Kushtet e Përgjithshme

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Data e hyrjes në fuqi: 3 qershor 2024

1. VLEFSHMËRIA E KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME

Kushtet e përgjithshme të mëposhtme do të zbatohen për të gjitha shërbimet e realizuara nga AIRGSM PTE. LTD., më pas referuar si Airalo, në lidhje me rishitjen e kartave eSIM me parapagesë. Kushtet e përgjithshme të mëposhtme ofrohen në uebfaqen https://www.airalo.com. Airalo mund të pranojë klauzola variantesh vetëm në rastin e një marrëveshjeje të shprehur me shkrim. Ky seksion përkufizon kategoritë e ndryshme të individëve dhe entiteteve që ndërveprojnë me shërbimet e Airalo-s, platformat e aplikacionet. Kuptimi i këtyre roleve është vendimtar për interpretimin e të drejtave, detyrimeve dhe kushteve të përshkruara në këto terma të përgjithsme (T&C).

 • Përdoruesit fundorë: Individë që përdorin dhe ndërveprojnë drejtpërsëdrejti me Shërbimet përmes llogarisë së tyre Airalo për përdorim personal.
 • Përdoruesit e biznesit: Airalo ofron shërbime për entitetet (“Përdoruesit e biznesit”) që na sigurojnë direkt ose indirekt informacione personale të klientëve fundorë në lidhje me biznesin dhe aktivitetet e përdoruesve të biznesit.
 • Klientët fundorë: Individët që marrin shërbime të ofruara nga zotërues të llogarive të tjera Airalo, për shembull, kur bëni biznes me ose përndryshe kur transaksione me një përdorues biznesi.
 • Aplikantët e punës: Individë që paraqesin një aplikim pune pranë Airalo-s.

Termi "Klient" siç përdoret në të gjithë dokumentin, do t'i referohet çdo individi ose entiteti që angazhohet me shërbimet e Airalo-s, duke përfshirë përdoruesit fundorë, përdoruesit e biznesit dhe klientët fundorë, siç zbatohet bazuar në kontekstin e përdorimit. Ky përkufizim i gjerë garanton që T&C (Kushtet e Përgjithshme) tona përfshijnë të gjitha ndërveprimet me shërbimet tona, duke ofruar një kuptim të qartë dhe gjithëpërfshirës të të drejtave dhe përgjegjësive të të gjitha palëve të implikuara.

2. PËRSHKRMI I SHËRBIMEVE

2.1. RISHITJA E KARTAVE eSIM

Airalo rishet kartat eSIM me parapagesë. Klienti regjistron dhe blen karta eSIM në uebfaqen e Airalo-s (https://www.airalo.com) dhe/ose aplikacionin Airalo.

2.2. REGJISTRIMI PËR PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE TË AIRALO-s

Të gjithë klientët, duke përfshirë përdoruesit fundorë, përdoruesit e biznesit, klientët fundorë dhe aplikuesit për punë siç përcaktohet në seksionin 1, duhet t'i pranojnë kushtet e përgjithshme për të përdorur shërbimet e Airalo-s. Gjatë procesit të regjistrimit, duhet të jepet informacioni vijues:

 • Për përdoruesit fundorë: Informacionet personale si emri, mbiemri dhe adresa e eailit kërkohen për ndërveprimet e drejtpërdrejta dhe transaksionet në uebfaqen e Airalo-s (https://www.airalo.com) ose përmes aplikacionit Airalo.
 • Për përdoruesit e biznesit: Informacioni shtesë është i nevojshëm për të akomoduar nevojat unike të bizneseve. Këtu përfshihet emri i kompanisë, adresa e kompanisë, përdoruesit e kompanisë' adresat e emailit, uebfaqja e kompanisë, rajoni, industria, numri i telefonit, kontaktet përkatëse dhe detajet e tjera. Ky informacion ndihmon në personalizimin e shërbimeve tona për t'u përshtatur më mirë me kriteret operacionale dhe dorëzimin e shërbimit te klientët e tyre fundorë.
 • Për klientët fundorë: Kur shërbimet porositen nga një tjetër zotërues llogarie Airalo, siç është përdoruesi i biznesit, informacioni i nevojshëm për të lehtësuar këtë transaksion menaxhohet nga pala nismëtare. Përdoruesit e biznesit janë përgjegjës për garantimin që informacionet personale të klientëve fundorë merren në përputhje me rregulloret e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave.

Në rastet kur shërbimet Airalo ofrohen përmes ndërmjetësuesve (p.sh. hotele ose agjenci udhëtimi), ndërmjetësuesi mund të ofrojë informacionin e kërkuar të regjistrimit në emër të klientit.

Për t'u përshtatur me kriteret e shërbimeve në zhvillim dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit, Airalo ruan të drejtën të mbledhë informacione shtesë nga të gjitha kategoritë e klientëve sipas nevojës. Kjo mbledhje e informacioneve shtesë do të kryhet në një mënyrë që respekton privatësinë dhe pajtohet me ligjet e mbrojtjes së të dhënave, pa kërkuar nevoja të mëtejshme të këtyre kushteve të përgjithshme. Klientët do të informohen në kohë rreth mbledhjes së informacioneve të tilla shtesë nëpërmjet kanaleve tona të standarde të komunikimit.

