წესები და პირობები

ზოგადი წესები და პირობები

ძალაში შესვლის თარიღი: 2024 წლის 3 ივნისი

1. ზოგადი წესებისა და პირობების მოქმედება

შემდეგი წესები და პირობები ვრცელდება AIRGSM PTE. LTD.-ს (შემდგომში, Airalo) მიერ გაწეულ ყველა სერვისზე წინასწარ გადახდილი eSIM-ის გადაყიდვასთან დაკავშირებით. შემდეგი წესები და პირობები მოცემულია ვებგვერდზე https://www.airalo.com. Airalo-ს ამ წესებისა და პირობების შეცვლა შეუძლია მხოლოდ მკაფიო წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში. ეს სექცია განსაზღვრავს სხვადასხვა კატეგორიის ინდივიდებსა და ერთეულებს, რომლებიც ურთიერთობენ Airalo-ს სერვისებთან, პლატფორმებთან და აპლიკაციებთან. ამ როლების გაგება გადამწყვეტია ამ წესებსა და პირობებში (წესები და პირობები) აღწერილი უფლებების, ვალდებულებებისა და პირობების ინტერპრეტაციისთვის.

 • საბოლოო მომხმარებლები: პირები, რომლებიც იყენებენ და უშუალოდ ურთიერთობენ სერვისებთან Airalo-ს ანგარიშის მეშვეობით მათი პირადი სარგებლობისთვის.
 • ბიზნეს მომხმარებლები: Airalo მომსახურებას უწევს სუბიექტებს (“ბიზნეს მომხმარებლები”), რომლებიც პირდაპირ და ირიბად გვაწვდიან საბოლოო მომხმარებლის პერსონალურ ინფორმაციას ამ ბიზნეს მომხმარებლების ბიზნესსა და საქმიანობასთან დაკავშირებით.
 • საბოლოო კლიენტები: პიროვნებები, რომლებიც იღებენ Airalo-ს ანგარიშების სხვა მფლობელების მიერ შეკვეთილ სერვისებს, მაგალითად, როდესაც თქვენ აწარმოებთ ბიზნესს ან სხვაგვარად ახორციელებთ ტრანზაქციას ბიზნეს მომხმარებელთან.
 • დასაქმების განაცხადის წარმდგენები: პირები, რომლებიც წარადგენენ Airalo-ში დასაქმების განაცხადს.

ტერმინი „მომხმარებელი“, როგორც ის გამოიყენება ამ დოკუმენტში, ეხება ნებისმიერ ფიზიკურ პირს ან ერთეულს, რომელიც ერთვება Airalo-ს სერვისებში, მათ შორის, საბოლოო მომხმარებლებს, ბიზნეს მომხმარებლებსა და საბოლოო კლიენტებს, გამოყენების კონტექსტის შესაბამისად. ეს ფართო განმარტება უზრუნველყოფს, რომ ჩვენი წესები და პირობები მოიცავს ჩვენს სერვისებთან ყველა ურთიერთქმედებას, რაც უზრუნველყოფს ყველა ჩართული მხარის უფლებებისა და მოვალეობების მკაფიო და ყოვლისმომცველ გაგებას.

2. სერვისების აღწერა

2.1. eSIM-ის გადაყიდვა

Airalo წინასწარი გადახდის eSIM-ების გადაყიდვას ახდენს. კლიენტი რეგისტრირდება და ყიდულობს eSIM-ებს Airalo-ს ვებსაიტზე (https://www.airalo.com) ან/და Airalo-ს აპში.

2.2. რეგისტრაცია AIRALO-ს სერვისების გამოყენებაზე

ყველა კლიენტი, მათ შორის, საბოლოო მომხმარებლები, ბიზნეს მომხმარებლები, საბოლოო კლიენტები და დასაქმების განაცხადის წარმდგენები, როგორც ეს განსაზღვრულია 1-ელ სექციაში, უნდა დაეთანხმონ ზოგად წესებსა და პირობებს Airalo-ს სერვისების გამოსაყენებლად. რეგისტრაციის პროცესში უნდა იყოს წარმოდგენილი შემდეგი ინფორმაცია:

 • საბოლო მომხმარებლებისთვის: პერსონალური ინფორმაცია, როგორიცაა სახელი, გვარი და ელფოსტის მისამართი, საჭიროა პირდაპირი ინტერაქციისა და ტრანსაქციებისთვის Airalo-ს ვებსაიტზე (https://www.airalo.com) ან Airalo-ს აპის საშუალებით.
 • ბიზნეს მომხმარებლებისთვის: საჭიროა დამატებითი ინფორმაცია ბიზნესის უნიკალური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ეს მოიცავს კომპანიის სახელს, კომპანიის მისამართს, კომპანიის მომხმარებელთა ელ.ფოსტის მისამართებს, კომპანიის ვებსაიტს, რეგიონს, სფეროს, ტელეფონის ნომერს, შესაბამის კონტაქტებსა და სხვა შესაბამის დეტალებს. ეს ინფორმაცია გვეხმარება ჩვენი სერვისების მორგებაში, რომ უკეთ შევუსაბამოთ საოპერაციო მოთხოვნებს და გავუწიოთ მომსახურება საბოლოო კლიენტებს.
 • საბოლო კლიენტებისთვის: როდესაც სერვისები შეკვეთილია Airalo-ს სხვა ანგარიშის მფლობელის მიერ, როგორიცაა ბიზნეს მომხმარებელი, ამ ტრანსაქციის უზრუნველსაყოფად საჭირო ინფორმაციას ამუშავებს ინიციატორი მხარე. ბიზნეს მომხმარებლების პასუხისმგებლობაა, უზრუნველყონ საბოლოო კლიენტების პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება მონაცემთა დაცვის მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად.

იმ შემთხვევებში, როდესაც Airalo-ს სერვისები უზრუნველყოფილია შუამავლების (მაგ., სასტუმროების ან ტურისტული სააგენტოების) მეშვეობით, შუამავალმა შეიძლება წარმოადგინოს საჭირო სარეგისტრაციო ინფორმაცია მომხმარებლის სახელით.

სერვისის ცვალებად მოთხოვნებთან ადაპტირებისთვის და მომხმარებლების გამოცდილების გასაუმჯობესებლად Airalo იტოვებს უფლებას, შეაგროვოს დამატებითი ინფორმაცია ყველა კატეგორიის კლიენტებისგან, როგორც ამას საჭიროდ ჩათვლის. დამატებითი ინფორმაციის ეს შეგროვება განხორციელდება კონფიდენციალურობის დაცვითა და მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონების შესაბამისად, წინამდებარე წესებისა და პირობების შემდგომი ცვლილებების საჭიროების გარეშე. კლიენტებს ჩვენი სტანდარტული საკომუნიკაციო არხებით ეცნობებათ ნებისმიერი ასეთი დამატებითი ინფორმაციის შეგროვების შესახებ.

