Politika e Privatësisë

Data e hyrjes në fuqi: 3 qershor 2024

AIRGSM PTE. LTD., që bën biznes si Airalo (www.AIRALO.com) (“Airalo,” “ne,” “neve,” ose “ynë”), e njeh rëndësinë e privatësisë suaj. Kjo Politikë Privatësie përshkruan se si ne mbledhim, përdorim, ndajmë dhe mbrojmë informacionet tuaja personale, njohur edhe si të dhëna personale. Kjo Politikë Privatësie ju tregon gjithashtu për të drejtat dhe zgjedhjet tuaja në lidhje me informacionet tuaja personale, dhe sesi mund të na kontaktoni për të marrë përgjigje për pyetjet tuaja.

Duke regjistruar një llogari ose ndryshe duke përdorur ose vizituar ndonjë uebfaqe të Airalo-s, aplikacion, produkt, softuer, mjet, mekanizëm të të dhënave dhe/ose shërbim (së bashku “Shërbimi”), ju kuptoni dhe pranoni kushtet e kësaj politike.

Kjo Politikë Privatësie shpjegon se si ne mbledhim, përdorim, zbulojmë, mbajmë dhe mbrojmë informacionet tuaja personale. Lexoni me kujdes këtë politikë privatësie.

Tabela e përmbajtjes:

1. Zbatueshmëria e kësaj Politike Privatësie

2. Si i mbledhim, zbulojmë dhe i përdorim informacionet personale

3. Informacione që mbledhim

4. Mbajtja e të dhënave

5. Si i përdorim informacionet

6. Si i ndajmë informacionet personale

7. Të drejtat tuaja

8. Transferimi i të dhënave & transferimi ndërkombëtar i të dhënave

9. Siguria

10. Ndryshimet në këtë politikë

11. Fëmijët

12. Informacioni i kontaktit

13. Informacione shteë për banorët e Kalifornisë

1. Zbatueshmëria e kësaj Politike Privatësie

Kjo Politikë Privatësie zbatohet për përdoruesit e shërbimeve të Airalo-s në nivel global, duke përfshirë përdoruesit e aplikacioneve mobile të Airalo-s, Platformën e Partnerëve, uebfaqet, karakteristikat ose shërbimet e tjera, ndërveprimet (në internet dhe jashtë internetit) me Airalo, punonjësit dhe aplikantët për punë (“Shërbimet”).

Kjo Politikë Privatësie përshkruan se si Airalo i mbledh dhe i përdor të dhënat dhe i zbaton ato për të gjithë përdoruesit Airalo në nivel global, nëse ata nuk përdorin shërbim që mbulohet nga një njoftim i veçantë privatësie. Kjo Politikë Privatësie zbatohet në mënyrë të veçantë për:

 • Përdoruesit fundorë: Individë që përdorin dhe ndërveprojnë drejtpërsëdrejti me Shërbimet përmes llogarisë së tyre Airalo për përdorim personal.
 • Përdoruesit e biznesit: Airalo ofron shërbime për entitetet (“Përdoruesit e biznesit”) që na sigurojnë direkt ose indirekt informacione personale të klientëve fundorë në lidhje me biznesin dhe aktivitetet e përdoruesve të biznesit.
 • Klientët fundorë: Individët që marrin shërbime të ofruara nga zotërues të llogarive të tjera Airalo, për shembull, kur bëni biznes me ose përndryshe kur transaksione me një përdorues biznesi.
 • Aplikantët e punës: Individë që paraqesin një aplikim pune pranë Airalo-s.


2. Si i mbledhim, zbulojmë dhe i përdorim informacionet personale

Ne mbledhim informacione rreth jush me anën e rrugëve të ndryshme në varësi të mënyrës së ndërveprimit me ne dhe Shërbimet tona, duke përfshirë:

 • Direkt nga ju kur na i siguroni ato vetë, p. sh. kur hapni një llogari te ne, kur regjistroheni për të marrë komunikime nga ne, kur bëni porosi, blerje ose na kontaktoni me telefon, email ose mënyra të tjera.
 • Automatikisht, duke përdorur kukit, regjistrat e serverëve dhe teknologjitë e tjera të ngjashme kur ndërveproni me ne përmes Shërbimeve dhe/ose emaileve, aty ku lejohet nga ligji ose ku jepni pëlqimin vetë.
 • Nga burimet e tjera, duke përfshirë, për shembull, filialet tona, partnerët e biznesit, ofruesit e shërbimeve, rrjetet online të mediave sociale dhe palët e tjera të treta ose nga burime të disponueshme publikisht. Për shembull, nëse paraqisni një aplikim pune ose bëheni punonjës, mund t'ju kryejmë një kontroll identiteti.