2.3. ANGAZHIMET E AIRALO-s

Airalo do të përdorë përpjekje të arsyeshme për t'i ofruar klientit shërbim cilësor. Megjithatë, Airalo nuk garanton që shërbimi nuk do të ndërpritet, që do të ofrohet në kohë dhe nëse do të jetë i sigurt ose pa defekte.

2.4. ANGAZHIMET E KLIENTIT

Gjatë ërdorimit të pajisjeve ose shërbimeve të ofruara nga Airalo, klienti nuk duhet të angazhohet në asnjë veprim: që ësht abuziv, i paligjshëm ose mashtrues; që shkakton dobësimin ose dëmtimin e rrjetit. Kur klienti shkel detyrimet e tij sipas seksionit 2.4, Airalo mund ta pezullojë përdorimin e shërbimit nga klienti. Gjatë çdo periudhe të pezullimit, klienti do të vazhdojë të paguajë të gjitha detyrimet nën këtë marrëveshje në respekt të shërbimeve të pezulluara.

2.5. PËRPUTHSHMËRIA E PAJISJES

Klienti mban përgjegjësi për garantimin që pajisja e tyre përputhet me kartën eSIM dhe është e shkyçur nga rrjeti. Përputhshmëria e pajisjes mund të varet nga operatori dhe vendi i origjinës; klienti duhet të kontrollojë listën e pajisjeve që përputhen me kartën eSIM që merr gjatë përfundimit të blerjes. Duke shënuar kutinë që konfirmon se pajisja e klientit pajtohet me kartën eSIM, atëherë klienti është përgjegjës për saktësinë e informacionit që ofrojnë. 

Lista e pajtueshmërisë së kartës eSIM nuk është shteruese, që do të thotë se pajisjat e njoftuara rishtas që përputhen me kartën eSIM mund të nevojiten të shtohen.

3. FILLIMI, KOHËZGJATJA DHE ZGJIDHJA E KONTRATËS

Kontrata e shërbimit mes Airalo-s dhe Klientit fillon me përfundimin e porosisë në uebfaqen e Airalo-s (https://www.airalo.com, duke përfshirë çdo nëndomen që shoqërohet me Airalo-n), nëpërmjet API-ve tona, në Platformën e Partnerëve ose përmes çdo produkti tjetër ofruar nga Airalo që i lejon klientët të japin një porosi.

 Aktivizimi i kartës eSIM dhe pranimi i Politikës së Aktivizimit është përgjegjësia e klientit

Kontrata do të zgjidhet për përdoruesit fundorë nëse nuk kanë një paketë aktive të të dhënave ose i kanë fshirë kartat eSIM nga pajisja e synuar. Megjithatë, për përdoruesit e biznesit, zgjidhja e kontratës është subjekt i termave të çdo marrëveshjeje specifike të nënshkruar mes përdoruesit të biznesit dhe Airalo-s, ose aktiviteti i tyre është në Platformën e Partnerëve. Për përdoruesit fundorë me marrëveshje të tilla ose pjesëmarrje aktive në platformë, kontrata mbetet në fuqi edhe në mungesë të një pakete aktive të të dhënave ose nëse një kartë eSIM fshihet nga pajisja, duke pasqyruar partneritetin e vazhdueshëm dhe përkushtimet mes Airalo-s dhe përdoruesit të biznesit.

4. DETYRIMET DHE PAGESA

4.1. KUSHTET E PAGESËS

Airalo ofron mënyra të ndryshme të pagesave për shërbimet, duke përfshirë por pa u kufizuar në kartë krediti/debiti, PayPal, Google Play, Apple Pay dhe Alipay. 

Monedha e pagesës është në dollarë amerikanë ($) dhe mund të përfshijë monedha të ndryshme të tjera, ku monedha e pagesës përcaktohet gjatë transaksionit. 

Transaksioni me kartë krediti do të përpunohet dhe sigurohet nga ofruesit e shërbimeve me pagesë të miratuara nga Airalo, duke përfshirë por pa u kufizuar në PayPal (https://paypal.com/) dhe Stripe (https://stripe.com/) dhe ofruesit shtesë të zgjedhur nga Airalo për çdo transaksion.

4.1.1. Rinovimet automatike për përdoruesit fundorë

Përveç opsioneve tona ekzistuese të pagesave, Airalo ofron qasje të vazhdueshme në shërbimet tona pa nevojën për rinovim manual. Ky model është synuar për përdoruesit fundorë që kërkojnë shërbim të pandërprerë dhe komoditet. 

Tarifat automatike: nën këtë model, tarifat e rinovimit do të kalojnë automatikisht në mënyrën e preferuar të pagesës së përdoruesit fundor kur interneti në dispozicion të bjerë nën një kufi të caktuar në fillim të secilit cikël faturimi. 

Politika e anulimit: përdoruesit fundorë mund ta anulojnë rinovimin e tyre në çdo kohë. Anulimi do të hyjë në fuqi në fund të ciklit aktual të faturimit, duke i lejuar përdoruesit të vazhdojnë aksesimin e shërbimit derisa të përfundojë cikli. Për ta anuluar, përdoruesit mund t'i menaxhojnë cilësimet e tyre direkt në llogarinë Airalo ose të kontaktojnë ekipin tonë të mbështetjes për asistencë.

