წესები და პირობები

ზოგადი წესები და პირობები

1. ზოგადი წესებისა და პირობების მოქმედება

შემდეგი წესები და პირობები გავრცელდება ყველა სერვისზე, რომელთა მომწოდებელია AIRGSM PTE. LTD., შემდგომში – Airalo, წინასწარი გადახდის eSIM-ბარათების გადაყიდვასთან დაკავშირებით.

შემდეგი წესები და პირობები მოცემულია ვებსაიტზე www.airalo.com. Airalo-ს ამ წესებისა და პირობების შეცვლა შეუძლია მხოლოდ მკაფიო წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში.

2. სერვისების აღწერა

2.1. eSIM-ის გადაყიდვა

Airalo წინასწარი გადახდის eSIM-ების გადაყიდვას ახდენს. მომხმარებელი რეგისტრირდება და eSIM-ებს ყიდულობს ვებსაიტზე www.airalo.com და/ან Airalo-ს აპში. გადახდებს ამუშავებს PAYPAL (https://paypal.com) და Stripe (https://stripe.com) თქვენი საკრედიტო ბარათის ციფრული მეტსახელით (საკრედიტო ბარათის ვირტუალური ანაბეჭდით).

2.2. რეგისტრაცია AIRALO-ს სერვისების გამოყენებაზე

მომხმარებელი უნდა დაეთანხმოს ჩვენს ზოგად წესებსა და პირობებს, AIRALO-ს სერვისებით სარგებლობა რომ შეძლოს. კლიენტი პირდაპირ ან მომსახურების მომწოდებლის (სასტუმროს, ტურისტული სააგენტოს…) მეშვეობით ვებსაიტზე www.airalo.com წარმოადგენს შემდეგ ინფორმაციას: სახელი და გვარი, მისამართი (გადამხდელის მისამართი), ელფოსტის მისამართი

2.3. AIRALO-ს მოვალეობები

AIRALO გონიერ ძალისხმევას გამოიჩენს, რომ კლიენტს ხარისხიანი მომსახურება გაუწიოს. თუმცა, AIRALO არ იძლევა გარანტიას, რომ სერვისი დროულად დაიწყებს მუშაობას, არ შეფერხდება, უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხოება და ხარვეზები არ წარმოიქმნება.

2.4. მომხმარებლის მოვალეობები

AIRALO-ს მეირ მოწოდებული აღჭურვილობისა და სერვისების გამოყენებისას მომხმარებელმა არ უნდა შეასრულოს არცერთი მოქმედება, რომელიც: შეურაცხმყოფელი, უკანონო ან თაღლითურია; იწვევს ქსლის დაზიანებას ან მწყობრიდან გამოსვლას; არღვევს მომხმარებლის მიერ აღებულ ვალდებულებებს, როგორც ამას ითვალისწინებს მუხ. 2.4. ასეთ შემთხვევაში AIRALO-მ მომხმარებელს შეიძლება შეუჩეროს სერვისით სარგებლობა. AIRALO მომსახურების შეჩერების შესახებ მომხმარებელს მაქსიმალურად სწრაფად აცნობებს. შეჩერების ნებისმიერ პერიოდში მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს ყველა გადასახადი, რომელთა გადახდა ამ შეთანხმებით ეკისრება შეჩერებული სერვისებისთვის.

2.5. მოწყობილობის თავსებადობა

მომხმარებელია პასუხისმგებელი იმაზე, რომ მოწყობილობა თავსებადი იყოს eSIM-თან და არ იყოს მიბმული ოპერატორზე. თუ მომხმარებელი მონიშნავს წინადადებას „ჩემი მოწყობილობა თავსებადია eSIM-თან და არაა ოპერატორზე მიბმული“ და ყიდვას გააგრძელებს, ესე იგი, ისაა პასუხისმგებელი ამ ინფორმაციის სისწორეზე. მოწყობილობის თავსებადობა შეიძლება დამოკიდებული იყოს ოპერატორსა და წარმოშობის ქვეყანაზე. ამიტომ, მომხმარებელმა უნდა შეამოწმოს eSIM-თან თავსებადი მოწყობილობების სია, რომლის ნახვა შესაძლებელია შეკვეთის გაფორმებისას. eSIM-ის თავსებადობის სია ყოვლისმომცველი არაა, რაც ნიშნავს, რომ შეიძლება არსებობდეს eSIM-თან თავსებადი ახალი მოწყობილობები, რომლებიც ჯერ არაა დამატებული.