2.3. AIRALO-ს მოვალეობები

Airalo გონიერ ძალისხმევას გამოიჩენს, რომ კლიენტს ხარისხიანი მომსახურება გაუწიოს. თუმცა Airalo არ იძლევა გარანტიას, რომ სერვისი დროულად დაიწყებს მუშაობას, არ შეფერხდება, უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხოება და ხარვეზები არ წარმოიქმნება.

2.4. მომხმარებლის მოვალეობები

Airalo-ს მიერ მოწოდებული აღჭურვილობისა და სერვისების გამოყენებისას მომხმარებელმა არ უნდა შეასრულოს არცერთი მოქმედება, რომელიც: შეურაცხმყოფელი, უკანონო ან თაღლითურია; იწვევს ქსლის დაზიანებას ან მწყობრიდან გამოსვლას. როდესაც მომხმარებელი არღვევს თავის ვალდებულებებს, რომლებსაც ითვალისწინებს სექ. 2.4. ასეთ შემთხვევაში Airalo-მ მომხმარებელს შეიძლება შეუჩეროს სერვისით სარგებლობა. შეჩერების ნებისმიერ პერიოდში მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს ყველა გადასახადი, რომელთა გადახდა ამ შეთანხმებით ეკისრება შეჩერებული სერვისებისთვის.

2.5. მოწყობილობის თავსებადობა

კლიენტი პასუხისმგებელია იმის უზრუნველყოფაზე, რომ მისი მოწყობილობა eSIM-თან თავსებადია და განბლოკილია. მოწყობილობის თავსებადობა შეიძლება დამოკიდებული იყოს ოპერატორსა და წარმოშობის ქვეყანაზე, ამიტომ კლიენტმა უნდა შეამოწმოს eSIM-თან თავსებადი მოწყობილობების სია, რომლის ნახვა შესაძლებელია შეკვეთის გაფორმებისას. უჯრის მონიშვნით, რომელიც ადასტურებს, რომ კლიენტის მოწყობილობა eSIM-თან თავსებადია, კლიენტი პასუხისმგებლობას იღებს მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეზე. 

eSIM-თან თავსებადობის სია არ არის ამომწურავი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახლად გამოცხადებული eSIM-თან თავსებადი მოწყობილობები შეიძლება ჯერ არ იყოს დამატებული.

3. კონტრაქტის დაწყება, ხანგრძლივობა და შეწყვეტა

Airalo-სა და მომხმარებელს შორის მომსახურების კონტრაქტი იწყება, როდესაც ფორმდება შეკვეთა Airalo-ს ვებსაიტზე (https://www.airalo.com, Airalo-სთან დაკავშირებული ნებისმიერი ქვედომენის ჩათვლით), Airalo-ს აპის მეშვეობით, ჩვენი API-ების მეშვეობით, პარტნიორების პლატფორმაზე ან Airalo-ს მიერ მოწოდებული ნებისმიერი იმ სხვა პროდუქტის საშუალებით, რომელიც მომხმარებელს შეკვეთის განთავსების საშუალებას აძლევს.

 eSIM-ის აქტივაციასა და აქტივაციის წესების დაცვაზე პასუხისმგებელია კლიენტი.

კონტრაქტი გაუუქმდება საბოლოო მომხმარებლებს, თუ მათ არ აქვთ აქტიური მონაცემთა პაკეტი ან წაშალეს eSIM სამიზნე მოწყობილობიდან. თუმცა ბიზნეს მომხმარებლებისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტა ექვემდებარება ბიზნეს მომხმარებელსა და Airalo-ს შორის გაფორმებული ნებისმიერი კონკრეტული შეთანხმების პირობებს ან მათ მოქმედ სტატუსს პარტნიორის პლატფორმაზე. ასეთი შეთანხმებების ან პლატფორმის აქტიური მონაწილეობის მქონე ბიზნეს მომხმარებლებისთვის კონტრაქტი ძალაში რჩება მონაცემთა აქტიური პაკეტის არარსებობის შემთხვევაშიც კი, ან თუ eSIM წაიშლება მოწყობილობიდან, რაც ასახავს მიმდინარე პარტნიორობას და ვალდებულებებს Airalo-სა და ბიზნეს მომხმარებელს შორის.

4. გადასახადები და გადახდა

4.1. გადახდის პირობები

Airalo გთავაზობთ გადახდის სხვადასხვა მეთოდს თავისი სერვისებისთვის — მათ შორისაა, მაგრამ არ ამით შემოიფარგლება, საკრედიტო/სადებეტო ბარათი, PayPal, Google Pay, Apple Pay და Alipay. 

გადახდის ვალუტა არის აშშ დოლარი ($) და შეიძლება მოიცავდეს სხვადასხვა ვალუტას, გადახდის ვალუტა განისაზღვრება ტრანზაქციის დროს. 

საკრედიტო ბარათით შესრულებული ტრანზაქცია დამუშავდება და დაცული იქნება Airalo-ს მიერ დამტკიცებული გადახდის სერვისის პროვაიდერების მიერ — მათ შორისაა, მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება, PayPal (https://paypal.com/) და Stripe (https://stripe.com/), ასევე, Airalo-ს მიერ არჩეული დამატებითი პროვაიდერები თითოეული ტრანზაქციისთვის.

4.1.1. ავტომატური განახლებები საბოლოო მომხმარებლებისთვის

ჩვენი არსებული გადახდის ვარიანტების გარდა, Airalo გთავაზობთ უწყვეტ წვდომას ჩვენს სერვისებზე ხელით განახლების გარეშე. ეს მოდელი განკუთვნილია საბოლოო მომხმარებლებისთვის, რომლებიც ეძებენ უწყვეტ მომსახურებასა და კომფორტს. 

ავტომატური გადასახადები: ამ მოდელის მიხედვით, განახლების საკომისიო ავტომატურად ჩამოეჭრება საბოლოო მომხმარებელს ყოველი ბილინგის ციკლის დასაწყისში გადახდის მისთვის სასურველი მეთოდის მეშვეობით, როდესაც მისთვის ხელმისაწვდომი მონაცემები ჩამოვა გარკვეულ ზღვარს ქვემოთ. 

გაუქმების პოლიტიკა: საბოლოო მომხმარებლებს შეუძლიათ, გააუქმონ განახლება ნებისმიერ დროს. გაუქმება ძალაში შევა ბილინგის მიმდინარე ციკლის ბოლოს, რაც მომხმარებლებს საშუალებას მისცემს, გააგრძელონ სერვისზე წვდომა ციკლის დასრულებამდე. გაუქმებისთვის მომხმარებლებს შეუძლიათ, მართონ თავიანთი პარამეტრები პირდაპირ Airalo-ს ანგარიშში ან დაუკავშირდნენ ჩვენს მხარდაჭერის გუნდს დახმარებისთვის.