Airalo i klasifikon sistemet e të dhënave dhe informacioneve në përputhje me kërkesat ligjore, ndjeshmërinë dhe nivelin e rëndësisë më të lartë për të siguruar që këtij informacioni i jepet niveli i duhur i mbrojtjes. “Kontrolluesi i të dhënave” është entiteti që përcakton qëllimet dhe mjetet e realizimit të përpunimit të të dhënave. “Përpunuesi i të dhënave” është një entitet që vepron në emër dhe nën udhëzimet e një kontrolluesi në përpunimin e informacioneve personale.

 

Airalo si një kontrollues i të dhënave

Airalo merr përsipër rolin e kontrolluesit të të dhënave kur përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale. Si kontrollues i të dhënave, Airalo është përgjegjës për të garantuar që të dhënat personale përpunohen në përputhje me ligjet në fuqi të mbrojtjes të të dhënave. Aktivitetet nën kapacitetin e kontrolluesit të të dhënave të Airalo-s përfshijnë:

 • Regjistrimet direkte: Airalo është kontrolluesi i të dhënave kur përdoruesit regjistrohen direkt në shërbim. Kjo zbatohet për të dyja:
  • Konteksti B2C: Përdoruesit fundorë që regjistrohen direkt për shërbimet Airalo.
  • Konteksti B2B: Përdoruesit e biznesit ose klientët fundorë që regjistrohen direkt në Airalo.

Aktivitetet kryesore:

 • Ofrimi i shërbimit: Përdorimi i të dhënave për të ofruar produktet dhe shërbimet Airalo.
 • Parandalimi i mashtrimit: Monitorimi dhe zbulimi i transaksioneve dhe aktiviteteve mashtruese.
 • Pajtueshmëria ligjore: Respektimi i detyrimeve të zbatueshme financiare, ligjore dhe rregullatore.
 • Përmirësimi i shërbimit: Zhvillimi dhe përmirësimi i produkteve dhe shërbimeve bazuar në analizën e të dhënave.
 • Përpunimi i aplikimit të punës: Trajtimi i të dhënave personale nga aplikimet e punës.

 

Airalo si një përpunues të dhënash

Në skenarët kur Airalo ofron shërbime në emër të dhe sipas udhëzimeve të një përdoruesi biznesi, funksionon si një përpunues të dhënash. Kjo përfshin situata të tilla si:

 • Përmbajtja B2B për klientët fundorë: Airalo shërben si përpunues i të dhënave për ato të dhëna që lidhen me klientët fundorë të përdoruesve të biznesit në konfigurimin B2B.
 • Ekzekutimi i shërbimit për përdoruesit e biznesit: Pas udhëzimeve nga përdoruesit e biznesit, të tilla si krijimi i llogarive dhe shpërndarja e kartave eSIM për klientët fundorë.

Kur veprohet në cilësinë e përpunuesit të të dhënave, ne i këshillojmë përdoruesit të këshillohen me politikën e privatësisë së kontrolluesit përkatës të të dhënave (përdoruesi i biznesit) për informacion mbi mënyrën e trajtimit dhe mbrojtjes së të dhënave. Airalo u përmbahet rreptësisht udhëzimeve të ofruara nga kontrolluesi i të dhënave dhe përkushtohet të garantojë konfidencialitetin dhe sigurinë e të dhënave të përpunuara në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave dhe detyrimet kontraktuale.

3. Informacioni që mbledhim

Pjesa vijuese ofronshembuj të llojit të informacionit që ne mbledhim në një llojshmëri kontekstesh dhe mënyra sesi e përdorim këtë informacion.

Konteksti Llojet e të dhënave Qëllimi parësor për mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave
Regjistrimi i llogarisë Kur krijoni një llogari ne mbledhim emrin dhe informacionin tuaj të kontaktit, duke përfshirë emailin. Ne mbledhim gjithashtu informacione që lidhen me veprimet që kryeni kur jeni të identifikuar në llogarinë tuaj. Ne kemi një interes legjitim në ofrimin e funksionaliteteve përkatëse të llogarisë për përdoruesit tanë. Llogaritë mund të përdoren për pagesë të shpejtë dhe për të ruajtur preferencat dhe historinë e transaksioneve. Ne mund të përpunojmë edhe këtë informacion për të përmbushur kontratën me ju.
Informacioni biometrik Identifikuesit biometrikë nga ID-të me foto dhe selfit. Ne e përpunojmë informacionin biometrik me pëlqimin tuaj të hapur për të konfirmuar identitetin nëpërmjet procesit eKYX kur kërkohet nga ligji.
Përdoruesit e biznesit Ne mbledhim emrin dhe informacionin e kontaktit, duke përfshirë emailin, numrin e telefonit dhe adresën fizike të punonjësve të përdoruesve të biznesit me të cilët mund të bashkëveprojmë. Ne kemi një interes legjitim për të kontaktuar klientët tanë dhe për të komunikuar me ta në lidhje me administrimin normal të punës si për projektet, shërbimet dhe faturimin.
Teknologjitë e nevojshme të gjurmimit online

Ne përdorim kuki dhe GIF-e të tejdukshme. “Kukit” janë copëza informacioni që një uebfaqe i dërgon hard diskut të kompjuterit kur vizitohet një uebfaqe. GIF-et e tejdukshme u referohen pikselëve që ngarkohen nga shfletuesi juaj kur aksesoni një uebfaqe.