3. კონტრაქტის დაწყება, ხანგრძლივობა და შეწყვეტა

AIRALO-სა და მომხმარებელს შორის მომსახურების ხელშეკრულება ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც შეკვეთა შესრულდება AIRALO-ს ვებსაიტზე https://www.airalo.com ან აპში. eSIM-ის აქტივაციაზე და აქტივაციის წესების დაცვაზე პასუხისმგებელია მომხმარებელი. კონტრაქტი შეწყდება, თუ მომხმარებელს არ ექნება მობილური ინტერნეტის აქტიური პაკეტი ან eSIM-ს წაშლის მოწყობილობიდან.

4. გადასახადები და გადახდა

4.1. გადახდის პირობები

AIRALO-ს სერვისების საფასურის გადასახდელად შეგიძლიათ, გამოიყენოთ საკრედიტო ბარათი, PAYPAL, Google Pay და Apple Pay. გადახდა სრულდება აშშ დოლარში ($). საკრედიტო ბარათის ტრანზაქციის დამუშავებასა და უსაფრთხოებას უზრუნველყოფენ AIRALO-ს პროვაიდერები: PAYPAL (https://paypal.com) და Stripe (https://stripe.com).

4.2. გამოყენების გადასახადი

4.2.1. AIRALO-ს ყველა საფასურში შედის დღგ, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული.

4.2.2. მომხმარებელს არ აქვს უფლება, შემხვედრი მოთხოვნები წამოაყენოს AIRALO-ს მოთხოვნების საპირისპიროდ, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მომხმარებლის მოთხოვნები უდავოა ან დადასტურებულია სასამართლოს საბოლოო განაჩენით.

5. მიწოდება

მომხმარებელი შეძენილ eSIM-ს მაშინვე დაინახავს ვებსაიტის და/ან აპის ჩანართში „ჩემი eSIM-ები“. ყიდვის შემდეგ მომხმარებელი დამადასტურებელ ელწერილს მიიღებს. eSIM-ის დაყენებისთვის განკუთვნილი მთელი ინსტრუქცია მხოლოდ მომხმარებლის Airalo-ანგარიშზე იქნება ხელმისაწვდომი.

6. თანხის დაბრუნება / გაუქმება / ცვლილების წესები

მომხმარებელს აქვს თანხის დაბრუნების ან შეცვლის მოთხოვნის უფლება, თუ eSIM-ის დაყენება და გამოყენება შეუძლებელია AIRALO-ს მხრიდან წარმოქმნილი ტექნიკური პრობლემის გამო.

6.1. თანხის დაბრუნება და გაუქმება

6.1.1. წესები და რეკომენდაციები

6.1.2. თანხის დაბრუნების მოთხოვნა შეგიძლიათ ყიდვიდან ოცდაათი (30) დღის განმავლობაში, თუ პრობლემების აღმოფხვრაზე ინტენსიური მუშაობის მიუხედავად, აქტივაცია მაინც ვერ ხერხდება.

6.1.3. თუ eSIM-ით უკვე სარგებლობთ და Airalo-ს მხრიდან წარმოიქმნება პრობლემა, რომლის დროულად გადაწყვეტა შეუძლებელია, დარჩენილი მონაცემების ღირებულება შეიძლება დაგიბრუნდეთ.

6.1.4. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მომხმარებლის მხრიდან თანამშრომლობა, რომ პრობლემა სწრაფად გადაიჭრას. წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხის დაბრუნება შეიძლება ვერ მოხერხდეს.