4.2. გამოყენების გადასახადი

4.2.1. Airalo აცხადებს, რომ ყველა გადასახადი მოიცავს დღგ-ს, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული. Airalo-ს პლატფორმაზე ბიზნეს მომხმარებლების მიერ eSIM-ის შესყიდვების არცერთი ფასი და საკომისიო არ შეიცავს მოქმედ გადასახადებს, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული. ბიზნეს მომხმარებლების პასუხისმგებლობაა, განსაზღვრონ და დაფარონ ყველა გადასახადი, რომელიც დაკავშირებულია Airalo-სგან eSIM-ების შეძენასთან.

4.2.2. კლიენტს არ აქვს უფლება, შემხვედრი მოთხოვნები წამოაყენოს Airalo-ს მოთხოვნების საპირისპიროდ, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა კლიენტის მოთხოვნები უდავოა ან დადასტურებულია სასამართლოს საბოლოო განაჩენით.

4.2.3. ინვოისების მომზადება

Airalo ახორციელებს ბიზნეს მომხმარებლების ბილინგის სისტემურ მიდგომას, რომ გამოიყენოს Airalo კრედიტები, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია eSIM-ების შეძენა, შევსება და სხვა Airalo პროდუქტებისა და სერვისების შეძენა პარტნიორი პლატფორმის მეშვეობით. ეს პროცესი შექმნილია Airalo-სა და მის ბიზნეს მომხმარებლებს შორის ფინანსური ტრანზაქციების სიცხადისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად.

 • 4.2.3.1. ინვოისების გაცემა: Airalo ბიზნეს მომხმარებლებისთვის გასცემს ინვოისებს, სადაც დეტალურად არის აღწერილი Airalo კრედიტები, რომლებიც მოხმარებულია eSIM-ის და შევსების პაკეტების შესაძენად მითითებულ ბილინგის პერიოდში. ამ ინვოისებში მითითებულია გაწეული გადასახადების ყოვლისმომცველი ჩამონათვალი, რაც საშუალებას აძლევს ბიზნეს მომხმარებლებს, აკონტროლონ და მართონ თავიანთი ხარჯები ეფექტურად.
 • 4.2.3.2. გადახდის ვალდებულებები: ინვოისის მიღებისთანავე კლიენტები ვალდებულნი არიან, შეასრულონ გადახდის ვალდებულებები ინვოისით დადგენილ ვადებში. ბიზნეს მომხმარებლებისთვის აუცილებელია, დაიცვან ეს ვადები, რათა უზრუნველყონ უწყვეტი წვდომა Airalo-ს სერვისებზე და შეინარჩუნონ დადებითი პოზიცია Airalo-ს პარტნიორ პლატფორმაზე.
 • 4.2.3.3. დაგვიანებული გადახდის შედეგები:
  • სერვისის შეჩერება: თუ ბიზნეს მომხმარებელი ვერ ახერხებს ინვოისის დაფარვას მითითებულ ვადაში, Airalo იტოვებს უფლებას, დროებით შეაჩეროს მომსახურების მიწოდება სრული თანხის გადახდამდე. ეს ზომა მიღებულია ჩვენი სერვისების შეთავაზების მდგრადობისა და ჩვენი ბილინგის სისტემის სამართლიანობის უზრუნველსაყოფად.
  • პროცენტი და ზიანი: დამატებით, Airalo-ს შეუძლია დააწესოს პროცენტი ვადაგადაცილებულ თანხებზე ინვოისში მითითებული განაკვეთით ან კანონით დაშვებულ ფარგლებში. ბიზნეს მომხმარებლების პასუხისმგებლობა იქნება Airalo-სთვის დაგვიანებული გადახდის შედეგად წარმოქმნილი ზარალის ან დამატებითი ხარჯების დაფარვაც. ეს მოიცავს, მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება, ადმინისტრაციულ ხარჯებს და იურიდიულ მოსაკრებლებს, რომლებიც დაკავშირებულია დავალიანების დაფარვასთან.
 • 4.2.3.4. ინვოისები, უმეტესად, გაიცემა აშშ დოლარში. თუმცა Airalo იტოვებს უფლებას, გასცეს ინვოისები სხვა ვალუტაში, როგორც ჩათვლის საჭიროდ ან როგორც ორმხრივად იქნება შეთანხმებული ბიზნეს მომხმარებელთან.

Airalo ხაზს უსვამს დროული გადახდების მნიშვნელობას ჯანსაღი საქმიანი ურთიერთობის შესანარჩუნებლად და მომსახურების უწყვეტობისთვის. ჩვენ მოვუწოდებთ ბიზნეს მომხმარებლებს, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდნენ ჩვენს მხარდაჭერის გუნდს ბილინგის შეუსაბამობების ან გადახდის სირთულეების შემთხვევაში, რათა იპოვონ ორმხრივად მისაღები გადაწყვეტა.

4.2.4. ტრანზაქციები წინასწარ გადახდით ბიზნეს მომხმარებლებისთვის

ბიზნეს მომხმარებლები ჩაერთვებიან Airalo-ს პლატფორმაზე უნიკალურ ტრანზაქციის პროცესში, რომელიც ორიენტირებულია Airalo კრედიტების შეძენაზე. ეს კრედიტები მოქმედებს, როგორც ვალუტა პლატფორმაზე, რაც საშუალებას აძლევს ბიზნეს მომხმარებლებს, შეიძინონ eSIM-ები და მათი ოპერაციულ საჭიროებებზე მორგებული სერვისები. ბიზნეს მომხმარებლებს ასევე შეუძლიათ, აირჩიონ საკრედიტო ან სადებეტო ბარათების გამოყენება პარტნიორ პლატფორმაზე განხორციელებული შესყიდვებისთვის.