Këto teknologji gjurmimi mund të mbledhin informacione rreth llojit të shfletuesit tuaj, sistemit operativ, adresës së protokollit të internetit (IP) (një numër që i caktohet automatikisht një kompjuteri kur përdoret interneti), emrit të domenit, aktivitetit të klikimeve, uebfaqes referuese dhe/ose stampës së datës/orës për vizitorët.

Ne kemi një interes legjitim për ta bërë uebfaqen tonë të operojë në mënyrë efikase.
Teknologjitë jothelbësore të gjurmimit Ne mund të vendosim teknologji gjurmimi në uebfaqen tonë (p.sh. kuki ose pikselë) që mbledh analitika, regjistron sesi ju ndërveproni me uebfaqen tonë ose na lejon të marrim pjesë në reklamat me bazë sjelljen. Këto teknologji mund të mbledhin informacione rreth llojit të shfletuesit tuaj, sistemit operativ, adresës së protokollit të internetit (IP) (një numër që i caktohet automatikisht një kompjuteri kur përdoret interneti), emrit të domenit, aktivitetit të klikimeve, uebfaqes referuese dhe/ose stampës së datës/orës për vizitorët. Ne ose një palë e tretë mund të ketë mbledhur gjithashtu informacione me kalimin e kohës dhe në uebfaqe të ndryshme për të shërbyer reklama në uebfaqen tonë ose uebfaqe të tjera. Ne e bazojmë përdorimin e kukive të palëve të treta pas dhënies së pëlqimit aty ku kërkohet nga ligji.
Informacioni demografik Ne mbledhim informacione personale si mosha ose vendndodhja. Ne kemi një interes legjitim për të kuptuar përdoruesit tanë dhe për të ofruar shërbime të personalizuara.
Aplikuesit e punës Nëse aplikoni për një postim pune ose bëheni punonjës, ne mbledhim informacionet e nevojshme për të përpunuar aplikimin tuaj ose për t'ju mbajtur si punonjës, duke përfshirë informacionin tuaj të kontaktit, edukimit dhe historinë e punës. Kemi një interes legjitim në vlerësimin e individëve për një pozicion të mundshëm në fuqinë tonë punëtore. Në disa kontekste, na e kërkon edhe ligji të mbledhim informacione rreth punonjësve ose aplikuesve të punës. Kemi gjithashtu interes legjitim në përdorimin e informacionit tuaj për të pasur operacione efikase të personelit dhe fuqisë punëtore.
Përshtypjet/Mbështetja Nëse na jepni përshtypje ose na kontaktoni për mbështetje, ne do të mbledhim të dhënat tuaja si emrin dhe adresën e emailit, si dhe çdo përmbajtje tjetër që na dërgoni për t'ju përgjigjur. Kemi interes legjitim në marrjen dhe reagimin ndaj përshtypjeve tuaja ose problemeve.
Pajisjet mobile Ne mbledhim informacione nga pajisja juaj mobile siç është shpërndarja e informacionit identifikues unik nga pajisja juaj kur vizitoni uebfaqen tonë. Kemi një interes legjitim në identifikimin e vizitorëve unikë dhe monitorimin e vizitave në uebfaqen tonë.
Dhënia e porosisë Si informacion ne mbledhim emrin tuaj, adresën e faturimit, të dërgimit, adresën e emailit, numrin e telefonit dhe numrin e kartës së pagesës kur jepni një porosi. Ne përdorim informacionin tuaj për të përmbushur kontratën tonë për t'ju ofruar Shërbimet.
Promocioni i Partnerëve Ne mbledhim informacionet që na jepni ju si pjesë e promocionit të markave të përbashkëta me një kompani tjetër. Ne kemi interes legjitim për të realizuar promocionet tona.
Sondazhet Kur merrni pjesë në një sondazh, ne mbledhim informacionet që na jepni përmes sondazhit. Nëse sondazhi ofrohet nga një ofrues shërbimi i palëve të treta, atëherë zbatohet politika e privatësisë së palës së tretë për mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacioneve tuaja. Ne kemi një interes legjitim për të kuptuar mendimet tuaja dhe për të mbledhur informacione që lidhen me organizatën tonë.