4.2. TARIFAT PËR DETYIM

4.2.1. Airalo konstaton se të gjitha tarifat përfshijnë TVSH-në, nëse nuk specifikohet ndryshe. Të gjitha çmimet dhe tarifat për blerjet e kartave eSIM nga përdoruesit e biznesit në platformën Airalo nuk i përfshijnë taksat e aplikueshme, nëse nuk konstatohet ndryshe. Përdoruesit e biznesit janë përgjegjës për të përcaktuar dhe mbuluar të gjitha taksat e shoqëruara me blerjen e tyre të kartave eSIM nga Airalo.

4.2.2. Klienti nuk do të ketë të drejtën të balancojë pretendimet e veta kundër pretendimeve të Airalo-s, përveç rastit kur pretendimet e klientit janë të pakundërshtueshme ose janë konfirmuar nga një vendim gjykate i formës së prerë.

4.2.3. Faturimi

Airalo implementon një qasje sistematike për faturimin e përdoruesve të biznesit për përdorimin e Krediteve Airalo, të cilat shfrytëzohen për përvetësimin e kartave eSIM, rimbushjeve dhe produkteve e shërbimeve të tjera Airalo përmes Platformës së Partnerëve. Ky proces është i projektuar të garantojë qartësi dhe llogaridhënie në transaksionet financiare mes Airalo-s dhe përdoruesve të biznesit.

 • 4.2.3.1. Lëshimi i faturave: Airalo lëshon fatura për përdoruesit e biznesit që detajojnë Kreditet Airalo të konsumuara për blerjen e kartave eSIM dhe paketat e rimbushjes brenda një periudhe të specifikuar të tarifimit. Këto fatura ofrojnë një zbërthim gjithëpërfshirës së tarifave të shkaktuara, duke u mundësuar përdoruesve të biznesit të gjurmojnë dhe menaxhojnë shpenzimet e tyre në mënyrë efektive.
 • 4.2.3.2. Detyrimet e pagesave: pas marrjes së një fature, klientëve u kërkohet të përmbushin detyrimet e tyre të pagesave brenda afateve të përcaktuara në faturë. Është thelbësore për përdoruesit e biznesit që t'i respektojnë këto korniza kohore për të garantuar qasje të pandërprerë në shërbimet e Airalo-s dhe për të ruajtur një qëndrim pozitiv brenda Platformës së Partnerëve Airalo.
 • 4.2.3.3. Pasojat e pagesës me vonesë:
  • Pezullimi i shërbimit: në rast se një përdorues biznesi nuk arrin të paguajë faturën brenda kornizës së specifikuar kohore, Airalo ruan të drejtën të pezullojë përkohësisht ofrimin e shërbimeve derisa të merret pagesa e plotë. Kjo masë merret për të siguruar qëndrueshmërinë e ofrimit të shërbimeve tona dhe paanësinë e sistemit tonë të faturimit.
  • Interesat dhe dëmet: përveç kësaj, Airalo mund të vendosë interesa për shumat e vonuara me një përqindje të specifikuar në faturë ose siç lejohet nga ligji. Përdoruesit e biznesit mund të jenë gjithashtu përgjegjës për dëmet ose kostot shtesë të shkaktuara nga Airalo si rezultat i pagesave me vonesë. Kjo përfshin, por nuk është e kufizuar në kosto administrative dhe tarifa ligjore të shoqëruara me rikuperimin e borxheve.
 • 4.2.3.4. Faturat lëshohen më së shumti në USD. Megjithatë, Airalo ruan të drejtën të lëshojë fatura në monedha të tjera sipas nevojës ose siç është rënë dakord reciprokisht me përdoruesin e biznesit.

Airalo thekson rëndësinë e pagesave në kohë për të ruajtur një marrëdhënie të shëndetshme biznesi dhe vazhdimësinë e ofrimit të shërbimit. Ne i nxitim përdoruesit e biznesit të komunikojnë menjëherë me ekipin tonë të mbështetjes në rast të mospëputhjeve në faturim ose vështirësitë në pagesa për të gjetur një zgjidhje të përbashkët.

4.2.4. Transaksionet me parapagesë për përdoruesit e biznesit

Përdoruesit e biznesit angazhohen në një proces unik transaksioni në platformën Airalo, e cila përqendrohet te blerja e Krediteve Airalo. Këto kredite shërbejnë si monedhë brenda platformës, duke u mundësuar përdoruesve të biznesit të sigurojnë kartat eSIM dhe shërbimet e personalizuara sipas nevojave të tyre operacionale. Përdoruesit e biznesit mund të zgjedhin gjithashtu të përdorin kartat e kreditit ose debitit për blerjet e bëra në Platformën e Partnerëve.