 • 4.2.4.1. Airalo კრედიტების შეძენა: ბიზნეს მომხმარებლების საწყისი ნაბიჯი არის Airalo კრედიტების შეძენა. ეს პროცესი შექმნილია იმისათვის, რომ იყოს მარტივი და მოქნილი, მომხმარებლებს კი სთავაზობს გადახდის სხვადასხვა მეთოდს, რომლებიც შეესაბამება ბიზნესის სხვადასხვა მოთხოვნას. ამ მეთოდებს შორისაა, მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება, საკრედიტო/სადებეტო ბარათები, საბანკო გადარიცხვები და ელექტრონული გადახდის გადაწყვეტები, რაც უზრუნველყოფს ჩვენი ბიზნეს კლიენტების მრავალფეროვანი ფინანსური პრეფერენციების დაკმაყოფილების ვარიანტების ფართო სპექტრს.
 • 4.2.4.2. Airalo კრედიტების გამოყენება: როგორც კი Airalo კრედიტები დაემატება მათ ანგარიშს, ბიზნეს მომხმარებლებს შეეძლებათ, შეუფერხებლად გამოიყენონ ეს კრედიტები eSIM-ების, შევსებისა და Airalo-ს სხვა პროდუქტებისა და სერვისების შესაძენად. კრედიტზე დაფუძნებულ სისტემაზე ფუნქციონირებით ბიზნეს მომხმარებლებს შეუძლიათ, დაგეგმონ და გაანაწილონ თავიანთი ხარჯები სატელეკომუნიკაციო სერვისებზე მათი კონკრეტული ბიზნეს ციკლებისა და მოთხოვნების შესაბამისად.

Airalo კრედიტების შეძენისა და გამოყენების შესახებ დამატებითი დეტალებისთვის ან თქვენი ბიზნესისთვის ყველაზე შესაფერისი გადახდის მეთოდების შესასწავლად, ბიზნეს მომხმარებლებს ვურჩევთ, ეწვიონ Airalo-ს პარტნიორ პლატფორმას ან დაუკავშირდნენ ჩვენს სპეციალურ დამხმარე გუნდს.

4.2.5. ტრანზაქციები შემდგომ გადახდით ბიზნეს მომხმარებლებისთვის

ტრანზაქციები შემდგომი გადახდით წარმოადგენს ბიზნეს მომხმარებლებისთვის მორგებულ მოქნილ გადახდის მოდელს, რომელიც გთავაზობთ eSIM-ის და შევსების პაკეტების მიღებას გადახდამდე. ეს მიდგომა შეესაბამება იმ კომპანიების საჭიროებებს, რომელთათვისაც მნიშვნელოვანია ოპერატიული მოქნილობა და ეფექტურობა დაკავშირების გადაწყვეტების მართვაში.
ტრანზაქცია შემდგომი გადახდით ბიზნეს მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, მიიღონ eSIM, შევსებები და Airalo-ს სხვა პროდუქტები და სერვისები, გადახდის ვალდებულება კი მოგვიანებით წარმოიქმნება. ამ გადახდის შეთანხმების სპეციფიკა, მათ შორის, გადახდის ვადა და გადახდის პირობები, ნათლად არის ასახული Airalo-ს მიერ მოწოდებულ ინვოისში. ეს მეთოდი ხელს უწყობს საჭირო სერვისებზე დაუყოვნებლივ წვდომას, ასევე, გადახდის მოქნილობის უზრუნველყოფას.

 • 4.2.5.1. საკრედიტო ლიმიტის სისტემა: ამ მოდელის მხარდასაჭერად Airalo-მ შეიძლება დანერგოს საკრედიტო ლიმიტის სისტემა. ეს სისტემა ბიზნეს მომხმარებლებს უფლებას აძლევს, გამოიყენონ კრედიტი eSIM-ების, შევსებისა და Airalo-ს სხვა პროდუქტებისა და სერვისების შესაძენად წინასწარ განსაზღვრული ოდენობით. ამ საკრედიტო ლიმიტების დაწესება შეიძლება განისაზღვროს ცალმხრივად Airalo-ს მიერ ან მოლაპარაკებით ბიზნეს მომხმარებელთან, ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე. ეს ფუნქცია შექმნილია იმისთვის, რომ ბიზნესს შევთავაზოთ მართვადი და მასშტაბირებადი გზა მათი დაკავშირების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, მყისიერი ფინანსური ხარჯების გარეშე.
 • 4.2.5.2. დასაშვებობის კრიტერიუმები: მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ყველა ბიზნეს მომხმარებელი ავტომატურად არ კვალიფიცირდება შემდგომი გადახდის ვარიანტებისთვის. Airalo იტოვებს უფლებას, აირჩიოს შესაბამისი კლიენტები სხვადასხვა კრიტერიუმის საფუძველზე, რაც უზრუნველყოფს, რომ გადახდის ეს მოდელი შეესაბამება ორივე მხარის ბიზნეს პრაქტიკას და რისკის მართვის პოლიტიკას. დასაშვებობის კრიტერიუმებში შეიძლება შედიოდეს, მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება, ბიზნეს მომხმარებლის ტრანზაქციების ისტორია, კრედიტუნარიანობა და Airalo-სთან საქმიანი ურთიერთობის ხანგრძლივობა.

შემდგომი გადახდის ტრანზაქციების შეთავაზებით Airalo მიზნად ისახავს, უზრუნველყოს მაღალი ხარისხის მოქნილობა და ნდობა თავისი ბიზნეს მომხმარებლებისთვის, რაც მათ საშუალებას მისცემს, პრიორიტეტულად მიიჩნიონ თავიანთი საოპერაციო მოთხოვნები და მართონ გადახდები ისე, როგორც მათ ფინანსურ პროცესებს შეესაბამება.

5. მიწოდება

საბოლოო მომხმარებლები იხილავენ შეძენილ eSIM-ს ჩანართში „ჩემი eSIM-ები“, Airalo-ს ვებსაიტზე (https://www.airalo.com) ან/და Airalo-ს აპში. ყიდვის შემდეგ კლიენტი დამადასტურებელ ელწერილს მიიღებს. eSIM-ის დაყენებისთვის განკუთვნილი მთელი ინსტრუქცია მხოლოდ მომხმარებლის Airalo-ანგარიშზე იქნება ხელმისაწვდომი. 

ბიზნეს მომხმარებლებს ნაჩვენები ექნებათ თავიანთი eSIM-ები პარტნიორ პლატფორმაზე, რაც ხელს შეუწყობს eSIM-ების მართვასა და დანერგვას, ბიზნესის უნიკალურ მოთხოვნებზე მორგებით. 

ჩვენი მომხმარებლების მრავალფეროვანი საჭიროებების გაცნობიერებით, Airalo კლიენტებს აწვდის თავის პროდუქტებსა და სერვისებს სხვადასხვა მეთოდით, რაც დამოკიდებულია არჩეულ ინტეგრაციაზე და გამოყენებულ სპეციფიკურ პროდუქტებსა თუ სერვისებზე.

6. თანხის დაბრუნება / გაუქმება / ცვლილების წესები

კლიენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს თანხის დაბრუნება ან eSIM-ის შეცვლა, თუ eSIM-ის დაყენება და გამოყენება შეუძლებელია Airalo-ს ტექნიკური პრობლემის გამო.