 

4. Mbajtja e të dhënave

Ne i mbajmë informacionet tuaja personale vetëm për aq kohë sa nevojiten për të përmbushur qëllimet e përcaktuara në këtë Politikë Privatësie, duke përfshirë qëllimet e përmbushjes së kritereve ligjore, të kontabilitetit ose raportimit, nëse nuk kërkohet një periudhë më e gjatë mbajtjeje ose lejohet nga ligji. Për të përcaktuar periudhën e duhur të mbajtjes së informacione personale, marrim në konsideratë sasinë, natyrën dhe ndjeshmërinë e informacione, rrezikun e mundshëm të dëmtimit nga përdorimi i paautorizuar ose zbulimi i atij informacioni, qëllimet për të cilat i kemi marrë këto informacione dhe nëse mund t'i arrijmë këto qëllime përmes mjeteve të tjera, si dhe kriteret e zbatueshme ligjore.

5. Si i përdorim informacionet personale

Përveç qëllimeve dhe përdorimeve të përshkruara më lart, ne i përdorim informacionet në këto mënyra:

 • Për t'ju identifikuar kur vizitoni uebfaqet tona.
 • Për t'ju ofruar produkte dhe shërbime ose për të përpunuar kthimet.
 • Për të përmirësuar shërbimet tona dhe ofertat e produkteve.
 • Për të riorganizuar procesin e përfundimit të blerjes.
 • Për të kryer analitika.
 • Për të komunikuar me ju, p. sh. për të ndjekur dhe/ose për t'ju përgjigjur kërkesave tuaja, pyetjeve, problemeve apo përshtypjeve.
 • Për të dërguar materiale marketingu dhe promocionale duke përfshirë informacionet që lidhen me produktet, shërbimet, shitjet ose promocionet tona, ose të partnerëve tanë të biznesit.
 • Për të kapur dhe për t'u mbrojtur nga aktivitetet keqdashëse, hileqare, mashtruese ose të paligjshme, duke përfshirë shkeljen e politikave dhe kushteve tona të përgjithshme, incidentet e sigurisë dhe cenimin e të drejtave, pronës ose sigurisë së kompanisë sonë dhe përdoruesve, punonjësve tanë ose të tjerëve.
 • Për të korrigjuar, identifikuar dhe ndrequr gabimet që dëmtojnë funksionalitetin e synuar ekzistues të uebfaqes sonë dhe shërbimeve.
 • Për të respektuar detyrimet tona ligjore dhe rregullatore, për të vendosur ose për të ushtruar të drejtat tona odhe për t'u mbrojtur kundër pretendimeve ligjore.
 • Për qëllime të brendshme administrative, si dhe për të menaxhuar marrëdhëniet tona.
 • Për qëllime të tjera që mund të miratoni (herë pas here).

Edhe pse seksionet e mësipërme përshkruajnë qëllimin tonë parësor në mbledhjen e informacionit tuaj, në shumë situata kemi më tepër se një qëllim. Për shembull, nëse kryeni një blerje në internet, ne mund t'i mbledhim informacionet tuaja për të përmbushur kontratën tonë me ju, por informacionet tuaja i mbledhim edhe sepse kemi një interes legjitim në ruajtjen e informacioneve pasi të përfundojë transaksioni juaj në mënyrë që të mund t'u përgjigjemi shpejt dhe lehtësisht pyetjeve rreth porosisë suaj. Si rezultat, mbledhja dhe përpunimi i informacioneve tuaja nga ana jonë bazohet në kontekste të ndryshme pas marrjes së miratimit tuaj, nevoja për të përmbushur një kontratë, detyrime tona sipas ligjit dhe/ose interesi ynë legjitim në kryerjen e biznesit.

 

6. Si i ndajmë informacionet personale

Përveç situatave specifike të diskutuara diku tjetër në këtë Politikë Privatësie, informacionet personale mund t'i zbulojmë në këto situata:

