покупки.
  • 6.1.12.1.3. Клиентите могат да спечелят Airmoney, ако към покупката е приложена отстъпка или награда за рефериране.
  • 6.1.12.1.4. Клиентите могат да плащат с Airmoney единствено собствените си покупки или да комбинират Airmoney с един от поддържаните начини на плащане.
  • 6.1.12.1.5. При комбинирано плащане наградата под формата на Airmoney е пропорционална на сумата, платена посредством един от поддържаните начини на плащане.
  • 6.1.12.1.6. Съществуваща сума Airmoney в профил на клиент не може да се превръща в никаква друга форма на кредит.
  • 6.1.12.1.7. Всякакви покупки, извършени с Airmoney, ще бъдат кредитирани в профила на клиента в Airalo под формата на Airmoney.
  • 6.1.12.1.8. Прехвърлянето на каквито и да е Airmoney, които са спечелени или предстои да бъдат спечелени, в профила на клиента се извършва единствено по преценка на Airalo и клиентът няма вътрешноприсъщо право да иска такива прехвърляния. Airalo си запазва правото да позволява или забранява прехвърляния на Airmoney по всяко време.
  • 6.1.12.1.9. Airalo си запазва правото да ограничава валидността на Airmoney, предоставени като част от тази програма, по всяко време и по всякаква причина.
  • 6.1.12.1.10. Airalo си запазва правото да определя аудиторията, на която да бъдат предоставени Airmoney.
  • 6.1.12.1.11. Ако бъдат предоставени Airmoney, клиентът няма права за избор на сумата на върнатите средства, която ще бъде приложима спрямо него, тъй като това се определя единствено по преценка на Airalo.
  • 6.1.12.1.12. Клиентът носи отговорност за плащането, удържането, внасянето и декларирането на всякакви данъци, налози, вносни задължения, мита, такси и удържания, които може да произтекат от участието в програмата (включително корпоративни данъци/данъци върху доходите на физическите лица, ДДС, данъци върху продажбите, както и всякакви други приложими национални, наложени от правителството, регионалната, областната, общинската управа или местни данъци или налози, както и свързаните със закъснялото им плащане лихви и санкции, наложени от който и да е орган за неспазване на задължението за плащане, удържане и деклариране).
  • 6.1.12.1.13. Airalo си запазва правото (изцяло или отчасти) да оттегли, откаже, измени, спре, отмени, анулира или откаже полза или употреба на програмата спрямо всеки клиент, по всяко време и по всякаква причина (без предизвестие).
  • 6.1.12.1.14. Airalo има правото по всяко време да прекрати и/или преустанови временно задълженията си по настоящите Общи условия, докато успее да установи и провери съответния клиент или в случай на (твърдения за) измамни дейности от страна на клиента или каквато и да е друга злоупотреба с програмата.
 • 6.1.12.2. Кредити на Airalo
  • Специфичен начин на плащане, предназначен за бизнес потребители на Airalo в Партньорската платформа на Airalo, който дава възможност за закупуване на eSIM, допълвания и други продукти и услуги на Airalo и служи като среда за извършване на възстановявания на средства.
  • 6.1.12.2.1. Кредитите на Airalo са предназначени за използване от дружества посредством Партньорската платформа, като улесняват трансакциите, свързани с услугите на Airalo. Тези кредити не подлежат на възстановяване и не могат да се осребряват обратно от клиента.
  • 6.1.12.2.2. Неизползваните кредити на Airalo, които остават в профила на клиента към момента на прекратяване на споразумението, ще продължат да се признават като собственост на Airalo. Важно е да се отбележи, че сумите за тези кредити не се възстановяват автоматично при прекратяването на споразумението. За да стартират възстановяване на средства или да обсъдят потенциални варианти относно неизползвани кредити, клиентите трябва да подадат писмено заявление до Airalo.
  • 6.1.12.2.3 На бизнес потребителите на Airalo се определя кредитен лимит за трансакции с последващо плащане, който посочва максимално допустимия разход за закупуване на пакети за eSIM и за допълване. Превишаването на този лимит без последващо плащане ще ограничи способността за извършване на по-нататъшни покупки.

В този раздел са очертани механизмите и политиките, регламентиращи използването на цифровите валути на Airalo, Airmoney за крайни потребители и кредитите на Airalo за бизнес потребители, като се осигурява яснота относно тяхното прилагане, предимства и ограничения в рамките на екосистемата на Airalo.