 • 4.2.4.1. Blerja e Krediteve Airalo: hapi fillestar për përdoruesit e biznesit është përvetësimi i Krediteve Airalo. Ky proces është i projektuar të jetë i drejtpërdrejtë dhe fleksibël, duke ofruar mënyra të ndryshme pagesat për t'iu përshtatur kritereve të ndryshme të biznesit. Këto mënyra përfshijnë, por pa u kufizuar në karta krediti/debiti, transferta bankare dhe zgjidhje pagesash elektronike, duke garantuar një gamë të gjerë opsionesh për të akomoduar preferencat e shumëllojshme financiare të klientelës sonë të biznesit.
 • 4.2.4.2. Shfrytëzimi i Krediteve Airalo: pasi Kreditet Airalo të shtohen në llogarinë e tyre, përdoruesit e biznesit mund t'i përdorin pa probleme këto kredite për të blerë karta eSIM, rimbushje dhe produkte e shërbime të tjera Airalo. Duke operuar një sistem bazuar në kredite, përdoruesit e biznesit mund të planifikojnë dhe t'i shpërndajnë shpenzimet e tyre në shërbimet e telekomunikacionit sipas cikleve dhe kërkesave të tyre specifike të biznesi.

Për detaje të mëtejshme mbi blerjen dhe përdorimin e Krediteve Airalo ose për të eksploruar mënyrat më të përshtatshme të pagesave për biznesin tuaj, i inkurajojmë Përdoruesit e Biznesit të vizitojnë Platformën e Partnerëve Airalo ose të kontaktojnë ekipin tonë të dedikuar të mbështetjes.

4.2.5. Transaksionet e paguara më pas për përdoruesit e biznesit

Transaksionet e paguara më pas përfaqësojnë një model fleksibël pagese të përshtatur për përdoruesit e biznesit, duke ofruar komoditet në marrjen e kartave eSIM dhe paketave të rimbushjes para pagesës. Kjo qasje është në linjë me nevojat e bizneseve që kërkojnë fleksibilitet operacional dhe efikasitet në menaxhimin e zgjidhjeve të tyre të lidhjes.
Transaksioni i paguar më pas për të marrë kartë eSIM, rimbushje dhe produkte e shërbime të tjera Airalo, me pagesën që lind si detyrim në një datë të mëvonshme. Specifikat e kësaj marrëveshjeje për pagesë, duke përfshirë datën e pagesës dhe kushtet e saj, janë të përcaktuara qartë në faturën e lëshuar nga Airalo. Kjo metodë lehtëson aksesin e menjëhershëm në shërbimet e nevojshme ndërsa siguron fleksibilitet në pagesa.

 • 4.2.5.1. Sistemi i kufizimit të krediteve: për të mbështetur këtë model, Airalo mund të implementojë një sistem të kufizimit të krediteve. Ky sistem autorizon përdoruesit e biznesit për të shfrytëzuar kreditet për blerjen e kartave eSIM, rimbushjeve dhe produkteve e shërbimeve të tjera Airalo në një shumë të paracaktuar. Cilësimi i këtyre kufijve të kreditit mund të përcaktohet në mënyrë të njëanshme nga Airalo ose të negociohet me përdoruesit e biznesit, në varësi të kushteve të marrëveshjes. Kjo veçori është krijuar për t'u ofruar bizneseve një mënyrë më të menaxhueshme dhe të përshkallëzuar për të plotësuar nevojat e lidhjes pa shpenzime të menjëhershme financiare.
 • 4.2.5.2. Kriteret e kualifikimit: është e rëndësishme të vihet re se jo të gjithë përdoruesit e biznesit kualifikohen automatikisht për opsionet e pagesës që paguhet më pas. Airalo ruan të drejtën të zgjedhë klientë të kualifikuar bazuar në kritere të ndryshme, duke garantuar që ky model pagese është në linjë me praktikat e biznesit dhe politikat e menaxhimit të rrezikut të të dy palëve. Kriteret për kualifikim mund të përfshijnë, por pa u kufizuar në historinë e transaksionit të përdoruesit të biznesit, aftësinë kreditore dhe kohëzgjatjen e marrëdhënies së biznesit me Airalo-n.

Duke ofruar transaksione që paguhen më pas, Airalo synon të ofrojë një shkallë të lartë fleksibiliteti dhe besimi te përdoruesit e biznesit, duke i lejuar ata t'u japin përparësi kërkesave operacionale ndërsa menaxhojnë pagesat në një mënyrë që u përshtatet progreseve të tyre financiare.

5. DORËZIMI

Përdoruesit fundorë do ta shohim kartën e blerë eSIM nën skedën ""Kartat e mia eSIM"" në uebfaqen e Airalo-s (https://www.airalo.com) dhe/ose aplikacionin Airalo. Klienti do të marrë një email konfirmimi pas blerjes. I gjithë informacioni për instalimin e kartës eSIM do të vihet në dispozicion vetëm në llogarinë Airalo të përdoruesit. 

Përdoruesve të biznesit do t'u shfaqen kartat e tyre eSIM brenda Platformës së Partnerëve, duke lehtësuar menaxhimin dhe shpërndarjen e kartave eSIM dhe paketave rimbushëse, personalizuar sipas kritereve unike të biznesit. 

Duke njohur nevojat diverse të klientëve tanë, Airalo i dorëzon prouktet dhe shërbimet e saj përmes mënyrave të ndryshme, në varësi të integrimit të zgjedhur dhe produkteve dhe shërbimeve specifike të përdorura.

6. POLITIKA E RIMBURSIMIT / ANULIMIT / MODIFIKIMIT

Klienti ka të drejtë të kërkojë për një rimbursim ose ndërrim të kartës eSIM nëse kjo kartë nuk mund të instalohetdhe përdoret për shkak të një problemi teknik nga Airalo.