6.1. თანხის დაბრუნება და გაუქმება

 • 6.1.1. წესები და რეკომენდაციები

 • 6.1.2. თანხის დაბრუნების მოთხოვნა შეგიძლიათ ყიდვიდან ოცდაათი (30) დღის განმავლობაში, თუ პრობლემების აღმოფხვრაზე ინტენსიური კოლაბორაციული მუშაობის მიუხედავად, აქტივაცია მაინც ვერ ხერხდება.

 • 6.1.3. თანხის დაბრუნებისთვის საჭიროა კლიენტთან თანამშრომლობა პრობლემის დროულად გადასაჭრელად.
 • 6.1.4. მობილურ ინტერნეტის თითოეულ პაკეტს თავისი მოქმედების ვადა აქვს. მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ არანაირი ფორმით არ მოხდება დარჩენილი მონაცემების საფასურის დაბრუნება.
 • 6.1.5. კომპენსაცია: თანხის დაბრუნება ან რაიმე სახის კომპენსაცია არ შესრულდება, თუ გადასახადი ეხება სხვა ტელეფონებს, SIM-ბარათებს, ალტერნატიულ მომწოდებლებს, სასტუმროს ტელეფონებს და სერვისებს, რომლებიც პირდაპირ არაა დაკავშირებული მომხმარებლის Airalo eSIM ანგარიშთან. (იხ. სექცია 7. პასუხისმგებლობა და გარანტია ჩვენს წესებსა და პირობებში)
 • 6.1.6. თაღლითური შესყიდვები: Airalo იტოვებს უფლებას, რომ უარი თქვას თანხის დაბრუნებაზე, თუ არსებობს ბოროტად გამოყენების, ჩვენი წესებისა და პირობების დარღვევის ან სხვა თაღლითური მოქმედების ნებისმიერი დამამტკიცებელი საბუთები, რომლებიც Airalo-ს პროდუქტებისა და სერვისების გამოყენებას უკავშირდება.
 • 6.1.7. არასანქცირებული შესყიდვები: თანხის დაბრუნებამდე მოხდება ასეთი შემთხვევის გამოძიება და შემოწმება. Airalo იტოვებს უფლებას, რომ მოქმედება შეუჩეროს ნებისმიერ ანგარიშს, რომელიც თაღლითურ აქტივობაშია შემჩნეული.
 • 6.1.8. შემთხვევითი შესყიდვები: eSIM-ბარათი გამოყენებულად ჩაითვლება მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი დააყენებს. თანხის დაბრუნება არ იქნება შემოთავაზებული.
 • 6.1.9. გადასახადის არასწორად დარიცხვა: თუ მომხმარებელი დასაბუთებულად და კეთილსინდისიერად ასაჩივრებს ინვოისს ან მის ნაწილს, ამის შესახებ Airalo-ს უნდა აცნობოს ინვოისის მიღებიდან 12 დღის განმავლობაში და წარმოადგინოს დაწვრილებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, რატომაა დარიცხული თანხა არასწორი და თუ შესაძლებელია, მიუთითოს მისი აზრით სწორი ოდენობა. (დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ, იხილოთ წესებისა და პირობების სექციაში 4.2 გამოყენების ტარიფები).
 • 6.1.10. გამოცვლა: ვაუჩერებით მიღებული Airmoney-ს მეშვეობით შეძენილი eSIM-ბარათების გამოცვლა შესაძლებელია შეძენის თარიღიდან 30 დღის განმავლობაში.
 • 6.1.11. სხვა მიზეზები: თუ თანხის დაბრუნების მოთხოვნა ზემოთ მითითებულ პუნქტებს არ შეესაბამება, მას ინდივიდუალური წესით განვიხილავთ. თანხის დაბრუნების მოთხოვნის დადასტურების შემთხვევაში დამუშავების საკომისიო გადასახადი შეიძლება დაგეკისროთ. თანხა, რომლის დაბრუნებასაც კლიენტი ითხოვს, არ უნდა აღემატებოდეს მის მიერ გადახდილ ჯამურ თანხას.

6.1.12. ციფრული ვალუტების გამოყენება (AIRMONEY და კრედიტები)