6.1.13. ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА

За да заявите възстановяване на средства, се свържете с екипа за поддръжка на Airalo посредством страницата „Свържете се с нас“ или изпратете съобщение на адрес [email protected]. Моля, имайте предвид, че ще бъде приложена нашата политика за възстановяване на средства по-горе. 

В зависимост от естеството на проблема, клиентите ще бъдат помолени да предоставят допълнителна информация в подкрепа на заявлението си за възстановяване на средства, като например екранни снимки на настройките на устройството при технически проблеми или подробности защо фактурираната сума е неправилна и по възможност каква сума клиентът счита, че е дължима, и т.н.

Моля, направете справка с раздел 6.1.2 в настоящия документ за информация относно възстановяванията на средства, свързани с технически проблеми. Клиентите ще имат вариант за възстановяване на кредит посредством първоначалния си начин на плащане или под формата на Airmoney, внесени в техния профил. (Вижте 6.1.12.1.6 относно покупки с Airmoney) Възстановяване на средства по първоначалния начин на плащане: Щом възстановяване на средства бъде одобрено и издадено, отразяването му в извлечение може да отнеме до тридесет (30) работни дни в зависимост от банката. Airmoney: Щом бъдат обработени, Airmoney ще бъдат кредитирани в профила на клиента. 

Крайните клиенти, които са закупили услуги на Airalo през дистрибутор, не отговарят на условията за пряко възстановяване на средства от Airalo. Тези потребители следва да отнесат своите заявки за възстановяване на средства до бизнес потребителите на Airalo. Airalo се ангажира с удовлетвореността на клиентите, но трябва да прехвърли решението към политиките на нашите дистрибутиращи партньори по отношение на трансакциите, извършени извън нашите канали за директни продажби.

6.1.13.1. Възстановявания на средства към бизнес потребителите на Airalo за трансакции, извършени директно с Airalo, могат да бъдат обработени посредством кредити на Airalo или под формата на кредитни известия. Така се осигурява гъвкава алтернатива за управление на възстановяванията на средства, позволяваща на клиентите да прилагат тези кредити или известия спрямо бъдещи покупки или услуги на платформата на Airalo.

6.2. МОДИФИКАЦИИ

Пакетите с данни за eSIM от Airalo се предлагат във вида, в който са, и след закупуването не са възможни никакви допълнителни модификации или персонализации въз основа на индивидуални заявки.

7. ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИЯ

Airalo не носи отговорност за вреди, произтичащи поради това, че предлаганата услуга не е постоянно на разположение. Airalo не предоставя гаранции, че мрежовата услуга ще е постоянно на разположение. За всякакви искания, моля, напишете имейл до [email protected].

8. ПРОЦЕС ПО РЕЦИКЛИРАНЕ НА eSIM И АКТИВИРАНЕ

Airalo прилага процес по рециклиране на eSIM, за да осигури оптимално предоставяне на услуги. При закупуване на eSIM клиентите трябва да активират eSIM в посочен срок, както е указано в насоките за активиране, които се предоставят по време на процеса на закупуване. Потребителят носи отговорност да активира закупената eSIM в определения срок. Ако eSIM не бъде активирана в този срок, това може да доведе до изтичане на нейната валидност, което прави eSIM неизползваема. 

Щом валидността изтече, eSIM не може да бъде активирана повторно и потребителят ще трябва да стартира нова покупка, ако желае да получи функционираща eSIM. Съветваме потребителите да прегледат и спазват предоставените насоки за активиране, за да гарантират безпроблемен процес на активиране на eSIM.

9. ЦЕНИ И ПРОМОЦИИ

Цените представляват стойността, за която Airalo предлага на клиентите своите пакети за eSIM и свързаните услуги. За ограничен период от време Airalo може да предлага промоционални цени за своите пакети за eSIM. Тези промоции се уреждат от специални срокове и условия. Времетраенето на промоцията, критериите за допустимост и всякакви свързани с нея условия се съобщават ясно по време на промоционалния период. След приключването на промоцията продължават да се прилагат редовните цени, освен ако не е посочено друго. Airalo си запазва правото да изменя или прекратява всякакви промоционални цени, включително свързаните с тях срокове и условия, по собствена преценка и без предизвестие. Потребителите, които търсят допълнителна информация или разяснения относно промоционалните цени, могат да се свържат с екипа за поддръжка на Airalo на адрес [email protected].