 • Filialet dhe përvetësimet: Ne mund të ndajmë informacione me filialet e korporatës sonë (p.sh., kompania mëmë, kompanitë simotra, degët, sipërmarrjet e përbashkët ose kompanitë e tjerë nën kontrollin e zakonshëm). Nëse një kompani tjetër përvetëson ose planifikon të përvetësojë kompaninë, biznesin ose asetet tona, do të ndajmë edhe informacionet me atë kompani, duke përfshirë fazën e negociatave.
 • Zbulimet e tjera pa miratimin tuaj: Ne mund të zbulojmë informacione kur u përgjigjemi fletëthirrjeve, mandateve dhe urdhrave të gjykatës, ose në lidhje me ndonjë proces ligjor apo për të respektuar ligjet përkatëse. Ne mund të ndajmë informacionet tuaja edhe për të vendosur ose ushtruar të drejtat tona, për t'u mbrojtur kundër një pretendimi ligjor, për të hetuar, parandaluar ose për të vepruar në lidhje me aktivitete të mundshme të paligjshme, mashtrim të dyshuar, sigurinë e personit ose pronës ose shkeljen e politikave tona ose për të përmbushur kërkesën tuaj për dërgimin e produkteve ose ofrimin e shërbimeve nga një ndërmjetësues i palëve të treta.
 • Promocioni i partnerëve: Mund të ofrojmë promocione me partnerë të palëve të treta. Nëse vendosni të merrni pjesë në një promocion që sponsorizohet nga një partner i palëve të treta, informacionet që ofroni do të ndahen me ne dhe me ta. Përdorimi i tyre i informacioneve tuaja nuk qeveriset nga kjo politikë privatësie.
 • Ofruesit e shërbimeve: Informacionet tuaja mund t'i ndajmë me ofruesit e shërbimeve. Ofruesit e shërbimeve na ndihmojnë mes të tjerave të administrojmë uebfaqen tonë dhe të ofrojmë shërbime për funksionimin efikas të biznesit tonë, të ofrojmë mbështetje teknike, të përpunojmë pagesa dhe të asistojmë me përmbushjen e porosive.
 • Zbulimet e tjera me miratimin tuaj: Informacionet tuaja mund t'ua zbulojmë palëve të treta të tjera kur kemi miratimin ose udhëzimin tuaj për ta bërë diçka të tillë.


7. Të drejtat tuaja

Në varësi të vendndodhjes suaj dhe subjekt i ligjit në fuqi, mund të keni këto të drejta:

 • Aksesoni të dhënat tuaja: E drejta për të kërkuar që t'ju zbulojmë informacionet personale që mbledhim, përdorim ose që ju zbulojmë dhe informacionet rreth praktikave tona të të dhënave. Në rrethana të kufizuara të caktuara, mund të kërkoni gjithashtu të merrni akses në informacionet tuaja personale në një format portabël dhe të lexueshëm nga makineria.
 • Verifikoni dhe kërkoni korrigjim: E drejta për të kërkuar korrigjimin nga ana jonë e informacioneve personale të pasakta që mbajmë për ju. Ne mbështetemi te ju për të përditësuar dhe korrigjuar informacionet tuaja personale. Uebfaqja jonë ju lejon të modifikoni ose fshini profilin e llogarisë suaj. Nëse uebfaqja jonë nuk ju lejon të përditësoni ose korrigjoni informacione të caktuara, mund të na kontaktoni në adresën e përshkruar më poshtë për të kërkuar modifikimin e informacionit tuaj. Mbani parasysh që ne mund të informacione historike në skedarët tanë rezervë siç lejohet nga ligji.
 • Kërkoni fshirjen ose ndryshe heqjen e informacioneve tuaja personale: E drejta për të kërkuar që ne të fshijmë informacione personale që kemi mbledhur rreth jush.
 • Tërhiqeni pëlqimin tuaj në çdo kohë: E drejta për të tërhequr pëlqimin që keni dhënë më parë për përpunimin e informacioneve tuaja personale.
 • Kundërshtoni përpunimin e informacioneve tuaja personale: E drejta për të kundërshtuar përpunimin e informacioneve tuaja personale, nëse përpunimin kryhet në baza ligjore përveç pëlqimit të dhënë.
 • Gjurmimi online: Aktualisht nuk e njohim sinjalin “Mos gjurmo”.

Mos harroni, jo të gjitha të drejtat e përshkruara më lart janë absolute dhe nuk zbatohen në të jitha rrethanat. Në disa raste, ne mund ta kufizojmë ose refuzojmë kërkesën tuaj sepse e lejon ligji ose na e kërkon ligji ta bëjmë, ose nëse nuk jemi në gjendje të verifikojmë si duhet identitetin tuaj. Ne nuk do të diskriminojmë individët që ushtrojnë të drejtat e tyre të privatësisë nën ligjin në fuqi.

Lexoni këtë pjesë për të zbuluar më shumë rreth të drejtave specifike. Për të paraqitur një kërkesë për të ushtruar të drejtat e përshkruara më lart ose për të apeluar një përcaktim që kemi bërë lidhur me një kërkesë të të drejtave subjekt i të dhënave, na kontaktoni duke përdorur informacionin e mëposhtëm, ose përmes faqes sonë Na kontaktoni.