6.1. RIMBURSIMET DHE ANULIMI

 • 6.1.1. POLITIKAT DHE UDHËZIMET

 • 6.1.2. Një kërkesë për rimbursim mund të paraqitet brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e blerjes kur aktivizimi nuk është më i mundur pas zgjidhjes së gjerë të problemeve në bashkëpunim.

 • 6.1.3. Për ta zgjidhur problemin shpejt dhe për të marrë rimbursim, kërkohet bashkëpunim me klientin.
 • 6.1.4. Çdo paketë të dhënash ka periudhën e vet të vlefshmërisë. Asnjë rimbursim i asnjë lloji nuk do të ofrohet për internetin e mbetur kur të mbarojë periudha e vlefshmërisë.
 • 6.1.5. Kompensimi: nuk do të lëshohet asnjë rimbursim ose shpërblim për shkak të tarifave nga telefona të tjerë, karta të tjera SIM, ofrues të tjerë, telefona hotelesh ose tarifa të tjera që nuk lidhen direkt me llogarinë Airalo eSIM të klientit. (shikoni pjesën 7. PËRGJEGJËSIA DHE GARANCIA në kushtet e përgjithshme)
 • 6.1.6. Blerjet mashtruese: Airalo ruan të drejtën për të refuzuar ndonjë formë rimbursimi nëse ka prova abuzimi, shkeljeje të kushteve të përgjithshme ose të ndonjë aktiviteti mashtrues që lidhet me përdorimin e produkteve e shërbimeve Airalo.
 • 6.1.7. Blerjet e paautorizuara: rasti do t'i nënshtrohet hetimit dhe miratimit para përpunimit të ndonjë rimbursimi. Airalo ruan të drejtën të pezullojë çdo llogari të shoqëruar me aktivitetin mashtrues.
 • 6.1.8. Blerjet aksidentale: pasi klientët ta instalojnë kartën eSIM, do të konsiderohet e përdorur. Nuk do të jepet asnjë rimbursim.
 • 6.1.9. Tarifa të pasakta: nëse klienti e kundërshton faturën ose pjesë të saj me arsye dhe mirëbesim, ai duhet të njoftojë Airalo-n për një kundërshtim të tillë brenda dymbëdhjetë (12) ditëve nga marrja e faturës, duke ofruar detaje se pse shuma e faturuar është e pasaktë dhe, nëse është e mundur, shumën që klienti e konsideron të papaguar. (Shikoni detajet në seksionin 4.2 TARIFAT PËR PËRDORIM nën kushtet e përgjithshme)
 • 6.1.10. Zëvendësimet: kartat eSIM të blera ekskluzivisht me Airmoney të fituar nga kuponët, mund të zëvendësohen brenda 30 ditëve nga data e blerjes.
 • 6.1.11. Arsye të tjera: nëse kërkesa për rimbursim nuk është brenda sa më sipër, do ta hetojmë kërkesën sipas parimit "rast-pas-rasti". Nëse rimbursimi nuk miratohet, mund të aplikohet një tarifë përpunimi. Rimbursimi maksimal i kreditit që mund të aplikojë një klient duhet të jetë i barabartë ose më i vogël se shuma totale që ka paguar.

6.1.12. PËRDORIMI I MONEDHAVE DIGJITALE (AIRMONEY & KREDITET)

Airmoney dhe kreditet janë monedha digjitale të disponueshme për klientët tanë për blerjen e kartave eSIM dhe shërbimeve të shoqëruara me to që janë në dispozicion në platformat e Airalo-s.