6.1.5. მობილურ ინტერნეტის თითოეულ პაკეტს თავისი მოქმედების ვადა აქვს. მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ არანაირი ფორმით არ მოხდება დარჩენილი მონაცემების საფასურის დაბრუნება.

6.1.6. კომპენსაცია: თანხის დაბრუნება ან რაიმე სახის კომპენსაცია არ შესრულდება, თუ გადასახადი ეხება სხვა ტელეფონებს, SIM-ბარათებს, სასტუმროს ტელეფონებს და სერვისებს, რომლებიც პირდაპირ არაა დაკავშირებული მომხმარებლის Airalo eSIM ანგარიშთან. (იხ. განყოფილება 7. პასუხისმგებლობა და გარანტია ჩვენს წესებსა და პირობებში)

6.1.7. თაღლითური შესყიდვები: Airalo იტოვებს უფლებას, რომ უარი თქვას თანხის დაბრუნებაზე, თუ არსებობს ბოროტად გამოყენების, ჩვენი წესებისა და პირობების დარღვევის ან სხვა თაღლითური მოქმედების დამამტკიცებელი საბუთები, რომლებიც Airalo-ს პროდუქტებისა და სერვისების გამოყენებას უკავშირდება.

6.1.7.1.არასანქცირებული შესყიდვები: თანხის დაბრუნებამდე მოხდება ასეთი შემთხვევის გამოძიება და შემოწმება. Airalo იტოვებს უფლებას, რომ მოქმედება შეუჩეროს ნებისმიერ ანგარიშს, რომელიც რაიმე სახის თაღლითურ აქტივობაშია შემჩნეული.

6.1.8. შემთხვევითი შესყიდვები: eSIM-ბარათი გამოყენებულად ჩაითვლება მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი დააყენებს. ასეთ შემთხვევაში თანხის ანაზღაურება არ მოხდება.

6.1.9. გადასახადის არასწორად დარიცხვა: თუ მომხმარებელი დასაბუთებულად და კეთილსინდისიერად ასაჩივრებს ინვოისს ან მის ნაწილს, ამის შესახებ Airalo-ს უნდა აცნობოს ინვოისის მიღებიდან 12 დღის განმავლობაში და წარმოადგინოს დაწვრილებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, რატომაა დარიცხული თანხა არასწორი და თუ შესაძლებელია, მიუთითოს მისი აზრით სწორი ოდენობა. (დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ, იხილოთ განყოფილებაში 4.2 გამოყენების ტარიფები წესებსა და პირობებში)

6.1.10. გამოცვლა: ვაუჩერებით მიღებული Airmoney-ს მეშვეობით შეძენილი eSIM-ბარათების გამოცვლა შესაძლებელია შეძენის თარიღიდან მხოლოდ 30 დღის განმავლობაში.

6.1.11. სხვა მიზეზები: თუ თანხის დაბრუნების მოთხოვნა ზემოთ მითითებულ პუნქტებს არ შეესაბამება, მას ინდივიდუალური წესით განვიხილავთ. თანხის დაბრუნების მოთხოვნის დადასტურების შემთხვევაში დამუშავების საკომისიო გადასახადი შეიძლება დაგეკისროთ. თანხა, რომლის დაბრუნებასაც მომხმარებელი ითხოვს არ უნდა აღემატებოდეს მის მიერ გადახდილ ჯამურ თანხას.

6.1.12. AIRMONEY-ს გამოყენება

6.1.12.1. Airmoney – ესაა სპეციალურად Airalo-სთვის შექმნილი ბონუსური სისტემა. 6.1.12.2. მომხმარებლებს შეუძლიათ Airmoney-ს გამოყენება eSIM-ების შეძენისას ან კომბინირებული სახით საკრედიტო ბარათთან და PayPal-თან ერთად. 6.1.12.3. Airmoney-ს მეშვეობით ნებისმიერი შეკვეთის შესრულების შემთხვევაში მომხმარებელს Airalo-ანგარიშზე Airmoney დაერიცხება.