Mbani parasysh se, siç kërkohet nga ligji, ne do t'ju kërkojmë të provoni identitetin tuaj. Në varësi të kërkesës, ne do të kërkojmë informacione të tilla si emrin, artikullin e fundit të blerë nga ne ose datën e blerjes së fundit nga ne. Mund t'ju kërkojmë gjithashtu të jepni një deklaratë të nënshkruar që vërtetn identitetin tuaj. Në vijim të kërkesës, ne do të përdorim përpjekje të arsyeshme për të furnizuar, korrigjuar ose fshirë informacione personale rreth jush në skedarët tanë.

Në disa rrethana, ju mund të përcaktoni një agjent të autorizuar për të paraqitur kërkesa për të ushtruar të drejta të caktuara privatës në emrin tuaj. Nëse jeni një agjent i autorizuar që paraqitni një kërkesë në emër të një individi, duhet të bashkëngjitni një kopje të një dokumenti të nënshkruar ku tregohet se jeni në gjendje të veproni në emër të dikujt tjetër.

Si të anuloj abonimin nga emailet e marketingut?

Mund të zgjidhni të mos merrni emaile përkatëse marketingu duke përdorur funksionin e anulimit të abonimit brenda cilësimeve të profilit tuaj. Për të menaxhuar preferencat tuaja, hyni në llogari, pastaj shkoni te cilësimet e profilit. Aktivizoni ose çaktivizoni opsionin “Dua të marr emaile promocionale.” për të ruajtur ndryshimet. Adresa juaj e emailit do të hiqet sa më shpejt të jetë e mundur nga komunikimet e marketingut me email.

Nëse keni pyetje rreth mënyrës së heqjes së komunikimeve të marketingut nga Airalo, mos ngurroni të na kontaktoni në [email protected].

Si ta fshij llogarinë?

Mund ta fshini llogarinë duke përdorur funksionin “Fshije llogarinë” nga Cilësimet e profilit. Hyni në llogarinë tuaj, më pas shkoni te cilësimet e profilit. Klikoni butonin “Fshije llogarinë” dhe konfirmoni qëllimin. Ne do ta përpunojmë kërkesën pa vonesë ose brenda një muaji nga marrja e kërkesës, nëse do të ketë kritere të veçanta bashkëngjitur.

Mos harroni se në çdo rast, mund të na duhet të verifikojmë identitetin tuaj dhe marrëdhënien me ne para se të vazhdoni me kërkesën.

Kur vazhdon Airalo me përpunimin e të dhënave pasi të ketë marrë një kërkesë për fshirje ose kundërshtim të përpunimit?

Në rrethana të caktuara, Airalo-s mund t'i kërkohet me ligj mbajtja dhe përpunimi i të dhënave tuaja personale dhe pas marrjes së një kërkesë për fshirje ose kundërshtim të përpunimit. Për shembull, Airalo-s i kërkohet mbajtja e informacioneve të caktuara personale për të përmbushur detyrimet ligjore nën "Njih klientin tënd (KYC)" dhe detajeve të transaksioneve të pagesës.

9. Transferimi i të dhënave & Transferimi ndërkombëtar i të dhënave

Shërbimi zotërohet nga Aialo dhe mund të aksesohet në Evropë dhe jashtë. Si rezultat, informacioni juaj mund të përpunohet në një vend të huaj ku ligjet e privatësisë mund të jenë pak strikte se ligjet në vendin tuaj. Megjithatë, aty ku është e mundur, ne marrim hapa për t'i trajtuar informacionet personale duke përdorur të njëjtat parime të privatësisë që zbatohen në përputhje me ligjin e vendit ku i kemi marrë informacionet në fillim. Duke na paraqitur informacionin tuaj personal, ju bini dakord me transferimin, ruajtjen dhe përpunimin e informacioneve tuaja në një vend ndryshe nga vendi juaj i banimit, duke përfshirë por pa u kufizuar domosdoshmërisht në Shtetet e Bashkuara. Nëse doni më shumë informacion në lidhje me përpjekjet tuaja për të zbatuar parimet e zbatueshme të privatësisë në një juridiksion për të dhënat kur kalojnë në një juridiksion tjetër, mund të na kontaktoni duke përdorur informacionin e mëposhtëm të kontaktit.

9. Siguria

Për të mbrojtur informacionin tuaj personal, përgjithësisht ndjekim standardet e pranuara në industri. Asnjë mënyrë transmetimi përmes internetit, teknologjisë mobile ose mënyrë e ruajtjes elektronike, nuk është plotësisht e sigurt. Prandaj, ndërkohë që ne përpiqemi për të ruajtur masat fizike, elektronike dhe procedurale për të mbrojtur konfidencialitetin e informacionit që mbledhim online, nuk mund të garantojmë sigurinë e tyre absolute.