 • 6.1.12.1. Airmoney
  • 6.1.12.1.1. Airmoney është një sistem shpërblimi i krediteve pronësore ekskluziv për përdoruesit fundorë të Airalo-s që ofron kthime në para si Airmoney për llogarinë e përdoruesit të Airalo-s.
  • Sistemi i shpërblimit ka nivele të ndryshme bazuar nlë shumën e blerjes. Çdo nivel ofron shuma të ndryshme të kthimit në para si Airmoney. Airalo mund të ndryshojë ndonjë veçori të Airmoney, duke përfshirë nivelet e sistemit të shpërblimeve dhe sesi strukturohet ky program.
  • 6.1.12.1.2. Klientët mund të fitojnë Airmoney si shpërblim për blerjet e paguara.
  • 6.1.12.1.3. Klientët nuk mund të fitojnë Airmoney nëse aplikohet një zbritje ose shpërblim referimi për blerjen.
  • 6.1.12.1.4. Klientët mund të paguajnë me Airmoney vetëm për blerjet e tyre ose mund ta kombinojnë me një prej mënyrave të mbështetura të pagesës.
  • 6.1.12.1.5. Në një pagesë të kombinuar, shpërblimi me Airmoney është proporcional me shumën e paguar nëpërmjet një prej mënyrave të mbështetura të pagesës.
  • 6.1.12.1.6. Çdo Airmoney ekzistues në llogarinë e klientit nuk konvertohet në asnjë formë tjetër krediti.
  • 6.1.12.1.7. Çdo blerje e bërë duke përdorur Airmoney do të kreditohet në llogarinë Airalo të klientit si Airmoney.
  • 6.1.12.1.8. Transferimi i Airmoney të fituar ose që do të fitohet në llogarinë e një klienti është në diskrecionin e vetëm të Airalo-s dhe klienti nuk ka të drejtë e qenësishme për të kërkuar transferime të tilla. Airalo ruan të drjetën të lejojë ose ndalojë transferimet Airmoney në çdo kohë.
  • 6.1.12.1.9. Airalo ruan të drejtën të kufizojë në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye vlefshmërinë e Airmoney të lëshuar si pjesë e këtij programi.
  • 6.1.12.1.10. Airalo ruan të drejtën të përcaktojë audiencën për dhënien e Airmoney.
  • 6.1.12.1.11. Nëse jepet Airmoney, klienti nuk ka të drejta të zgjedhë që shuma e kthimit në para do të jetë e aplikueshme për ta, sepse kjo përcaktohet në diskrecionin e vetëm të Airalo-s.
  • 6.1.12.1.12. Klienti do të mbajë përgjegjësi dhe llogaridhënie për pagimin, mbajtjen në burim, remitancën dhe raportimin e taksave, sekuestrimin, importet, detyrimet, ngarkesat financiare, tarifat dhe mbajtjet në burim që mund të lindin nga pjesëmarrja në program (duke përfshirë taksat e të ardhurave të korporatës/individuale, TVSH-në, taksat e shitjeve dhe taksat e tjera të zbatueshme kombëtare, qeveritare, provinciale, shtetërore, bashkiake ose vendore apo sekuestrimet dhe interesat e lidhura me pagesat e vonuara dhe gjobat e vëna nga autoriteti për mungesë pagese, mbajtjeje në burim dhe raportimi).
  • 6.1.12.1.13. Airalo ruan të drejtën për të mbajtur, refuzuar, ndryshuar, pezulluar, revokuar, anuluar ose mohuar (plotësisht ose pjesërisht) përfitimin ose përdorimin e programit për çdo klient në çdo kohë dhe për çfarëdo arsyeje (pa njoftim paraprak).
  • 6.1.12.1.14. Airalo ka në çdo kohë të drejtën të ndërpresë dhe/ose pezullojë detyrimet në këto kushte derisa të ketë qenë në gjendje të identifikojë dhe verifikojë klientin përkatës ose në rastin e aktiviteteve mashtruese (të supozuara) ose nga klienti ose nga ndonjë keqpërdorim tjetër i programit.
 • 6.1.12.2. Kreditet Airalo
  • Një mënyrë specifike e pagesës e projektuar për përdoruesit e biznesit të Airalo-s në Platformën e Partnerëve të Airalo-s, duke mundësuar blerjen e kartave eSIM, rimbushjeve dhe produkteve e shërbimeve të tjera Airalo, si dhe duke vepruar si një mjet për lëshimin e rimbursimeve.
  • 6.1.12.2.1. Kreditet Airalo janë për përdorim nga kompanitë përmes Platformës së Partnerëve, duke lehtësuar transaksionet e lidhura me shërbimet e Airalo-s. Këto kredite janë të parimbursueshme dhe nuk mund të rifitohen nga klienti.
  • 6.1.12.2.2. Kreditet e papërdorura Airalo që mbeten në llogarinë e klientit në kohën e zgjidhjes së marrëveshjes, do të vazhdojnë të njihen si pronë e Airalo-s. Është e rëndësishme të vihet re se këto kredite nuk rimbursohen automatikisht pas zgjidhjes së marrëveshjes. Për të nisur një rimbursim ose për të diskutuar opsionet e mundshme në lidhje me kreditet e papërdorura, klientëve u kërkohet të paraqesin një kërkesë me shkrim drejtuar Airalo-s.
  • 6.1.12.2.3 Përdoruesve të Biznesit të Airalo-s u caktohet një kufi kreditesh për transaksionet e paguara më pas, duke treguar shpenzimet e lejuara për blerjen e kartave eSIM dhe paketave të rimbushjes. Tejkalimi i këtij kufiri pa pagesa të njëpasnjëshme do të kufizojë aftësinë për të kryer blerje të mëtejshme.

Ky seksion planifikon mekanizmat dhe politikat që qeverisin përdorimin e monedhave digjitale të Airalo-s, Airmoney për përdoruesit fundorë dhe Kredite Airalo për përdoruesit e biznesit, duke garantuar qartësi në aplikacionin e tyre, përfitimet dhe kufizimet brenda ekosistemit të Airalo-s.

6.1.13. PROCESI I RIMBURSIMIT

Për të kërkuar një rimbursim, kontaktoni ekipin e mbështetjes së Airalo-s përmes faqes "Na kontaktoni" ose na dërgoni një mesazh në [email protected]. Mos harroni që do të aplikohet politika jonë e rimbursimit më lart. 

Në varësi të natyrës së problemit, klientëve do t'u kërkohet informacion i mëtejshëm për të mbështetur kërkesën e tyre për rimbursim, siç janë pamjet e ekranit të cilësimeve të pajisjes për çështje teknike ose detaje për arsyen se pse shuma e faturuar është e pasaktë dhe, nëse është e mundur, shumën që klienti e konsideron të papaguar etj.