Airmoney და კრედიტები არის ციფრული ვალუტები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ჩვენი მომხმარებლებისთვის eSIM-ების და მასთან დაკავშირებული იმ სერვისების შესაძენად, რომლებიც ხელმისაწვდომია Airalo-ს პლატფორმებზე.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney არის ექსკლუზიურად Airalo-ს საბოლოო მომხმარებლებისთვის განკუთვნილი საკუთრებრივი საკრედიტო დაჯილდოების სისტემა, რომელიც მომხმარებელს Airalo-ს ანგარიშზე ურიცხავს ქეშბექს Airmoney-ს სახით.
  • დაჯილდოების სისტემას აქვს სხვადასხვა დონე, შეძენის ოდენობის მიხედვით. თითოეული დონე უზრუნველყოფს სხვადასხვა ქეშბექს Airmoney-ს სახით. Airalo-მ შეიძლება შეცვალოს Airmoney-ს ნებისმიერი მახასიათებელი, მათ შორის, დაჯილდოების სისტემის დონეები და თუ როგორ არის სტრუქტურირებული პროგრამა.
  • 6.1.12.1.2. კლიენტებს შეუძლიათ მიიღონ Airmoney, როგორც ჯილდო გადახდილი შესყიდვებისთვის.
  • 6.1.12.1.3. კლიენტები ვერ გამოიმუშავებენ Airmoney-ს, თუ შესყიდვაზე მოქმედებს ფასდაკლება ან რეფერალური ჯილდო.
  • 6.1.12.1.4. მომხმარებელს შეუძლია, გადაიხადოს Airmoney-თი მხოლოდ მისი შესყიდვებისთვის ან დააკავშიროს ის გადახდის ერთ-ერთ მხარდაჭერილ მეთოდთან.
  • 6.1.12.1.5. კომბინირებული გადახდისას Airmoney-ს ჯილდო გადახდის რომელიმე მხარდაჭერილი მეთოდით გადახდილი თანხის პროპორციულია.
  • 6.1.12.1.6. კლიენტის ანგარიშზე არსებული Airmoney არ არის კონვერტირებადი სხვა სახის კრედიტზე.
  • 6.1.12.1.7. Airmoney-ს მეშვეობით ნებისმიერი შეკვეთის შესრულების შემთხვევაში კლიენტს Airalo-ანგარიშზე Airmoney დაერიცხება.
  • 6.1.12.1.8. ნებისმიერი მიღებული ან მოსაპოვებელი Airmoney-ს გადარიცხვა კლიენტის ანგარიშზე ხდება Airalo-ს შეხედულებისამებრ და კლიენტს არ აქვს თავისთავადი უფლება, მოითხოვოს ასეთი გადარიცხვები. Airalo იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს დაუშვას ან აკრძალოს Airmoney-ს გადარიცხვები.
  • 6.1.12.1.9. Airalo იტოვებს უფლებას, შეზღუდოს ამ პროგრამის ფარგლებში გაცემული Airmoney-ს მოქმედების ვადა ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მიზეზით.
  • 6.1.12.1.10. Airalo იტოვებს უფლებას, განსაზღვროს აუდიტორია Airmoney-ს მინიჭებისთვის.
  • 6.1.12.1.11. თუ Airmoney არის მოწოდებული, მომხმარებელს არ აქვს უფლება, აირჩიოს ქეშბექის ოდენობა მისთვის, რადგან ეს განისაზღვრება Airalo-ს შეხედულებისამებრ.
  • 6.1.12.1.12. კლიენტი იქნება პასუხისმგებელი და ვალდებული იმ გადასახადების, მოსაკრებლების, იმპორტის საფასურის, საბაჟო გადასახადების, დაკისრებული თანხების, საფასურისა და დაკავებული თანხების გადახდაზე, დაკავებაზე, გაცემასა და ანგარიშგებაზე, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას პროგრამაში მონაწილეობით (მათ შორის იგულისხმება კორპორატიული/ინდივიდუალური საშემოსავლო გადასახადი, დღგ, გაყიდვების გადასახადები და სხვა მოქმედი სახელმწიფო, სამთავრობო, პროვინციული, საშტატო, მუნიციპალური თუ ადგილობრივი გადასახადები ან მოსაკრებლები და მასთან დაკავშირებული დაგვიანებული გადახდის პროცენტები თუ ჯარიმები, რომლებსაც აწესებს ესა თუ ის ორგანო გადახდის, დაკავებისა და ანგარიშგების შეუსრულებლობის გამო).
  • 6.1.12.1.13. Airalo იტოვებს უფლებას, (მთლიანად ან ნაწილობრივ) დააყოვნოს, უარყოს, შეცვალოს, შეაჩეროს, გამოიხმოს ან გააუქმოს პროგრამა, ან მისით სარგებლობის უფლება არ მისცემს ამა თუ იმ კლიენტს ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მიზეზით (წინასწარი გაფრთხილების გარეშე).
  • 6.1.12.1.14. Airalo-ს ნებისმიერ დროს აქვს უფლება, შეწყვიტოს ან/და შეაჩეროს თავისი ვალდებულებები წინამდებარე პირობებში, სანამ არ შეძლებს შესაბამისი მომხმარებლის იდენტიფიცირებასა და გადამოწმებას ან კლიენტის მიერ (სავარაუდო) თაღლითური ქმედებების ან პროგრამის სხვა არასათანადო გამოყენების შემთხვევაში.
 • 6.1.12.2. Airalo-ს კრედიტები
  • გადახდის სპეციფიკური მეთოდი, რომელიც შექმნილია Airalo-ს ბიზნეს მომხმარებლებისთვის Airalo-ს პარტნიორ პლატფორმაზე, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს, შეიძინონ eSIM, შევსება და Airalo-ს სხვა პროდუქტები და სერვისები, ასევე, მოქმედებს, როგორც თანხის დაბრუნების საშუალება.
  • 6.1.12.2.1. Airalo კრედიტები განკუთვნილია კომპანიების მიერ პარტნიორი პლატფორმის მეშვეობით გამოსაყენებლად, რაც ხელს უწყობს Airalo-ს სერვისებთან დაკავშირებულ ტრანზაქციებს. ეს კრედიტები არ არის ანაზღაურებადი და არ შეიძლება ხელახლა მოითხოვოს კლიენტმა.
  • 6.1.12.2.2. Airalo-ს გამოუყენებელი კრედიტები, რომლებიც რჩება კლიენტის ანგარიშზე ხელშეკრულების შეწყვეტის დროს, კვლავაც აღიარებული იქნება Airalo-ს საკუთრებად. მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ ეს კრედიტები ავტომატურად არ ბრუნდება ხელშეკრულების შეწყვეტისთანავე. თანხის დაბრუნების დასაწყებად ან გამოუყენებელ კრედიტებთან დაკავშირებით პოტენციური ვარიანტების განსახილველად, კლიენტებს მოეთხოვებათ, წერილობითი მოთხოვნა წარუდგინონ Airalo-ს.
  • 6.1.12.2.3 Airalo-ს ბიზნეს მომხმარებლებს ენიჭებათ საკრედიტო ლიმიტი შემდგომი გადახდის ტრანზაქციებისთვის, რაც აღნიშნავს eSIM-ისა და შევსების პაკეტების შესაძენად დაშვებულ მაქსიმალურ დანახარჯს. ამ ლიმიტის გადაჭარბება შემდგომი გადახდის გარეშე შეზღუდავს შემდგომი შესყიდვების შესაძლებლობას.

ამ სექციაში აღწერილია მექანიზმები და წესები, რომლებითაც რეგულირდება Airalo-ს ციფრული ვალუტები, Airmoney საბოლოო მომხმარებლებისთვის და Airalo-ს კრედიტები ბიზნეს მომხმარებლებისთვის, მკაფიოდ არის განსაზღვრული მათი გამოყენება Airalo-ს ეკოსისტემაში, მათი უპირატესობები და შეზღუდვები.

6.1.13. თანხის დაბრუნების პროცესი

თანხის დაბრუნების მოსათხოვად დაუკავშირდით Airalo-ს მხარდაჭერის გუნდს გვერდიდან „დაგვიკავშირდით“ ან გამოგვიგზავნეთ შეტყობინება მისამართზე [email protected]. გაითვალისწინეთ, რომ გავრცელდება თანხის დაბრუნების წესები, რომლებიც ზემოთაა მოცემული. 

პრობლემის ბუნებიდან გამომდინარე, კლიენტებს სთხოვენ დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენას თანხის დაბრუნების მოთხოვნის დასასაბუთებლად, მაგალითად, მოწყობილობის პარამეტრების სკრინშოტებს ტექნიკური პრობლემების არსებობის შემთხვევაში ან დეტალურ აღწერას, რატომაა გამოწერილი თანხა არასწორი. კლიენტს ასევე შეიძლება სთხოვონ, რომ თუ შესაძლებელია, მიუთითოს, მისი აზრით, რამდენს შეადგენს გადასახდელი თანხა.