Përdoruesit e Airalo-s mbeten përgjegjës për ruajtjen e fjalëkalimeve dhe kredencialeve të tyre. Nëse keni arsye të besoni se ndërveprimi juaj me ne nuk është më i sigurt (për shembull, nëse mendoni se është kompromntuar siguria e ndonjë llogarie që mund të keni me ne), na njoftoni menjëherë për problemin duke na kontaktuar në [email protected].

10. Ndryshimet në këtë politikë

Ne ruajmë të drejtën t'i ndryshojmë kushtet e kësaj politike privatësie në çdo kohë. Nëse ka ndryshime të materialit në këtë deklaratë ose për mënyrën sesi do t'i përdorim informacionet tuaja personale, do t'ju njoftojmë duke postuar në mënyrë të dukshme një njoftim për këto ndryshime këtu ose në faqen tonë kryesore ose duke ju dërguar një email. Ju inkurajojmë ta rishikoni këtë politikë kur të vizitoni uebfaqet ose aplikacionet tona. Politika jonë e privatësisë përfshin një datë “efektive” dhe “të përditësuar së fundmi”. Data efektive i referohet datës kur ka hyrë në fuqi versioni aktual. Data e përditësuar së fundmi i referohet datës kur është modifikuar së fundmi thelbësisht versioni aktual.

11. Fëmijët

Shërbimet tona nuk janë për fëmijët nën moshën 13 vjeç dhe nuk mbledhim informacione personale me dijeni nga të mitur të paemancipuar nën moshën 16 vjeç, pa miratimin e prindërve. Fëmijët nën moshën 13 vjeç nuk duhet të na ofrojnë informacionet e tyre personale.

12. Informacioni i kontaktit

Nëse keni pyetje, komente, apelime ose ankesa në lidhje me praktikat tona të privatësisë, ose nëse ju duhet ta aksesoni këtë politikë privatësie në një format tjetër përshkak të një paaftësie, na kontaktoni në adresën e duhur më poshtë. Ne do të përpiqemi t'ju përgjigjemi kërkesave tuaj dhe t'ju japim informacione shtesë që lidhen me privatësinë.

Nëse nuk jeni të kënaqur me përgjigjen tonë dhe gjendeni në Bashkimin Evropian ose Mbretërinë e Bashkuar, mund të keni të drejtën të paraqitni një ankesë pranë autoritetit tuaj vendor të mbikëqyrjes.

13. Informacion shtesë për banorët e Kalifornisë

Ligji kalifornian na kërkon të zbulojmë informacionet vijuese shtesë që lidhen me praktikat tona të privatësisë. Nëse jeni një banor i Kalifornisë, zbulimet e mëposhtme të privatësisë zbatohen për ju veç pjesës së mbetur të politikës së privatësisë.

 • California Shine the Light: Nëse dëshironi më shumë informacion në lidhje me kategoritë e informacioneve tuaja personale (nëse ka) që ndajmë me palët e treta ose filialet për ato palë për t'i përdorur për marketing të drejtpërdrejtë, na paraqitni një kërkesë me shkrim duke përdorur informacionin në pjesën e mësipërme "Informacioni i kontaktit".
 • Njoftimi për mbledhjen: Tabela e mëposhtme përshkruan kategoritë e informacioneve personale që mbledhim, zbulojmë për një qëllim biznesi, “shesim” dhe/ose “ndajmë” (pasiqë këto terma përkufizohen nga ligji i Kalifornisë). Mbani parasysh se, përveç marrësve të identifikuar më poshtë, ne mund të zbulojmë kategoritë e informacioneve personale që mbledhim me entitetet qeveritare, sepse mund të duhen për të respektuar ligjin ose për të parandaluar veprimtaritë e paligjshme. Ne nuk “i shesim” informacionet tuaja personale për para. Siç diskutohet gjetkë në Politikën e Privatësisë, ne përdorim kuki dhe teknologji të gjashme gjurmimi për qëllime të reklamimit të shënjestruar. Për më shumë informacion, shikoni pjesën "Kukit dhe teknologjitë e tjera" të Politikës së Privatësisë. Për detaje në lidhje me mënyrën sesi ne i përdorim informacionet personale, shikoni pjesën "Informacionet që mbledhim" e Politikës së Privatësisë.

 

Kategoria e informacioneve personale Kategoria e marrësve  
  Zbulimet për një qëllim biznesi Ndarja për reklamim të sjelljes së kontekstit të tërthortë
Identifikuesit – këtu mund të përfshihen emri i vërtetë, pseudonimet, adresa postare, identifikuesi personal unik, identifikuesi online, adresa e emailit, emri i llogarisë ose identifikues të tjerë të ngjashëm.