 • 9.1. Може да има разлики между цените за крайни потребители и за бизнес потребители, които отразяват приспособените услуги и базираните на обем предложения, които може да са налични за различните категории потребители.
 • 9.2. Цените подлежат на промяна без предизвестие. Airalo непрекъснато преразглежда стратегията си за ценообразуване с цел да я приведе в съответствие с динамиката на пазара, за да се гарантира, че предоставяме качествени услуги на конкурентни цени.
 • 9.3. Airalo си запазва правото да коригира цените въз основа на разнообразие от фактори, включително, но не само условията на пазара, валутните курсове и оперативните разходи. Такива корекции се правят, за да се гарантира устойчивостта на предлаганите услуги и да се отразят разходите за предоставяне на висококачествени решения за свързаност на нашите потребители.
 • 9.4. Airalo се ангажира да полага всички възможни усилия да информира своевременно клиентите за всякакви значими промени в ценообразуването, позволявайки на потребителите да вземат информирани решения относно покупките си. Въпреки това поради динамичното естество на факторите, влияещи върху ценообразуването, незабавното известяване може невинаги да е възможно.

За крайните потребители: Цените, посочени на нашия уебсайт, са специално приложими спрямо крайните потребители. Насърчаваме крайните потребители да посещават често нашия уебсайт, където ще намерят най-актуалната информация за цените и промоциите.

За бизнес потребителите: Бизнес потребителите следва да направят справка с определените платформи и продукти, създадени за тях, за да намерят информацията за ценообразуването, която се отнася за техните специфични потребности. Този подход гарантира, че бизнес потребителите получават пригодена спрямо тях информация и стратегии за ценообразуване, които са най-подходящи за оперативните изисквания и мащаба на фирмите. За допълнителни подробности или запитвания насърчаваме бизнес потребителите също така да се свързват директно с нашия екип за поддръжка.

Нашите стратегии за ценообразуване и промоции са разработени с цел да предоставят максимална стойност на нашите потребители, гарантирайки устойчивостта и качеството на предоставяните от нас услуги. За най-актуалната информация относно цените и промоциите крайните потребители следва да направят справка на нашия уебсайт, а бизнес потребителите са насочени да проучат притежаваните от Airalo платформи, проектирани за тях, или да се свържат с нашия екип за поддръжка.

10. ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Airalo може да събира и обработва информация за географското местоположение на потребителите, включително GPS координати, IP адрес, точки за достъп до Wi-Fi и данни за клетъчните кули, за да предлага базирани на местоположението услуги и да подобрява практическата работа на потребителите. Като използват услугите на Airalo, потребителите се съгласяват с това проследяване. Целта включва предоставяне на специфични за дадено местоположение услуги, подобряване на качеството на услугата и персонализиране на практическата работа. Информация за местоположението може да се споделя с доставчици трети страни, които са задължени да боравят с данните в съответствие със законите за защита на данните. Потребителите могат да контролират услугите, свързани с местоположението, посредством настройките на устройството, но това може да доведе до ограничения в определени функции. Airalo внедрява мерки за сигурност, съхранява данни за необходимите срокове и спазва приложимите закони в областта на защитата на данните. Този раздел може да се актуализира, за да бъдат отразени промени, и потребителите могат да се свържат със [email protected], ако имат въпроси или притеснения във връзка с практиките за проследяване на местоположението.

РАЗНИ

Оригиналната редакция на английски език на настоящите Общи условия може да е била преведена на други езици. Преведената редакция на настоящите Общи условия е единствено за удобство и представлява неофициален превод и от преведената редакция не произтичат никакви права за клиентите. В случай на спор относно съдържанието или тълкуването на настоящите Общи условия или в случай на стълкновение, двусмислие, несъгласуваност или разминаване между редакцията на английски език и редакцията на който и да е друг език на настоящите Общи условия, редакцията на английски език е приложима, има предимство и е окончателна и обвързваща. Редакцията на английски език се използва в правни производства. Ако някоя разпоредба от настоящите Общи условия е или стане недействителна, неизпълнима или необвързваща, всички останали разпоредби от настоящите Общи условия запазват обвързващата си сила. В такъв случай недействителната разпоредба следва въпреки това да се прилага в пълната степен, позволена от приложимото право, и всяка страна трябва като минимум да се съгласи да приеме сходно действие с това на недействителната, неизпълнимата или необвързващата разпоредба предвид съдържанието и целта на настоящите Общи условия.

Готови ли сте да изпробвате eSIM и да промените начина, по който оставате свързани?

Изтеглете приложението Airalo, за да закупувате, управлявате и допълвате своите eSIM навсякъде и по всяко време!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Използвайте безплатния си кредит.

Можете да спечелите Airmoney на стойност USD $3.00, като споделите референтния си код с приятели.