ტექნიკური პრობლემების გამო თანხის დაბრუნების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ, მიიღოთ ამავე დოკუმენტის განყოფილებაში 6.1.2. კლიენტებს ექნებათ შესაძლებლობა, დაიბრუნონ კრედიტი გადახდის მათი თავდაპირველი მეთოდით ან როგორც Airmoney, რომელიც დაირიცხება მათ ანგარიშზე. (იხილეთ 6.1.12.1.6 Airmoney-თი შესყიდვებისთვის) თანხის დაბრუნება თავდაპირველი მეთოდის მეშვეობით: თანხის დაბრუნების დამტკიცების და გაცემის შემდეგ, ბანკის გათვალისწინებით, თანხის ბალანსზე ასახვას შეიძლება დასჭირდეს მაქსიმუმ ოცდაათი (30) სამუშაო დღე. Airmoney: დამუშავების შემდეგ Airmoney დაირიცხება კლიენტის ანგარიშზე. 

საბოლოო კლიენტებს, რომლებმაც შეიძინეს Airalo-ს სერვისები გადამყიდველის მეშვეობით, არ შეეძლებათ თანხის პირდაპირი დაბრუნება Airalo-სგან. ამ მომხმარებლებმა თანხის დაბრუნების მოთხოვნით უნდა მიმართონ Airalo-ს ბიზნეს მომხმარებლებს. Airalo-ს მიზანი მომხმარებელთა კმაყოფილებაა, მაგრამ უნდა მან დაიცვას ჩვენი გადამყიდველი პარტნიორების წესები ჩვენი პირდაპირი გაყიდვების არხების მიღმა განხორციელებული ტრანზაქციების შემთხვევაში.

6.1.13.1. Airalo-ს ბიზნეს მომხმარებლებისთვის თანხის დაბრუნება პირდაპირ Airalo-სთან განხორციელებული ტრანზაქციებისთვის შეიძლება დამუშავდეს Airalo-ს კრედიტების მეშვეობით ან საკრედიტო თამასუქების სახით. ეს უზრუნველყოფს მოქნილ ალტერნატივას თანხის დაბრუნების მართვისთვის, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, გამოიყენოს ეს კრედიტები ან თამასუქები მომავალი შესყიდვებისთვის ან სერვისებისთვის Airalo-ს პლატფორმაზე.

6.2. ცვლილება

Airalo-ს eSIM-ის მონაცემთა პაკეტები წარმოდგენილია „როგორც არის“ და შეუძლებელია დამატებითი კორექტირების ან ცვლილების განხორციელება ინდივიდუალური მოთხოვნით.

7. პასუხისმგებლობა და გარანტია

Airalo არ არის პასუხისმგებელი იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშობა იმით, რომ შეთავაზებული სერვისი არ არის მუდმივად ხელმისაწვდომი. Airalo არ იძლევა ქსლის სერვისის მუდმივი ხელმისაწვდომობის გარანტიას. მოთხოვნით რომ მოგვმართოთ, გამოგვიგზავნეთ ელწერილი მისამართზე [email protected].

8. eSIM-ის რეციკლირების პროცესი და აქტივაცია

Airalo ახორციელებს eSIM-ის რეციკლირების პროცესს მომსახურების ოპტიმალური მიწოდების უზრუნველსაყოფად. eSIM-ის შეძენისას კლიენტებს მოეთხოვებათ, გააქტიურონ eSIM მითითებულ ვადაში, როგორც ეს მითითებულია შესყიდვის პროცესში მოწოდებულ აქტივაციის სახელმძღვანელოში. მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა შეძენილი eSIM-ის გააქტიურება დანიშნულ ვადაში. ამ ვადაში eSIM-ის გაუაქტიურებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი ვადის გასვლა და eSIM გამოუსადეგარი გახდეს. 

ვადის გასვლის შემდეგ eSIM არ შეიძლება ხელახლა გააქტიურდეს და მომხმარებელს მოუწევს ახალი შესყიდვის დაწყება, თუ მას სურს, მიიღოს მოქმედი eSIM. მომხმარებლებს ვურჩევთ, გადახედონ აქტივაციის მითითებებს და შეასრულონ ისინი იმისთვის, რომ eSIM მარტივად გაააქტიურონ.

9. ფასები და პრომოაქციები

ფასები აღნიშნავს იმ ღირებულებას, რომელსაც Airalo აწესებს თავის eSIM პაკეტებზე და მასთან დაკავშირებულ სერვისებზე კლიენტებისთვის. შეზღუდული დროით Airalo-მ მომხმარებლებს შეიძლება შესთავაზოს სარეკლამო ფასები თავისი eSIM პაკეტებისთვის. ეს პრომოაქციები ექვემდებარება კონკრეტულ პირობებს. პრომოაქციის ხანგრძლივობა, დასაშვებობის კრიტერიუმები და მასთან დაკავშირებული პირობები მკაფიოდ იქნება წარმოდგენილი სარეკლამო პერიოდის განმავლობაში. პრომოაქციის დასრულების შემდეგ იმოქმედებს რეგულარული ფასები, თუ სხვაგვარად არ იქნება მითითებული. Airalo იტოვებს უფლებას, შეცვალოს ან შეწყვიტოს ნებისმიერი სარეკლამო ფასი, მათ შორის დაკავშირებული წესები და პირობები, საკუთარი შეხედულებისამებრ, წინასწარი შეტყობინების გარეშე. სარეკლამო ფასების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის ან განმარტებების მისაღებად მომხმარებლებს შეუძლიათ, დაუკავშირდნენ Airalo-ს მხარდაჭერის გუნდს მისამართზე [email protected].

 • 9.1. ფასები შეიძლება განსხვავდებოდეს საბოლოო მომხმარებლებსა და ბიზნეს მომხმარებლებს შორის, რაც ასახავს მორგებულ სერვისებს და მოცულობაზე დაფუძნებულ შეთავაზებებს, რომლებიც შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს სხვადასხვა კატეგორიის მომხმარებლებისთვის.
 • 9.2. ფასები შეიძლება შეიცვალოს წინასწარ შეტყობინების გარეშე. Airalo განუწყვეტლივ განიხილავს თავის საფასო სტრატეგიას ბაზრის დინამიკასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, რაც უზრუნველყოფს ხარისხიან მომსახურებას კონკურენტუნარიან ფასად.
 • 9.3. Airalo იტოვებს უფლებას, მოახდინოს ფასების კორექტირება სხვადასხვა ფაქტორზე დაყრდნობით — მათ შორისაა, მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება, საბაზრო პირობები, გაცვლითი კურსი და საოპერაციო ხარჯები. ასეთი კორექტირება ხდება შემოთავაზებული სერვისების მდგრადობის უზრუნველსაყოფად და ჩვენი მომხმარებლებისთვის მაღალი ხარისხის კავშირის გადაწყვეტების მიწოდების ხარჯების ასახვისთვის.
 • 9.4. Airalo იღებს ვალდებულებას, ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ კლიენტებს დროულად აცნობოს ფასების მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ, რაც მომხმარებლებს საშუალებას მისცემს, მიიღონ გააზრებული გადაწყვეტილებები შესყიდვებთან დაკავშირებით. თუმცა ფასზე მოქმედი ფაქტორების დინამიკური ბუნების გამო, დაუყოვნებლივი შეტყობინება შეიძლება ყოველთვის არ იყოს შესაძლებელი.