Filialet ose degët

Partnerët e biznesit

Ofruesit e analitikës së të dhënave

Ofruesit e shërbimit të internetit

Partnerët e marketingut të përbashkët 

Sistemet e operimit dhe platformat

Ofruesit e tjerë të shërbimit

Përpunuesit e pagesave dhe institucionet financiare 

Organizatat e shërbimeve profesionale mund të përfshijnë audituesit dhe firmat ligjore

Rrjetet sociale

Rrjetet e reklamimit
Mjet identifikimi zyrtar – këtu mund të përfshihen numri i sigurimeve shoqërore, numri i patentës ose numri i mjetit të identifikimit të lëshuar nga shteti, numri i pasaportës.

Operatorët e rrjetit (aty ku kërkohet eKYC)

Organizatat e shërbimeve profesionale mund të përfshijnë audituesit dhe firmat ligjore

 
Informacionet financiare – këtu mund të përfshihen numri i llogarisë bankare, numri i kartës së kreditit, numri i karts së debitit dhe informacione të tjera financiare.

Sistemet e operimit dhe platformat

Përpunuesit e pagesave dhe institucionet financiare 

Organizatat e shërbimeve profesionale mund të përfshijnë audituesit dhe firmat ligjore

 
Karakteristikat e klasifikimeve të mbrojtura – këtu mund të përfshihet mosha, seksi, raca, përkatësia etnike ose të metat mendore etj.

Operatorët e rrjetit (aty ku kërkohet eKYC)

Organizatat e shërbimeve profesionale mund të përfshijnë audituesit dhe firmat ligjore

 
Informacionet tregtare – këtu mund të përfshihen informacionet rreth produkteve ose shërbimeve të blera, të përftuara ose të konsideruara ose histori apo tendenca të tjera blerjeje ose konsumuese.

Filialet ose degët

Partnerët e biznesit

Ofruesit e analitikës së të dhënave

Ofruesit e shërbimit të internetit

Partnerët e marketingut të përbashkët 

Sistemet e operimit dhe platformat

Ofruesit e tjerë të shërbimit

Përpunuesit e pagesave dhe institucionet financiare 

Organizatat e shërbimeve profesionale mund të përfshijnë audituesit dhe firmat ligjore

Rrjetet sociale

 
Informacioni mbi aktivitetin e internetit ose rrjetit të tjerë elektronik – këtu mund të përfshihet historia e shfletimit, historia e kërkimit dhe informacioni në lidhje me ndërveprimin e individit me uebfaqe interneti, aplikacion ose reklamë. Ofruesit e analitikës së të dhënave Rrjetet e reklamimit
Informacioni profesional ose që lidhet me punësimin

Filialet ose degët

Partnerët e biznesit

Sistemet e operimit dhe platformat

Ofruesit e tjerë të shërbimit

Organizatat e shërbimeve profesionale mund të përfshijnë audituesit dhe firmat ligjore

 
Informacioni i arsimit jopublik (siç përkufizohet në të Drejtat e Edukimit Familjar dhe Aktit të Privatësisë)

Filialet ose degët

Partnerët e biznesit

Sistemet e operimit dhe platformat

Ofruesit e tjerë të shërbimit

Organizatat e shërbimeve profesionale mund të përfshijnë audituesit dhe firmat ligjore

 
Kategoritë shtesë të informacioneve personale të përshkruara në statutin e të Dhënave të Klientit në Kaliforni (Cal. Civ. Kodi § 1798.80(e)) – këtu mund të përfshihet nënshkrimi, karakteristikat fizike ose përshkrimi, numri i policës së sigurimit.

Operatorët e rrjetit (aty ku kërkohet eKYC)

Organizatat e shërbimeve profesionale mund të përfshijnë audituesit dhe firmat ligjore

 

 

 • Zbulimi i Informacioneve të Ndjeshme në Kaliforni.Ne mbledhim kategoritë e mëposhtme të informacioneve personale (siç përshkruhet në ligjin kalifornian): informacionin biometrik, gjeovendndodhjen, numrin e sigurimeve shoqërore ose informacione të tjera zyrtare mbi identitetin, informacionin e pagesës. Ky informacion merret për të përpunuar transaksionet, për të zbatuar ligjet, për të menaxhuar biznesin tonë ose për t'ju ofruar juve shërbime. Mbani parasysh që ne nuk e përdorim një informacion të tillë për qëllime që nuk janë të identifikuara brenda Seksionit të Aktit të të Drejtave të Politikës së Kalifornisë 1798.121.

2024 AIRGSM PTE. LTD.

Të gjitha të drejtat e rezervuara

Je gati t'i provosh kartat eSIM dhe të ndryshosh mënyrën për të qëndruar i lidhur?

Shkarko aplikacionin Airalo për të blerë, për të menaxhuar dhe për të rimbushur kartat e tua eSIM kurdo dhe kudo!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Përdor kredit falas.

Mund të fitoni USD $3.00 në Airmoney duke ndarë kodin e referimit me shoqërinë.