Referojuni seksionit 6.1.2 në të njëjtin dokument për rimbursime në lidhje me çështjet teknike. Klientët do të kenë opsionin të kreditojnë sërish përmes mënyrës së tyre origjinale të pagesës ose si Airmoney të autorizuar për llogarinë e tyre. (shikoni 6.1.12.1.6 për blerjet e Airmoney) Rimbursimi në mënyrën fillestare: pasi të miratohet dhe të autorizohet rimbursimi, mund të duhen deri në tridhjetë (30) ditë pune që të shfaqet në pasqyrën bankare në varësi të bakës. Airmoney: pasi përpunohet, Airmoney do të kreditohet në llogarinë e klientit. 

Klientët fundorë që kanë blerë shërbimet Airalo përmes një rishitësi nuk kualifikohe për rimbursime të drejtpërdrejta nga Airalo. Këta përdorues duhet t'i kontaktojnë përdoruesit e biznesit të Airalo-s për kërkesa për rimbursim. Airalo është e përkushtuar ndaj kënaqësisë së klientit, por duhet t'u nënshtrohet politikave të partnerëve tanë rishitës për transaksionet e kryera jashtë kanaleve tona të shitjeve direkte.

6.1.13.1. Rimbursimet e përdoruesve të biznesit të Airalo-s për transaksionet e bëra direkt me Airalo-n mund të përpunohen përmes Krediteve Airalo ose si shënime krediti. Kjo ofron një alternativë fleksible për menaxhimin e rimbursimeve, duke u lejuar klientëve t'i aplikojnë këto kredite ose shëbime për blerjet e ardhshme ose shërbimet në platformën Airalo.

6.2. MODIFIKIMI

Paketat e internetit të kartave eSIM nga Airalo ofrohen siç janë dhe nuk mund të bëhet asnjë modifikim ose personalizim i mëtejshëm i bazuar në kërkesat individuale pas blerjes.

7. LLOGARIDHËNIA DHE GARANCIA

Airalo nuk është përgjegjëse për dëmtimet që lindin për shkak të shërbimit të propozuar se nuk vihet vazhdimisht në dispozicion. Airalo nuk ofron asnjë garanci për disponueshmëri konstante të shërbimit të rrjetit. Për çdo kërkesë, na shkruani një email në [email protected].

8. PROCESI I RICIKLIMIT TË KARTËS eSIM DHE AKTIVIZIMIT

Airalo implementon një proces të riciklimit të kartave eSIM për të garantuar përmbushje optimale të shërbimit. Pas blerjes së kartës eSIM, klientëve u kërkohet të aktivizojnë kartën eSIM brenda një kornize të specifikuar kohore, siç tregohet në udhëzimet e aktivizimit të ofruara gjatë procesit të blerjes. Është përgjegjësia e përdoruesit të aktivizojë kartën e blerë eSIM brenda kornizës së planifikuar kohore. Mosaktivizimi i kartës eSIM brenda kësaj periudhe mund të çojë në skadimin e saj, duke e bërë kartën eSIM të papërdorshme. 

Pasi të skadojë, karta eSIM nuk mund të riaktivizohet dhe përdoruesit do t'i duhet të nisë një blerje të re nëse do të mbajë një kartë funksionale eSIM. Përdoruesit këshillohen të shqyrtojnë dhe respektojnë udhëzimet e ofruara të aktivizimit për të garantuar një proces pa problem të aktivizimit të kartës eSIM.

9. ÇMIMET DHE PROMOCIONET

Çmimet i referohen kostos me të cilën Airalo u ofron klientëve paketat e saj eSIM dhe shërbimet përkatëse. Airalo mund të ofrojë çmime promocionale për paketat e saj eSIM për një kohë të kufizuar. Këto promocione janë subjekt i kushteve të përgjithshme specifike. Kohëzgjatja e promocionit, kriteret e kualifikimit dhe kushtet përkatëse do të komunikohen qartësisht gjatë periudhës promocionale. Pas përfundimit të promocionit, do të zbatohen çmimet e zakonshme nëse përcaktohet ndryshe. Airalo ruan të drejtën të modifikojë ose përfundojë çmimet promocionale, duke përfshirë kushtet e përgjithshme përkatëse, në diskrecionin e vet, pa dhënë njoftim paraprak. Përdoruesit që kërkojnë informacion shtesë ose qartësim për çmimet promocionale, mund të kontaktojnë ekipin e mbështetjes së Airalo-s në [email protected].

 • 9.1. Çmimet mund të ndryshojnë mes përdoruesve fundorë dhe të biznesit, duke pasqyruar shërbimet e personalizuara dhe ofertat e bazuara në volum që mund t'u vihen në dispozicion kategorive të ndryshme të përdoruesve.
 • 9.2. Çmimet janë subjekt i ndryshimit pa njoftim paraprak. Airalo vazhdon të rishikojë strategjinë e saj të çmimeve për të qenë në linjë me dinamikën e tregut, duke garantuar që ofrojmë shërbime cilësore me çmime konkurruese.
 • 9.3. Airalo ruan të drejtën për të përshtatur çmimet e bazuara në një llojshmëri faktorësh, duke përfshirë por pa u kufizuar në kushtet e tregut, kursin e këmbimit dhe kostot operacionale. Përshtatje të tilla bëhen për të garantuar qëndrueshmërinë e shërbimeve të ofruara dhe për të reflektuar koston e ofrimit të zgjidhjeve tepër cilësore të lidhjes përdoruesve tanë.
 • 9.4. Airalo përkushtohet për të bërë çdo përpjekje për të informuar në kohë klientët për çdo ndryshim domethënës të çmimeve, duke u mundësuar përdoruesve të marrin vendime të informuara në lidhje me blerjet e tyre. Megjithatë, për shkak të natyrës dinamike të faktorëve që ndikojnë në çmime, njoftimi i menjëhershëm mund të mos jetë gjithmonë i mundur.