საბოლოო მომხმარებლებისთვის: ჩვენს ვებ-გვერდზე მითითებული ფასები კონკრეტულად ეხება საბოლოო მომხმარებლებს. საბოლოო მომხმარებლებს ვურჩევთ, ხშირად ეწვიონ ჩვენს ვებსაიტს ფასებისა და აქციების შესახებ უახლესი ინფორმაციისთვის.

ბიზნეს მომხმარებლებისთვის: ბიზნეს მომხმარებლებმა უნდა მიმართონ დანიშნულ პლატფორმებს და მათთვის შექმნილ პროდუქტებს, რათა მოიძიონ ფასების შესახებ ის ინფორმაცია, რომელიც შეესაბამება მათ კონკრეტულ საჭიროებებს. ეს მიდგომა უზრუნველყოფს, რომ ბიზნეს მომხმარებლებმა მიიღონ მორგებულ ინფორმაცია და საფასო სტრატეგიები, რომლებიც საუკეთესოდ შეესაბამება ბიზნესის ოპერაციულ მოთხოვნებსა და მასშტაბებს. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ან შეკითხვების შემთხვევაში ბიზნეს მომხმარებლებს ასევე ვურჩევთ, პირდაპირ ჩვენს მხარდაჭერის გუნდს დაუკავშირდნენ.

ჩვენი საფასო და სარეკლამო სტრატეგიები შექმნილია იმისთვის, რომ მომხმარებლებს მივაწოდოთ მაქსიმალური ღირებულება, რაც უზრუნველყოფს ჩვენ მიერ მიწოდებული სერვისების მდგრადობასა და ხარისხს. ფასებისა და პრომოაქციების შესახებ უახლესი ინფორმაციისთვის საბოლოო მომხმარებლებმა უნდა გაიარონ კონსულტაცია ჩვენს ვებსაიტზე, ხოლო ბიზნეს მომხმარებლები გადამისამართდებიან Airalo-ს საკუთრებაში არსებულ, მათთვის შექმნილ პლატფორმებზე, ასევე, შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ჩვენს მხარდაჭერის გუნდს.

10. მომხმარებლის მდებარეობისთვის თვალის დევნება

ლოკაციაზე დაფუძნებული სერვისების შეთავაზებისა და მომხმარებლის გამოცდილების გასაუმჯობესებლად Airalo-მ შეიძლება შეაგროვოს და დაამუშაოს მომხმარებლების გეოგრაფიული მდებარეობის ინფორმაცია, მათ შორის GPS კოორდინატები, IP მისამართი, Wi-Fi წვდომის წერტილები და ფიჭური კოშკის დეტალები. Airalo-ს სერვისების გამოყენებით მომხმარებლები თანხმდებიან ამ თვალის დევნებაზე. მიზანი მოიცავს მდებარეობაზე დაფუძნებული სერვისების მიწოდებას, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებასა და გამოცდილების პერსონალიზაციას. მდებარეობის ინფორმაცია შეიძლება გაუზიარდეს მესამე მხარის პროვაიდერებს, რომლებიც ვალდებულნი არიან, დაამუშაონ მონაცემები კონფიდენციალურობის შესახებ კანონების შესაბამისად. მომხმარებლებს შეუძლიათ აკონტროლონ მდებარეობის სერვისები მოწყობილობის პარამეტრების მეშვეობით, მაგრამ შეიძლება შეეხოთ შეზღუდვები გარკვეულ ფუნქციებში. Airalo იყენებს უსაფრთხოების ზომებს, ინახავს მონაცემებს საჭირო პერიოდის განმავლობაში და იცავს მონაცემთა დაცვის მოქმედ კანონებს. ეს სექცია შეიძლება განახლდეს ცვლილებების ასახვის მიზნით, მომხმარებლებს კი მდებარეობაზე თვალის მიდევნების პრაქტიკასთან დაკავშირებით შეკითხვების ან წუხილის შემთხვევაში შეუძლიათ, მოგვწერონ ელფოსტის მისამართზე [email protected].

სხვადასხვა

ამ პირობების ინგლისური ორიგინალი, შესაძლოა, ნათარგმნი იყოს სხვა ენებზე. ამ პირობების თარგმნილი ვერსია მოწოდებულია მხოლოდ მოსახერხებლობისა და სამსახურებრივი გამოყენებისთვის, მომხმარებლებს კი არ შეუძლიათ რაიმე უფლების მიღება თარგმნილი ვერსიიდან. ამ პირობების შინაარსის ან ინტერპრეტაციის შესახებ დავის შემთხვევაში ან ამ პირობების ინგლისურენოვან ვერსიასა და ნებისმიერ სხვა ენაზე თარგმნილ ვერსიებს შორის წინააღმდეგობის, ბუნდოვანების, შეუსაბამობის ან განსხვავების შემთხვევაში უპირატესი და საბოლოო ხელშემკვრელი ძალით იმოქმედებს ინგლისურენოვანი ვერსია. სასამართლო პროცესებში გამოყენებული იქნება ინგლისური ვერსია. თუ წინამდებარე პირობების რომელიმე დებულება არის ან გახდება ძალადაკარგული, არააღსრულებადი ან არასავალდებულო, თქვენ ვალდებული იქნებით, შეასრულოთ ყველა სხვა წინამდებარე დებულება. ასეთ შემთხვევაში, შესაბამისი არასწორი დებულება მაინც უნდა აღსრულდეს მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართულ მაქსიმალურ ფარგლებში და თითოეული მხარე, როგორც მინიმუმ, დათანხმდება მსგავსი ეფექტის მიღებაზე ბათილი, არააღსრულებადი ან არასავალდებულო დებულების სახით, ამ პირობების შინაარსისა და მიზნის გათვალისწინებით.

მზად ხართ, გამოცადოთ eSIM-ები და შეცვალოთ კავშირზე ყოფნის სტილი?

ჩამოტვირთეთ Airalo-ს აპი, რომ შეიძინოთ, მართოთ და შეავსოთ თქვენი eSIM-ები ნებისმიერ დროსა და ადგილას!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

გამოიყენეთ უფასო ბონუსი.

შეგიძლიათ, მეგობრებს თქვენი სარეფერალო კოდი გაუზიაროთ და USD $3.00 Airmoney გამოიმუშაოთ.