Одредби и услови на програмата за препораки

Овој документ ги поставува „Одредбите и условите“ што ќе се применуваат за сите постојни сметки на Airalo, но и за идните сметки што можеби ќе се отворат во некое време во иднина.

Програмата за препораки им овозможува на регистрираните корисници на Airalo да заработуваат кредити, коишто може да се применат при нивните следни купувања на Airalo, преку препорачување пријатели на Airalo.


1. Учество/подобност

1.1. Препорачувачот

За да биде подобен за програмата за препораки, корисникот мора да создаде или веќе да поседува сметка на Airalo.

1.2. Препорачаниот пријател

За да биде подобен за оваа промоција, корисникот мора да биде нов на Airalo и мора да создаде сметка на Airalo со кодот за препорака или да го примени при наплатата на своето прво купување.


2. Постапка за препорачување

2.1. Корисникот на Airalo мора да го добие својот уникатен код така што ќе отиде во делот за препорачување во апликацијата.

2.2 Корисникот на Airalo („Препорачувачот“) мора да го сподели својот уникатен код за препорака со пријателот („Препорачаниот пријател“).

2.3. Препорачаниот пријател мора да го употреби кодот за препорака при регистрирањето и да го заврши првото купување.

2.4. Откако препорачаниот пријател успешно ќе го заврши своето прво купување, препорачувачот ќе добие награда којашто ќе биде видлива во делот „Награда за препорака“.


3. Детали за попустот на препорачаниот пријател

3.1. Препорачаниот пријател мора да го внесе кодот за препорака при регистрирањето или наплатата.

3.2. Попустот ќе важи за купување на која било eSIM-картичка. Важи само за првото купување.

3.3. Попустот за препорака не може да се комбинира ниту да се користи заедно со други промоции.

3.4. Пријавите за учество може да бидат дисквалификувани по дискреција на компанијата доколку кодот за препорака е веќе активиран и промоцијата е веќе искористена.


4. Детали за наградата за препорачувачот

4.1. Препорачувачот ќе го добие кредитот за награда за секој пријател којшто е успешно препорачан.

4.2. Препорачувачот ќе биде известен преку насочено известување и е-порака кога пријателот ќе го изврши првото купување. Наградата ќе се прикаже во делот „Награда за препорака“.

4.3. Препорачувачот ќе може да го искористи заработениот кредит како Airmoney при наплатата и да ја купи која било eSIM-картичка или надополнување. Препорачувачот може да ја искористи оваа промоција повеќе пати.

4.4. Кредитот не може да се комбинира со попуст ниту да се користи заедно со некоја друга промоција.

4.5. Кредитот за наградата не може да се пренесе, за него не може да се преговара, ниту пак може да се замени за готовина. 

4.6. Може да се искористи преку апликацијата Airalo или веб-локацијата www.airalo.com.

4.7. Важност/времетраење: неопределено.


5. Откажувања/рефундирања

5.1. Airalo го задржува правото да ја откаже или измени која било нарачка или да го отповика користењето на оваа промоција поради која било од следниве причини:

5.2. Сомнителна или измамничка активност на купување.

5.3. Злоупотреба на промоцијата, вклучувајќи користење повеќе сметки или повеќе наплати поврзани со истиот клиент или група клиенти.

5.4. Попуст искористен со лоша намера (вклучувајќи препродадени eSIM-картички или користење попуст од клиенти коишто купуваат производи со цел препродажба).


6. Стандардни одредби и услови

6.1. Со учеството во оваа кампања, ги прифаќате и се согласувате да бидете обврзани со овие „Одредби и услови“ и потврдувате дека сте ги прочитале и разбрале овие „Одредби и услови“.

6.2. Промоторот го задржува правото да ги промени овие „Одредби и услови“ или да откаже какви било промоции во секое време и без претходно известување ако тоа е во најдобар интерес на компанијата.

6.3. Ниту еден учесник нема да има право да оспори каква било одлука на промоторот во врска со кој било аспект од кампањата или толкувањето на „Одредбите и условите“ или одлуката во врска со квалификацијата на пријавите за учество. Одлуката на промоторот е конечна и нема да има никаква дополнителна кореспонденција.

6.4. Доколку постои спор во врска со идентитетот на учесникот, промоторот го задржува правото, по своја дискреција, да го одреди идентитетот на учесникот.

6.5. Сите трошоци поврзани со пристапот до промотивната веб-локација се одговорност на учесникот и зависат од користениот давател на интернет-услуги. Промоторот нема да биде одговорен за компензација на трошоците што настанале за учество онаму каде што е применливо. Нема да се рефундираат трошоците што настанале за кое било учество онаму каде што е применливо.