6.1.12.4. ანგარიშზე არსებული Airmoney-ს გადაყვანა შეუძლებელია სხვა სახის კრედიტში.

6.1.12.5 თქვენს ანგარიშზე არსებული Airmoney-ს გადარიცხვა შეუძლებელია სხვა Airalo-ანგარიშზე.

6.1.113. თანხის დაბრუნების პროცესი

თანხის დაბრუნების მოსათხოვად დაუკავშირდით Airalo-ს მხარდაჭერის გუნდს გვერდიდან „დაგვიკავშირდით“ ან გამოგვიგზავნეთ შეტყობინება მისამართზე support@airalo.com. გაითვალისწინეთ, რომ გავრცელდება თანხის დაბრუნების წესები, რომლებიც ზემოთაა მოცემული. პრობლემის ბუნებიდან გამომდინარე, მომხმარებლებს სთხოვენ დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენას თანხის დაბრუნების მოთხოვნის დასასაბუთებლად, მაგალითად, მოწყობილობის პარამეტრების სკრინშოტებს ტექნიკური პრობლემების არსებობის შემთხვევაში ან დეტალურ აღწერას, რატომაა გამოწერილი თანხა არასწორი. მომხმარებელს ასევე შეიძლება სთხოვონ, რომ თუ შესაძლებელია, მიუთითოს, მისი აზრით, რამდენს შეადგენს გადასახდელი თანხა. ტექნიკური პრობლემების გამო თანხის დაბრუნების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ, მიიღოთ ამავე დოკუმენტის განყოფილებაში 6.1.2. მომხმარებლებს ექნებათ თანხის დაბრუნების შესაძლებლობა გადახდის თავდაპირველი მეთოდის მეშვეობით (საკრედიტო ბარათით ან PayPal-ით) ან ანგარიშზე დარიცხული Airmoney-ს სახით (Airmoney-ს მეშვეობით შესრულებული შეკვეთებისთვის იხილეთ განყოფილება 6.1.11). თანხის დაბრუნება გადახდის თავდაპირველ საშუალებაზე: მას შემდეგ, რაც თანხის დაბრუნება დადასტურდება და განხორციელდება, ამონაწერში მის გამოჩენას 5-10 სამუშაო დღე შეიძლება დასჭირდეს, რაც ბანკზეა დამოკიდებული. Airmoney-ს ბონუსი: Airmoney ანგარიშზე მაშინვე დაირიცხება.

6.2. ცვლილება

Airalo-ს eSIM-ის მონაცემთა პაკეტები წარმოდგენილია „როგორც არის“ და შეუძლებელია დამატებითი კორექტირების ან ცვლილების განხორციელება ინდივიდუალური მოთხოვნით.

7. პასუხისმგებლობა და გარანტია

AIRALO არაა პასუხისმგებელი ზარალზე, რომელიც წარმოიშვა იმის გამო, რომ წარმოდგენილი სერვისი არაა ხელმისაწვდომი ან მუდმივად არაა ხელმისაწვდომი. AIRALO არ იძლევა ქსლის სერვისის მუდმივი ხელმისაწვდომობის გარანტიას. შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში გამოგვიგზავნეთ ელწერილი მისამართზე support@airalo.com.


მზად ხართ, გამოცადოთ eSIM-ები და შეცვალოთ კავშირზე ყოფნის სტილი?

ჩამოტვირთეთ Airalo-ს აპი, რომ შეიძინოთ, მართოთ და შეავსოთ თქვენი eSIM-ები ნებისმიერ დროსა და ადგილას!

გამოიყენეთ უფასო ბონუსი.

შეგიძლიათ, მეგობრებს თქვენი სარეფერალო კოდი გაუზიაროთ და 3 $ Airmoney გამოიმუშაოთ.

ჩემი eSIM-ები
პროფილი