Për përdoruesit fundorë: çmimet e renditura në uebfaqen tonë janë të zbatueshme në mënyrë specifike për përdoruesit fundorë. Ne i nxitim përdoruesit fundorë të vizitojnë shpesh uebfaqen tonë për informacionet më aktuale mbi çmimet dhe promocionet.

Për përdoruesit e biznesit: përdoruesit e biznesit duhet t'i referohen platformave dhe produkteve të caktuara të ndërtuara për ta për të gjetur informacione mbi çmimet sipas nevojave të tyre specifike. Kjo qasje garanton që përdoruesit e biznesit të marrin informacione të personalizuara dhe strategji mbi çmimet që u përshtaten më së miri kërkesave operacionale dhe shkallës së bizneseve. Për detaje ose pyetje të mëtejshme, i inkurajojmë përdoruesit e biznesit të kontaktojnë direkt ekipin tonë të mbështetjes.

Strategjitë tona të çmimeve dhe promocioneve janë të përpunuara për të ofruar vlerë maksimale për përdoruesit tanë, duke garantuar qëndrueshmërinë dhe cilësinë e shërbimeve që ofrojmë. Për informacionet më të fundit mbi çmimet dhe promocionet, përdoruesit fundorë duhet të kontrollojnë uebfaqen tonë, ndërsa përdoruesit fundorë janë të udhëzuar të eksplorojnë platformat e zotëruara nga Airalo që janë ndërtuar për ta ose për të kontaktuar ekipin tonë të mbështetjes.

10. GJURMIMI I VENDNDODHJES SË PËRDORUESIT

Airalo mund të mbledhë dhe përpunojë informacionet e vendndodhjes gjeografike të përdoruesve, duke përfshirë koordinatat e GPS-së, adresën IP, pikat e qasjes në Wi-Fi dhe detajet e kullës sinjalit, për të ofruar shëbime bazuar në vendndodhje dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Me përdorimin e shërbimeve të Airalo-s, përdoruesin shprehin pëlqimin e tyre për gjurmimin. Qëllimi përfshijn ofrimin e shërbimeve specifike për vendndodhjen, duke përmirësuar cilësinë e shërbimit dhe duke personalizuar përvojat. Informacioni i vendndodhjes mund të ndahet me ofrues palë të treta, që janë të detyruar të menaxhojnë të dhëna në pajtim me ligjet e privatësisë. Përdoruesit mund të kontrollojnë shërbimet e vendndodhjes përmes cilësimeve të pajisjes, por mund të kenë edhe kufizime në veçori të caktuara. Airalo përdor masa sigurie, mban të dhëna për periudha të nevojshme dhe pajtohet me ligjet e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave. Kjo pjesë mund të përditësohet për të pasqyruar ndryshimet dhe përdoruesit mund të kontaktojnë [email protected] për pyetje ose shqetësime rreth praktikave të gjurmimit të vendndodhjes.

TË NDRYSHME

Versioni origjinal i anglishtes së këtyre kushteve mund të jetë përkthyer në gjuhë të tjera. Versioni i përkthyer i këtyre kushteve ofrohet falas dhe është i përkthyer nga një përkthyes i pacertifikuar, ndaj klientët nuk mund të kërkojnë të drejta nga versioni i përkthyer. Në rastin e një mosmarrëveshjeje për përmbajtjen ose interpretimin e këtyre Kushteve ose në rastin e një konflikti, paqartësie, mospërputhjeje ose mospajtimi mes versionit anglisht dhe versionit të ndonjë gjuhe tjetër të këtyre Kushteve, versioni i gjuhës angleze do të zbatohet, do të mbizotërojë, do të jetë përfundimtar dhe detyrues. Versioni anglisht do të përdoret në procedimet ligjore. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre kushteve është ose bëhet e pavlefshme, e pazbatueshme ose jodetyruese, do të jeni të lidhur nga detyrimet e të gjitha dispozitave të tjera këtu. Në rast se është kështu, një dispozitë e tillë e pavlefshme do të hyjë gjithsesi në fuqi në masën e plotë të lejuar nga ligji i zbatueshëm dhe secila palë do të bjerë dakord për të pranuar të paktën një efekt të ngjashëm si dispozita e pavlefshme, e pazbatueshme ose jodetyruese, duke marrë parasysh përmbajtjen dhe qëllimin e këtyre kushteve.

Je gati t'i provosh kartat eSIM dhe të ndryshosh mënyrën për të qëndruar i lidhur?

Shkarko aplikacionin Airalo për të blerë, për të menaxhuar dhe për të rimbushur kartat e tua eSIM kurdo dhe kudo!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Përdor kredit falas.

Mund të fitoni USD $3.00 në Airmoney duke ndarë kodin e referimit me shoqërinë.